• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 3.1 Inleiding

  3 CRIMINELE INLICHTINGENDIENSTEN

  3.1 Inleiding

  3.1.1 Algemene introductie

  Van oudsher heeft de politie belangstelling voor wat leeft in
  het criminele milieu. Altijd hebben mensen vanuit het milieu zich
  bereid getoond de politie informatie te verschaffen.

  De heer Barendregt:
  Zolang er criminaliteit wordt bestreden en zolang er politie
  is, is er behoefte aan inlichtingen, aan informatie. Vandaar dat ik
  nogmaals zeg, dat het begrip intelligence een beter begrip is: alle
  informatie die kan leiden tot het aanpakken van de criminaliteit –
  op de hoek van de straat of via methodieken – is dus
  inlichtingenwerk. Daar zul je op moeten sturen en daar zul je
  randvoorwaarden voor moeten invullen. Een waarborg om dat goed te
  kunnen doen, is controle en toezicht op de opslag van de informatie
  en de
  verstrekking van de informatie.
  Noot

  Het vergaren van inlichtingen was niet aan een bijzondere
  functionaris voorbehouden. Daarin is sinds het begin van de jaren
  zeventig verandering gekomen met de komst van de criminele
  inlichtingendiensten. Noot Het is pas vrij recentelijk
  praktijk geworden om verkregen informatie op systematische wijze
  bijeen te brengen. Reeds in de jaren vijftig werd in enkele grote
  steden naar Amerikaans en Brits model systematisch omgegaan met
  criminele inlichtingen. Aanvankelijk geschiedde dat in de vorm van
  zogenaamde open verkenning: rechercheurs bezochten
  horeca-gelegenheden en legden daar contact met criminelen. Deze
  caf-recherche leverde de politie verklikkers en informanten op. Met
  het harder worden van de criminaliteit werd het belangrijker
  informanten af te schermen. Geleidelijk aan werd het leggen en
  onderhouden van contacten met informanten opgedragen aan speciaal
  daartoe opgerichte eenheden binnen de politie, namelijk de
  criminele inlichtingendiensten (CID-en). Deze CID-en genereren
  informatie door contacten te onderhouden met informanten, al dan
  niet uit het criminele milieu. Van dit inlichtingenwerk dient te
  worden onderscheiden het inlichtingenwerk dat bestaat uit de
  opslag, het beheer, de bewerking, veredeling, analyse en
  verstrekking van criminele inlichtingen. In dat geval genereert de
  CID de inlichtingen niet zelf, maar behandelt hij reeds aanwezige
  gegevens.

  De dubbele taak van de CID-en verklaart waarom naast runners van
  informanten ofwel CID-rechercheurs, en observanten ook
  informatieverwerkers en misdaadanalisten voor de CID werkzaam zijn.
  De organisatie en de aard van dit laatste type
  (informatieverwerkende) inlichtingenwerk verdienen aandacht, onder
  meer met het oog op het recht op privacy, dat immers ook van belang
  is in verband met registratie van persoonsgegevens. De organisatie
  en de aard van het informatie genererende inlichtingenwerk
  verdienen evenwel nog meer aandacht. Het gaat hierbij immers om een
  activiteit die in het kader van de politile en justitile
  rechtshandhaving nieuw is. Dit onderzoek, dat de CID min of meer
  zelfstandig verricht, is gericht op personen die als verdachte
  betrokken zijn, of – en dat is het nieuwe – naar redelijkerwijs kan
  worden vermoed als verdachte betrokken zullen gaan worden bij
  misdrijven die – gezien hun aard of frequentie dan wel het
  georganiseerd verband waarin zij worden gepleegd – een ernstige
  inbreuk op de rechtsorde opleveren. Noot Dat betekent
  dat het inlichtingenwerk zowel geschiedt in een zogenaamde
  proactieve fase, dat wil zeggen voordat een verdenking bestaat, als
  ook parallel aan traditioneel recherche-onderzoek (dat al dan niet
  tegen derden loopt).

  Een belangrijke stimulans in de ontwikkeling van de CID-en waren
  de resultaten van de werkgroep-Vermeij in 1972 en de
  stuurgroep-Vermeij in 1977. Noot In hun rapporten wordt
  geconcludeerd dat de politie onvoldoende zicht heeft op het
  criminele milieu. Om die reden wordt het instellen van criminele
  inlichtingendiensten bepleit. Het duurt evenwel tot 1986 voordat
  een CID-regeling van kracht wordt. Noot In deze regeling
  ligt de nadruk op de regionale samenwerking tussen de afdelingen
  CID uit de 148 gemeentepolitiekorpsen en de Rijkspolitie. Na de
  totstandkoming van de Politiewet 1993 is de CID-regeling 1995
  geschreven, die terugwerkende kracht heeft tot 1 april 1994.
  Noot Volgens deze regeling hebben alle 25 regionale
  politiekorpsen een criminele inlichtingendienst. De Koninklijke
  marechaussee heeft een CID en daarnaast bestaan twee CID-eenheden
  bij het Korps landelijke politiediensten, te weten n bij de divisie
  Mobiliteit en de Nationale criminele inlichtingendienst (NCID) bij
  de divisie CRI. Naar verwachting zal ook de Rijksrecherche een
  eigen
  inlichtingendienst verkrijgen.
  Het onderzoek dat door de CID wordt verricht heeft geen expliciete
  wettelijke basis. Het valt binnen de taakomschrijving van artikel 2
  Politiewet 1993. Noot Regels voor de omgang met
  informanten geeft de vertrouwelijke ministerile Regeling tip-,
  toon- en voorkoopgelden 1985. Noot De registers van de
  CID-en vallen onder het regime van de in 1990 in het Staatsblad
  verschenen Wet politieregisters en de daarop gebaseerde
  regelgeving.

  Voor de inwerkingtreding van de Politiewet 1993 verplichtte
  artikel 15 CID-regeling 1986 tot een privacyreglement. Het
  CID-privacyreglement is van dezelfde datum als de CID-regeling
  1986.
  Noot Mede naar aanleiding van de
  inwerkingtreding van de Wet politieregisters zijn een
  model-privacyreglement CID, een model-privacyreglement grijze-veld,
  een privacyreglement NCID, alsmede een privacyreglement Grijze-veld
  Divisie CRI vastgesteld. Noot In alle korpsen is het
  modelreglement overgenomen. Noot De privacyreglementen
  regelen met name opslag, beheer, verstrekking en schoning van
  gegevens, de mogelijkheid tot koppeling met andere bestanden,
  alsmede het recht op inzage en correctie van belanghebbenden. De
  Begeleidingscommissie CID kwam in haar verslag over 1991 tot de
  conclusie dat in de voorfase van onderzoeken nauwelijks duidelijk
  hanteerbare regels voorhanden zijn, waarin de CID-rechercheur
  houvast kan vinden omtrent de toelaatbaarheid van bepaalde
  methodieken.

  In juni 1995 is door de Werkgroep ethische aspecten van
  CID-werkzaamheden
  onder leiding van de officier van justitie
  Veurink een rapport geschreven dat moest voorzien in het gemis van
  algemeen aanvaardbare regels voor de wijze waarop de CID informatie
  vergaart en in de daarmee samenhangende behoefte aan een
  toetsingskader waarbinnen een antwoord kan worden gevonden op
  ethische vragen die zich in de praktijk van het CID werk voordoen.
  Noot

  De werkgroep heeft in eerste instantie met behulp van een enqute
  getracht te achterhalen wat de heersende ethische norm is in
  CID-Nederland. In oktober 1994 is de 72 vragen tellende enqute door
  191 CID-cordinatoren, CID-officieren van justitie en
  informatierechercheurs ingevuld. Uit de enqute-resultaten trok de
  Werkgroep ethische aspecten van CID-werkzaamheden de conclusie dat
  eenduidigheid van opvatting over ethische normen in het CID-werk
  ontbreekt.

  De belangrijkste enquteresultaten:
  * Een selectie van de handelingen waarover men het vrijwel
  eens is dat zij acceptabel zijn: – Informatie via een andere CID
  exploitabel maken om zodoende een
  informant af te schermen
  (U-bochtconstructie), toegestaan 92%.Informatie uit een

  telefoontap (in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek)
  gebruiken om actief
  informanten te winnen (bijvoorbeeld
  informatie over een verstoorde relatie), toegestaan 86%. * Een
  selectie van handelingen waarvan vrijwel iedereen vindt dat ze
  onacceptabel zijn: – Een
  informant pleegt zonder overleg met
  het openbaar ministerie strafbare feiten ten behoeve van de

  informatie-inwinning (bijvoorbeeld noodzakelijk voor zijn
  geloofwaardigheid), toegestaan 3%. – Aan een collega
  tipgeld
  verstrekken, toegestaan 5%. – In voorkomende gevallen bij
  een
  informant erop aandringen bij een relatie te blijven
  (bijvoorbeeld de concubine van iemand die kennis draagt van zeer
  zware delicten), toegestaan 16%. – Tegen
  de te werven informant zeggen:
  zolang we door jouw informatie met anderen bezig zijn,
  hebben we geen tijd om aandacht aan jou te besteden, toegestaan
  14%. – Een
  informant een verkregen monster verdovende
  middelen laten behouden, toegestaan 13%. – De naam van een
  verdachte verstrekken aan een medewerker van een expertise-bureau,
  toegestaan 15%. * Een selectie van de handelingen waarover men meer
  van mening verschilde: – Een
  informant blijft ongestraft
  terwijl hij u confronteert met een helingsituatie, toegestaan: 44%.
  – Een
  informant blijft ongestraft terwijl hij u ongevraagd
  confronteert met het bezit van een vuurwapen, toegestaan 45%. – Het
  achterhouden van het schuiladres van een
  informant waarvan
  de opsporing, de aanhouding en de voorgeleiding is gevraagd in
  verband met een kleine zaak in een andere regio, toegestaan 73%. –
  Het verstrekken van informatie aan een medewerker van een
  expertisebureau waarmee regelmatig wordt samengewerkt: een
  tenaamstelling van een kenteken, 31% acceptabel; verstrekken van de
  naam van een verdachte, 15% acceptabel; de antecedenten van een
  verdachte verstrekken, 9% acceptabel. – Het afdekken van vergaande
  inlichtingenmethoden, 61% acceptabel. – Het afdekken van illegale
  opsporingsmethoden, 11% acceptabel. In het rapport wordt een
  ethische code voorgesteld bestaande uit 42 gedragsregels voor
  informatierechercheurs: 1. Onder alle omstandigheden worden

  informanten door twee CID-rechercheurs gerund (dubbel runnen).
  2. Met
  informanten worden geen priv-contacten onderhouden.
  3. Bij
  informanten mogen geen verwachtingen worden gewekt
  die niet kunnen worden waargemaakt overeenkomstig geldende
  regelingen of uitdrukkelijk in overleg met het openbaar ministerie
  gemaakte afspraken. 4.
  Informanten worden niet uitgelokt tot
  het plegen van strafbare handelingen. 5. Tussen runners en

  informant wordt geen ruilhandel bedreven. 6. Informantenrunners,
  en andere politie- en justitiefunctionarissen, nemen geen enkel
  geschenk aan, noch staan zij open voor enige materile gunst. 7.
  Tussen informantenrunners en
  informant bestaat een

  relatie waarbij door eerstgenoemden steeds de nodige afstand
  wordt bewaard. 8. De
  informatie-uitwisseling geschiedt op
  basis van de zakelijke werkafspraken; deze afspraken vormen de
  basis om wederzijds respectvol met elkaar te kunnen omgaan. 9. In
  de relatie informantenrunners-informant wordt van de zijde van de
  politie een overwichtsituatie opgebouwd. Van dit overwicht wordt op
  aanvaardbare wijze gebruik gemaakt om de
  informant te laten
  functioneren.10. De politie voert de regie over het optreden van
  de
  informant. 11. Bij het regisseren van de informant
  staan controleerbaarheid en beheersbaarheid voorop. 12. Op basis
  van een contract met de
  informant wordt uitgegaan van diens
  zakelijke betrouwbaarheid.13. Binnen een CID geldt het motto
  openheid in geslotenheid. Het uitgangspunt is dat binnen de CID
  alles op tafel komt en iedereen dezelfde informatie heeft. 14.
  Binnen een CID wordt gewerkt met een open vizier. Hiermee wordt
  bedoeld dat binnen de CID ruimte moet zijn voor het praten over het
  werk, wat betreft de voortgang, ervaren moeilijkheden en twijfels.
  15. Binnen een CID wordt alle informatie en worden alle (ambts)
  handelingen schriftelijk vastgelegd. Datzelfde geldt voor gemaakte
  werkafspraken. 16. De directe chef van informanten-runners is
  tevens hun controller. 17. De directe chef van informanten-runners
  runt zelf geen
  informanten. 18. De directe chef van
  informanten-runners let op het richtig aanwerven van

  informanten. 19. Binnen de zakelijke afspraken van het contract
  met de
  informant wordt de anonimiteit van de informant
  gewaarborgd. 20. Het zijn van informant betekent geen
  vrijbrief voor diens handelen. 21. De
  informant blijft
  steeds verantwoordelijk voor zijn eigen daden. 22. Inzet van
  een
  burgerinfiltrant vindt niet plaats dan na voorafgaande
  risico-analyse. 23. Een
  burgerinfiltrant wordt niet
  ongestructureerd maar met een gerichte opdracht ingezet. 24. De

  burgerinfiltrant verricht geen strafbare feiten dan na
  voorafgaande toestemming van het openbaar ministerie. 25. Er dient
  sprake te zijn van voortdurende coaching van de

  burgerinfiltrant. 26. Een burgerinfiltrant wordt niet
  zonder waarborgen ingezet. 27. Alle waarnemingen en relevante
  omstandigheden waaronder deze worden gedaan, worden schriftelijk
  vastgelegd, desgewenst in de vorm van een proces-verbaal. 28.
  Bijzondere observatie-apparatuur wordt uitsluitend na de daarvoor
  vereiste toestemming geplaatst en gebruikt. 29. Door de wijze van
  observeren mogen geen strafbare feiten worden uitgelokt. 30.
  CID-matig verkregen informatie mag niet worden omgezet in
  informatie ten behoeve van de bewijsvoering. 31. Het inschakelen
  van burgers ten behoeve van observatie-activiteiten vindt niet
  plaats dan na voorafgaande risico-analyse. 32. Burgers die, al dan
  niet op verzoek, hulp verlenen ten behoeve van
  observatie-activiteiten, worden optimaal afgeschermd. 33.
  Informatiebronnen – open bronnen uitgezonderd – worden afgeschermd.
  34. Informatie wordt neutraal behandeld.35. Van dezelfde informatie
  worden geen dubbele bronnen gecreerd (van n
  informant twee
  creren). 36. Informatie moet terug te leiden blijven naar de
  oorspronkelijke bron. 37. Gebruikers van de informatie volgen de
  classificaties van de oorspronkelijke informatieverschaffer. 38.
  Het classificeren van informatie dient volgens de geldende normen
  te geschieden; om dit te bewerkstelligen vindt controle van de
  classificatie plaats door een andere functionaris dan degene die de
  informatie verwierf. 39. Een zo groot mogelijk
  informatie-discipline wordt nagestreefd; bij informatieverstrekking
  geldt daarbij het zogenaamde need-to-know-principe. 40. Informatie
  mag uitsluitend worden verstrekt in haar relevante context. 41. De
  verstrekker van informatie moet zich ervan vergewissen dat degene
  aan wie de informatie wordt verstrekt, gerechtigd is deze te
  ontvangen. 42. Elke CID-rechercheur conformeert zich
  onvoorwaardelijk aan de ethische code en aan de landelijke
  CID-regeling.

  De bovengenoemde ethische beroepscode is inmiddels breed
  verspreid, onder andere onder alle RCID-en, het openbaar ministerie
  en de procureurs-generaal, maar heeft tot op heden geen officile
  status. Het rapport is tijdens de overlegvergadering van de
  minister van Justitie en het College van procureurs-generaal van 8
  november 1995 besproken. De procureurs-generaal hebben ingestemd
  met het idee de ethische code aan het veld aan te bieden. Besloten
  is dat de code een voorloper zal zijn van een meer omvattende
  gedragscode ten behoeve van de CID-rechercheur, die door het
  openbaar ministerie op basis van de CID-regeling 1995 zal worden
  vastgesteld.

  Sommige korpsen hebben zelf interne richtlijnen opgesteld. Het
  regiokorps Amsterdam-Amstelland heeft een eigen code voor de CID.
  Noot De politie Rotterdam-Rijnmond heeft sinds 1987 een
  handboek RCID waarin de omgang met informanten en de betaling van
  tipgelden worden genormeerd. De reikwijdte en geldingskracht van
  deze richtlijnen blijven uiteraard beperkt tot de grenzen van het
  betreffende korps. In korpsen waar geen interne richtlijnen bekend
  of voorhanden zijn, beroepen individuele CID-rechercheurs zich op
  de voorschriften die hen destijds tijdens de CID-cursus zijn
  aangeleerd.

  3.1.2 Opbouw van het hoofdstuk

  In het rapport Opsporing gezocht betroffen enkele
  vraagpunten uitdrukkelijk de CID: 9A. Hoe functioneert feitelijk
  de interne en externe organisatie van de CID-en? Hoe verhoudt zich
  dit tot de

  formele richtlijnen?
  9B. In hoeverre is het noodzakelijk om een formeel wettelijke
  regeling te creren voor de CID-en? 9C. Welke verbeteringen kunnen
  worden aangebracht aan de interne en externe organisatie van de
  CID-en? 9D. Hoe vindt de
  informatie-uitwisseling tussen de
  inlichtingendiensten plaats? 9E. Hoe is de

  informatie-uitwisseling tussen de lokale recherche, regionale
  recherche en de
  kernteams over het gebruik van
  opsporingsmethoden en de verkregen criminele informatie?

  In dit deelonderzoek wordt eerst de organisatie van de reguliere
  CID-en beschreven, dat wil zeggen hun functie, hun plaats binnen
  het korps met bijzondere aandacht voor hun relatie met de tactische
  recherche, alsook voor de opleiding (3.2). Met nadruk wordt erop
  gewezen dat de CID-functie bij de kernteams niet in dit hoofdstuk
  aan bod komt, evenmin als de op een reguliere CID lijkende
  afdelingen van de bijzondere opsporingsdiensten (zie daarvoor de
  hoofdstukken 6 en 8). Na de paragraaf over de organisatie wordt
  beschreven hoe de beslissing tot stand komt een bepaalde zaak door
  de CID te laten onderzoeken, hoe de beslissing tot stand komt
  daarin van bijzondere opsporingsmethoden gebruik te maken en hoe de
  verslaglegging en de verstrekking van de criminele inlichtingen
  geschiedt (3.3). Vervolgens komen de samenwerking en cordinatie
  tussen de regionale CID-en ter sprake, evenals de samenwerking en
  cordinatie tussen de regionale CID met de voor hen relevante
  diensten binnen de CRI en de internationale samenwerking (3.4). Dit
  betreft de materie waarop gedoeld werd in de vragen 9D en 9E van
  Opsporing gezocht, met dien verstande dat de
  informatie-uitwisseling tussen recherche-eenheden ook aan de orde
  komt in de volgende hoofdstukken. Het laatste deel van de
  bevindingen gaat over de sturing en controle van de CID. Dit
  deelonderzoek wordt afgesloten met conclusies.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken