• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 12.2 Het ministerie van Justitie

  12.2 Het ministerie van Justitie

  De minister van Justitie draagt op centraal niveau de primaire
  verantwoordelijkheid voor de beleidsvorming en de formele en lagere
  wetgeving met betrekking tot het strafrechtelijk beleid. Daaronder
  valt ook de primaire verantwoordelijkheid voor de bestrijding van
  de georganiseerde criminaliteit en voor de methoden die daartoe
  gebruikt worden. In het verlengde hiervan draagt de minister van
  Justitie de politieke verantwoordelijkheid voor het functioneren
  van het openbaar ministerie (OM), voor de organisatie van de
  zittende magistratuur, voor het functioneren van het
  gevangeniswezen en voor het functioneren van de politie, voorzover
  het de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde betreft. Sinds
  de reorganisatie van het politiebestel is het ministerie van
  Justitie ook verantwoordelijk voor het beheer van het Korps
  landelijke politiediensten (KLPD), waaronder de Divisie centrale
  recherche informatie (DCRI) en het Landelijk rechercheteam (LRT)
  ressorteren. De Rijksrecherche valt vanouds onder de
  verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en is
  organisatorisch verdeeld onder de vijf procureurs-generaal van het
  OM.

  Voorts is de minister verantwoordelijk voor de besteding van de
  gelden in het kader van de Regeling bijzondere opsporingskosten
  politie (BOP) die op de begroting van het ministerie staan.
  Noot Ook staat het Meldpunt ongebruikelijke transacties
  (MOT) onder de verantwoordelijkheid van Justitie. Voor de
  zogenaamde kleine rechtshulp is de minister van Justitie de
  eindverantwoordelijke als gevolg van het interstatelijke karakter
  ervan. Bovendien heeft de minister van Justitie, samen met de
  andere politieminister, in februari 1995 de Raad van advies voor de
  CID ingesteld. Deze Raad heeft tot taak de beide ministers te
  adviseren over aangelegenheden die betrekking hebben op de
  werkzaamheden van de criminele inlichtingendiensten. In hoofdstuk 9
  Openbaar ministerie wordt hierop ingegaan.

  12.2.1 Beleidsvorming en formele en materile wetgeving

  In het kader van de enqute zijn vooral de beleidsvorming en de
  wetgeving met betrekking tot de georganiseerde criminaliteit en het
  gebruik van opsporingsmethoden van belang. De aandacht van het
  ministerie van Justitie voor de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit voert terug tot de jaren tachtig. Midden jaren
  tachtig werd, bij de grote verontrusting over de veel voorkomende
  criminaliteit, vanuit het ministerie ook aandacht gevraagd voor de
  tegenhanger daarvan: de georganiseerde criminaliteit.
  Noot Een van de argumenten voor een nieuw politiebestel
  met regionale politiekorpsen en een landelijk politiekorps was, dat
  dit beter toegerust zou zijn om de snel toenemende georganiseerde
  criminaliteit te bestrijden. Tijdens het ministerschap van Hirsch
  Ballin (1989-1994) is op het ministerie van Justitie veel energie
  besteed aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.
  Uitgangspunten waren de intensivering van de strijd tegen de
  georganiseerde misdaad en de noodzaak het wettelijk regime van
  strafvordering dat van 1926 dateert, aan de eisen van deze tijd aan
  te passen. Na het beleidsplan Samenleving en criminaliteit
  van 1985 vroeg de Kamer in het najaar van 1991 om een beleidsplan
  Samenleving en georganiseerde criminaliteit. Het ministerie van
  Justitie honoreerde dit verzoek met de nota De georganiseerde
  criminaliteit in Nederland. Dreigingsbeeld en plan van aanpak
  .
  Noot Voor de uitvoering daarvan is bij het departement
  het project Aanpak georganiseerde criminaliteit opgezet. Het
  ging hierbij vooral om het opzetten van de kernteams en om het
  stellen van landelijke prioriteiten door middel van het Cordinerend
  beleidsoverleg (CBO). Later richtte het project zich tevens op het
  van de grond krijgen van het LRT en het Landelijk bureau openbaar
  ministerie ( LBOM). Het project heeft bijgedragen aan de
  totstandkoming van het Nationaal platform voor de
  criminaliteitsbeheersing waaraan vertegenwoordigers van de overheid
  en het bedrijfsleven deelnemen. In september 1994 heeft het
  projectbureau Aanpak georganiseerde criminaliteit op basis
  van de plannen van aanpak en rapportages van de kernteams de
  inrichting en het functioneren van die teams gevalueerd. Dit
  evaluatierapport Tot de kern wordt uitvoerig in hoofdstuk 6
  Kernteams besproken. De prioriteitenstelling functioneert volgens
  sommigen niet optimaal:

  De voorzitter:
  Wat wilt u nu graag veranderen?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Vrij veel. (…) Ik denk dat het nodig is om de Politiewet
  nauwkeurig te bezien en te evalueren op het punt van conflicten
  tussen gezag en beheer, de verhouding tussen gezag en beheer, en
  ook op het punt van nationale prioriteitenstelling en daaraan toe
  te wijzen middelen op het punt van de strijd tegen de
  georganiseerde misdaad.
  De voorzitter:
  Waar moet over de grote zaken beslist worden?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Door de beide ministers.
  De voorzitter:
  En niet meer door het cordinerend beleidsoverleg?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Nee.
  De voorzitter:
  Ook niet door u?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Nee. Ik denk in ieder geval dat het nodig is om vast te
  stellen dat er voldoende capaciteit en kwaliteit voor beschikbaar
  is in de diverse korpsen en dat dat dus ook nodig is voor de
  ministers om een oordeel te kunnen hebben over datgene wat door een
  of meer
  kernteams – ik zal het maar even praktisch uitleggen
  – gedaan wordt. Ik zou mij kunnen voorstellen dat meer dan n

  kernteam zich belast met het rechercheren naar bijvoorbeeld n
  organisatie.
  De voorzitter:
  Dus u wilt in feite ook meer landelijke teams?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Dat hoeft niet. Wij hebben nu n landelijk team. Laten wij
  een beetje rustig aan doen.
  De voorzitter:
  Maar u wilt dus ook dat de ministers de aanwijzingen gaan
  geven aan de
  kernteams: dat gaan jullie doen en verder
  niks.
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ja, dat lijkt mij het beste.
  De voorzitter:
  En dus niet meer een driehoek, die…
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ik zie nu dat er toch prioriteitenstelling plaatsvindt en
  ook toewijzing… Ik vind die situatie bepaald niet optimaal. Er is
  mij onvoldoende duidelijk geworden op grond waarvan men nu tot een
  probleemstelling komt.
  De voorzitter:
  Dus u zegt ook dat die hele CRI-analyse…
  De heer Docters van Leeuwen:
  Die is dus niet altijd de grondslag voor het werk van
  kernteams. Twee: het is onduidelijk hoe men tot
  prioriteitenstelling komt. Daarbij spelen lokale, interregionale en
  nationale aspecten een rol. Vervolgens is niet duidelijk of die
  capaciteiten, kwaliteit en kwantiteit op die problemen inderdaad
  voldoende zijn geordend. Als u mij vraagt: is het nu zo dat u kunt
  garanderen (…) dat de georganiseerde misdaad en de drie
  gevaarlijkste organisaties met alle mogelijke middelen worden
  aangepakt; dan is mijn

  antwoord nee. Ik acht dat een onprettige en een onjuiste
  situatie.
  Noot Achteraf deelt Docters van Leeuwen in
  een brief aan de commissie mede dat hij zich op dit punt
  onvoldoende duidelijk heeft uitgedrukt. Het ligt niet in zijn
  bedoeling de wettelijke taak van het openbaar ministerie bij de
  prioriteitenstelling uit te schakelen. Hij vindt de huidige
  situatie echter onbevredigend, omdat thans niet duidelijk is op
  welke gronden en volgens welke procedure prioriteitenstelling
  plaatsvindt.

  De voorzitter:
  Bent u het eens met de procureur-generaal uit Den Haag, de
  heer Docters van Leeuwen, die hier gisteren gezegd heeft dat de
  keuze van datgene wat de
  kernteams doen als het ware weg
  moet bij de procureurs-generaal en dat die keuze naar de ministers
  van Justitie en van Binnenlandse Zaken moet?
  De heer Dijkstal:
  Dat is een lastige vraag, omdat het niet mijn
  verantwoordelijkheid is.
  De voorzitter:
  Het is wl uw verantwoordelijkheid, zeker als u geld voor
  de
  kernteams betaalt. Als u bij de kernteams bent,
  spreekt u ook over opsporingsprioriteiten en -methoden. Dat hebben
  wij in de stukken gezien.
  De heer Dijkstal:
  De ministerile verantwoordelijkheid voor de strafrechtelijke
  handhaving van de rechtsorde ligt bij de minister van Justitie.
  (…) Wij zijn altijd uitgegaan van een relatieve autonomie van het
  openbaar ministerie. Daarbij werd verondersteld dat in een
  specifiek geval niet de minister het doet. In de beleidsmatige kant
  is dat wl het geval. De vraag is of zo’n verhouding nog steeds
  voldoet. Parallel daaraan loopt de discussie over de reorganisatie
  van het openbaar ministerie, een mogelijk andere rol van de PG’s en
  alles wat daarmee annex is. Dat is een redelijk gecompliceerde
  materie.Ik voel mij op dit moment niet bevoegd, maar ik zou het ook
  niet juist vinden om er nu al te stellige uitspraken over te
  doen.
  De voorzitter:
  Maar u doet dat wel over allerlei andere punten, zoals
  de
  infiltratie en de opsporingsmethoden. U neemt geen blad
  voor de mond. Het is voor ons belangrijk om teweten of u er enig
  brood in ziet om zelf medeverantwoordelijk te worden voor de keuze
  van de prioriteiten van datgene wat wordt aangepakt in de zware,
  georganiseerde criminaliteit dan wel of u zegt dat u dat verre van
  u houdt.
  De heer Dijkstal:
  Ik denk dat het er tussenin ligt. In beleidsmatige zin: ja.
  Ik wijs op de gegroeide praktijk in de afgelopen jaren, waarin
  bijvoorbeeld in overleg met de Kamer diezelfde Kamer zegt dat het
  tijd wordt dat de minister daar en daar iets aan gaat doen. Dan
  ontstaat er een politieke beleidsprioriteit, bijvoorbeeld vanuit de
  Kamer. Dan kan de minister zeggen dat de Kamer daar gelijk in heeft
  en dat hij dat zal proberen te doen. In die zin is het antwoord:
  ja. De vraag is echter tot hoe ver dat strekt. Ik vind het moeilijk
  om daar nu een klip en klaar antwoord op te geven.

  Noot

  12.2.2 Opsporingsmethoden

  Wetgeving

  De strijd tegen de georganiseerde misdaad ging in de jaren
  1989-1994 niet gepaard met een streven naar een algemene wettelijke
  regeling van de proactieve fase. In de beleidsplannen, nota’s en
  analyses van het ministerie van Justitie uit deze periode werd
  aanvankelijk geen gewag gemaakt van enigerlei problematiek. Bij de
  rechtshandhaving lag de nadruk op een handhavingstekort.
  Noot De nota Zicht op wetgeving maakte geen
  melding van een voornemen tot normering van de proactieve fase.
  Noot In een takenanalyse van het ministerie van mei 1993
  werden eventuele taken op dit terrein niet vermeld. Noot
  Normering van de proactieve fase in het algemeen komt pas aan de
  orde in de nota Strafvordering in balans. Noot
  Wel wordt een regeling van de proactieve fase voorgesteld in
  wetsvoorstellen betreffende bepaalde ingrijpende
  opsporingsmethoden, zoals het (direct) afluisteren. Er is alles bij
  elkaar tot voor kort een beleid gevoerd waarin de prioriteit lag
  bij de missie van de bestrijding van de georganiseerde misdaad.

  De voorzitter:
  U sprak over het klimaat. Door wie is dat klimaat in de
  afgelopen periode bepaald?
  De heer Patijn:
  U bedoelt het klimaat van de
  criminaliteitsbestrijding?
  De voorzitter:
  Ja! Ga er maar tegenaan. Daardoor kwam u volgens u niet
  voldoende aan de bak.
  De heer Patijn:
  Ja, dat is ingezet door Korthals Altes en doorgetrokken door
  Hirsch Ballin. Ik heb ook begrepen, dat de Tweede Kamer wel eens
  ministers erover heeft onderhouden dat zij er onvoldoende aan
  deden.
  De voorzitter:
  Dat zij er onvoldoende aan deden?
  De heer Patijn:
  Ja!
  De voorzitter:
  Daarbij bent u dus, vindt u, tekort gekomen?
  De heer Patijn:
  In het verlengde daarvan was er een klimaat dat er alleen
  opgespoord moest worden. Ik heb toen gezegd: prima, maar dan moet
  je het wettelijk regelen. Daar bestonden toch wel weerstanden
  tegen.
  De voorzitter:
  Heeft u ooit de minister, de heer Hirsch Ballin of de heer
  Korthals Altes, daarover benaderd, als

  u hem eens in de gang tegenkwam?
  De heer Patijn:
  Ik heb alleen in de nota die hier aan de orde is geweest,
  van juli 1992, de minister zwart op wit hiertegen
  gewaarschuwd.
  De voorzitter:
  Heeft u het hem wel eens gezegd op de gang? (…)
  De heer Patijn:
  Ik had wel overleg met hem, maar ik rekende niet op een erg
  willig gehoor voor dat soort opmerkingen. Daarom liet je het maar
  achterwege.
  Noot

  Noch in de nota De georganiseerde criminaliteit in Nederland.
  Dreigingsbeeld en plan van aanpak
  , noch bij de uitvoering
  daarvan was plaats voor een algemene orintatie op de door politie
  en justitie gehanteerde opsporingsmethoden. De continuering van
  reeds lopende trajecten en de initiring van nieuwe projecten, zoals
  de herziening van de richtlijn infiltratie en de indiening van de
  wetsvoorstellen direct afluisteren en getuigenbescherming, stonden
  vooral in het teken van de intensivering van de strijd tegen de
  georganiseerde misdaad, en minder in het perspectief van de
  toelaatbaarheid en normering van opsporingsmethoden.

  De heer Wooldrik:
  De jurisprudentie van de Hoge Raad gaf geen aanleiding tot
  intensivering van wetgeving op dat terrein. De proactieve opsporing
  werd onder omstandigheden door de rechtspraak aanvaard. Het was de
  algemene lijn op het departement om te zeggen: als dat zo is,
  vinden wij dat een voldoende waarborg voor de normering van de
  opsporingsmethoden.
  Noot
  De heer Suyver:
  Er zijn binnen het departement discussies geweest over de
  vraag of de tijd rijp was om te normeren, dat wil zeggen: om een
  wettelijke regeling op te stellen.
  De heer Rouvoet:
  Wanneer?
  De heer Suyver:
  Een jaar of vijf geleden. Het speelde in het bijzonder bij
  de start van de politiereorganisatie, toen ook de indeling en de
  opzet van de Politiewet aan de orde waren. De vraag werd gesteld:
  moeten wij in of annex aan de Politiewet ook niet de normering van
  bijzondere opsporingsmethoden meenemen, in het bijzonder de
  informatieve voorfase? Dat gebeurde in 1989, begin 1990.
  Persoonlijk vond ik dat een te vroeg moment. Je kunt ook te vroeg
  met wetgeving komen. Je kunt er ook te laat mee komen.
  De voorzitter:
  Te vroeg of te laat?
  De heer Suyver:
  Ik vond het moment te vroeg om met een volledige normering
  te komen van het proactief optreden in de informatieve voorfase. De
  ontwikkeling in de praktijk was naar mijn mening te weinig
  voortgeschreden; daarvoor gaf ook de jurisprudentie van vooral de
  Hoge raad geen aanleiding. Ik vind dat je pas met wetgeving hoort
  te komen – en er een behoorlijk debat met de Tweede en Eerste Kamer
  kan worden gevoerd – als er een geconcretiseerd wetsvoorstel ligt,
  als je weet wat je wilt bereiken, als je weet wat je kunt normeren.
  Vijf, zes jaar geleden was het inzicht nog onvoldoende.
  De heer Rouvoet:
  Is dat wat de heer Wooldrik noemde: het was nog houdbaar?
  Proef ik dat ook bij u?
  De heer Suyver:
  Dat speelt ook een rol. Er is een hoop jurisprudentie
  geweest van de Hoge Raad. Die gaf in die tijd geen aanleiding om
  over te gaan tot een wettelijke normering van het totale terrein
  van het proactief optreden.
  Noot

  De Stafafdeling wetgeving publiekrecht vond aanvankelijk geen
  gehoor voor haar voorstellen om tot een wettelijke regeling te
  komen. Ambtenaren van de Directie politie waren van mening dat een
  wettelijke regeling niet nodig was: de jurisprudentie zou het naar
  hun oordeel houden.

  De heer Koekkoek:
  Is uw advies in december 1989 aan de minister
  voorgelegd?
  De heer Patijn:
  In december 1989 heb ik mij erbij neergelegd, dat de heer
  Suyver daar geen behoefte aan had. Ik verkeerde toen in de
  veronderstelling, dat hij het niet op prijs zou stellen dat ik
  langs hem heen naar de minister zou gaan.
  De voorzitter:
  Dat stellen hogeren nooit op prijs, maar dan kun je het toch
  nog wel doen.
  De heer Patijn:
  Ik heb later, in juli 1992, in het kader van de behandeling
  in de ministerraad van het wetsvoorstel afluisteren met een
  technische hulpmiddel, de minister in een nota waarin allerlei
  punten aan de orde komen aan het slot toch nog eens gewezen op het
  gevaar dat er inbreuk op privacy zou worden geoordeeld door de
  rechter, wanneer de
  observatie met met name technische
  hulpmiddelen niet wettelijk zou worden geregeld. Er bleven mij
  geluiden bereiken dat het niet lekker zat. Minister Hirsch Ballin
  heeft die nota gezien. Hij heeft allerlei aantekeningen op de nota
  gemaakt. Op dit onderdeel heeft hij geen aantekening gemaakt. Ik
  heb dat opgevat als een bevestiging van wat de heer Suyver twee
  jaar eerder had gezegd. Ik heb ook afgezien van verder aandringen.
  Ik moet er ook op letten dat ik niet drammerig overkom.
  De voorzitter:
  Waarom?
  De heer Patijn:
  Dat wordt niet van de wetgever verwacht.
  De voorzitter:
  Niet drammerig overkomen als wetgever!
  De heer Patijn:
  Ik zat in een situatie waarin ik met enig wantrouwen bekeken
  werd, alsof ik voor de politie

  allerlei vormen van opsporing onmogelijk maakte. In een sfeer
  van wantrouwen moet je wat je naar voren brengt doseren.

  Noot
  De heer Rouvoet:
  Had u dan het gevoel dat de lijnen tussen de politie en de
  beleidssectoren op het departement, de directie Politie
  bijvoorbeeld, te kort zijn en dat u daar als wetgever buiten staat
  of in een te laat stadium bij komt?
  De heer Patijn:
  In een te laat stadium! De contacten tussen politie en
  beleidsafdeling zijn van dien aard, dat de beleidsafdeling zegt:
  laten wij Patijn erbij halen. De beleidsafdeling haalt mij erbij
  als de politie met vragen zit of het allemaal wel mag. Ik zit dan
  in een positie waarin ik niet kan zeggen dat het niet mag. Anders
  klaagt de politie tegen de minister en zegt: wij mogen niet meer
  opsporen. In die situatie moet ik mij niet begeven. (…)
  De heer Patijn:
  Wanneer de beleidsafdeling bepaalde bevoegdheden wenst om
  effectief te kunnen optreden, is het niet aan ons om daar neen
  tegen te zeggen. Ik zeg dan echter wel hoe dat ingekaderd moet
  worden. Dan probeer je zo precies mogelijk de criteria voor de
  rechtsbescherming te omschrijven. Je probeert ook de procedures die
  worden gehanteerd bij de interpretatie van de criteria zo
  zorgvuldig mogelijk te laten zijn. De eerste de beste politieman
  moet niet over een heel vaag criterium kunnen oordelen. Of hij
  krijgt een heel concreet criterium f bij een vaag criterium wordt
  het niveau hoger in de besluitvorming, bijvoorbeeld bij de

  rechter-commissaris, neergelegd. Noot

  De heer Hirsch Ballin:
  In het begin van mijn ambtsperiode heb ik ernstig overwogen
  om niet in plaats van, maar naast het ter hand nemen van een aantal
  specifieke wetgevingsprojecten, voor de middellange termijn te gaan
  werken aan een hercodificatie van straf…
  De voorzitter:
  Het hele Wetboek van Strafvordering.
  De heer Hirsch Ballin:
  Jazeker. Een van de argumenten die daarvoor naar voren werd
  gebracht door hoogleraren straf en strafprocesrecht, die daarvoor
  pleitten, zoals professor Groenhuijsen, hoogleraar in Tilburg, en
  professor Corstens, ook door uw commissie gehoord, was dat de
  regeling van de strafvordering in het wetboek maar een gedeelte van
  de opsporings- en vervolgingsactiviteiten werkelijk vatte. Daarbij
  kwam ook de proactieve fase naar voren. Het ter hand nemen van zo’n
  hercodificatie van strafvordering werd toen zeer sterk ontraden van
  de kant van de wetgevingsjuristen van het departement. Ik heb die
  mogelijkheid nooit totaal uitgesloten.(…)
  De voorzitter:
  Mogen wij terug naar de praktijk? Het is toch niet onjuist
  of onwaar wat de heer Wooldrik hier gezegd heeft over de
  wetgevingsactiviteiten op Justitie?
  De heer Hirsch Ballin:
  Nee. Ik heb de heer Wooldrik over de wetgevingsactiviteiten
  van Justitie niets onjuists horen verklaren. Integendeel. Hij heeft
  hier terecht verklaard dat ik instemmend heb gereageerd op een
  voorstel om de proactieve fase te gaan regelen. Mag ik u even de
  data geven? Het is misschien goed om dat toch even in beeld te
  hebben.
  De voorzitter:
  Maar, mijnheer Hirsch Ballin, hij zei hier: wij dachten dat
  wij dat met de jurisprudentie zouden houden. Dat is overigens ook
  best een honorabele opvatting; daar gaat het niet om.
  De heer Hirsch Ballin:
  Zeker.
  De voorzitter:
  Dat kon de keuze zijn.
  De heer Hirsch Ballin:
  Ja.
  De voorzitter: En hij zei:
  dat was de keuze. Dat was toch ook, zo moet ik aannemen, bij
  alle activiteiten die u met een bewonderenswaardige energie heeft
  ontwikkeld, waarschijnlijk uw afweging? De Hoge Raad vond het
  immers goed.
  Noot

  In juli 1994 stelden A. Patijn en M. Jongeneel van de Stafafdeling
  wetgeving publiekrecht en P. van de Beek van de Directie politie
  een notitie op in de vorm van een wetsvoorstel Criminele
  inlichtingendienst, waarbij op een aparte lijst was aangegeven
  welke opsporingsmethoden zouden moeten worden geregeld:
  inkijkoperaties, observatie met behulp van technische hulpmiddelen,
  zoals videocamera’s en peilzenders, opvragen bij
  luchtvaartmaatschappijen van passagierslijsten, opvragen bij
  telecom-aanbieders van locatiegegevens van mobiele telefonie. In
  opdracht van de secretaris-generaal van het ministerie werd het
  traject, in afwachting van de nieuwe minister, stopgezet. Het werd
  later niet meer hervat.

  De heer Koekkoek: U zei:
  het krachtenveld is veranderd. In een vorige periode ging
  het over steeds maar meer bevoegdheden voor de politie. Wat is het
  krachtenveld nu?
  De heer Patijn:
  Ik denk dat er nu meer mogelijkheden zijn om
  rechtsbeschermende aspecten op te nemen.
  De heer Koekkoek:
  Minder bevoegdheden, meer rechtsbescherming?
  De heer Patijn:
  Niet minder bevoegdheden, maar wel meer procedureel ingebed.
  Het gaat er dan met name om welke instantie beslist of iemand

  CID-subject is. Noot

  Ook al wordt op het ministerie onderkend dat regelgeving voor de
  proactieve fase nodig is, over de wijze
  waarop de regelgeving moet worden gerealiseerd, lopen de meningen
  uiteen. De meeste steun krijgt het idee van kaderstellende
  wetgeving, met daaraan gekoppeld strikte regelgeving voor het
  toezicht op de inzet en uitvoering van bepaalde opsporingsmethoden
  alsook het vasthouden aan geheimhouding van operationele
  bijzonderheden. Gedetailleerde wetgeving waarin de
  opsporingsmethoden limitatief zijn opgesomd, kan op minder steun
  rekenen.

  De voorzitter:
  Is naast een betere effectiviteit, naast een betere
  recherche, ook gesproken over de grenzen?
  De heer Wooldrik:
  Ja, daar is ook nadrukkelijk over gesproken.
  De voorzitter:
  In de nota is dat niet terug te vinden.(…)
  De heer Wooldrik:
  Het is juist dat (het wettelijk instrumentarium) de
  prioriteit had. Wat de normering betreft was de conclusie dat zij
  voldoende gewaarborgd was door het feit dat de rechter, het
  openbaar ministerie, daarop controle uitoefenen in individuele
  strafzaken.
  De heer Rouvoet:
  In hoeverre was de stafafdeling wetgeving, die toch ook als
  speciale invalshoek heeft om op zaken als rechtsbescherming en
  rechtsstatelijkheid te letten, betrokken bij de totstandkoming van
  de nota?
  De heer Wooldrik:
  Deze afdeling heeft de nota ook gezien. Zij heeft een
  bijdrage geleverd. Er zijn discussies met haar geweest over de
  vraag of de rechtsstatelijkheid aanleiding geeft om tot een
  intensivering van de wetgeving op dit terrein te komen. De
  conclusie was dat dat op dat moment niet nodig was.
  De voorzitter:
  Waarom was dat de conclusie?
  De heer Wooldrik:
  Ik probeerde dat al aan te geven. De jurisprudentie van de
  Hoge Raad gaf hier geen aanleiding toe. De proactieve opsporing
  werd onder omstandigheden door de rechtspraak aanvaard. Het was de
  algemene lijn op het departement om te zeggen: als dat zo is,
  vinden wij dat een voldoende waarborg voor de normering van de
  opsporingsmethoden.
  De voorzitter:
  Is er vr het losbarsten van de IRT-affaire nooit gezegd: wij
  zouden dit toch eigenlijk in het totaal moeten inkaderen?
  Tegenwoordig zegt iedereen dat er wetgeving moet komen. Waarom zei
  men dat eerder niet? Is het allemaal alleen maar het gevolg van het
  exploderen van de IRT-affaire?
  De heer Wooldrik:
  Nee, dat beeld is onjuist. Er is in de gedachtenvorming op
  het departement wel degelijk gesproken over de wenselijkheid om de
  proactieve fase beter te regelen. Het eind van het elastiek van het
  Wetboek van Strafvordering kwam in zicht.
  De voorzitter:
  Waarom is het er nooit van gekomen?
  De heer Wooldrik:
  Het initiatief daartoe is in 1993 al genomen door de
  gezamenlijke nota van collega Van de Beek en Patijn, een van de
  raadadviseurs van wetgeving. Deze nota is ook aan de minister
  voorgelegd. Het wordt tijd om dit te gaan regelen, zo luidde de
  boodschap. Dat gebeurde naar aanleiding van de discussie over het
  wetsvoorstel inzake
  direct afluisteren. Dat lag al bij de
  Kamer. Er moesten wijzigingen komen en toen zeiden wij: je kunt de
  proactieve fase wel voor
  direct afluisteren regelen, maar
  dat schip houdthet niet. Je zult de zaak moeten uitbreiden tot
  algemene wetgeving. Dat hebben wij aan de minister
  voorgelegd.
  De voorzitter:
  Wilde de minister dat niet?
  De heer Wooldrik:
  De minister wilde het wel, want hij zei ja op de nota. Dat
  gebeurde in juli 1993. Wij zijn nu twee jaar verder.
  De heer Koekkoek:
  Ik heb nog een vraag over de nota van Van de Beek en Patijn
  van juli 1993. De minister zei Werk dat uit. Is dat ook
  gebeurd?
  De heer Van de Beek:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Hoe?
  De heer Van de Beek:
  U treft in de verdere wetsgeschiedenis rond het direct
  afluisteren aan hoe dat verder gestalte is gegeven. Wij hebben
  het hierbij over een periode van een jaar. Wij hebben op het
  terrein van de

  CID genventariseerd welke onderwerpen in zo’n CID-wetgeving
  terecht zouden moeten komen. Na dat gedaan te hebben, hebben wij
  daarvan een overzichtsnotitie aan de minister gestuurd. Dat was in
  de periode na mei vorig jaar. In die periode is gezegd: Laten wij
  wachten totdat er een nieuw kabinet is, en een nieuwe minister van
  Justitie is, om daar opnieuw een oordeel over te geven.

  Noot Het ministerie van Justitie draagt op zijn minst
  een algemene verantwoordelijkheid voor het aangeven van de kaders
  voor de door politie en justitie te hanteren opsporingsmethoden. Op
  het ministerie is de verantwoordelijkheid voor het hanteren van
  opsporingsmethoden aanvankelijk reactief opgevat, en – op de
  stafafdeling wetgeving na – niet zozeer normerend. Voor de
  discussie over opsporingsmethoden werd naar het OM verwezen. De
  heersende opvatting was dat de beoordeling over de toelaatbaarheid
  van opsporingsmethoden een zaak van het OM en de rechter is.

  Eind september 1995 is de Werkgroep wetgeving bijzondere
  opsporingsmethoden onder voorzitterschap van Van Asbeck ingesteld
  met de opdracht de minister van Justitie te informeren over de
  wijze waarop bijzondere opsporingsmethoden zouden moeten worden
  genormeerd. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van een visie onder
  voorbehoud van de resultaten van de enqute. Drie onderwerpen staan
  centraal: regeling
  van de taak en toezicht op de CID; regeling van het onderzoek in de
  fase voor de opsporing; en regeling van nog niet wettelijk
  geregelde opsporingsmethoden.

  De heer Rouvoet:
  Daarom ben ik begonnen met de vraag hoe die afweging is
  gemaakt. Vervolgens is de stelling ten departemente: waar het gaat
  om die rechtsbescherming kijken wij naar de Hoge Raad. Wij nemen
  een afwachtende houding aan als het gaat om de praktijk. Nu lopen
  wij aan tegen de vraag, welke methoden worden gehanteerd en of die
  in alle gevallen de toets van de kritiek kunnen doorstaan.
  Nogmaals, is het niet te veel veronachtzaamd?
  De heer Suyver:
  Achteraf kijkend, zeg ik: wij hadden eerder of serieuzer met
  meer capaciteit werk moeten maken van een normering van de
  bijzondere opsporingsmethoden. Daarin zit zeer uitdrukkelijk het
  punt van de rechtsbescherming. Dat denken over die wetgeving had
  wat eerder moeten worden aangevat.
  Noot

  Directe bemoeienis

  Tenzij er duidelijke contra-indicaties waren, behoefde het
  ministerie niet op de hoogte te zijn van de inzet van niet
  uitdrukkelijk in de wet geregelde opsporingsmethoden in concrete
  zaken: de minister is geen super-opsporingsambtenaar.

  De heer Koekkoek:
  Vindt u, wat de doorvoer van cocane betreft, dat het OM en
  met name de betrokken PG’s in het ressort Den Haag te kort
  geschoten zijn in het informeren van de minister?
  De heer Suyver:
  Wij hadden over doorlevering moeten worden genformeerd. Ik
  denk dan in de eerste plaats aan datgene, wat bij het
  IRT
  Amsterdam aan de hand was.
  De heer Koekkoek:
  Des te meer uiteraard, omdat het bericht uit Amsterdam was:
  er wordt een cocanelijn gerund. Wanneer dan vervolgens in een ander
  ressort sprake is van het op de markt laten komen van cocane, dan
  klemt des te meer, dat de minister genformeerd wordt. U hebt
  gezegd, dat dit niet is gebeurd. Vandaar mijn vraag: zijn de
  betrokken PG’s in 1993 en 1994 te kort geschoten in het informeren
  van de minister?
  De heer Suyver:
  Ik vind dat hooguit een vaststelling achteraf. Met de
  wetenschap van nu zou je zeggen: ja, dat had moeten
  gebeuren.
  De heer Koekkoek: U zegt:
  wij hadden het moeten weten, zeker in het licht van de
  IRT?
  De heer Suyver:
  Dat zeg ik achteraf. Noot
  De voorzitter:
  Waarom zijn, terwijl u wel presentaties geeft, daarbij nooit
  opsporingsmethodieken aan de orde geweest?
  De heer Blok:
  Omdat het om buitengewoon vertrouwelijke informatie ging.
  Wanneer wij presentaties gaven, zat op zijn minst de helft van de
  ambtelijke staf daarbij.
  De voorzitter:
  Maar had de minister dat toch niet moeten weten?
  De heer Blok:
  Ik heb meerdere malen gezegd, wanneer we een presentatie
  hadden afgerond en er een gesprek of een discussie over kwam, dat
  naast de voortgang van het onderzoek nog een aantal hoopgevende
  CID-trajecten liepen. Meer heb ik daar nooit over gezegd.
  De voorzitter:
  Had u dat niet moeten doen?
  De heer Blok:
  Ik vond dat mijn lijn eindigde bij de procureur-generaal.
  Daar ligt dan weer een volgende verantwoordelijkheid om eventueel
  de minister van Justitie op de hoogte te stellen. Door
  uitdrukkelijk bij zo’n presentatie nog eens te melden dat er
  CID-trajecten liepen, had de uitnodiging ook van de andere kant
  kunnen komen.
  De voorzitter:
  Maar u kunt zich toch voorstellen dat dat misschien voor een
  minister die zich niet dagelijks met dit onderwerp bezighoudt,
  zoals een commissie als deze, die maandenlang niet veel anders
  doet, een vrij cryptische mededeling is?
  De heer Blok:
  Ik weet het niet. Ik had het idee dat de minister heel goed
  begreep, waar het over ging. Niet over doorlevering, maar wel over
  CID-trajecten. Dat is in ieder geval een begrip dat algemeen was.
  Maar nogmaals, ik vond het niet direct op mijn weg liggen om de
  minister van Justitie daarover te informeren.
  De voorzitter:
  Waarom eigenlijk niet? Waarom wel over de rest, en niet over
  dit?
  De heer Blok:
  Zoals ik u zei: tijdens de presentatie kon het in ieder
  geval niet, omdat het om buitengewoon vertrouwelijke informatie
  ging. Dat kon niet in brede kring verspreid worden, dus ook niet
  tijdens een dergelijke presentatie. Mijn lijn liep, nogmaals, tot
  aan de procureur-generaal, en dan vond ik het op de weg van anderen
  liggen om daarover eventueel te informeren.

  Noot

  Om aan de ministerile verantwoordelijkheid inhoud te geven moet het
  departement signalen over dergelijke contra-indicaties ontvangen.
  Als de politieke verantwoordelijkheid in het geding kan komen,
  bijvoorbeeld bij het opzetten van een frontstore ten behoeve van
  een buitenlands onderzoek of bij het beschikbaar stellen van een
  zeer hoog bedrag aan tip-, toon- of voorkoopgeld, dient de minister
  op de hoogte te worden gesteld. In
  deze gevallen is in elk geval n van de beleidsambtenaren van het
  ministerie op de hoogte, omdat op het ministerie de hiervoor
  beschikbare financin worden beheerd. In andere gevallen, waarbij
  het ministerie geen directe betrokkenheid heeft, zijn signalen vaak
  achterwege gebleven. De verantwoordelijkheid voor de
  informatieverstrekking wordt in die gevallen bij het College van
  procureurs-generaal gelegd.

  De voorzitter:
  Wat wist en weet u van de precieze stand van zaken bij de
  criminaliteitsbestrijding? Weet u genoeg?
  De heer Suyver:
  Ik vind dat ik steeds genoeg heb geweten om mijn minister
  adequaat te kunnen inlichten. Dat betekent niet dat elk incident of
  elke concrete strafzaak aan het departement of aan de minister moet
  worden voorgelegd. De minister moet op de hoogte zijn van die zaken
  en die incidenten die hij/zij moet weten met het oog op zijn/haar
  ministerile verantwoordelijkheid. Die wetenschap had ik
  voldoende.
  De voorzitter:
  Wist u van de kwestie van het doorleveren van harddrugs door
  Haaglanden?
  De heer Suyver:
  Daar was ik niet van op de hoogte.
  De voorzitter:
  Is dat niet een typisch voorbeeld van iets wat u had moeten
  weten en wat de minister in ieder geval van u had moeten
  weten?
  De heer Suyver:
  Het denken over opsporingsmethoden, waaronder doorlevering,
  is de laatste jaren ontwikkeld. De casustiek die daarbij aan de
  orde kwam is niet steeds duidelijk op het departement
  terechtgekomen. Ik geef dat toe. Toch meen ik dat ik afgezien van
  de IRT-zaak en de
  Delta-methode – doorlevering maakt daarvan
  deel uit – globaal voldoende op de hoogte was om te kunnen
  beoordelen wat er aan opsporingsmethoden werd gebruikt en
  uitgevoerd om mijn minister daarover voldoende helder te kunnen
  informeren. (…)
  De heer Rouvoet:
  U zegt dat u ook buiten incidenten bezig bent met wat er
  gebeurt. Heeft u zicht op hoe de opsporing op de werkvloer in haar
  werk gaat?
  De heer Suyver:
  Nee, dat zicht heb ik natuurlijk niet. Dat hoef ik ook niet
  te hebben. De minister moet voldoende genformeerd zijn om te weten,
  wat er zich globaal afspeelt. Hij moet die dingen weten die nodig
  zijn voor het dragen van de ministerile verantwoordelijkheid. Dat
  is algemeen. Als ik het iets concretiseer, zeg ik dat de minister
  moet weten van bijzondere praktijken, abnormale praktijken, het
  afwijkende, nieuwe ontwikkelingen, grensverleggende ontwikkelingen.
  Dat betekent niet dat je een precies inzicht moet hebben in wat
  zich op de werkvloer afspeelt.
  Noot

  Door de IRT-affaire is de aandacht van de top van het ministerie
  voor het gebruik van opsporingsmethoden toegenomen. Binnen de
  systematiek van de relaties tussen ministerie en OM worden de
  opsporingsmethoden niet langer als technische onderwerpen beschouwd
  maar hebben zij inmiddels het predikaat gevoelig en, in sommige
  gevallen zoals gecontroleerde doorlevering, zelfs het predikaat
  preponderant gekregen. Daarmee is de betrokkenheid van het
  ministerie bij het gebruik van opsporingsmethoden tot op het
  politieke niveau een gegeven. De zittende minister heeft tweemaal
  ingegrepen bij de concrete toepassing van opsporingsmethoden. Zij
  heeft in juni 1995 haar standpunt over gecontroleerde aflevering
  aan de procureurs-generaal kenbaar gemaakt. In de pers werd dit
  opgevat als een absoluut verbod voor de toepassing van deze
  methode, maar volgens de minister wilde zij slechts bewerkstelligen
  dat de nodige terughoudendheid werd betracht. In tenminste drie
  concrete strafzaken die werden uitgevoerd door de kernteams heeft
  dit ertoe geleid dat het onderzoek is stopgezet. In n van deze
  gevallen was door de Centrale toetsingscommissie goedkeuring
  verleend voor de inzet van de opsporingsmethode, namelijk het
  doorlaten van duizenden kilo’s softdrugs.

  De heer Rouvoet:
  Zijn er gevallen geweest waarvan u hebt gezegd: dit moet de
  minister weten?
  De heer Wooldrik:
  Dat gebeurt niet zo vaak. Het gebeurt natuurlijk in de
  algemene kaders. Moet er getuigebescherming komen? Er zijn concrete
  onderzoeken geweest waarbij dat gevraagd is. Er zijn verzoeken
  om
  tipgeld. Dat zijn typisch incidentele zaken waarin een
  routine is opgebouwd. Verder zijn er een paar concrete zaken die
  aan de minister zijnvoorgelegd. Er is een bijzondere
  infiltratie-actie geweest op verzoek van Canada.
  De voorzitter:
  Wat heeft u als directeur Politie aan de minister
  voorgelegd? Van welke methoden vond u dat de minister ze moest
  weten?
  De heer Wooldrik:
  Er zijn twee of drie van dat soort incidenten geweest. Ik
  noemde de Canadese zaak en er was nog iets dat de Amerikanen graag
  met Nederland samen wilden doen. Verder is er nog een hele serie
  zaken die op ambtelijk niveau zijn afgedaan. (…)
  De voorzitter:
  In de periode die u kent heeft u de minister verder dus
  nooit iets voorgelegd?
  De heer Wooldrik:
  Niet op dit terrein. Niet dat ik mij kan herinneren. Wel
  algemene kaders, wel algemeen beleid, wetgeving,
  getuigebescherming. Het departement wenst niet in individuele zaken
  zelf de verantwoordelijkheid van het begin tot het eind te nemen.
  Dat kan helemaal niet. (…)
  De voorzitter:
  En daarvr is nooit over specifieke infiltratieprojecten of
  methoden gesproken?
  De heer Wooldrik:
  De activiteiten waar ik mij op dat moment mee bezig mocht
  houden, betroffen de afloop van de IRT-affaire en het leiden van
  het project dat door collega Van de Beek werd gedaan. De algemene
  opinie was toch: probeer ervoor te zorgen dat de organisatorische
  randvoorwaarden worden gerealiseerd om die criminaliteit aan te
  pakken en richt je niet op allerlei specifieke incidenten. Zo nu en
  dan kwamen ze binnen en die werden besproken, maar het was niet de
  invalshoek van de directie Politie om steeds achter al die
  incidenten aan te lopen.
  Noot
  De heer Koers:
  De betrokkenheid van de minister in deze zaak had een
  specifiek karakter, met name voor het laatste stukje van de zaak.
  Niet zozeer de individuele aankopen – daarmee heb je wel te maken
  met de tip- en toongeld-regeling, de aankoop-regeling, van het
  departement – maar met name het laatste stukje van de zaak, waarin
  het ging om het investeren in een transport drugs vanuit Turkije
  naar Nederland. Daarbij kwam ter sprake dat de politile
  infiltranten, in ieder geval een daarvan, naar Turkije moesten. Dan
  heb je te maken met internationale verhoudingen. Binnen de Centrale
  toetsingscommissie is op dat moment gezegd, dat dit niet mocht
  zonder dat de minister van Justitie op de hoogte is. Die moet daar
  haar goedkeuring aan geven. Dat is vervolgens gebeurd. De
  hoofdofficier van Zwolle heeft een bespreking gehad met de
  hoofdofficier van Istanbul. Daar is ook de staatssecretaris van
  Justitie van Turkije bij betrokken geweest om goedkeuring te
  hechten aan de komst van een politile infiltrant naar Istanbul, om
  als het ware daar besprekingen te voeren met een of meer van de
  Turkse verdachten.
  De heer Vos:
  Een van de voorwaarden is ook geweest, dat met de Turkse
  autoriteiten overeenstemming zou worden bereikt – zo begrijp ik –
  over het infiltratietraject. Moeilijk daarbij was, dat de
  Nederlandse begeleiding zich ook in Turkije zou voltrekken. Hoe
  heeft u daar een deal in bereikt?
  De heer Koers:
  De Zwolse hoofdofficier heeft dat besproken met zijn collega
  in Istanbul en uitgelegd hoe infiltratietrajecten met politiemensen
  bij ons praktisch uitgevoerd worden. Daarbij is een van de sterke
  punten, dat een
  politie-infiltrant begeleid wordt door twee
  andere politiemensen, dat hij gebriefd wordt en gedebriefd wordt en
  dat wordt vastgelegd wat er wordt gezegd. Dat hoort bij elkaar. Dat
  mag je ook niet in een buitenland uit elkaar laten vallen. Dat
  heeft alles met de techniek te maken en daarom was het
  noodzakelijk, dat ook zij mee gingen naar Istanbul. Dat was op zich
  helemaal geen probleem.
  Noot

  De verantwoordelijkheid van het ministerie voor het hanteren van
  niet uitdrukkelijk in de wet geregelde opsporingsmethoden heeft
  bovendien handen en voeten gekregen in de bemoeienis met het werk
  van de Centrale toetsingscommissie. Die bemoeienis kwam recentelijk
  n maal neer op het overrulen van een advies van de Centrale
  toetsingscommissie.

  De voorzitter:
  De CTC heeft deze werkwijze goedgekeurd. Daarna keurt
  de minister het af.
  De heer Paulissen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Is u geworden waarom de minister het afkeurde? Hoorde u dat
  via de telefoon van Justitie? Hoe is dat gegaan?
  De heer Paulissen:
  Ik ben er zelf niet bij geweest, maar wij hebben
  uiteindelijk een briefje van de minister gekregen, een heel kort
  briefje: op het punt van de gecontroleerde doorvoer kon zij op dit
  moment geen toestemming geven.
  De voorzitter:
  Dat moet ongeveer in mei van dit jaar zijn geweest.
  De heer Paulissen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Heeft u het toen weer op een andere manier opgepakt? Wat is
  er toen gebeurd?
  De heer Paulissen:
  Wij hebben toen besloten te stoppen. Wij vonden de
  gecontroleerde doorvoer echt noodzakelijk voor het bereiken van het
  grotere doel in de
  infiltratie. Wij zijn meteen gaan denken
  of er binnen de consignes van de minister nog mogelijkheden waren
  om dat doel op een andere manier te bereiken. Toen werden wij
  helaas geconfronteerd met het feit dat de zaak was uitgelekt in de
  pers. Toen hebben wij besloten om de zaak abrupt te stoppen.

  Noot
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik vind dat ik vanuit de ministerile verantwoordelijkheid
  die mogelijkheid moet houden. Dat moet de commissie ook weten. En
  de voorzitter ook.
  De voorzitter:
  Geldt dat voor alles wat de commissie beslist?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Kijk, ook daar ligt het aan de prudentie van de commissie
  wanneer iets wel of niet aan de minister moet worden voorgelegd. Ik
  kan natuurlijk niet ieder beslissing die de commissie moet nemen
  bewerken, en dat wil ik ook niet. De commissie zal dus zelfstandig
  beslissingen moeten nemen, binnen de kaders die ik heb gesteld.
  Wanneer men het gevoel heeft dat iets het kader te buiten gaat of
  dat er sprake is van een twijfelgeval, dan vind ik dat men het
  uiteindelijk aan mij moet voorleggen. In principe moet de
  commissie, natuurlijk binnen de kaders, zelf kunnen
  werken.
  De voorzitter:
  Het is aan de commissie om u te informeren of is het aan de
  secretaris van de commissie?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Nee, het is aan de commissie om mij te informeren. Ik vind
  dat wij dat ook heel zuiver moeten houden. Het is eigenlijk niet
  eens aan de commissie, maar aan de voorzitter van het openbaar
  ministerie. De commissie werkt immers met een mandaat van het
  college van procureurs-generaal. Het hoort dan via de voorzitter
  bij mij terecht te komen.
  De voorzitter:
  U heeft toch die commissie…
  Mevrouw Sorgdrager:
  Het is een commissie van het openbaar ministerie.
  Noot De minister van Justitie ziet in dit verband niet
  de Centrale toetsingscommissie, maar de voorzitter van het College
  van procureurs-generaal als haar gesprekspartner.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik heb ervoor gezorgd dat het college van
  procureurs-generaal per 1 januari 1995 die commissie heeft
  ingesteld. Die commissie heeft een eigen taakomschrijving, doet dat
  namens het
  college van

  procureurs-generaal.

  De heer Vos:
  Weet de voorzitter van de CTC wat u belangrijk vindt?
  Weet hij wanneer hij u zaken melden moet?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Dat neem ik aan, dat hij dat weet.
  De heer Vos:
  Heeft u niet zelf een kader bepaald, waarvan u zegt dat u
  het moet weten?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik heb een kader bepaald. Maar dat gaat dan over de
  doorleveringskwesties. Daar is een duidelijke brief over. Dat is
  een kader. Ik praat met de voorzitter van het college. Ik praat
  niet met de toetsingscommissie, althans niet formeel.

  Noot

  In het oog springt tevens de verantwoordelijkheid van het
  ministerie voor de tip-, toon- en voorkoopgeld-regeling. In 1994 is
  in totaal een kleine twee miljoen gulden uitgekeerd. De
  politiek-ambtelijke top van het ministerie heeft lange tijd geen
  volledig zicht gehad op het beheer van de tip-, toon- en
  voorkoopgelden. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de vaak
  aanzienlijke uitkeringen in het kader van deze regeling, alsook
  voor sommige uitkeringen die in ander verband aan informanten
  werden gedaan, lag feitelijk bij een zeer beperkt aantal ambtenaren
  op het middenniveau.

  De heer Wooldrik:
  Het is dus een vergoedingsregeling die de minister van
  Justitie in het leven heeft geroepen. Daartoe bedient hij zich van
  de directie Politie. Als het routine blijkt te zijn, dan wordt het
  door de ambtenaar die onder mijn verantwoordelijkheid werkt,
  uitgevoerd. Er vindt overleg plaats met het veld, met de CID’s die
  de

  informanten runnen. De DCRI heeft vanwege de contacten in het
  veld, er een cordinerende rol in zodat niet alle ins en outs en
  bijzonderheden steeds rechtstreeks met het departement behoeven te
  worden besproken. Dat is de trap waarbinnen de discussie
  plaatsvond. U noemt nu een bedrag van f.95.000 maar dat gebeurt ook
  hoogst zelden, want het gemiddelde bedrag dat uitbetaald wordt,
  ligt tussen de f.3000 en de f.4000.

  De heer De Graaf:
  Wij zijn nogal wat geringe bedragen tegengekomen die worden
  uitgekeerd, althans afgezet tegenover de f.100.000, maar het komt
  toch ook zeer frequent voor dat er f.20.000, f.25.000 of f.50.000
  wordt uitgekeerd in het kader van de
  tipgelden.
  De heer Wooldrik:
  Het komt voor, maar ik geef u aan dat van de 303 zaken die
  wij nu in 1995 hebben, het gemiddelde bedrag f.5000 was.
  De heer De Graaf:
  Maar mijn vraag blijft staan, mijnheer Wooldrik, of naar
  alle zaken onder de f.100.000 waarover tussen veld, DCRI en de heer
  Zwanenburg overeenstemming is, binnen het ministerie niemand meer
  kijkt.
  De heer Wooldrik:
  Jawel, want de heer Zwanenburg heeft nog een chef voordat
  hij bij mij komt.
  De heer De Graaf:
  Mijn vraag was dan ook…
  De heer Wooldrik:
  In de hirarchie van de directie zaten nog meer schakels
  waarmee overleg plaatsvond voordat het bij mij kwam.
  De heer Zwanenburg:
  En ik was niet alleen, want ik had nog een collega, Riks,
  die het ook jarenlang heeft gedaan.
  De voorzitter:
  Mijnheer Zwanenburg, tekent u de bonnetjes af onder de
  f.100.000?
  De heer Zwanenburg:
  Ik teken… Wat bedoelt u met bonnetjes?
  De voorzitter:
  Het geld gaat de deur uit, zou ik zeggen.
  De heer Zwanenburg:
  Ik vul geen girokaart in, als u dat bedoelt.
  De heer De Graaf:
  Maar u schrijft een briefje naar de directeur van het
  kabinet, dat het bedrag kan worden overgemaakt op die en die
  rekening.
  De heer Zwanenburg:
  Ja, maar ik wil de vorige vraag of er afstemming plaatsvond,
  nog even afmaken. Ik heb dit altijd gedaan met mijn collega Riks.
  Als het ging om bedragen van enige importantie, was er altijd
  overleg met elkaar over hoe wij erover dachten.
  De heer De Graaf:
  Daar twijfel ik ook niet aan, maar het ging over de vraag
  wie nu precies waarover beslist

  binnen het ministerie. Beslist nu uw directe chef, niet zijnde
  de heer Wooldrik, in al die zaken? Legt u het aan hem voor of ging
  het rechtstreeks van u naar de heer Vredenbregt (directeur
  kabinet
  ministerie van Justitie; gaat over geldzaken,
  red.)?
  De heer Zwanenburg:
  Zaken waarin overeenstemming was en die beneden het bedrag
  lagen dat de heer Wooldrik heeft genoemd, gingen rechtstreeks naar
  de heer Vredenbregt.
  Noot

  Politiek-ambtelijke communicatie

  De directe bemoeienis van het ministerie met de bestrijding van
  de georganiseerde criminaliteit en de toepassing van
  opsporingsmethoden is mede afhankelijk van de onderlinge
  verhoudingen en communicatie tussen de politieke en ambtelijke top
  van het ministerie. De ambtelijke top blijkt niet precies op de
  hoogte te zijn van wat de minister wel of niet weet, beschouwt het
  voorleggen van een bepaalde kwestie aan de minister als slechts n
  van de mogelijkheden en niet als een dwingende opdracht, en
  interpreteert op eigen gezag de mate van politieke belangstelling
  voor concrete kwesties. Het ontbreekt aan systematiek in de mate en
  wijze van informatieverstrekking door de ambtelijke top aan de
  politieke gezagdragers. De informatieverstrekking door de
  ambtelijke top wordt in sterke mate door eigen interpretaties
  bepaald.

  De voorzitter:
  Mijnheer Wooldrik, u bent directeur Politie bij het
  ministerie van Justitie. Heeft u daarmee zicht op alle
  opsporingsmethoden en onderzoeken?
  De heer Wooldrik:
  Je tracht daar zicht op te krijgen. De vraag of het zicht
  goed is, kan alleen achteraf worden beantwoord. Ik pretendeer niet
  het volledige zicht te hebben, maar vanuit mijn
  verantwoordelijkheid meen ik dat alles wat op het departement
  bekend moet zijn, via mij moet lopen. (…) Vanuit mijn kennis van
  het departement weet ik natuurlijk niet precies wat de minister wel
  of niet weet. (…)
  De heer Rouvoet:
  Had u het gevoel – u zat er vanuit het project natuurlijk
  toch heel dichtbij – dat u als departement greep had op de
  ontwikkeling en de opzet van die
  kernteams?
  De heer Van de Beek:
  In die zin dat wij heel goed de ontwikkelingen
  volgden.
  De heer Rouvoet:
  Hoe kon u dat dan verbeteren? Hoe kon u ingrijpen?
  De heer Van de Beek:
  Ik greep niet in, ik stelde het aan de orde. Ik legde het
  voor, bijvoorbeeld aan de procureur-generaal-portefeuillehouder of
  aan het
  CBO dat daar dan een beslissing op had te nemen. Een
  andere mogelijkheid was om het aan de minister voor te leggen.
  (…)
  De heer Rouvoet:
  Wanneer informeert u de minister? U hoort een heleboel over
  concrete opsporingsonderzoeken.
  De heer Wooldrik:
  Het gaat dan om zaken waarvan de ambtenaren denken dat de
  politiek er belangstelling voor heeft.
  Noot

  Het tekent de politiek-ambtelijke verhoudingen op het ministerie
  van Justitie dat de minister op haar eerste werkdag werd
  geconfronteerd met een majeure go-no go-beslissing met betrekking
  tot het uitbetalen van twee miljoen gulden aan een informant in de
  Delta-zaak. Als het hier een beslissing betrof waarbij het leven
  van de informant in het geding was, had het in de rede gelegen die
  beslissing reeds aan de demissionaire minister van Justitie voor te
  leggen. Deze had dan daarover kunnen besluiten, dan wel het
  expliciete besluit kunnen nemen om de kwestie over te laten aan de
  nieuwe minister. De ambtelijke top van het ministerie legde de
  kwestie evenwel niet aan de demissionaire minister voor; de kwestie
  werd in dossier gehouden totdat de minister op haar eerste werkdag
  het ministerie binnenkwam.

  De voorzitter:
  De zaak van de informant die 2 mln. meekreeg. Was dat
  al gebeurd toen u kwam of niet?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Op de eerste dag dat ik minister was, ‘s middags, kwam de
  directeur-generaal die erover ging, met een dossier bij mij, met de
  vraag hier is het geval, beslis iets. Toen heb ik gekeken wat er
  aan de hand was. Ik heb eerst gevraagd waarom dit dossier?. Toen
  bleek mij dat het ging om een
  informant die in levensgevaar
  was gekomen door het feit dat rechercheurs via een open
  telefoonlijn te veel hadden gepraat. Dat was afgeluisterd en dat
  was gepubliceerd. Daardoor was iemand in gevaar gekomen. Ik heb
  gekeken hoe groot dat gevaar was. Daar zat een zogenaamde
  dreigingsanalyse bij.
  De voorzitter:
  Van de CRI?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ja. Daarvan bleek dat de dreiging inderdaad reel was. Dus
  dat moesten wij aannemen. Vervolgens komt de vraag wat je dan doet.
  Je kunt dan twee dingen doen: ten eerste een
  getuigenbeschermingsprogramma; ten tweede, het alter-natief, iemand
  de gelegenheid geven om elders met een andere identiteit een nieuw
  bestaan op te bouwen. Het eerste, de getuigenbescherming, moest
  helemaal opgezet worden. Daar was eigenlijk nog helemaal niets
  voor. Dat kostte tijd.
  De voorzitter:
  Dat bestaat ook officieel niet.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Nee. Maar goed, je kunt natuurlijk wel een programma maken
  voor iemand. Dat kostte dus tijd, dat moest uitgedacht worden. Dat
  kost ook een hoop mannen en vrouwen en geld. Het alternatief was
  hem een bedrag aan geld te geven waarmee hij zich in veiligheid kon
  brengen. Voor dat laatste hebben wij gekozen op basis van een
  opgesteld advies van de accountantsdienst van de
  CRI en van
  een advies over de hoogte van het bedrag en de te voeren
  onderhandelingen van de landsadvocaat. Daar ben ik op afgegaan. Op
  basis daarvan heb ik uiteindelijk de beslissing genomen.
  (…)
  De heer De Graaf:
  U zei dat u op de eerste dag dat u aantrad, dit dossier
  kreeg. Betekent dit dat uw voorganger dit niet wilde
  afhandelen?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Dat weet ik niet. Ik weet wel dat er gewacht is totdat ik er
  was.
  De heer De Graaf:
  Dat zegt al feitelijk dat uw voorganger dat niet wilde
  afhandelen.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik weet niet of mijn voorganger dat niet wilde. Ik weet
  alleen dat men gewacht heeft tot ik er was.
  De voorzitter:
  Heeft u niet gevraagd waarom Aad Kosto dat niet getekend
  heeft?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Dat heb ik niet gevraagd. Noot

  12.2.3 Het ministerie van Justitie en het openbaar
  ministerie

  De minister van Justitie is politiek verantwoordelijk voor het
  functioneren van het openbaar ministerie. Het OM speelt een
  belangrijke rol in de zogeheten strafrechtelijke keten. Ook zonder
  het OM de regiefunctie in de strafrechtelijke keten toe te
  schrijven, is het duidelijk dat de legitimiteit en effectiviteit
  van het strafrechtelijk beleid – met inbegrip van de bestrijding
  van de georganiseerde criminaliteit – in hoge mate afhankelijk zijn
  van de kwaliteit van het functioneren van het OM. Naarmate het
  strafrechtelijk beleid hoger op de politieke agenda staat en de
  bijdrage van het OM aan het strafrechtelijk beleid zwaarder weegt,
  komt de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie
  voor het functioneren van het OM pregnanter naar voren. De
  politieke lading van de rechtshandhaving in het algemeen en de
  strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in het bijzonder
  betekent voor de minister van Justitie en het OM dat op elk moment
  de politieke verantwoordelijkheid in het geding kan zijn: Onder
  bepaalde omstandigheden kan ieder optreden van het OM voor de
  meerderheid van de Kamer aanleiding zijn om het vertrouwen in de
  minister van Justitie op te zeggen, zelfs indien dit in de ogen van
  anderen volstrekt onredelijk is. Noot De minister van
  Justitie kan via benoemingen, budgetten en aanwijzingen invloed
  uitoefenen op het functioneren van het OM. De minister van Justitie
  kan op grond van artikel 5 Wet op de rechterlijke organisatie de
  individuele leden van het OM bevelen geven met betrekking tot de
  uitoefening van hun ambt. Artikel 5 RO vormt daarmee de grondslag
  voor de bevoegdheid van de minister van Justitie het OM
  aanwijzingen te geven. In de literatuur wordt aangenomen dat die
  aanwijzingsbevoegdheid niet onbeperkt is. Met de attributie van
  verschillende bevoegdheden aan de leden van het OM is er een zekere
  afstand tussen hen en de minister gecreerd; de centrale functie van
  het OM in de rechtspleging zou op een zekere afstand van de
  politieke besluitvorming dienen te worden vervuld.
  Noot

  De heer De Graaf:
  U zei zoven: de minister is niet de baas van het OM. Hoe
  moeten wij de aanwijzingsbevoegdheid in de Wet op de rechterlijke
  organisatie uitleggen?
  De heer Suyver:
  Die hoort bij de politieke verantwoordelijkheid. Je kunt
  geen politieke verantwoordelijk dragen als je niet wat kunt zeggen
  over het ambtelijk apparaat. Ik zie dat artikel 5 als de keerzijde
  van de medaille van de politieke verantwoordelijkheid.
  De heer De Graaf:
  Als er zeggenschap is van de minister op grond van die
  aanwijzingsbevoegdheid, dan is de minister toch de baas?
  De heer Suyver:
  In die zin zeker. Noot Over de politieke
  bemoeienis met individuele strafzaken bestaan verschillende
  opvattingen. Feit is dat indien een strafzaak gevolgen heeft voor
  het algemene beleid of indien de ministerile verantwoordelijkheid
  anderszins in het geding is, directe bemoeienis van de minister van
  Justitie met een individuele strafzaak plaatsheeft.
  De heer Rouvoet:
  U hoort natuurlijk een heleboel op het departement. Het is
  niet zo dat het louter via de lijn van het openbaar ministerie, via
  de hoofdofficier, naar de PG en eventueel de minister gaat als er
  echt iets aan de hand is. Maar u zit natuurlijk ook overal bij in
  de commissies en werkgroepen. Vanuit het ministerie wordt de
  secretaris van de
  CTC geleverd. U hoort een heleboel. Is dat
  de lijn waarlangs incidenten uiteindelijk bij de minister komen?
  Hoe verhoudt dit zich tot de geponeerde afstandelijkheid ten
  opzichte van de opsporingspraktijk? Zit u er heel dicht op en wilt
  u er heel dicht op zitten om te voorkomen dat de minister
  op

  haar politieke verantwoordelijkheid kan worden
  aangesproken?

  De heer Wooldrik:
  De minister moet geen opsporingsambtenaar zijn. Zij zal dus
  niet alle concrete zaken op haar bureau moeten krijgen. Dan wordt
  het veld als het ware alle persoonlijke verantwoordelijkheid
  ontnomen om zelf een koers te bepalen. De informatie die je ad hoc
  of in werkgroepen hoort, is interessant en kan worden doorgemeld,
  maar dat is niet de formele en officile gang van zaken.

  Noot
  De heer De Graaf:
  U bent verantwoordelijk voor hetgeen er gebeurt binnen het
  OM. Uw voorganger, de heer Hirsch Ballin, had daarover, meen ik,
  als ik het terug lees, in het kamerdebat van 7 april een wat andere
  opvatting. Hij was wel verantwoordelijk voor de aanwijzingen die
  hij geeft, maar niet verantwoordelijk voor wat elke individuele
  officier doet.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Ik denk dat een minister van Justitie in staatsrechtelijk
  opzicht verantwoordelijk is voor wat er in een rijksorgaan gebeurt.
  Vervolgens is het wel de vraag hoe je die verantwoordelijkheid
  gestalte geeft en de manier waarop je verantwoording aflegt
  tegenover het parlement. Dat is het verschil. Wanneer u zegt dat er
  een algemene verantwoordelijkheid is voor ieder orgaan, voor elk
  departementsonderdeel, wanneer het gaat over algemeen beleid,
  richtlijnen, etcetera, zeg ik dat de verantwoordelijkheid voor een
  individuele strafzaak anders gestalte wordt gegeven in de relatie
  tussen minister en openbaar ministerie. In die relatie speelt
  immers de individuele bevelsbevoegdheid een rol. Dat is een
  verschil. Uiteindelijk, staatsrechtelijk gezien, ben je
  verantwoordelijk voor alles.
  Noot

  Gratieverlening en rechtshulp

  Het ministerie van Justitie behandelt de gratieverzoeken en de
  verzoeken tot strafonderbreking. Het verlenen van gratie is een
  koninklijk besluit onder de verantwoordelijkheid van de minister
  van Justitie. Het toestaan van strafonderbreking is een beslissing
  van de minister.

  Bij gratieverlening heeft een informantenrol in de praktijk geen
  betekenis. Deze geldende beleidslijn is in 1994 nog eens herijkt op
  instigatie van de Directie staats- en strafrecht. Toen is door de
  minister beslist dat deze regel gehandhaafd diende te blijven. Bij
  strafonderbreking kan de informantenrol wel meespelen. Enkele malen
  (vier vijf maal) per jaar wordt mede op basis van de informantenrol
  van betrokkene tot strafonderbreking besloten. Dan dienen de
  contra-indicaties minimaal te zijn. Het advies van het OM is
  daarbij zwaarwegend.

  De Afdeling internationale rechtshulp van het ministerie van
  Justitie cordineert de verzoeken om rogatoire commissies in
  strafzaken, de zogenaamde kleine rechtshulp. De feitelijke rol van
  het ministerie in deze is beperkt. In hoofdstuk 10 Internationale
  opsporingvan bijlage 5 Methoden wordt uitgebreid ingegaan op
  internationale rechtshulp.

  12.2.4 Het ministerie van Justitie en de politie

  In het laatste decennium was de aandacht voornamelijk gericht op
  organisatie- en machtsvraagstukken, sterkte, financiering en
  rechtspositie en voor zover het de taakuitoefening betrof, vooral
  de geweldstoepassing, milieuhandhaving en integrale
  veiligheidszorg. Voor zover de aandacht zich richtte op de
  recherche, ging het om managementsvraagstukken (bedrijfsprocessen)
  en financiering (BOP-pot). Justitie heeft te lang in de overtuiging
  geleefd dat het feitelijke recherchewerk een aangelegenheid is voor
  het OM en de rechter en dat er, zolang het niet mis gaat, geen
  reden is voor het ministerie om zich actief op te hoogte te stellen
  en normerend op te treden.

  De minister van Justitie is samen met de minister van
  Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor het politiebudget. Op
  grond van artikel 44 lid 3 Politiewet 1993 kunnen de
  politieministers bij algemene maatregel van bestuur aanwijzingen
  geven voor wat betreft de gelden die aan de regionale
  politiekorpsen ter beschikking worden gesteld en voor wat betreft
  het beheer als zodanig geldt hetzelfde op grond van de artikelen 45
  en 47 PW.

  De minister van Justitie kan de korpsbeheerder in bijzondere
  gevallen, bijvoorbeeld voor de formatie van een multi-regionaal
  opsporingsteam bij een grootschalige gijzelingsactie, aanwijzingen
  geven ten aanzien van personeel en middelen ten behoeve van de
  strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (artikel 53 lid 1),
  maar in beginsel dient de regering het sturen van de politie over
  te laten aan de officier van justitie en de burgemeester.

  De brief van 12 juli 1995 van de minister van Justitie (mede
  namens de minister van Binnenlandse Zaken) aan de

  korpsbeheerders om hen te informeren over het beleid met
  betrekking tot de normering van en de controle op door de politie
  te hanteren ingrijpende opsporingsmethoden is een voorbeeld van
  dergelijke bemoeienis.

  Daarnaast heeft de minister van Justitie samen met de minister van
  Binnenlandse Zaken het laatste woord in geschillen als bedoeld in
  artikel 32 Politiewet 1993. Het gaat daar om een administratief
  beroep door de hoofdofficier van justitie of de korpsbeheerder
  tegen de vaststelling door het regionale college van de
  organisatie, de formatie, de begroting, de jaarrekening of het
  beleidsplan voor het regionale politiekorps. Indien de commissaris
  der Koningin en de procureur-generaal niet tot overeenstemming
  komen over de beslissing op het beroep, treden de politieministers
  in hun plaats en moet het aangevochten stuk in overeenstemming met
  hun besluit worden gebracht.

  Het ministerie van Justitie draagt gezags- en
  beheersverantwoordelijkheid voor het Korps landelijke
  politiediensten. De minister van Justitie is korpsbeheerder van het
  KLPD. Belangrijke onderdelen van het Korps landelijke
  politiediensten zijn in dit verband de Divisie centrale
  recherche-informatie (CRI) te Zoetermeer en de Divisie
  ondersteuning, meer in het bijzonder de Dienst technisch
  operationele ondersteuning (DTOO) te Driebergen. Het LRT wordt een
  afzonderlijke eenheid binnen het KLPD. In tegenstelling tot de
  overige onderdelen van het KLPD berust het beheer van het LRT niet
  bij het ministerie van Justitie alleen, maar bij de beide
  politieministers, de landelijk hoofdofficier van Justitie en de
  korpschef KLPD gezamenlijk. Noot

  12.2.5 Organisatie ministerie van Justitie

  Het ministerie van Justitie is sinds juni 1995 in reorganisatie.
  Het is daarom zaak eerst de organisatie van het ministerie van
  Justitie voorafgaand aan de reorganisatie te beschrijven en daarna
  de organisatie die sinds juni 1995 opgezet wordt.

  De organisatie tot juni 1995

  In de geschiedenis van de Nederlandse ministeries heeft Justitie
  lange tijd bekend gestaan als het ministerie zonder
  directeuren-generaal. Maar begin jaren tachtig werd die traditie
  doorbroken en voegde het ministerie zich in het standaardpatroon
  van de directoraten-generaal. Tot juni 1995 kende het ministerie
  vier directoraten-generaal en een aantal stafafdelingen. Bij de
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit was het
  Directoraat-generaal politie en criminaliteitsbestrijding (DGPC)
  het meest van belang. Het bestond uit drie directies, te weten de
  Directie criminaliteitspreventie, de Directie politie en de
  Directie staats- en strafrecht. Vr de reorganisatie van de politie
  voerde de Directie politie het beheer over de Rijkspolitie. Het
  ontwikkelde en ondersteunde tevens het opsporingsbeleid, onder meer
  via het secretariaat van de Recherche adviescommissie. Na de
  reorganisatie van de politie is het beheer over de Rijkspolitie
  weggevallen. Wel kreeg de directie de verantwoordelijkheid voor het
  projectbureau aanpak georganiseerde criminaliteit. De Directie
  staats- en strafrecht hield zich bezig met het algemeen
  strafrechtelijk beleid. Binnen deze directie werd het secretariaat
  gevoerd van de vergadering van procureurs-generaal. De directie had
  voorts de administratieve leiding bij het uitgeven van richtlijnen
  van het OM.

  De Vergadering van procureurs-generaal werd voorgezeten door de
  secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Zij werd
  doorgaans bijgewoond door n of twee directeuren-generaal. Het
  Directoraat-generaal voor de rechtspleging voerde het beheer over
  de arrondissementen.

  De organisatie met ingang van juni 1995

  Het is de bedoeling dat het ministerie van Justitie tegen het
  einde van 1995 werkt volgens een nieuwe organisatiemodel. Hoofddoel
  van de reorganisatie is te komen tot een scheiding tussen
  beleidstaken en uitvoeringstaken. Dit moet ertoe leiden dat de
  uitvoeringsorganisaties, onder andere het Directoraat-generaal voor
  de rechtspleging, zelfstandiger gaan functioneren. De mate van
  zelfstandigheid en de doorwerking van de ministerile
  verantwoordelijkheid zijn vooralsnog onderwerp van voortdurende
  discussie. De reorganisatie voorziet in een bestuursraad en in een
  kleine beleidsstaf op het ministerie die integrale beleidsplannen
  voor het ministerie opstelt. Binnen de beleidsstaf zal vooralsnog
  een sectie rechtshandhaving en politie-aangelegenheden werkzaam
  zijn. De reorganisatie van het ministerie brengt een grootscheepse
  verschuiving van posities, taken, bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden met zich mee. De reorganisatie vergt veel
  aandacht, energie en tijd van de ambtelijke top. Zij breidt de toch
  al overladen agenda uit met een onderwerp dat persoonlijke belangen
  rechtstreeks raakt en veel emoties losmaakt. Door de opeenstapeling
  van hectische beleidskwesties en organisatorische problemen komt de
  zorgvuldigheid van de departementale besluitvorming, met inbegrip
  van de politiek-ambtelijke besluitvorming, in het gedrang.

  12.2.6 Reorganisatie ministerie en reorganisatie OM

  De reorganisatie van het ministerie gaat in belangrijke mate samen
  met de reorganisatie van het OM en met verschuivingen in de
  relaties tussen het ministerie en het OM. De verhoudingen tussen
  het ministerie en het OM wijzigen zich. De Vergadering van
  procureurs-generaal werd voorgezeten door de secretaris-generaal
  van het ministerie van Justitie; het huidige College van
  procureurs-generaal vergadert in zijn afwezigheid. Het overleg
  tussen het ministerie en het OM heeft sinds januari 1995 plaats in
  de zogeheten overlegvergadering die door de minister van Justitie
  wordt voorgezeten. De voorzitter van het College van
  procureurs-generaal is het aanspreekpunt voor de minister.

  Richtlijnen van het OM worden niet langer vanuit het ministerie
  uitgegeven. Het Directoraat-generaal rechtspleging wordt een Dienst
  rechtspleging en gaat zelfstandiger functioneren. De
  beheersverantwoordelijkheid voor de parketten zal overgaan naar de
  hoofden van arrondissements- en ressortsparketten.

  Het ministerie heeft altijd veel dwarsverbanden met het OM
  gehad. In de vele commissies en werkgroepen die zich met
  vraagstukken aangaande de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit bezig hielden, voerden ambtenaren van het ministerie
  meestal het secretariaat. Ook in het kader van de uitvoering van
  het project Georganiseerde criminaliteit zijn er altijd zeer
  intensieve contacten geweest. Te wijzen valt bovendien op de
  detachering van leden van het OM bij het ministerie van Justitie,
  op de recrutering van ambtenaren van Justitie bij het OM en vice
  versa en op de alledaagse contacten op verschillende niveaus. De
  veranderende verhouding tussen het ministerie en het OM brengt met
  zich mee dat het zwaartepunt in het werk van commissies,
  werkgroepen en projecten zal verschuiven van het ministerie naar
  het OM. De projecten van het Plan van aanpak reorganisatie
  openbaar ministerie
  van het OM worden door het OM zelf beheerd.
  Noot In toenemende mate wordt toegewerkt naar
  zelfbeheer, waarbij het College van procureurs-generaal de
  budgetten aan de parketten toedeelt. Dit laat de bevoegdheden en
  bemoeienis van de minister met de benoemingen bij het OM
  onverlet.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken