• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 11.3 Beslissing over de keuze van zaken en methoden

  11.3 Beslissing over de keuze van zaken en methoden

  11.3.1 Betrokkenheid bij prioriteitenstelling

  De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de georganiseerde
  criminaliteit wordt door korpsbeheerders verschillend gevoeld en
  ingevuld. En korpsbeheerder stelt dat hij verantwoordelijk is voor
  de aanpak van de georganiseerde criminaliteit met dien verstande
  dat er bepaalde criteria worden aangegeven. Dat is vrij globaal,
  hij hoeft niet van zaak tot zaak op de hoogte te worden gehouden,
  maar de medeverantwoordelijkheid voor het personeel moet volgens
  hem vorm kunnen krijgen. Een andere korpsbeheerder zegt zich op
  afstand te bemoeien met de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit:

  (…) niet om verantwoordelijkheden die mij toekomen op
  andermans bordje te leggen, maar omdat het altijd principieel mijn
  opvatting is geweest en het mijn terughoudendheid verklaart. (…)
  Als beheerders, als bestuurlijke poot, moesten wij onze plaats
  wegen als het gaat om de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit. En dat is een heel terughoudende plaats. Justitie
  heeft het voortouw.
  Noot Deze persoon is van mening
  dat een korpsbeheerder bij een goed functionerend justitie-apparaat
  geen invloed moet hebben op de keuze van groepen die moeten worden
  aangepakt.

  In andere regio’s is ten behoeve van de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit een aparte driehoek gevormd, bestaande
  uit enkele burgemeesters als vertegenwoordigers van het regionale
  college, en de betrokken officier van justitie en de divisie-chef
  van het regiokorps.

  De heer Koekkoek :
  Wij hadden het over de driehoek die de prioriteiten bepaalt.
  Dus dan moeten wij denken aan de korpschef, de officier van
  justitie die zich met zware criminaliteit bezighoudt en de

  korpsbeheerder, de burgemeester. Het lijkt mij dat die nogal een
  eind bij u vandaan zitten.
  De heer Van Amerongen:
  Het is even iets anders. Het lijkt wel of wij overal anders
  in zijn als regio. Als afdeling hebben wij een eigen driehoek: twee
  burgemeesters uit de regio en de zwacri-officier, samen met de
  afdelingschef. Dat is de driehoek die ook het bevoegde gezag
  vormt.
  De heer Koekkoek:
  Dat zijn twee burgemeesters die zich namens het regionale
  college met de zware criminaliteit bezighouden.

  Noot

  De prioriteitenstelling houdt volgens een korpsbeheerder in de
  praktijk niet veel meer in dan dat keuzen worden gemaakt op basis
  van de beperkte hoeveelheid beschikbare mensen en geld.
  De verantwoordelijkheid van de korpsbeheerders voor de inzet van
  personeel gaat niet gepaard met een adequaat beeld van de
  georganiseerde criminaliteit. Dit benvloedt de kwaliteit van de
  keuze die korpsbeheerders hebben. In de praktijk stellen zij
  prioriteiten op basis van misdaadanalyses van de politie,
  welke op zichzelf al een selectie van het criminaliteitsbeeld
  vormen. Noot

  11.3.2 Bestuurlijke rechtshandhaving

  Naast politie en justitie kan het openbaar bestuur een eigen rol
  vervullen bij de beheersing van de georganiseerde criminaliteit,
  met name in de vorm van bestuurlijke rechtshandhaving, iets wat als
  een bijzondere methode van criminaliteitsbestrijding kan worden
  beschouwd. Onder bestuurlijke rechtshandhaving wordt verstaan het
  geheel van bestuurlijke maatregelen dat kan worden aangewend ter
  beheersing van de georganiseerde criminaliteit. In aansluiting op
  de nota De georganiseerde criminaliteit in Nederland.
  Dreigingsbeeld en plan van aanpak
  hebben het ministerie van
  Binnenlandse Zaken en in mindere mate het ministerie van Justitie
  initiatieven genomen met betrekking tot een bestuurlijke aanpak van
  de criminaliteit. Noot Inmiddels worden ook door lagere
  overheden en maatschappelijke organisaties initiatieven op dit
  gebied ontplooid. Noot

  De heer Koekkoek:
  U noemde bestuurlijke maatregelen. Waar moeten wij dan aan
  denken?
  De heer Van Amerongen:
  Aan aanpassing van het vergunningenbeleid, met als voorbeeld
  het volgende. Op het moment dat wij merken dat er binnen de horeca,
  de bouwwereld of de reinigingswereld firma’s zijn die direct
  gelieerd zijn aan de georganiseerde criminaliteit, dan kunnen wij
  kijken in hoeverre wij daartegen, in samenwerking met het bestuur
  en in overleg met het OM, maatregelen kunnen treffen ter voorkoming
  van een dergelijke inbedding.
  De heer Koekkoek:
  Hebt u mogelijkheden om op te treden als u uit hoofde van uw
  functie als chef van de Criminele Inlichtingendienst – want dat
  bent u ook – informatie hebt? Hebt u mogelijkheden om bijvoorbeeld
  een burgemeester te informeren, zodat hij in het gemeentebestuur
  iets met die informatie kan doen?
  De heer Van Amerongen:
  In het voorgesprek heb ik aangegeven dat dit een van de
  knelpunten is. Vr mij is de heer IJzerman al hier geweest en die
  heeft gezegd: dat moeten wij maar eens een keer regelen. Ik vind in
  ieder geval, en dat is de invalshoek die de regio ook heeft, dat
  wij in de richting van een bestuur volledige openheid hebben. Dus
  als wij praten over burgemeesters als onderdeel van het bevoegde
  gezag, vinden wij dat wij daar eigenlijk openheid naar toe moeten
  hebben. Dat doen wij ook altijd in overleg met de andere partner
  binnen die driehoek en dat is het openbaar ministerie. Dat is ook
  de reden dat wij vinden dat, op het moment dat je zegt dat je niet
  altijd het strafrecht moet pakken als het enige middel, maar dat je
  juist samen op moet lopen binnen zo’n driehoek, dan houdt dit ook
  in dat je daarbinnen ook een stuk openheid neerlegt.

  Noot

  Verschillende korpsbeheerders tonen zich voorstander van een
  integrale benadering van rechtshandhaving. En korpsbeheerder stelt
  dat de strafrechtelijke aanpak eigenlijk betrekkelijk ineffectief
  is. De verantwoordelijkheden van de verschillende onderdelen van
  het rechtsstelsel (strafrechtelijk, bestuursrechtelijk,
  civielrechtelijk) zouden gescheiden moeten blijven, maar zij kunnen
  niet los van elkaar blijven werken.

  De voorzitter:
  U heeft eerder gezegd dat de strafrechtelijke aanpak van de
  georganiseerde criminaliteit betrekkelijk ineffectief is. Wat moet
  er behalve verbetering van de uitwisseling op grond van de
  privacy-wetgeving van gegevens gedaan worden om die aanpak wel
  effectief te maken?
  De heer d’Hondt:
  Natuurlijk moeten alle professionele mogelijkheden om de
  georganiseerde criminaliteit aan te pakken verbeterd worden. Er
  moet binnen de politie-organisatie nog heel wat gedaan worden. Ik
  heb al gewezen op de informatietechnologie, maar er is nog heel
  veel meer te doen op het stuk van het verder professionaliseren van
  de politie. Het geldt zeker ook voor de financile recherche en het
  gebruik maken van andere professionaliteit bij het politiewerk dan
  wat nu aan de orde is. En voor het overige denk ik dat er heel goed
  gekeken moet worden naar de voorfase van het politiewerk, dus de
  pro-actieve fase, de preventie, het uitwisselen van informatie en
  het ervoor zorgen dat bestuursmaatregelen genomen kunnen worden om
  te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit kansen krijgt. Er
  zijn op tal van terreinen mogelijkheden: een goede bescherming van
  de integriteit binnen overheidsdiensten, zakelijke maatregelen
  daarvoor nemen, vitale functies goed onderkennen en ervoor zorgen
  dat contracten niet door n ambtenaar worden gesloten, maar altijd
  door verschillenden, dat contacten gescreend worden en dat je
  openhartig kunt praten over wat er aan de hand is. Dit zijn
  allemaal zaken die in ontwikkeling zijn en die in ieder geval
  altijd wel te maken zullen hebben met de verbinding tussen de
  onderwereld en de bovenwereld. En voor zover er sprake is van
  georganiseerde criminaliteit, zal die door dit soort maatregelen in
  ieder geval teruggedrongen worden.
  Noot

  Bestuurlijke rechtshandhaving en strafrechtelijke rechtshandhaving
  zouden complementair zijn. Korpsbeheerders achten in dit verband
  het gebruik van CID-informatie niet uitgesloten. Hoewel
  korpsbeheerders
  in de praktijk zelden om CID-informatie vragen, is het hun nog
  nooit geweigerd. Het verzoek van de korpsbeheerder om
  CID-informatie wordt in het driehoeksoverleg besproken. De
  hoofdofficier van justitie moet de CID-informatie in dergelijke
  gevallen verstrekken aan de korpsbeheerder.

  De voorzitter:
  Heeft u het wel eens bij de hand gehad dat u informatie
  kreeg uit de CID-sfeer terwijl u op het punt stond om een bepaalde
  beslissing te nemen?
  De heer d’Hondt:
  Heel zelden. Ik heb het een keer bij de hand gehad bij de
  mogelijke verkoop van het politiebureau zelf. Dat was overigens
  geen echte CID-informatie, maar informatie van mensen die bij
  de
  CID werkten. Het ging om de eigen organisatie; de CID
  was in dat gebouw gehuisvest en de dienst was dus genteresseerd
  in de gegadigden voor dat gebouw. Er was harde informatie over de
  betrokkene uit de strafregisters en de justitile documentatie, maar
  die was uit een ver verleden. Maar er was ook recente informatie
  bekend bij degenen die bij de
  CID werkten. Het ging echter
  niet om een
  CID-subject, zodat de gegevens boterzacht waren.
  Je vraagt je in zo’n geval dan ook af, wat je ermee kunt doen, maar
  zulke informatie kan wel een rol spelen.
  De voorzitter:
  Wat heeft u ermee gedaan?
  De heer d’Hondt:
  Wij hebben de informatie in die zin gebruikt dat wij tegen
  de betrokkene hebben gezegd dat het verstandig zou zijn, van de
  transactie af te zien. En op de vraag waarop dat berustte, hebben
  wij gezegd dat hij het in die sfeer moest zoeken.

  Noot
  De heer De Graaf:
  Verschaft u informatie aan de burgemeester over mensen die
  nog niet als verdachte zijn te kwalificeren?
  De heer Van Riessen:
  U dwingt mij nu om concrete situaties op tafel te leggen en
  dat lijkt mij…
  De voorzitter:
  Nee, zo ver waren wij niet.
  De heer De Graaf:
  U kunt toch wel een voorbeeld geven?
  De heer Van Riessen:
  Ik kan wel een voorbeeld geven, hetgeen ik indertijd veel
  breder heb gedaan in een nota. Ik heb de burgemeester toen
  geschreven over de ontwikkelingen rond de
  gokautomaten in
  Amsterdam, een sector waarin een vereniging uiteindelijk om de
  tafel zit met de burgemeester om convenanten te sluiten. Als de
  burgemeester dan niet genformeerd is, weet hij niet met wie hij
  feitelijk aan tafel zit. De vereniging zal nu wel weer zeggen:
  Mijnheer Van Riessen, u wordt bedankt dat u dit bij de enqute hebt
  gezegd.
  De voorzitter:
  Zijn die convenanten gesloten?
  De heer Van Riessen:
  Nee, die zijn niet gesloten. Noot Omgekeerd
  komt het ook voor dat de politie spontaan de korpsbeheerder
  benadert met CID-informatie.
  De heer Welten:
  (…) Zo zagen wij dat iemand wilde adverteren bij de
  gemeente Amsterdam en toen zeiden wij: dat moesten wij toch maar
  zeggen. Kan dat; mag ik dat? Dan zeg ik: nee, dat mag ik niet doen,
  hoor. Ik heb het wel gedaan.
  De voorzitter:
  Hoe heeft u dat precies gedaan?
  De heer Welten:
  Door tegen iemand op het stadhuis te zeggen: zouden wij dat
  nu wel doen?
  Noot Korpsbeheerders mogen buiten hun
  taak om volgens de Wet politieregisters in verband met
  CID-registers niet over CID-informatie beschikken. Een enkele
  korpsbeheerder is van mening dat er geen wettelijke bepaling in het
  publiekrecht is die het gebruik van CID-informatie door
  bestuurlijke actoren verhindert. Korpsbeheerders beamen dat gewaakt
  dient te worden voor misbruik van een bevoegdheid. Dit maakt
  noodzakelijk dat in een regeling voor de CID aan dit aspect van
  informatie-uitwisseling een goede basis wordt gegeven. De
  verantwoording van het gebruik door het bestuur van dergelijke
  informatie levert een volgend probleem op. Het bestuur zou op dit
  punt in een vacum verkeren. Het bestuur wordt, bijvoorbeeld in het
  driehoeksoverleg, geconfronteerd met zaken die door Justitie nog
  niet zijn afgewikkeld, en het moet desondanks handelen. De nota’s
  over de aanpak van de georganiseerde criminaliteit van de laatste
  jaren dichten een rol toe aan het bestuur, die moet worden vervuld
  zonder de steun van Justitie. Van het openbaar bestuur kan
  worden verwacht dat men ten aanzien van kwetsbare procedures, zoals
  vergunningverstrekking, aanbestedingen e.d. preventief en indien
  noodzakelijk ontregelend optreedt. In dat verband vraagt de
  rugdekking van de burgemeester in de fase waarin door het OM nog
  niet handelend kan worden opgetreden, nadere aandacht.

  Noot

  11.3.3 Methoden

  Bij de toepassing van opsporingsmethoden dragen de
  korpsbeheerders verantwoordelijkheid voor de financile

  en personele aspecten, met inbegrip van het tegengaan van
  corruptierisico’s van het gebruik van die methoden.

  De heer Koekkoek:
  Vindt u dat een korpsbeheerder verantwoordelijk is
  voor ongeoorloofd politie-optreden?
  Mevrouw Schmitz:
  Je bent als korpsbeheerder verantwoordelijk voor de
  wijze waarop politiemensen worden ingezet. En dan bedoel ik ook hun
  persoonlijke situatie en hun veiligheid. Voor de gezagslijn van
  justitie heb je het openbaar ministerie, maar als beheerder ben je
  een heel eind verantwoordelijk. Als men buiten het eigen gebied
  optreedt en als men acties onderneemt die te ver gaan, en in mijn
  ogen zeer vergaand te ver gaan, ja, dan heb je een
  verantwoordelijkheid. Overigens sta ook ik wel voor de intentie
  waarmee de mensen gewerkt hebben.
  De heer Koekkoek:
  De korpsbeheerder is medeverantwoordelijk voor
  riskante operaties?
  Mevrouw Schmitz:
  Je bent zeker medeverantwoordelijk.
  De voorzitter:
  U neemt die verantwoordelijkheid nu ook?
  Mevrouw Schmitz:
  Bestuurders delegeren natuurlijk veel aan de korpsleiding,
  dat is duidelijk. Maar waar een korpsleiding verantwoordelijk is,
  is uiteraard daarmee ook de beheerder verantwoordelijk, dus ik vind
  dat ik daar medeverantwoordelijk voor ben.
  Noot
  Korpsbeheerders stellen zich in de praktijk zeer terughoudend op
  ten aanzien van opsporingsmethoden. Zij

  hanteren daarbij de opvatting dat er een afbakening van
  verantwoordelijkheden is tussen het OM als gezagdrager over de
  opsporingstaken van de politie en de korpsbeheerder als beheerder
  van de politie. Eind 1995 is gepleit voor een actiever optreden van
  de korpsbeheerder, onder aanhaling van de opmerking in de memorie
  van antwoord bij de Politiewet 1993 dat de korpsbeheerder de
  exclusieve eindverantwoordelijkheid heeft om alle beslissingen die
  genomen moeten worden om het regionale politiekorps richtig te doen
  functioneren. Gesteld wordt dat de korpsbeheerder bovendien
  exclusief bevoegd is om disciplinaire maatregelen te nemen,
  waaronder schorsing en ontslag. Noot

  Korpsbeheerders beamen dat zij in grote lijnen moeten weten in
  welke situaties politiemensen verkeren bij het gebruik van
  opsporingsmethoden. Het gaat daarbij om hetgeen weerslag heeft op
  de attitude van politiemensen, wat budgettaire gevolgen heeft en
  dergelijke. In een enkel geval is het onvermijdelijk dat de
  korpsbeheerder ook buiten dat kader op de hoogte wordt gebracht van
  een opsporingsmethode.

  De heer Van Thijn:
  Bij mij vervoegden zich de heren Vrakking en Nordholt. Zij
  zeiden: wij hebben een ernstig probleem, wij runnen een
  drugslijn.
  De voorzitter:
  Niet een cokelijn? Een drugslijn?
  De heer Van Thijn:
  Wij runnen een drugslijn en er is een grote partij cocane
  onderweg. De heer Vrakking zei bij die gelegenheid: daar wens ik
  als bevoegd gezag geen verantwoordelijkheid voor te dragen. De heer
  Nordholt zei: dat geldt ook voor mij. Toen heb ik drie vragen
  gesteld. In de eerste plaats heb ik naar de norm gevraagd. Zij
  spraken over duizenden kilo’s cocane die besteld waren. Wat is de
  norm? Mag dat berhaupt? Als het 100 kg zouden zijn, was u dan wel
  akkoord gegaan? En hoe zit het in het algemeen? Is deze methode
  ethisch in justitieland wel of niet geaccepteerd? Toen zei Vrakking
  dat het niet acceptabel was. Daarop heb ik gezegd dat ik dat wilde
  horen uit de mond van de minister van Justitie en dat ik geen
  beslissing zou nemen voordat ik hem gesproken had.

  Noot
  De voorzitter:
  Wist uw korpsbeheerder van het uitgeven van
  paspoorten ten behoeve van de
  valse identiteit?
  De heer Straver:
  Ja, dat heb ik met haar besproken. Wij hadden haar
  medewerking nodig omdat wij medewerking nodig hadden van de
  afdeling burgerzaken van de gemeente.
  Noot
  De voorzitter:
  Ook u heeft toegestemd in het afstaan van andere
  identiteiten, laten wij zeggen van paspoorten aan medewerkers
  van
  criminele inlichtingendiensten. Dat is tot twee keer toe
  aan de orde geweest. Had u daarvoor een rechtsbasis?
  De heer Van Thijn:
  Voordat wij die stap hebben gezet, hebben wij de zaak
  teruggekoppeld op de beide departementen. Dat is via het openbaar
  ministerie gebeurd. Op basis van een briefwisseling tussen de
  minister van Binnenlandse Zaken en zijn collega van Justitie, ik
  meen dat dit in 1990 is gebeurd, heeft de minister van Justitie
  gezegd: hier worden wel strafbare feiten gepleegd, maar ik verklaar
  bij dezen, na overleg met de procureurs-generaal, dat er een
  vrijwaring zal zijn voor dit doel. Dat is ons toen rechtstreeks
  gerapporteerd door de officier van justitie, de heer Van
  Capelle.
  De voorzitter:
  Is het niet vreemd dat je als burgemeester ook toestemming
  geeft om iets te doen waarbij binnen de eigen organisatie strafbare
  feiten worden gepleegd?
  De heer Van Thijn:
  Dat is vreemd als dat zo maar in het wilde weg zou gebeuren
  of wanneer je je er niet van zou vergewissen wat de rechtsbasis
  daarvoor is. En dat hebben wij dus gedaan.
  De voorzitter:
  Maar er was toch geen rechtsbasis? Het enige wat er
  was…
  De heer Van Thijn:
  …was een vrijwaring.
  De voorzitter:
  Een vrijwaring waardoor men niet vervolgd zou
  worden.
  De heer Van Thijn:
  Ja, dat was een vrijwaring, maar dat gaf ons de legitimatie
  om mee te werken aan het beleid van het openbaar ministerie op dit
  punt.
  De voorzitter:
  Heeft u zich ervan vergewist wat men ermee ging
  doen?
  De heer Van Thijn:
  Ja, dat was bekend. Dat was ter ondersteuning van de
  pseudo-koopteams. Toen die werden opgeheven, zijn alle paspoorten
  en rijbewijzen weer keurig ingeleverd.
  De voorzitter:
  Maar ook later heeft u er weer toestemming voor
  verleend?
  De heer Van Thijn:
  Ik geloof dat het twee keer is gebeurd. In totaal ging het
  om 19 paspoorten en 22 rijbewijzen.
  De voorzitter:
  Zou u het nog steeds zo doen?
  De heer Van Thijn:
  Ik hoop dat er een wettelijke basis voor komt, maar ik zou
  het weer zo doen, want als je A zegt, moet je ook B zeggen, zeker
  als
  korpsbeheerder. Als je ermee instemt dat er
  pseudo-koopteams komen, moet je ook de gevolgen daarvan onder ogen
  zien. Niet in je dooie eentje, maar dat is ook niet gebeurd.

  Noot

  De beheersdriehoek functioneert op basis van een vertrouwensrelatie
  tussen bestuur, OM en politie. Er bestaat een
  afhankelijkheidsrelatie tussen korpsbeheerder enerzijds en
  hoofdofficier van justitie en korpschef anderzijds. In de praktijk
  vertrouwen korpsbeheerders erop in de driehoek door de
  hoofdofficier van justitie of de korpschef genformeerd te worden
  indien dat voor hun beheerdersverantwoordelijkheid nodig is. Van
  die informatie is de korpsbeheerder afhankelijk. De openheid in de
  driehoek blijkt per regio te variren.

  De heer Rouvoet:
  Welke afspraken hebt u gemaakt of maakt u over het hanteren
  van methoden?
  De heer d’Hondt:
  Omdat het niet strak geregeld is, hebben wij de afspraak dat
  wij in de gezagsdriehoek, maar ook in de beheersdriehoek de
  methoden aan de orde laten komen die bijzonder van aard zijn en die
  niet bij de

  Centrale toetsingscommissie aan de orde komen. En wij hebben de
  afspraak dat wij dat doen als de korpschef, de hoofdofficier van
  justitie of de gebiedsofficier van justitie er behoefte aan heeft,
  omdat men met bepaalde aspecten van een methode in z’n maag zit.
  Soms heeft het te maken met het aantal mensen dat beschikbaar
  gesteld moet worden, soms ligt het aan het geld of de middelen die
  gefourneerd moeten worden, soms ook is het een kwestie van de
  veiligheid van degenen die eraan meewerken en soms gaat het om
  algemeen bestuursrechtelijke aspecten. (…)

  De heer Rouvoet:
  U noemde de veiligheid van de mensen als een van de redenen
  waarom u er extra in genteresseerd zou kunnen zijn. U zei ook dat u
  niet specifiek genteresseerd bent in de opsporingsmethoden die aan
  de
  Centrale toetsingscommissie

  worden voorgelegd. Ik zou mij kunnen voorstellen dat er bij meer
  speciale opsporingsmethoden, die dus naar de
  CTC gaan, een
  reden te meer is om te kijken wat er aan de hand is, omdat uw
  mensen daar wellicht grotere veiligheidsrisico’s lopen. Of zie ik
  dit verkeerd?

  De heer d’Hondt:
  Nee, u ziet het wel goed, denk ik. Wij zijn er niet in
  genteresseerd als het om de toelaatbaarheid gaat, omdat daar de
  toetsing plaatsvindt, maar wij zijn er wel in genteresseerd voor
  zover het gaat om het beschikbaar stellen van mensen en middelen en
  om de omstandigheden waarin een methode kan worden gebruikt. Als
  mensen in onveilige situaties worden gebracht, zijn wij als

  korpsbeheerders natuurlijk wel genteresseerd.
  De heer Rouvoet:
  Dus als er aanleiding voor is, wilt u ook horen van
  infiltraties die aan de
  CTC worden voorgelegd, waarbij de
  zaak dan met name aan de korpschef ter beoordeling is?
  De heer d’Hondt:
  De korpschef, de korpsbeheerder. U weet dat die twee
  in de wet niet precies zijn onderscheiden, maar een en ander wordt
  in goed overleg besproken.
  Noot

  De gebeurtenissen en publiciteit rond de ontbinding van het IRT
  Noord-Holland/Utrecht vormden voor een aantal korpsbeheerders
  aanleiding om bij de korpschef te informeren of daar toegepaste
  methoden ook door hun korps werden gebruikt. De IRT-affaire heeft
  geen aanleiding gegeven om in het driehoeksoverleg afspraken te
  maken inzake de inzet van opsporingsmethoden.

  De heer Rouvoet:
  Is er wat de positie van de korpsbeheerder betreft
  verschil tussen de situatie voor de IRT-affaire en de situatie
  erna?
  De heer d’Hondt:
  Ik denk het wel. Dit hangt met twee dingen samen, allereerst
  natuurlijk met de nog vrij verse nieuwe Politiewet, de
  reorganisatie van de politie, en in de tweede plaats met de impact
  die de

  commissie-Wierenga heeft gehad. Ik denk dat alle
  korpsbeheerders zich na het in de publiciteit komen van het
  rapport van deze commissie hebben afgevraagd, hoe de situatie in
  hun korps precies was en of het noodzakelijk was, daarover meer
  afspraken te maken.

  De heer Rouvoet:
  U bent ook gaan vragen wat er allemaal precies in uw korps
  gebeurde of hebt u gevraagd, of wat er bij de
  IRT aan de
  orde was, ook in uw korps plaatsvond?
  De heer d’Hondt:
  Dat was natuurlijk de eerste vraag. En de tweede vraag was,
  of wij er afspraken over moesten maken en hoe wij daarmee zouden
  omgaan.
  De heer Rouvoet:
  Maar hebt u ook gezegd dat u alles op tafel wilde hebben,
  dat u precies wilde weten wat er gedaan werd?
  De heer d’Hondt:
  Nee, dat niet, alleen voor zover ik daarin als
  korpsbeheerder genteresseerd kon zijn. Het moet natuurlijk toch
  een professionele benadering blijven, geen nieuwsgierige. Het gaat
  om het onderscheiden van verantwoordelijkheden; je hoeft alleen te
  weten wat nodig is voor het dragen van je verantwoordelijkheid,
  alles daarbuiten niet.
  De heer Rouvoet:
  U hebt dus ook niet de neiging om te zeggen dat u wilt weten
  hoe vaak er geobserveerd wordt, hoe lang dat gebeurt en welke
  middelen er gebruikt worden?
  De heer d’Hondt:
  Nee, absoluut niet. Dat behoort tot het management van de
  korpsen en de professionaliteit van de recherche, of het behoort
  tot de gezagsverantwoordelijkheid van de officier van justitie.

  Noot

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken