• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 3.2 Organisatie CID

  3.2 Organisatie CID

  3.2.1 Taak

  Taakomschrijving CID

  De taak van de criminele inlichtingendiensten is volgens artikel
  2 CID-regeling 1995 het bevorderen van: a. de opsporing van
  misdrijven die gezien hun ernst of frequentie dan wel het
  georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd, een ernstige
  inbreuk op de rechtsorde maken;

  b. de opsporing van natuurlijke en rechtspersonen die zich aan
  deze misdrijven schuldig maken of hebben gemaakt;
  c. het voorkomen van dergelijke misdrijven;
  d. het inwinnen van gegevens omtrent de financile situatie van de
  natuurlijke en rechtspersonen, genoemd onder b.
  De taak van de CID-en laat zich het best omschrijven als het
  systematisch en gericht inwinnen van gegevens over ernstige
  criminaliteit en de (potentile) daders daarvan. De
  inlichtingendienst werd door de werkgroep-Vermeij gezien als een
  hulpdienst van de tactische recherche, die niet zelfstandig
  volledige opsporingsonderzoeken zou moeten uitvoeren. De CID-en
  hebben in die visie een recherche ondersteunende functie, wat de
  mogelijkheid niet uitsluit dat de CID ook handelingen gedurende het
  tactisch onderzoek verricht. In de loop der jaren is het
  onderscheid tussen het inlichtingenwerk en de bewijsvoering steeds
  nadrukkelijker gemaakt. Het inlichtingenwerk behoeft immers niet
  zoals gewoon tactisch onderzoek, betrekking te hebben op een reeds
  gepleegd strafbaar feit. Het inlichtingenwerk vindt bovendien
  veelal plaats op een moment dat met reguliere strafvorderlijke
  middelen (nog) niets kan worden uitgericht. Dit is het geval
  wanneer tegen een bepaalde persoon te weinig bezwarend materiaal
  voorhanden is om hem aan te merken als verdachte in de zin van
  artikel 27, eerste lid Wetboek van Strafvordering of omdat de
  opsporingsmethoden niet bij de verdachte bekend mogen worden,
  danwel in het geval dat onderzoek plaatsvindt op basis van
  vermoedens omtrent toekomstige – nog te plegen – strafbare feiten.
  In de literatuur wordt dit type opsporingswerk gelijk gesteld met
  het onderzoek in de proactieve fase en veelal aangeduid als
  CID-matig onderzoek.

  De voorzitter :
  (….) wat is CID-matig?
  De heer Mosterd:
  CID-matig is voor mij het inwinnen van inlichtingen, middels
  personen en middels methodieken, in een fase vrdat er een
  opsporingsonderzoek is of in de fase parallel aan een
  opsporingsonderzoek.
  De voorzitter:
  En wat is er dan bijzonder aan?
  De heer Mosterd:
  Het bijzondere aan de opsporingsmethodieken is mijns inziens
  dat zij nog niet bij wet

  geregeld zijn en dat het methodieken zijn ten aanzien waarvan
  wij over het algemeen de wijze waarop wij die toepassen, zo min
  mogelijk aan de grote klok hangen.
  De voorzitter:
  Is dat een ander woord voor: geheim houden?
  De heer Mosterd:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dus het woord CID-matig betekent niet zozeer: de
  informatieve voorfase of de pro-actieve fase, zoals die ook wel
  genoemd is. Het wezenlijke kenmerk is in feite dat je, naast
  bijvoorbeeld een tactisch onderzoek, een CID-traject hebt waar de
  dingen geheimer gebeuren?
  De heer Mosterd:
  Ja, zo interpreteer ik het in ieder geval wel en zo hebben
  wij het ook in onze regio georganiseerd. Ik heb ook gehoord van
  andere korpsen waar tactische teams bijzondere
  opsporingsmethodieken hanteren, maar in Hollands Midden is het zo
  georganiseerd dat al die bijzondere opsporingsmethodieken zoals wij
  ze nu noemen, in feite door de CID worden uitgevoerd, c.q. met
  behulp van anderen worden uitgevoerd.
  Noot

  Ter verduidelijking is het verantwoord de volgende tegenstelling
  tussen het werk van de CID en de tactische recherche te schetsen.
  De gegevensverzameling door de tactische recherche heeft betrekking
  op feiten met het doel de plegers van die feiten te achterhalen; de
  gegevensverzameling door een CID heeft veeleer betrekking op
  personen en groepen met het doel de door dezen gepleegde of te
  plegen feiten te achterhalen en/of te voorspellen.

  Bewijs en inlichtingen

  Het onderscheid tussen inlichtingenwerk en bewijsvoering heeft
  ook zijn beslag gekregen in de organisatie van de politie. De CID
  en de tactische recherche zijn afzonderlijke eenheden. Het
  inlichtingenwerk is de taak van de CID; de bewijsvoering is de taak
  van de tactische recherche. Het geheime inlichtingenwerk is niet
  bedoeld om ter zitting aan de orde te komen, maar moet gegevens
  opleveren om de opsporing te sturen. In feite behelst deze sturing
  twee onderscheiden zaken. Ten eerste wordt (mede) aan de hand van
  CID-gegevens bepaald welke zaken in onderzoek worden genomen. Ten
  tweede heeft de tactische recherche tijdens een lopend onderzoek
  baat bij CID-informatie, teneinde te kunnen bepalen welke personen
  of gebeurtenissen in het kader van een lopend onderzoek nadere
  opsporingsactiviteiten vergen. In verband met dit laatste is vooral
  de informatie van belang die afkomstig is van door de CID gerunde
  informanten. Het runnen van informanten is een taak die exclusief
  is voorbehouden aan de CID. Het ligt voor de hand dat een bestaand
  contact met een informant (die niet als getuige wenst op te treden)
  niet wordt afgebroken, zodra iemand over wie de informant
  inlichtingen heeft verstrekt als verdachte wordt aangemerkt. Dit
  heeft evenwel tot gevolg dat, parallel aan het tactisch
  opsporingsonderzoek waarvan de resultaten uiteindelijk in de
  openbaarheid van de terechtzitting zullen worden gepresenteerd, de
  CID bij dezelfde zaak betrokken is.

  De volle betekenis van deze sturende taak van de CID dient
  begrepen te worden tegen de achtergrond van de taakopvatting van de
  CID-functionarissen. Zij zien het als eerste verantwoordelijkheid
  hun bronnen te beschermen: beschermen zij hun informanten niet, dan
  drogen de bronnen snel op. Het kernprobleem van het
  inlichtingenwerk is weer te geven in de vraag: Hoe maken we de
  CID-informatie operationeel? Of: hoe geven we de tactische
  recherche informatie zonder dat de informant of de bron risico
  loopt? Deze benadering heeft de facto tot gevolg dat de CID bepaalt
  welke informatie de tactische recherche krijgt aan de hand van een
  andere maatstaf dan de behoefte van de tactische recherche. In de
  praktijk doen de CID-ers tijdens een tactisch onderzoek soms, door
  met de wenkbrauwen te trekken of instemmend te knikken, suggesties
  over de kant die het onderzoek op zou moeten gaan. Alleen al
  vanwege de bronbescherming kan de CID de sturing dus niet zo ver
  laten komen dat zij wordt beschouwd als leidinggevend aan het
  opsporingsonderzoek. Dat er ook andere, organisatorische redenen
  zijn welke de door de CID geleverde sturing beperken, staat
  uiteraard buiten kijf. De opvatting van de werkgroep-Vermeij dat de
  CID een louter ondersteunende eenheid is ten behoeve van de
  tactische recherche, blijkt derhalve hiermee in praktijk niet
  houdbaar. Bovendien blijkt dat er ook tijdens een
  opsporingsonderzoek of zelfs tijdens een (al dan niet tegen een
  NN-verdachte geopend) gerechtelijk vooronderzoek een zogenaamd
  CID-matig onderzoek kan lopen, waarvan de resultaten niet (ook niet
  ter terechtzitting) worden openbaar gemaakt. Noot

  Drugs en andere zaken

  Het criminele inlichtingenwerk is het vergaren van inlichtingen
  over personen en organisaties die zich met criminaliteit
  bezighouden. In beginsel gaat het daarbij niet om elke vorm van
  criminaliteit, maar om die criminaliteit die gelet op de
  frequentie, ernst dan wel het georganiseerde verband waarin zij
  wordt gepleegd,
  een ernstige inbreuk op de rechtsorde vormt.
  Binnen een aantal CID-en beperkt het werkterrein zich evenwel
  vooral tot de lokale ernstige criminaliteit binnen het traditionele
  criminele milieu. Dat is ook traditioneel het werkterrein; daar
  ligt hun expertise. De CID-rechercheurs streven ernaar informatie
  te krijgen die ze later ergens in het korps kwijt kunnen. Om deze
  redenen gaat de meeste aandacht van de regionale CID uit naar
  informanten die iets kunnen vertellen over drugs, geweldplegingen
  en overvallen. En daarom ook is men binnen sommige districten
  vooral – zo niet uitsluitend – gericht op de lokale criminaliteit:
  daar richt het inlichtingenwerk zich ook op graffiti-spuiters en
  bromfietsendieven.

  In veel regio’s wordt aangedrongen op een ander type informanten
  en een ander soort criminaliteit als object van onderzoek, in het
  bijzonder milieu- en financile criminaliteit. De wens hiertoe wordt
  ook vaak door het openbaar ministerie uitgesproken.

  In 1990 is door de Recherche advies commissie (RAC) een
  Werkgroep zware milieucriminaliteit ingesteld. De RAC was toen
  namelijk van mening dat de politile milieutaak niet de aandacht had
  gekregen die gezien het probleem gerechtvaardigd zou zijn en dat er
  tevens onvoldoende bekendheid bestond over de deskundigheid die de
  politie zou moeten bezitten om onderzoeken naar zware
  milieucriminaliteit uit te kunnen voeren. In 1992 brengt de
  Werkgroep zware milieucriminaliteit verslag uit.
  Noot Ten aanzien van de CID en de
  informatievoorziening in een voorfase voorafgaand aan het eigenlijk
  opsporingsonderzoek signaleert de werkgroep de volgende knelpunten.
  Er is onvoldoende materiedeskundigheid bij de politie. Er kan nog
  niet voldoende politiecapaciteit worden ingezet op de vergaring van
  milieu-informatie. De CID-en zijn op dat moment nog overwegend
  gericht op drugs-, vuurwapen- en ernstige vermogenscriminaliteit.
  De informatievoorziening is nog onvoldoende gestructureerd. Er is
  een gebrekkige
  informatie-uitwisseling tussen bestuur en
  politie/justitie. Tenslotte vormt de privacy-wetgeving (de Wet

  politieregisters en de Wet persoonsregistraties) een drempel
  voor de
  informatie-uitwisseling. Een van de
  RAC-initiatieven is de CID-en in te zetten bij de bestrijding van
  de zware milieucriminaliteit. De CID-en zullen hun nieuwe
  activiteiten met name in de bovenwereld moeten ontplooien.
  Voorgesteld wordt een viertal CID-pilotprojecten te starten,
  die gefinancierd worden met gelden voortvloeiend uit het Nationaal
  milieubeleidsplan (NMP). Specifieke aandachtspunten zijn het gebrek
  aan kennis van de materie, de traditionele subjectgerichte
  informatieverzameling van de CID, die niet altijd aansluit bij de
  bedrijfsmatige illegale activiteiten binnen de milieucriminaliteit,
  en de geringe kennis van en ervaring met de informatie-inwinning in
  de legale bovenwereld Noot : de omgang met informanten
  uit het legale bedrijfsleven vergt andere bekwaamheden dan die met
  informanten uit de wereld van de drugshandel. Inmiddels blijkt het
  belang van een gestructureerde informatie-inwinning over zware
  milieucriminaliteit erkend te zijn door de politie. In enkele
  politieregio’s functioneren milieukoppels, dat wil zeggen twee
  informatierechercheurs die zich richten op milieustrafzaken en hun
  informanten mede zoeken in het bedrijfsleven en bij de (lagere)
  overheid.

  In het regiokorps Noord- en Oost-Gelderland is sinds januari
  1994 een speciaal milieukoppel actief. Tot nu toe concentreert hun
  werk zich vooral op de illegale afvalverwerking. In het verschiet
  liggen projecten met betrekking tot de bedreigde uitheemse
  diersoorten. De aanpak van milieucriminaliteit door de CID verloopt
  echter niet vlekkeloos. In bijvoorbeeld het regiokorps
  Zuid-Holland-Zuid had de CID in samenwerking met de
  CRI een
  pilot opgezet om milieu op te pakken. Het bleek voor dat regiokorps
  moeilijk CID-rechercheurs te vinden die voor dat taakveld waren te
  porren.

  Het komt vaker voor dat CID-activiteiten betrekking hebben op
  organisaties met een breed palet aan activiteiten als gevolg
  waarvan de CID geconfronteerd wordt met subjecten die zich
  bezighouden met delicten als mensenhandel en credit-cardfraude. De
  geringe gerichtheid van de CID op andere delicten dan traditionele
  vermogenscriminaliteit, vuurwapen- en drugcriminaliteit wordt niet
  alleen verklaard door het gebrek aan kennis en expertise van de
  CID-rechercheurs op andere terreinen, maar ook door de geringe
  afzetmogelijkheden van hun bevindingen bij de tactische
  recherche.

  Misdaadanalyse

  Naast het actieve vergaren van inlichtingen (vooral door middel
  van het runnen van informanten) is de opslag en verwerking van
  andere – elders gegenereerde – informatie een taak van de CID. Het
  gaat dan om gegevens die reeds bestaan in andere openbare bronnen
  (media, registers van Kamers van Koophandel), in gesloten registers
  (van banken, luchtvaartmaatschappijen, verzekeraars) en om gegevens
  die afkomstig zijn van de recherche en de uniformdiensten bij de
  politie.
  Hoewel het belang van misdaadanalyse wordt onderkend, is het
  inlichtingenwerk van de CID in de regiokorpsen vooral gericht op
  het inwinnen van nieuwe informatie. Die informatie wordt beperkt
  systematisch verwerkt en matig diepgravend geanalyseerd. De analyse
  van alle gegevens staat bij de CID-en nog in de kinderschoenen. In
  de korpsen met een volwaardige afdeling Misdaadanalyse is
  misdaadanalyse dikwijls niet veel meer dan een methode om gegevens
  te ordenen in een complexe zaak. Dan worden dadergroep-analyses
  gemaakt, veelal afgewisseld met onderzoek naar bepaalde facetten
  van een concrete, tactisch gemaakte zaak. Noot

  3.2.2 Plaats binnen het korps

  Volgens artikel 1 CID-regeling 1995 zijn er bij de reguliere
  politiekorpsen regionale criminele inlichtingendiensten en is er
  een nationale CID (NCID). Noot Ten aanzien van de
  organisatie van de regionale criminele inlichtingendiensten is de
  regeling summier. Hetzelfde geldt voor de andere in het Besluit
  beheer regionale politiekorpsen genoemde korpsonderdelen, alsmede
  voor de inrichting van het regionale politiekorps als zodanig. Het
  gevolg van deze marginale organisatorische aanwijzingen is dat geen
  twee van de organogrammen van de 25 regionale politiekorpsen aan
  elkaar gelijk zijn. Dientengevolge verschilt de structuur van elke
  regionale inlichtingendienst per korps. Geheel los hiervan staat
  dat elk korps een geheel eigen terminologie heeft voor
  organisatie-onderdelen en overleg- en besluitvormingstructuren. Ook
  de personele omvang van de RCID-en varieert in aanzienlijke mate,
  uiteenlopend van 5 tot 60 personen. In totaal zijn er thans 339
  formatieplaatsen voor CID-rechercheurs, 46 voor CID-leidinggevenden
  en 163 formatieplaatsen voor misdaadanalisten. Noot
  Binnen elk korps is een Regionale criminele inlichtingendienst
  aangewezen. En zelfs dit is een onderwerp van discussie: de
  discussie over de mogelijkheid vijf, zes of zeven CID-en in te
  richten voor het gehele land is nog niet beindigd.

  District en regio

  De werkgroep-Vermeij pleitte er in 1977 voor de criminele
  inlichtingendiensten deel te laten uitmaken van de recherchedienst
  en onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de justitile dienst
  te laten functioneren. De criminele inlichtingendiensten zouden op
  drie niveaus actief moeten zijn, te weten lokaal, regionaal (RCID)
  en landelijk (NCID). Dit model werd in de CID-regeling 1986
  gevolgd.

  Het lokaal niveau duidde in die tijd op de 148
  Gemeentepolitiekorpsen en 16 Rijkspolitiedistricten, de
  Rijkspolitie te water en de Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie.
  De CID-en van de korpsen die in de Basisregeling regionale
  samenwerking politie waren aangewezen, fungeerden als cordinerende
  c.q. regionale CID. Het landelijke niveau duidt op de LCID die bij
  de
  CRI is georganiseerd. Op grond van de CID-regeling
  1986 dient de CID-functie zowel op het regionale als op het lokale
  niveau gestalte te krijgen. Die ratio werd door de
  politiereorganisatie niet doorkruist. De politiereorganisatie
  impliceerde wel dat de lokale CID-en deel gingen uitmaken van n
  hirarchische structuur waarin de RCID een cordinerende functie
  had.

  Hiervoor werd reeds gewezen op de grote diversiteit waarmee de
  politie in den lande is georganiseerd. Teneinde de betekenis van
  deze diversiteit voor de CID-organisaties te schetsen, worden eerst
  drie hoofdvormen genoemd. In de regio Flevoland is de RCID een
  geheel gecentraliseerde dienst. Noot In de regio
  Brabant-Zuid-Oost daarentegen bestaat de RCID de facto niet, maar
  bestaan achttien districtelijke CID-en, welke autonoom
  opereren.

  De heer Koekkoek:
  U hebt in het regiokorps ook 18 afdelingen, zeg maar
  districten, de meer gangbare term. Hoe moeten wij dat nu zien? Want
  je hebt dan bovenin het korps de afdeling georganiseerde
  criminaliteit, je hebt 18 districten of afdelingen. Wat is nu de
  plaats van de
  criminele inlichtingendienst in dat geheel? En
  ik vergat nog te vermelden dat er in Zuid-Nederland ook nog een

  kernteam is, ook weer met een CID-functie. Kunt u schetsen hoe
  dat ingewikkelde geheel zich tot elkaar verhoudt?
  De heer Van Amerongen:
  Allereerst zitten wij niet bovenin het korps, maar zijn wij
  gewoon een afdeling net zoals alle andere afdelingen binnen ons
  korps. Wij hebben besloten de CID-functie dichter naar de werkvloer
  te brengen, in die zin dat wij vinden dat vraag en aanbod binnen
  het CID-veld beter op elkaar afgestemd moeten worden. Ik kan mij
  ook voorstellen dat je als afdelingschef te maken hebt met een
  aantal woninginbraken of overvallen om de hoek en dat je dan geen
  behoefte hebt aan informatie over georganiseerde criminaliteit,
  omdat je juist wilt weten wie die woninginbraken pleegt. Wij hebben
  CID-rechercheurs gedecentraliseerd weggezet: elke afdeling heeft
  een eigen CID-rechercheur. De rechercheurs

  vormen wel weer met elkaar koppels en koppelgewijs gaan zij voor
  de afdeling informatie inwinnen. Wij hebben daar binnen elke
  afdeling een coach en een chef voor.

  De heer Koekkoek:
  Hoe houdt u nu de CID-mensen bij elkaar, hoe kan daar
  leiding aan gegeven worden? U bent tegelijk CID-chef voor uw
  afdeling, dus u hebt ook zelf CID-mensen. Ze zitten in de 18
  afdelingen, ze zitten in het
  kernteam Zuid-Nederland. Hoe
  vindt de cordinatie plaats tussen al dat CID-werk?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat dat op dezelfde manier als vroeger gebeurt,
  namelijk dat je in ieder geval een centraal punt hebt. Dat is onze
  regionale CID. Daar zitteneen aantal mensen die ervoor zorgdragen
  dat de boel gecordineerd wordt, zoals dat zo fraai heet.
  De heer Koekkoek:
  Hoe groot is die regionale criminele
  inlichtingendienst?
  De heer Van Amerongen:
  Er zitten in ieder geval drie executieve mensen en een
  aantal administratieve mensen die hand- en spandiensten verrichten
  om in ieder geval de boel op een rijtje te blijven zetten.
  De heer Koekkoek:
  Wat voeren die executieve mensen uit?
  De heer Van Amerongen:
  Die zijn met name bezig met het cordineren van de
  CID-gegevens die binnenkomen. Op het moment dat je decentraliseert
  en vraag en aanbod op de werkvloer dichter bij elkaar brengt, moet
  je meer energie steken in het steeds blijven vasthouden van het
  regionale beeld. Dat hebben wij dus ook inderdaad gedaan.

  Noot

  In het korps Hollands Midden is een tussenweg gekozen: daar zijn
  CID-rechercheurs op districtsniveau werkzaam, maar ze worden
  centraal, door de chef RCID, aangestuurd.
  In de meeste korpsen zijn onderdelen van de RCID overgebracht naar
  de districten en is een beperkt aantal CID-rechercheurs bestemd
  voor de centrale dienst van de regio.
  Zo wordt de Utrechtse regionale afdeling van de tactische
  recherche die de georganiseerde misdaad aanpakt door vier
  CID-rechercheurs ondersteund, maar zijn er verder zes koppels die
  de districten ondersteunen. In enkele andere grootstedelijke
  regio’s zijn naast de organisatie van de districts-CID (waarbij een
  hoge graad van autonomie aan de districten toekomt) aparte centrale
  CID-en ten behoeve van de bestrijding van georganiseerde misdaad
  opgezet.

  De geografisch gebonden CID-onderdelen worden doorgaans
  feitelijk aangestuurd vanuit de districten, ongeacht waar de
  bevoegdheid voor de toegepaste methode van informatieverzameling is
  neergelegd, en niet vanuit de RCID.

  In Amsterdam-Amstelland zijn de uitgangspunten neergelegd in
  de notitie Visie op criminele informatiehuishouden. Deze houden in
  dat er een RCID is onder de verantwoordelijkheid van CDCR (chef
  Dienst Centrale Recherche). In elk van de negen districten is een
  DCID (districts-CID) op- en ingericht onder verantwoordelijkheid
  van de districtschef. De functionele verantwoordelijkheid voor de
  RCID ligt tijdelijk bij de CBRI (Chef bureau recherche-informatie)
  en voor de DCID onder
  CBO (Chef bureau ondersteuning).
  Noot De grondgedachte is dat elk district een identieke
  opbouw heeft, die gelijk is aan die van de centrale diensten. De
  aansturing van de CID vanuit de districten draagt het gevaar van
  versnippering en verzelfstandiging van de CID in het district in
  zich, hetgeen in Rotterdam heeft geleid tot het oprichten van een
  CID voor de Regionale recherchedienst die evenals de
  districts-CID-en valt onder de RCID.

  In alle korpsen ligt de verantwoordelijkheid voor opslag,
  verwerking, beheer en verstrekking van de informatie echter wel bij
  de RCID-chef. Formeel is deze ook verantwoordelijk te stellen voor
  het CID-werk en de toegepaste werkmethoden van de zes kernteams die
  elk organisatorisch zijn ondergebracht bij een regio.
  Noot De RCID-chef vertegenwoordigt de dienst naar
  buiten. Hij verstrekt de criminele informatie aan derden, binnen en
  buiten het korps. Hij zal derhalve overleg voeren met de chef van
  de
  tactische recherche die verantwoordelijk is voor de
  opsporing van concrete zaken en het verzamelen van
  bewijsmateriaal.

  Relatie CID-tactische recherche

  Doorgaans vormt de CID een afdeling (of een bureau binnen een
  afdeling criminele informatie) in de Divisie georganiseerde
  criminaliteit. In diezelfde divisie kunnen dan een afdeling
  tactische recherche en een of meer afdelingen ondersteunende
  diensten worden aangetroffen. De mate waarin de divisiechefs de
  CID-afdelingen autonoom optreden toestaan varieert per regio.

  In Utrecht was de situatie tot 1995 zo dat de
  inlichtingendienst nagenoeg volledig autonoom was en gescheiden was
  van de
  tactische recherche. Elders, bijvoorbeeld in
  Amsterdam, was de vrije ruimte van de CID veel geringer.

  Ook verschilt het per regio in welke mate zogenaamde projectteams
  worden samengesteld, waarbij tactische rechercheurs,
  CID-rechercheurs en eventueel mensen van ondersteunende diensten
  samenwerken onder leiding van een doorgaans van de tactische
  recherche afkomstige projectleider. In die gevallen zijn de
  CID-rechercheurs gecommitteerd om voor de recherche te werken en is
  de recherchechef verantwoordelijk voor de CID-ers voor zover die
  voor hem werken.

  De taakverdeling tussen tactische recherche en CID levert
  gecompliceerde werkverhoudingen op. Noot Grofweg wordt
  dit veroorzaakt door de taakopvatting die de diensten jegens elkaar
  (erop) nahouden en door de daarmee samenhangende wederzijdse
  waardering. In wezen kunnen deze verschijnselen worden teruggevoerd
  op de tegenstrijdigheid in de wijze van werken met informanten.
  Noot Eerder werd gewezen op de opvatting van tactische
  rechercheurs dat de CID er is ter ondersteuning van de tactische
  recherche. Tegelijkertijd acht de CID het in verband met de
  behoefte aan geheimhouding van de identiteit van informanten van
  groot belang zelf te bepalen op welk moment welke informatie in
  welke vorm aan de tactische recherche wordt gegeven.

  De tactische recherche is gehouden om in het kader van een
  opsporingsonderzoek personen die informatie willen verstrekken,
  maar op voorwaarde dat zij niet als getuige zullen optreden, over
  te dragen aan de CID. In dat geval kan de recherche niet om de CID
  heen en kan de CID wel degelijk worden beschouwd als een
  ondersteuning van de recherche.

  CID-informatie wordt door de tactische recherche, zeker in de
  beginfase van onderzoeken, nuttig geacht; voor latere fasen in het
  opsporingstraject wordt de CID-informatie vaak te weinig
  betrouwbaar of te weinig bruikbaar geacht. Dit laat zich ook
  verklaren: de CID draagt vaak grote recherche-onderzoeken aan,
  doordat zij informanten hebben die over de zaak tippen. Na keuze
  van het onderzoek wordt de positie van de informant precair vanwege
  de belangstelling van de tactische recherche voor de herkomst van
  informatie. De CID vindt dat de tactische recherche in sommige
  gevallen onzorgvuldig met CID-informatie omgaat.

  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben het binnen onze afdeling zo geregeld dat de
  onderzoeksleider wel op de hoogte is van alles. Maar
  CID-rechercheurs moeten juist niet aan elke rechercheur vertellen
  waar de informatie vandaan komt en wie erachter zit. Dat is op
  zichzelf wel redelijk gescheiden. Daar staat wel tegenover dat ik
  vind dat rechercheurs ook moeten leren om heel goed na te denken en
  moeten weten wat CID is en wat tactisch is. Daar hebben wij op
  zichzelf nog geen blunders of fouten mee gemaakt.
  De voorzitter:
  Maar wat is nu CID en wat is tactisch? U zegt nu dat een
  rechercheur moet weten wat CID en wat tactisch is. Maar wat bedoelt
  u daarmee?
  De heer Van Amerongen:
  Dat is misschien even een jargonterm. Wat ik ermee bedoel,
  is in feite dat je op het moment dat je met informatie werkt, ook
  heel goed weet wat de oorsprong is. En ik verwacht dus van de
  mensen op mijn afdeling dat ze elke keer heel goed nadenken of ze
  iets kunnen zeggen, of ze de bron kunnen prijsgeven, of juist niet.
  Ik vind ook dat ze daarmee kunnen omgaan. Want het verschil tussen
  tactische informatie en CID-informatie is niets meer en niets
  minder dan dat bij het laatste de bron niet kan worden
  prijsgegeven.
  Noot

  In de praktijk zijn echter ook gevallen te onderkennen, waarin
  sprake is van een soort ruilproces in de relatie tussen tactische
  recherche en CID. Tactisch rechercheurs komen bij verhoren in
  aanraking met potentile informanten ofwel met arrestanten die wel
  willen praten over het criminele milieu. De tactisch rechercheur
  verwijst dergelijke personen in de regel naar de CID. Zou de
  tactische recherche de informatie namelijk in het gewone
  proces-verbaal van verhoor verwerken, dan blijft de informatie vrij
  toegankelijk en wordt ook de identiteit van de tipgever bekend.

  Omgekeerd verstrekt de CID regelmatig relevante informatie aan
  de tactische recherche. Bij deze informatieverstrekking speelt de
  officier van justitie geen rol. Dit gebeurt frequenter naarmate een
  CID zich meer als direct recherche-ondersteunend opstelt en
  naarmate het contact tussen de CID-chef en de recherchechef beter
  verloopt. De CID heeft belang bij een goede relatie met de
  tactische recherche, ook al omdat de beste informanten vaak uit de
  verhoorkamer komen. Bovendien is het bestaansrecht van de CID
  uiteindelijk afhankelijk van het operationele gevolg dat door de
  tactische recherche aan het inlichtingenwerk geeft.

  CID en de ondersteunende diensten

  Volgens het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994,
  224) opereren de zogenaamde observatieteams (OT) voornamelijk ten
  behoeve van de CID-en en dat suggereert een organisatorische
  onderschikking van het OT aan de CID. Feitelijk werkt het OT veelal
  tactisch en dat verklaart waarom de CID weliswaar soms tezamen met
  het OT in een overkoepelende ondersteuningseenheid wordt
  aangetroffen, maar
  slechts zelden in een hirarchisch bovengeschikte positie ten
  opzichte van het OT. Indien observatie met technische
  hulpmiddelen kan worden uitgevoerd, waarbij de
  observatie
  wordt vergemakkelijkt of zelfs tot betere resultaten leidt, dan
  wordt de plaatsbepalings- of opname-apparatuur – geluid en/of beeld
  – meestal geplaatst en onderhouden door de medewerkers van de
  sectie technische ondersteuning (
  STO). Deze sectie valt
  veelal onder de verantwoordelijkheid van de chef
  observatie.
  Is een korps niet in staat de benodigde mankracht of geavanceerde
  apparatuur te leveren, dan kan een beroep op het Korps landelijke
  politiediensten worden gedaan. Bij de plaatsing van
  plaatsbepalings- en/of opname-apparatuur onder moeilijke
  omstandigheden kan een beroep worden gedaan op de
  bovenregionale
  arrestatieteams.

  De in het Wetboek van Strafvordering geregelde
  verstrekking van gegevens over het telefoonverkeer (artikel 125f
  Sv) en het tappen van telecommunicatie (artikel 125g Sv) – eveneens
  geheim onderzoek – behoren niet tot het werk van de CID. Bij veel
  korpsen is de tapkamer wel in hetzelfde organisatorische onderdeel
  als waartoe de RCID behoort, ondergebracht.

  Ook de arrestatieteams (AT) zijn formeel onderscheiden van de
  CID. Wel komt het voor dat de verantwoordelijke voor de CID
  dezelfde persoon is als de verantwoordelijke voor het AT. Dit
  laatste heeft niet automatisch tot gevolg dat de CID altijd het
  betreffende AT inschakelt bij inkijkoperaties. De verklaring voor
  dit fenomeen is dat de CID of de tactische recherche een AT
  inschakelt dat bevoegd is in het gebied waar de daadwerkelijke
  actie plaatsvindt.

  De heer Koekkoek:
  Bij die neventaken denk ik bijvoorbeeld aan
  inkijkoperaties. Doet u die nog steeds in Rotterdam?
  De heer Broere:
  Als wij een verzoek daartoe krijgen, doen wij dat nog
  steeds.
  De heer Koekkoek:
  Wanneer is dat voor het laatst gebeurd?
  De heer Broere:
  Ik kan mij niet herinneren dat wij de laatste twee jaar in
  Rotterdam een
  inkijkoperatie hebben gedaan. Zolang de
  huidige chef RCID er is – de heer In ‘t Veld – is de afspraak, dat
  hij degene is die dit bepaalt en het aan persoonlijk aan mij
  terugkoppelt.
  De heer Koekkoek:
  En voor andere korpsen?
  De heer Broere:
  Wij werken ressortelijk. Wij zijn ingebed in de organisatie
  van Rotterdam-Rijnmond. Wij werken voor vijf regiokorpsen. De
  laatste mij bekende
  inkijkoperatie is van februari dit
  jaar.
  De heer Koekkoek:
  Uitgevoerd door uw mensen?
  De heer Broere:
  Ja, uitgevoerd door mijn mensen.
  De heer Koekkoek:
  Is u bekend of de officier van justitie daarvoor toestemming
  heeft gegeven?
  De heer Broere:
  Daar gaan wij van uit. De chefs RCID…
  De voorzitter:
  Misschien is het goed aan te geven, dat de chefs RCID de
  chefs zijn van de Regionale
  criminele inlichtingendiensten
  in de verschillende korpsen. Het ressort waarin u werkt, is het
  ressort Den Haag neem ik aan?
  De heer Broere:
  Dat is correct.
  De voorzitter:
  Dat omvat Zeeland, Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond,
  Den Haag, Hollands Midden en Haaglanden. Van Leiden tot Middelburg,
  h?
  De heer Broere:
  Dat is correct. De chefs RCID weten dat dit een zwaar middel
  is om in te zetten. Daarbij zijn proportionaliteit en het moment
  waarop heel nadrukkelijk aan de orde. Afgesproken is dat al deze
  verzoeken via de RCID lopen en dat men daar de afweging maakt, of
  dit bij uitstek het middel is om de informatie te verzamelen. Zij
  sluiten dat ook kort met de
  CID-officier van justitie. Als
  mij een dergelijk verzoek bereikt, beperk ik mij tot het stellen
  van de controlevraag: heeft u overleg gehad met de

  CID-officier. Als die vraag bevestigend wordt beantwoord, wordt
  door ons de naam van de officier genoteerd in de aanvraag. Wordt
  die vraag ontkennend beantwoord, dan zijn wij niet in voor deze
  operatie.
  De heer Koekkoek:
  Sinds wanneer is dat zo?
  De heer Broere:
  Dat wij de chef-RCID belast hebben met de cordinatie van dit
  soort zaken, stamt nog uit mijn tijd bij de Rijkspolitie.

  Noot

  Misdaadanalyse

  Naast of achter de runners staan degenen die de aangeleverde
  informatierapporten verwerken. Zij verwerken de door runners
  aangeleverde informatie, voeren deze in het geautomatiseerde
  systeem in en zijn belast met de verificatie en de veredeling van
  de gegevens. Dat gebeurt aan de hand van informatie uit open
  bronnen (kranten, openbare registers), rapporten van de
  surveillancedienst, tactische rapporten met betrekking tot
  andere zaken, rapporten van observatieteams of van infiltranten en
  inlichtingen van de Afdeling cordinatie criminele inlichtingen
  (ACCI) van de CRI, waar de CID-subjectenindex wordt beheerd.
  Noot Bij de meeste RCID-en wordt dit werk verricht door
  de Afdeling verwerking of analyse. Een dergelijke afdeling maakt
  onderdeel uit van de RCID. In de praktijk wordt vaak geklaagd over
  het gebrek aan capaciteit bij de bewerking en analyse van de
  inlichtingen. Dit capaciteitsgebrek kan onder andere worden
  verklaard uit de kwaliteit van de ruwe CID-gegevens en het
  verwerken van overige informatie.

  De heer Van Duijne:
  CID-gegevens zijn richtingaanwijzers, zoals
  ANWB-richtingaanwijzers. Zij geven aan: daar is iets aan de hand.
  Zij zijn voor de politie onmisbaar, van grote waarde. Daarop is
  echter geen wetenschappelijk onderzoek te gronden. Al te vaak het
  ik CID-gegevens gezien die twee daders voor n dode aanwezen, om
  maar eens wat te noemen. Of een CID-verhaal over een bepaalde
  organisatie die achteraf geen organisatie bleek te zijn, maar een
  soort van conglomeraat met aan het hoofd een man van eer die
  waardig als een soort van godfather rondliep. Als je achteraf kijkt
  wat ervan overeind blijft, constateer je dat het heel gemengd
  is.
  Noot

  In veel korpsen werkt een Afdeling verwerking en analyse ook ten
  behoeve van tactische rechercheteams. CID-rechercheurs zijn dus
  niet de enigen die een beroep doen op misdaadanalisten.

  3.2.3 Werving en opleiding

  De mensen die als rechercheur bij de CID gaan werken, zijn
  politieambtenaren bij voorkeur met recherche-ervaring, in de rang
  van hoofdagent of brigadier. Noot Ten aanzien van
  CID-rechercheurs bestaat geen algemene specifieke selectie, hoewel
  sommigen dat betreuren. In het verleden kwam het vaak voor dat
  kandidaten op basis van ancinniteit bij de CID werden geplaatst. Nu
  moeten kandidaten solliciteren. In Amsterdam en Den Haag (sinds
  februari 1995) worden sollicitanten bovendien psychologisch getest.
  Daarbij wordt enerzijds erop gelet of verwacht kan worden dat
  betrokkene zich aan de sturing door de leiding van de RCID zal
  blijven houden en anderzijds of hij of zij voldoende stabiliteit,
  overwicht en contactuele eigenschappen heeft om de werkzaamheden te
  kunnen verrichten.

  Vanuit hun recherche-ervaring op districtsniveau en op lokaal
  niveau zijn de rechercheurs voornamelijk georinteerd op ernstige,
  lokale criminaliteit met een nadruk op drugs. De bij vrijwel alle
  korpsen levende wens om meer specifiek op de bovenwereld gerichte
  informatierechercheurs aan te trekken is nog nergens verwezenlijkt.
  De term informatierechercheur komt voort uit het feit dat het
  CID-onderzoek bij dergelijke taakgebieden meebrengt dat registers
  van Kamers van Koophandel en privacy-gevoelige registers moeten
  worden bevraagd. De vergaring van informatie via informanten is
  minder prominent dan in gewone zaken, maar dat doet niet af aan de
  behoefte aan informanten in die kringen. De koppels
  CID-rechercheurs die zonder specialistische achtergrond in de
  wereld van bijvoorbeeld bedrijven en banken kunnen werken, zijn
  schaars. Ze worden geselecteerd als de veronderstelling bestaat dat
  zij zich in het bancaire leven en zakenleven kunnen presenteren. In
  het korps Haaglanden heeft het Bureau inwinning voor dat werk een
  bijzondere ploeg in het leven geroepen. Overigens beperkt de
  belangstelling voor de bovenwereld zich kennelijk tot financin en
  het milieu.

  De opleiding van de informatierechercheurs bestaat uit een
  sedert 1986 gegeven module Criminele inlichtingendiensten van de
  Rechercheschool. Deze CID-cursus duurt nu drie weken.
  Toelatingsvoorwaarden zijn een ruime recherche-ervaring en het
  gevolgd hebben van de recherchebasiscursus. Deelname aan deze
  opleiding is echter niet verplicht gesteld voor de
  CID-rechercheurs: er zijn veel CID-rechercheurs en -leidinggevenden
  die het CID-werk al doende en van de oude rotten in het vak hebben
  geleerd. Wellicht verklaart de geringe opleiding onder andere de
  gebrekkige vastlegging en de inrichting van het informatiesysteem
  in sommige regio’s.

  In de cursus komen technische, tactisch-juridische en ethische
  aspecten van het inlichtingenwerk aan bod. Veel aandacht wordt
  besteed aan het omgaan met informanten, een onderwerp waarover
  wellicht een aparte – op de CID-cursus aansluitende – cursus zal
  worden opgezet. De Rechercheschool verzorgt nascholingsdagen voor
  degenen die de cursus gevolgd hebben. Daaraan nemen – anders dan
  aan de eigenlijke CID-cursussen waaraan bedroevend weinig wordt
  deelgenomen door recherchechefs – feitelijk ook RCID-chefs en
  CID-officieren van justitie deel. Het regiokorps
  Amsterdam-Amstelland heeft een eigen cursus, waarvan een deel ook
  door Amsterdamse officieren van justitie wordt gevolgd.

  Sommige RCID-chefs beschikken bij aanvang van hun functie
  nauwelijks over CID-ervaring. Specifieke criteria voor de selectie
  van toekomstige RCID-chefs worden – voor zover bekend – niet
  gehanteerd. Voor de functie van RCID-chef bestaat, evenals voor die
  van CID-officier, geen aparte toegespitste cursus. Slechts enkele
  van de RCID-chefs hebben de cursus die voor rechercheurs bedoeld
  is, gevolgd. Afgezien van de genoemde nascholingsdagen worden sinds
  1988 tweemaal per jaar de zogenaamde CID-themadagen gehouden,
  georganiseerd door de Raad van Hoofdcommissarissen. Tijdens deze
  CID-themadagen diverse knelpunten besproken.
  Te denken valt aan onderwerpen als bijzondere
  opsporingsdiensten in de recherche-praktijk; ethiek, methodiek
  en techniek binnen het CID-werk; Europol en CID; CID-matige taak
  van een
  BFO; technische ondersteuning in Nederland;
  justitieel
  aftappen datacommunicatie; de CRI-ARI binnen de
  politieregio’s; de gevolgen van de politieregionalisatie voor de
  CID; projectmatige
  infiltratie; tipgeldproblematiek;
  evaluatie van de privacywetgeving en regelgeving; de relatie tussen
  CID en openbaar ministerie; de relatie tussen CID en
  Rijksrecherche; grensoverschrijdende
  observatie;
  automatisering binnen de CID;
  infiltratie en de CID;
  toetsing door de
  CTC; CID en financieel rechercheren;
  ervaringen met het Meldpunt ongebruikelijke transacties
  (
  MOT); de relatie tussen CID en tactische
  recherche.

  De concrete resultaten van de themadagen zijn onduidelijk. Het
  blijft de vraag wat de status is van uitkomsten van voordrachten en
  werkgroepen, als er al overeenstemming in opvattingen bereikt zou
  zijn. Voor misdaadanalisten bestaat een aparte opleiding. De eerste
  cursus Misdaadanalyse werd in 1987 aan de Rechercheschool gegeven
  aan een groep van 15 aankomende misdaadanalisten van de CRI en
  enkele politiekorpsen in het land. Daarna heeft er twee keer een
  proefcursus uitgebreidere misdaadanalyse gedraaid aan de CRI. Sinds
  1990 is de cursus opgenomen in het cursusaanbod van de
  Rechercheschool. Noot Aan de toelating tot de cursus is
  de voorwaarde verbonden op HAVO-niveau te kunnen werken. Voor
  administratieve medewerkers van de RCID-en en de NCID bestaat
  eveneens een aparte, drieweekse cursus. Cursisten worden geacht na
  deze cursus de CID-informatie te kunnen verwerken en op
  verantwoorde wijze te kunnen verstrekken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken