• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 12.3 Het ministerie van Binnenlandse Zaken

  12.3 Het ministerie van Binnenlandse Zaken

  De minister van Binnenlandse Zaken draagt de primaire
  verantwoordelijkheid voor de beleidsvorming en de formele en
  materile wetgeving met betrekking tot het binnenlands bestuur en de
  handhaving van de openbare orde. De verantwoordelijkheid van de
  minister van Binnenlandse Zaken voor de inrichting en werking van
  het binnenlands bestuur komt onder meer tot uitdrukking in zijn
  bemoeienis met de benoeming en bevordering van burgemeesters. De
  aandacht voor het binnenlands bestuur heeft zich de laatste tijd
  verruimd naar het openbaar bestuur als zodanig. Wijlen minister
  Dales heeft in dat verband de aanzet gegeven tot de publieke
  discussie over politieke, bestuurlijke en ambtelijke integriteit.
  Noot Onderdeel van de publieke discussie is de vraag
  naar de eventuele innesteling van de onderwereld in de politieke en
  bestuurlijke bovenwereld.

  Voorzover het de openbare orde betreft, oefent in ons land de
  burgemeester het gezag over de politie uit. Dit neemt niet weg dat
  de minister van Binnenlandse Zaken zich tegenover de Kamer moet
  verantwoorden wanneer de openbare orde in n of meer gemeenten
  ernstig verstoord is of dreigt te worden en de gezagsuitoefening
  door de burgemeester(s) bij de handhaving van de openbare orde
  onderwerp van veel publieke en politieke discussie wordt. Bij
  ordeverstoringen van nationale omvang gaat het niet alleen om
  verantwoording achteraf. In dergelijke situaties kan de minister
  van Binnenlandse Zaken aanwijzingen aan burgemeesters en
  commissarissen der Koningin geven.

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken richt zich de laatste
  jaren op het bevorderen van integraal veiligheidsbeleid. Het gaat
  erom ter wille van het vergroten van de openbare veiligheid de
  schotten tussen politie, justitie en andere overheidsorganisaties
  bij Rijk, provincies en gemeenten te slechten. De bestuurlijke
  preventie en de justitile repressie grijpen bij integraal
  veiligheidsbeleid in elkaar. In toenemende mate wordt integraal
  veiligheidsbeleid verstaan als een gentegreerde
  bestuurlijk-justitile aanpak van de criminaliteit. Dit houdt in dat
  bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit niet alleen
  justitile inspanningen, maar ook gewapend bestuursrecht en
  bestuurlijke preventie geboden zijn.

  12.3.1 Beheer op afstand

  De minister van Binnenlandse Zaken draagt op centraal niveau de
  primaire verantwoordelijkheid voor het beheer van de regionale
  politiekorpsen. Deze beheersverantwoordelijkheid is van een andere
  aard dan de specifieke verantwoordelijkheden van de
  korpsbeheerders. Het ministerie van Binnenlandse Zaken voert beheer
  op afstand. Het beheer op afstand omvat een aanzienlijke reeks van
  activiteiten: managementontwikkeling; financieel toezicht met
  een behoorlijke boekhouding en een sluitende begroting,

  zonodig gevolgd door onder curatelestelling; ombuigen van een
  sterk op de input gerichte sturing en financiering in de richting
  van een stelsel dat meer aandacht legt op de resultaten; ter
  beschikking stellen van middelen volgens een nieuw verdeelsysteem
  (op basis van de werkdruk en veranderingen daarin); uniformeren van
  de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie.
  Noot Beheer
  op afstand wil niet zeggen dat de sturingscapaciteit van het
  ministerie van Binnenlandse Zaken beperkt zou zijn. In een aantal
  opzichten kunnen beslissingen van de minister van Binnenlandse
  Zaken bepalend zijn voor het functioneren van regionale
  politiekorpsen en voor de inter-regionale en landelijke
  samenwerking. De beslissingen van de minister met betrekking tot
  benoemingen van korpsbeheerders en korpschefs hebben grote invloed.
  In sommige gevallen zal hij zijn invloed aanwenden om het beheer en
  de onderlinge samenwerking te verbeteren.

  De minister van Binnenlandse Zaken stelt budgetten aan de
  regiokorpsen ter beschikking. Bij algemene maatregel van bestuur is
  geregeld dat de minister van Justitie mede de begroting dient vast
  te stellen. De minister van Binnenlandse Zaken houdt in
  overeenstemming met de minister van Justitie toezicht op het
  financile beheer van de regiokorpsen. Noot Hij heeft de
  bevoegdheid een door de korpsbeheerder of het regionaal college
  genomen besluit te wijzigen of niet uit te voeren, indien hij het
  onderhavige besluit niet voor zijn politieke verantwoording kan
  nemen. Hij kan deze bevoegdheid pas uitoefenen na overleg met de
  minister van Justitie. In bijzondere gevallen kan hij de
  commissarissen der Koningin en de burgemeesters aanwijzingen geven
  (artikel 16 lid 2 PW).

  Het ziet ernaar uit dat er op de kwaliteit en de kosten van het
  politiewerk in de komende tijd meer toezicht wordt gehouden.
  Binnenlandse Zaken richt een inspectie voor de politie op die met
  ingang van 1996 toezicht moet gaan houden op afspraken die ten
  aanzien van de kwaliteitszorg bij de politie zullen worden gemaakt.
  Noot Deze inspectie komt onder de verantwoordelijkheid en het
  beheer van de minister van Binnenlandse Zaken te functioneren.
  Daarnaast wordt er op de begrotingen van de regiokorpsen meer
  toezicht dan voorheen uitgeoefend.

  Kernteams

  Vooral Justitie is betrokken geweest bij de totstandkoming van
  de kernteams. Dit neemt niet weg dat Binnenlandse Zaken als
  beheerder op afstand een rol heeft gespeeld bij het afsluiten van
  de convenanten, met inbegrip van de financile paragrafen. In de
  convenanten is de verplichting opgenomen voor de teams om jaarlijks
  een plan van aanpak op te stellen en een verslag van werkzaamheden
  in te dienen. Voorts dient te worden gerapporteerd hoe de afspraken
  op het gebied van het beheer zijn gerealiseerd. Binnenlandse Zaken
  beziet daarbij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestede
  gelden.

  De heer Dijkstal :
  Er zijn wat spelregels afgesproken over aparte financiering,
  over geen eigen
  CID en over het feit dat de mensen apart
  moeten zitten om het onderscheid te maken tussen de normale
  recherchemensen en het
  IRT. Ik heb de indruk – maar ik heb
  het laatste overzicht nog niet – dat het zo langzamerhand aardig
  geregeld is, op een enkel detail na, zoals de financile
  verantwoording naar de departementen.
  Noot

  Tot voor kort was de vraag of aanschaffingen worden gedaan ten
  behoeve van mogelijk betwistbare opsporingsmethoden, niet aan de
  orde. Maar sinds de IRT-affaire stelt ook de minister van
  Binnenlandse Zaken in de gesprekken met de kernteams de inzet van
  de opsporingsmethoden aan de orde.

  Opleidingen

  In juli 1992 werd het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut
  politie (LSOP) opgericht. Met het oog op de reorganisatie van de
  politie moesten de verschillende opleidingen die werden gegeven
  door de opleidingsinstituten van gemeente- en rijkspolitie worden
  gentegreerd. Tot die tijd waren respectievelijk de ministeries van
  Binnenlandse Zaken en Justitie verantwoordelijk voor deze
  opleidingen. De oprichting van het LSOP betekende de
  verzelfstandiging van het politie-onderwijs ten opzichte van de
  ministeries. Voor de financiering van de opleidingen zijn de
  onderscheiden opleidingsinstituten nu afhankelijk van het LSOP.
  Voorheen konden de opleidingsinstituten daarover rechtstreeks met
  het betreffende ministerie overleg voeren. Vanuit onder andere de
  Rechercheschool is diverse keren kritiek geleverd op de disharmonie
  van vraag en aanbod. Binnenlandse Zaken heeft daarop volgens zeggen
  niet adequaat gereageerd. Dat is opmerkelijk omdat de
  verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) het politiepersoneel in
  het geding kan komen. Het is opvallend, dat politiedepartementen
  en opsporingspraktijk gedurende reeds vele jaren feitelijk
  akkoord

  gaan met de absolute onmogelijkheid voor de Rechercheschool
  om aan de massale opleidingsvraag te voldoen. De kennelijke
  onvrede op dit punt blijft in de korpsen bestaan, zolang de in
  kwalitatief (lees: verscheidenheid aan cursussen) en in
  kwantitatief (lees: hoeveelheid op te leiden cursisten) opzicht
  voortdurend groeiende vraag het aanbod overmatig blijft
  overtreffen. Of het nu symposia of opleidingen betreft, steeds weer
  is de uitslag dezelfde; een afwijzigingspercentage dat soms tot
  zelfs 85% kan oplopen.
  Noot De contacten tussen de
  opleidingsinstituten en de ministeries van Binnenlandse Zaken en
  van Justitie zijn met de komst van het LSOP geminimaliseerd. Van de
  zijde van de onderscheiden opleidingsinstituten wordt beweerd dat
  het LSOP de opleidingsinstituten te weinig zou sturen.

  Inmiddels is het functioneren van het LSOP gevalueerd.
  Noot Enkele conclusies: het LSOP heeft een zwakke
  relatie met de verschillende opleidingsinstituten; het LSOP heeft
  onvoldoende zicht op wat er in het politieveld leeft; het LSOP is
  een bureaucratische beheersstructuur; het LSOP is een opgetuigde
  structuur die niet aan de inhoud toekomt. In veler ogen ontbreekt
  de toegevoegde waarde van het LSOP.

  12.3.2 Opsporingsmethoden

  Binnen het ministerie was lange tijd de veronderstelling dat het
  recherchewerk een prerogatief was van het ministerie van Justitie.
  Pas na de eerste incidenten werd beseft dat aan recherchemethoden
  ook aspecten van beheer, personeelszorg en ethiek kleven.

  De toelaatbaarheid en het gebruik van opsporingsmethoden vallen
  primair binnen de verantwoordelijkheid van de minister van
  Justitie. Indien echter het gebruik van opsporingsmethoden de
  werkverhoudingen in en tussen regiokorpsen benvloedt of indien
  daarbij de veiligheid van politiepersoneel in het geding is, draagt
  de minister van Binnenlandse Zaken daarvoor een
  mede-verantwoordelijkheid.

  De heer Koekkoek:
  Hoe ziet u als oud-minister van Binnenlandse Zaken de
  verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken – hij
  heeft toch te maken met de
  korpsbeheerders en hij is
  verantwoordelijk voor het grootste deel van de politiebegroting –
  voor opsporingsmethoden?
  De heer Van Thijn:
  Ik vind dat de minister van Binnenlandse Zaken vooral te
  waken heeft over de integriteit. De politie dient te functioneren
  onder het bevoegde gezag en in overeenstemming met de heersende
  regels. Het is met name de taak van de minister van Binnenlandse
  Zaken om op dat laatste ook toe te zien en een marginale toetsing
  uit te voeren. Het voortouw ligt hier natuurlijk volop bij de
  minister van Justitie.
  Noot
  De heer Koekkoek:
  Ik wilde nog met u spreken over uw verantwoordelijkheid als
  minister van Binnenlandse Zaken voor opsporingsmethoden. In
  hoeverre is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk
  voor de organisatie van opsporingsmethoden en voor
  criminele
  inlichtingendiensten die zich daarmee bezighouden? Hoe ziet u
  dat?
  De heer Dijkstal:
  Wij hebben het nu niet over de beleidsmatige kant van de
  zaak, want dat doe je met elkaar in het kabinet. Ik denk dat er
  vanuit Binnenlandse Zaken een aantal speciale invalshoeken zijn. In
  de eerste plaats is er het beheer op afstand. Wat dat precies is,
  weet ik nog niet helemaal met deze Politiewet. Het suggereert in
  ieder geval dat er aan de beheersmatige kant van de zaak een
  medeverantwoordelijkheid is van de minister van Binnenlandse
  Zaken.
  Noot

  Beheer op afstand vergt enerzijds wijze zelfbeperking van de kant
  van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Anderzijds is de
  mede-verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken op
  dit terrein, zoals gezegd, langzamerhand in toenemende mate in
  beeld gekomen. In de IRT-affaire was de minister van Binnenlandse
  Zaken op beslissende momenten nadrukkelijk aanwezig.

  Het nieuw benoemde hoofd van de nieuwe Inspectie voor de politie
  ziet de organisatorische regelingen van de CID-en als n van zijn
  mogelijke aandachtsgebieden. Noot

  12.3.3 Korpsbeheerders

  Het beheer op afstand vanuit het ministerie van Binnenlandse
  Zaken komt tot uitdrukking in de relaties met de korpsbeheerders
  van de vijfentwintig regionale politiekorpsen. Er is veelvuldig
  contact met de korpsbeheerders, vaak ook in het bredere kader van
  hun rol als burgemeester van een grote stad. Het ministerie
  onderhoudt intensief contact met de voorzitter van het informele
  Korpsbeheerdersberaad. Onder de korpsbeheerders bestaan
  uiteenlopende opvattingen over hun bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden met betrekking tot het gebruik van
  opsporingsmethoden. De huidige voorzitter van het
  Korpsbeheerdersberaad gaat zo ver dat hij vanuit zijn
  verantwoordelijkheid voor het goede beheer van zijn
  korps – waaronder begrepen het garanderen van voldoende veiligheid
  aan het politiepersoneel – een vetorecht claimt.

  De heer Rabbae:
  Vindt u dat de korpsbeheerder in principe een veto
  kan uitspreken over de inzet van een methode?
  De heer d’Hondt:
  Jazeker.
  De heer Rabbae:
  In welke gevallen?
  De heer d’Hondt:
  Als het gaat om de veiligheid van het personeel of om de
  hoeveelheid personeel die wordt ingezet. Dat zijn de belangrijkste
  redenen, denk ik. Soms zit het ook in de arbeidsvoorwaarden.

  Noot

  Andere korpsbeheerders gaan daarin minder ver. Het ligt dan mede op
  de weg van Binnenlandse Zaken om te proberen de korpsbeheerders op
  n lijn te krijgen. Daartoe is een interne notitie opgesteld over de
  verantwoordelijkheid van korpsbeheerders voor de toepassing van
  opsporingsmethoden. Deze notitie is besproken in het
  Korpsbeheerdersberaad en in grote lijnen onderschreven.
  Noot

  12.3.4 Binnenlandse veiligheidsdienst

  De minister van Binnenlandse Zaken draagt de politieke
  verantwoordelijkheid tegenover het parlement voor de activiteiten
  van de Binnenlandse veiligheidsdienst. Noot Het hoofd
  van de dienst is verplicht al hetgeen van belang kan zijn, ter
  kennis te brengen van de minister van Binnenlandse Zaken.

  De voorzitter:
  Is het zo dat de minister van Binnenlandse Zaken alles mag
  weten?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ja, het hoofd van de BVD is verplicht om de minister
  op de hoogte te stellen van alles wat van belang kan zijn.

  Noot

  De minister van Binnenlandse Zaken informeert de vaste Commissie
  voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vertrouwelijk over
  zaken die buiten de openbaarheid dienen te worden gehouden.
  Noot

  12.3.5 Organisatie ministerie van Binnenlandse Zaken

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken kent vier
  directoraten-generaal en een aantal stafafdelingen. Het
  Directoraat-generaal voor openbare orde en veiligheid is in het
  onderhavige kader het meest van belang. Het directoraat-generaal
  heeft zich de afgelopen jaren veel inspanningen getroost om het
  zogeheten integrale veiligheidsbeleid te stimuleren. Het omvat twee
  directies, waaronder de Directie politie. Deze directie heeft onder
  meer tot taak het beheer op afstand van de regiokorpsen vorm te
  geven. Het Directoraat-generaal voor openbaar bestuur – vroeger
  binnenlands bestuur – komt in beeld bij de voorbereiding van
  benoemingen van burgemeesters, dus ook van
  burgemeesters/korpsbeheerders, en bij de beleidsontwikkeling
  gericht op vraagstukken van bestuurlijke integriteit.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken