• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 12.4 Verhouding tussen de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken

  12.4 Verhouding tussen de ministeries van Justitie en
  Binnenlandse Zaken

  De twee politie-ministeries hebben elk eigen bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden op het gebied van de rechts- en
  ordehandhaving. De spreiding van bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden die het Nederlandse politiebestel kenmerkt,
  komt mede tot uitdrukking in het naast elkaar bestaan van de twee
  ministeries. Dat is de prijs die wordt betaald voor het gezochte
  evenwicht tussen justitile en bestuurlijke belangen en tussen
  centrale en decentrale inspanningen bij de rechts- en
  ordehandhaving. Het evenwicht tussen de bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden van de twee ministeries en de voor- en
  nadelen van het bestaan van twee ministeries op dit gebied zijn
  voortdurend onderwerp van publieke en politieke, maar zeker ook
  ambtelijke discussie. Op verschillende terreinen van de bestrijding
  van de georganiseerde criminaliteit hebben de twee ministeries
  gedeelde of complementaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
  In veel gevallen zijn de ministers gehouden in overeenstemming dan
  wel in of na overleg met elkaar te handelen. Des te opvallender is
  het ontbreken van een gestructureerd overleg tussen de beide
  ministeries over de georganiseerde criminaliteit en de
  opsporingsmethoden. Dit klemt te meer omdat de verdeling van
  bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de twee ministeries in
  de praktijk niet altijd even duidelijk is. In de praktijk bestaat
  bijvoorbeeld nogal eens het misverstand dat de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit het exclusieve domein van Justitie is.
  Niet voor niets adviseert de Recherche adviescommissie de beide
  ministers over de meest doelmatige inrichting en werking van de
  recherchediensten van de politie en over de uitrusting van die
  diensten met apparatuur en technische hulpmiddelen. Binnenlandse
  Zaken en Justitie hebben beide via het beheer invloed
  op de kernteams.
  Zolang als er twee politie-ministeries zijn, is er discussie over
  de voor- en nadelen daarvan en worden voorstellen gedaan om tot n
  politie-ministerie te komen. De commissie-Donner constateert dat
  het gebrek aan slagvaardigheid terzake op landelijk niveau, met
  name door het dooreen lopen van de verantwoordelijkheden van twee
  bewindspersonen en hun beider apparaten, door velen binnen en
  buiten het OM wordt ervaren als een zelfstandige factor van
  belemmering voor een effectief gezag over de politie.
  Noot Volgens sommigen zou de bundeling van de centrale
  verantwoordelijkheid binnen n ministerie de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit ten goede komen.

  Het juridisch repressieve moet aansluiten bij
  bestuursrechtelijke principes. (…) Wil je de rechtshandhaving in
  Nederland op het juiste niveau krijgen, dan zul je die van laag tot
  hoog in n verband moeten brengen. De bestuurlijke preventie moet
  zijn afgestemd op de strafvorderlijke repressie. Die samenhang zal
  in n politieke verantwoordelijkheid moeten culmineren.

  Noot

  Anderen zijn de mening toegedaan dat ook met betrekking tot de
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit een evenwicht
  tussen justitile en bestuurlijke belangen is geboden en dat
  derhalve ook op dit vlak het naast elkaar bestaan van twee
  politie-ministeries een goede zaak is. Waar het naar hun oordeel op
  aankomt, is de goede communicatie tussen de gezagdragers en de
  ambtenaren van de beide ministeries.

  De heer Nordholt :
  Wij zouden naar een provinciale politie moeten. Wij moeten
  naar een vorm waarin beide ministeries worden samengevoegd tot n
  ministerie. Dat zou ook een boel ellende voorkomen.

  Noot
  De heer Koekkoek:
  Hoe is uw oordeel nu over het collega-departement aan de
  Schedeldoekshaven?
  De heer Dijkstal:
  Beter. Wat is dat nou voor vraag? Ik ben lid van het
  kabinet. Als u dat wilt weten, moet u mij uitnodigen in de Tweede
  Kamer. Dan komen wij daar over de beleidsmatige…
  De voorzitter:
  Nee, het is een heel terechte vraag.
  De heer Dijkstal:
  Ik vind van niet.
  De voorzitter:
  Dat kunt u niet vinden. Dat bepalen wij op dit
  moment.
  De heer Dijkstal:
  Ja, u mag uw eigen vragen stellen, maar ik mag daar mijn
  eigen oordeel over hebben.
  De voorzitter:
  U vindt het dus veel beter nu?
  De heer Dijkstal:
  Nee, dat zeg ik niet.
  De voorzitter:
  U vindt het niet veel beter?
  De heer Dijkstal:
  Nee, ik vind geen van beide wat u zegt.
  De voorzitter:
  U vindt helemaal niks?
  De heer Dijkstal:
  Als u over de beleidsmatige aspecten van het kabinetsbeleid
  iets wilt weten, op welk terrein dan ook, dus bijvoorbeeld op dit
  terrein, dan is dat een ander debat.
  De voorzitter:
  U heeft in uw rol als oppositiewoordvoerder geen
  kinderachtige kwalificaties meegegeven aan een departement waarmee
  u nu wel moet samenwerken. Ook omdat wij de organisatie van de
  opsporing moeten beoordelen, is het belangrijk om te weten of dat
  echt gewijzigd is van uw kant. Zo moet u dat zien.
  De heer Dijkstal:
  Het enige wat ik daarop kan zegen, is dat het verdere
  verloop van het IRT-debat… Dat vergeet ik natuurlijk ook niet
  gauw, als een minister van Binnenlandse Zaken en een minister van
  Justitie het zichtbaar niet met elkaar kunnen vinden. Mevrouw
  Sorgdrager en ik hebben elkaar plechtig beloofd dat wij zullen
  proberen, als een eenheid te opereren op de terreinen die ons samen
  binden. Het is aan anderen om te beoordelen of daarvan al iets
  zichtbaar is. Wij investeren daar wel in, ja.
  De voorzitter:
  Dus die investering is wel noodzakelijk?
  De heer Dijkstal:
  Ja, die investering is noodzakelijk.
  De voorzitter:
  Na wat er gebeurd was?
  De heer Dijkstal:
  Niet alleen na wat er gebeurd was. Al veel eerder. U
  herinnert zich ongetwijfeld dat rond het politiebestel de
  stammenstrijd altijd zo’n beetje het hart van de discussie is
  geweest. Althans de vermeende stammenstrijd, tussen Binnenlandse
  Zaken en Justitie. Het is een probleem dat veel bredere dimensies
  had, in ieder geval in het verleden, dan alleen maar de
  IRT-affaire.
  Noot

  Het ontbreken van een gestructureerd overleg over georganiseerde
  criminaliteit en opsporingsmethoden is tekenend voor de moeite die
  het de twee ministeries kost om tot een gezamenlijke visie te
  komen. In verschillende gevallen, zoals het project Aanpak
  georganiseerde criminaliteit
  , de Regeling bijzondere
  opsporingskosten politie, de totstandkoming van de
  kernteamconvenanten, en het recht voor officieren van justitie op
  inzage in CID-registers, was sprake van moeizaam overleg en van
  resultaten die bij tevredenheid op het ene, ontevredenheid op het
  andere ministerie wekten.

  De voorzitter:
  Waarom kan het (recht van de officier van justitie op inzage
  in CID-registers, red.) niet gewoon in

  de CID-regeling staan? Is Binnenlandse Zaken daar tegen
  geweest?
  De heer Patijn:
  Elke regeling is een resultante van een
  vechtpartij.
  De voorzitter:
  Dat vroeg ik niet.
  De heer Patijn:
  Wat de CID-regeling betreft, ben ik wel betrokken geweest
  bij de bepaling die ik net noemde en ook wel bij een andere
  bepaling. Het feitelijk overleg met Binnen-landse Zaken heb ik niet
  bijgewoond. Maar ik heb wel begrepen, dat er problemen waren die in
  overleg moesten worden opgelost. Dat leidt op een bepaalde manier
  tot compromissen.
  De voorzitter:
  Dus de formule over wat de CID-officier nu mag is het
  resultaat van een compromis met Binnenlandse Zaken?
  De heer Patijn:
  Ja, zij het dat ik niet ontevreden ben over het
  resultaat.
  Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken