• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 12.5 Conclusies

  12.5 Conclusies

  1 Van de zijde van het ministerie van Justitie is niet of
  nauwelijks bij het openbaar ministerie gevraagd naar het gebruik
  van opsporingsmethoden en de daarbij ondervonden problemen, ondanks
  het feit dat enkele ambtenaren hiervoor de aandacht hebben
  gevraagd.

  2 Het ministerie van Justitie heeft lange tijd geen
  belangstelling getoond voor een algemene regeling van de
  opsporingsmethoden.
  3 Degenen die in de jaren 1989-1994 op het ministerie van Justitie
  pleitten voor een wettelijke regeling van het gebruik van nog niet
  wettelijk geregelde opsporingsmethoden, vonden daarvoor
  aanvankelijk geen gehoor. De ambtelijke leiding meende dat de
  jurisprudentie het wel zou houden.

  4 Na de IRT-affaire is de algemene opvatting op het ministerie
  van Justitie dat er regelgeving moet komen voor de proactieve fase.
  Over de wijze van regelgeving – open kaderwetgeving of een
  limitatieve opsomming – lopen de meningen uiteen.

  5 Het ontbreekt aan systematiek in de mate en wijze van
  informatieverstrekking door de ambtelijke top van het ministerie
  van Justitie aan de politieke gezagdragers. De
  informatieverstrekking door de ambtelijke top wordt in sterke mate
  door eigen interpretaties bepaald.

  6 De reorganisatie van het ministerie van Justitie vergt veel
  aandacht, energie en tijd van de ambtelijke top. De reorganisatie
  gaat samen met ingrijpende veranderingen in de relaties tussen het
  ministerie en het OM. Het ministerie legt minder nadruk op zijn
  beheersverantwoordelijkheid voor het OM. De minister van Justitie
  beschouwt niet langer allerlei commissies en werkgroepen, maar de
  voorzitter van het College van procureurs-generaal als haar
  aanspreekpunt.

  7 Door de opeenstapeling van hectische beleidskwesties en
  organisatorische problemen komt bij Justitie de zorgvuldigheid van
  de departementale besluitvorming, met inbegrip van de
  politiek-ambtelijke besluitvorming, in het gedrang.

  8 Beheer op afstand geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken
  op zichzelf voldoende mogelijkheden tot sturing van de politie. In
  de praktijk wordt daar niet altijd adequaat gebruik van gemaakt. 9
  Hoewel de primaire verantwoordelijkheid op centraal niveau voor het
  gebruik van opsporingsmethoden ligt bij het ministerie van
  Justitie, draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken
  mede-verantwoordelijkheid voor het bepalen van de kaders waarin de
  opsporingsmethoden aangewend worden. De verantwoordelijkheid van
  Binnenlandse Zaken heeft in het bijzonder betrekking op de
  veiligheid van het personeel en op de werkverhoudingen binnen en
  tussen de politiekorpsen. Sinds de IRT-affaire lijkt van toenemende
  betrokkenheid van de minister van Binnenlandse Zaken bij de inzet
  van opsporingsmethoden sprake te zijn. 10 Onder de korpsbeheerders
  bestaan uiteenlopende opvattingen over hun verantwoordelijkheden op
  het gebied van de opsporingsmethoden. Het ministerie van
  Binnenlandse Zaken heeft tot voor kort weinig initiatieven
  ontplooid om de korpsbeheerders op n lijn te krijgen.

  11 Het ontbreken van een gestructureerd overleg over
  georganiseerde criminaliteit en opsporingsmethoden is tekenend voor
  de moeite die het de twee ministeries kost om tot een gezamenlijke
  visie te komen. In verschillende gevallen loopt het overleg tussen
  de ministeries moeizaam en levert de tevredenheid van het
  ene ministerie over de resultaten van het overleg, ontevredenheid
  van het andere op.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken