• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 11.4 Samenwerking en controle

  11.4 Samenwerking en controle

  11.4.1 Ministerie van Binnenlandse Zaken

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken is zeer terughoudend ten
  aanzien van de CID-en en het gebruik van opsporingsmethoden. In een
  interne notitie over de verantwoordelijkheid van de korpschef en
  korpsbeheerder voor de toepassing van opsporingsmethoden komt dit
  tot uiting: de korpsbeheerder kan ten aanzien van CID-activiteiten
  alleen worden aangesproken op de beheersaspecten en niet op de
  inhoud ervan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet zich naar
  de mening van de korpsbeheerders niet te zeer bewegen op het gebied
  waarvoor de burgemeesters en korpsbeheerders zelf verantwoordelijk
  zijn.

  11.4.2 Gemeenteraden

  Gemeenteraden hebben via hun burgemeester invloed op de politie.
  In de praktijk hebben gemeenteraadsleden slechts beperkte
  bemoeienis met de politie. Veel raadsleden hebben een geringe
  kennis van de politieorganisatie. Slechts weinig gemeenteraadsleden
  steken veel tijd en energie in pogingen tot sturing en controle van
  de politie te komen. Het gaat dan bovendien in die gevallen veelal
  om de orde- en veiligheidsproblemen in hun gemeente.
  Gemeenteraadsleden worden pas in een laat stadium bij de
  besluitvorming betrokken. De controle door de gemeenteraad op de
  politie impliceert vaak niet veel meer dan het legitimeren van
  elders genomen beslissingen. Noot

  11.4.3 Korpsbeheerdersberaad

  Het Korpsbeheerdersberaad heeft geen formele plaats in het
  politiebestel en komt evenmin voor in de Politiewet. Het
  Korpsbeheerdersberaad is een overleg van de 26 korpsbeheerders (de
  25 regionale en de korpsbeheerder van het Korps landelijke
  politiediensten, de minister van Justitie). Het beraad vergadert
  een keer in de zes weken. De voorzitter van het
  Korpsbeheerdersberaad overlegt periodiek (ongeveer een keer in de
  twee maanden) met de voorzitters van de Raad van
  hoofdcommissarissen en van de Raad van hoofdofficieren. In het
  korpsbeheerdersberaad wordt onder meer gesproken over de aard,
  ernst en omvang van de georganiseerde criminaliteit en de algemene
  sterkteproblematiek van de politie. Tot voor kort voerden de
  korpsbeheerders nauwelijks overleg over de toelaatbaarheid van
  opsporingsmethoden. Tegen die achtergrond is het merkwaardig dat
  het korpsbeheerdersberaad lange tijd wel uitspraken deed over het
  drugbeleid en niet over de opsporingsmethoden. Het beraad stelde
  dat zij degelijke uitspraken deed ten aanzien van beheerskwesties
  bij het drugbeleid. Op 11 november 1995 is er echter in het
  korpsbeheerdersberaad gesproken over de positie van de
  korpsbeheerder bij de opsporing. Noot Geconcludeerd werd
  dat de korpsbeheerder moet worden genformeerd in situaties waarin
  opsporingsactiviteiten een aanzienlijk beslag op de capaciteit
  leggen, personeel in risicovolle situaties kan komen, er
  aanzienlijke financile gevolgen zijn of dreigen, of het aanzien van
  het politiekorps kan worden geschaad. Vanuit zijn
  verantwoordelijkheid voor het beheer op deze terreinen, met
  inbegrip van de zorg voor goede werkverhoudingen binnen het korps,
  zal hij tot een oordeel moeten kunnen komen dat kan inhouden dat de
  opsporing niet op de voorgenomen wijze kan plaatshebben.

  De voorzitter :
  Indien u het gebruik van een bepaalde opsporingsmethode,
  bijvoorbeeld het langdurig gebruik

  van een politie-infiltrant in uw regio, met het oog op de
  integriteit van het personeel niet aanvaardbaar zou vinden, dan zou
  u dus zeggen dat het niet door kan gaan, ook al zou de
  hoofdofficier op z’n kop gaan staan?
  De heer d’Hondt:
  Dat zou kunnen, ja.
  De voorzitter:
  En dan gebeurt het ook niet?
  De heer d’Hondt:
  Inderdaad.
  De voorzitter:
  Is dat een staande opvatting binnen het
  korpsbeheerdersberaad?
  De heer d’Hondt:
  Ik denk het niet, want er zijn geen duidelijk aan de wet
  ontleende kaders om dat te kunnen beoordelen. Ik denk dat er
  verschillend over gedacht wordt. Kijk, in het algemeen zijn

  korpsbeheerders er uitermate terughoudend mee om zich bezig te
  houden met de opsporingsmethoden. Men vindt toch eigenlijk dat die
  onder de verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie vallen.
  Ik formuleer het opzettelijk zo: het is een
  gezagsverantwoordelijkheid, maar gezagsverantwoordelijkheid zonder
  verantwoordelijkheid voor het beheer kan natuurlijk niet. Er staat
  in de Politiewet dat het beheer ondergeschikt is aan het gezag,
  maar er wordt verder geen onderscheid gemaakt. Dus waar de grenzen
  precies getrokken moeten worden, kun je niet ontlenen aan de
  definities die de wet geeft. Dat moet in de praktijk worden
  opgebouwd en dat is op zichzelf ook geen probleem, want aan de ene
  kant heb je de structuur van de wet, die ingewikkeld is, en aan de
  andere kant heb je de verantwoordelijkheden voor het dagelijkse
  politiewerk, wat betekent dat de grenzen verkend worden en dat er
  afspraken gemaakt worden als de betrokkenen elkaars grenzen
  overschrijden.
  Noot

  De beheerders zien de verantwoordelijkheid voor het kiezen van een
  bepaalde opsporingsmethodiek in de eerste plaats als een
  (gezags-)verantwoordelijkheid van de officier van justitie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken