• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 3.3 Beslissingen over de keuze van zaken en methoden

  3.3 Beslissingen over de keuze van zaken en methoden

  3.3.1 Zaken

  De CID is doorgaans – zij het niet overal in gelijke mate – nauw
  betrok ken bij de keuze welke zaken moeten worden aangepakt. In
  beginsel besluiten de RCID-chef, de tactische chef en de officier
  van justitie, die be last is met georganiseerde criminaliteit,
  welke grote zaken worden aangepakt. De beslissing over kleine en
  middelgrote zaken wordt primair genomen op het niveau van
  districten en basiseenheden. Het overleg over grote zaken, dat in
  elk korps (onder verschillende benamingen) bestaat, kan worden
  aangeduid als het overleg of platform voor de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit. Noot Binnen de
  onderscheiden Divisies zware criminaliteit of vergelijkbare
  platforms van de korpsen weegt bij de beleidskeuzen de voorhanden
  zijnde tactische informatie vaak zwaarder dan de CID-informatie.
  Dat is opmerkelijk, tegen het licht van de eerder gemaakte
  vaststelling dat het verzamelen van inlichtingen ertoe dient de
  opsporing te sturen. Ten behoeve van de prioriteitsstelling en de
  keuze van onderzoek naar georganiseerde misdaad zou de
  RCID
  de verzamelde informatie behoren te analyseren, teneinde
  voorstellen te doen omtrent aan te pakken zaken of criminele
  groeperingen. Daarbij zou dan uit de analyse moeten blijken of een
  zaak voldoet aan de criteria van de
  CRI inzake
  georganiseerde misdaad. In de praktijk geeft de
  RCID in dat
  opzicht slechts zelden uitgewerkte analyses. Het lijkt er soms
  eerder op dat de CID zaken entameert louter op grond van een
  verhaal van een
  informant.

  De voorzitter :
  Dus de verhalen van: we gaan het nu heel anders doen met de
  CID, dat is in de praktijk nog niet zo. De basis van uw werk is nog
  steeds wat u uit het criminele milieu hoort?
  De heer Mosterd:
  Wij proberen daar nu wat meer koers aan te geven. Een bekend
  probleem bij de CID was – het is het ten dele nog steeds, maar het
  was het zeer zeker – dat het terechte verwijt werd gemaakt:
  de

  informant runt, managed de CID en bepaalt waar de politie
  achteraan loopt. Door betere afspraken, betere procedures, zie je
  nu dat wij proberen de beleidsdoelstellingen van het korps te
  volgen. Het is in dit verband grappig dat ik, voordat ik hier
  naartoe kwam, nog een managementrapportage zat door te nemen,
  waarin wij ook dit jaar proberen de bedrijfsvoering wat beter te
  verwoorden. Daarin zie je dan bijvoorbeeld dat wij op het item
  woninginbraken zoveel informantengesprekken hebben gehad en op het
  item roofovervallen zoveel informantengesprekken. Op die manier
  proberen wij eigenlijk zelf veel meer de regie te bepalen.

  Noot Verklaringen voor deze weinig analytische aanpak
  zijn de zwakke informatiepositie van de RCID-en binnen het
  criminele milieu als het gaat om georganiseerde criminaliteit,
  alsmede de in veel korpsen zwakke bezetting van de
  analyse-afdeling. Juist als de tactische recherche haar onderzoeken
  projectmatig voorbereidt – wat bij de grotere onderzoeken doorgaans
  het geval is – zijn bovendien naast de CID ook andere
  informatiebronnen
  voorhanden, zoals verklaringen van verdachten in andere onderzoeken
  of tijdens gerechtelijke vooronderzoeken.
  In het overleg voor de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit wordt ook besproken wanneer en hoe zaken tactisch
  worden gemaakt, en wanneer CID-matig wordt geopereerd. Met dit
  laatste wordt bedoeld dat bepaalde werkzaamheden tijdens een
  tactisch onderzoek met het oog op de geheimhouding onder de paraplu
  van de CID wordt gebracht. Dit gebeurt in de eerste plaats wanneer
  ondersteunende diensten worden ingeschakeld, waarbij de CID de
  intermediair is tussen de ondersteunende dienst en de tactische
  recherche Noot .

  In de tweede plaats betekent het feit dat een zaak eenmaal
  tactisch is geworden niet dat daarmee een einde is gekomen aan de
  eigen bemoeienis van de CID. Hiervoor is reeds gewezen op de logica
  dat een bestaand contact met een
  informant niet onmiddellijk
  bij een gerezen verdenking tegen een derde behoeft te beindigen.
  Bovendien kan zich het belang van verdere informatiegaring voordoen
  bij een onderzoek naar een criminele organisatie, zelfs als al een
  gerechtelijk vooronderzoek is geopend tegen een van de leden van de
  criminele organisatie. Dat is in het bijzonder denkbaar in gevallen
  waarin de opening van een gerechtelijk vooronderzoek eigenlijk
  alleen heeft plaatsgevonden teneinde een machtiging tot

  telefoontap van de rechter-commissaris te
  verkrijgen.

  Indien uit het overleg over de aan te pakken zaken opdrachten
  voor de CID voortvloeien, is het aan de CID-chef en de runners om
  de mogelijkheid, aanpak en sturing van het informatietraject te
  bepalen. De werkwijze – de opsporingsmethoden – is derhalve niet de
  verantwoordelijkheid van het overlegorgaan. Het is niet overdreven
  om het belang van de CID tijdens een lopend (tactisch) onderzoek
  groter te achten, dan dat bij de prioriteitenstelling. Tactisch
  rechercheurs stellen dat sommige onderzoeken beter helemaal niet
  begonnen kunnen worden als de CID niet een
  informant heeft
  op een relevante positie. Anderzijds kan de CID in veel gevallen
  niet onmiddellijk of zonder meer voldoen aan de concrete behoefte
  aan informatie bij de tactische onderzoeken. Soms hebben de CID-en
  door de beperkte orintatie van de runners en de eenzijdigheid van
  het informantenbestand weinig te bieden.

  De heer Koekkoek:
  Ik wilde overgaan op de manier waarop de keuzes voor de
  projecten gemaakt worden. Hoe gebeurt dat in Zuidoost-Brabant? Wie
  bepaalt de projecten die uw afdeling gaat draaien?
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben boven onze afdeling een driehoek staan. Binnen
  die driehoek wordt aangegeven op welke deelterreinen wij onderzoek
  gaan doen en op welke deelterreinen er forecasting is, in de meest
  brede zin van het woord: waar zien wij dingen gebeuren die
  eigenlijk niet kunnen en wat weten wij ervan? (….)
  De heer Koekkoek:
  En waar moeten dan de CID-ambtenaren vooral naar kijken?
  Waarop moeten zij de aandacht richten?
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben ook naar het jaarplan van het OM zitten kijken;
  dat is niet vreemd binnen zo’n driehoek. Daarin wordt onder meer
  aan milieu en
  fraude prioriteit gegeven. Verder hebben wij
  als doelstelling georganiseerde criminaliteit, de verwevenheid
  tussen onderwereld en bovenwereld, en als vierde hadden wij dus het
  vrouwenhandelverhaal, maar dat heb ik net al uitgelegd.
  De heer De Graaf:
  Uw CID-mensen moeten met materiaal aankomen, maar die zitten
  toch van oudsher vooral in die drugswereld? Dus in de fraudewereld,
  de milieuwereld en vrouwenhandel – nou, daarin misschien wat
  makkelijker – hebben zij toch helemaal geen
  informatiepositie?
  De heer Van Amerongen:
  Ik geef toe dat het een moeilijke omslag is. Als ik moet
  schatten, denk ik dat nog steeds 90% van de informatie die bij ons
  binnenkomt, gelieerd kan worden aan drugs.
  Noot

  3.3.2 Methoden

  Informanten

  De politie onderhoudt van oudsher contacten met het criminele
  milieu. De open verkenning ofwel caf-recherche gebeurt nog steeds,
  ook door de informatierechercheurs van de CID.

  De heer Mosterd:
  (…) en voorts: milieuverkenningen. Misschien verdient dit
  laatste een toelichting.
  De voorzitter:
  Betreft dat het milieu in de zin van mensen, of de
  natuur?
  De heer Mosterd:
  Nee, niet de natuur, maar het criminele milieu. Wij verstaan
  eronder het onopvallend observeren in verdachte, voor het publiek
  toegankelijke gelegenheden. Ik zie ook de
  inkijkoperatie
  dat is de manier waarop ik het zelf heb geformuleerd – als een
  observatiemiddel. Daarnaast heb ik hier nog staan als dingen die
  wij natuurlijk ook doen: het praten met de
  informanten,
  alsmede – als het namelijk verder gaat en

  een informant op een gegeven moment actief dingen gaat
  doen, wordt het een infiltrant – het omgaan met

  infiltratie. Noot
  (…)

  De heer Rouvoet:
  Ik zou even willen terugkomen op het begrip
  milieuverkenningen dat u in het begin hanteerde. Dat is mij nog
  niet helemaal duidelijk. Zou u kunnen aangeven wat u in dt kader
  precies doet?
  De heer Mosterd:
  Ja, het is een heel oude methode eigenlijk. Het komt erop
  neer dat er bepaalde gelegenheden kunnen zijn – bijvoorbeeld
  horecagelegenheden; in ieder geval voor het publiek toegankelijke
  gelegenheden – die door allerlei problemen daar, geruchten, de naam
  hebben dat er dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen
  verdragen. Nu kun je daar als rechercheur naar binnen gaan en je
  legitimeren of je kunt in uniform naar binnen gaan, maar dan zie je
  dat de dingen die daar zouden gebeuren, op dat moment niet
  plaatsvinden. Je kunt er ook gewoon als klant naar binnen gaan, de
  kleding aantrekken die in dat milieu gepast is en er gewoon een
  pilsje drinken of wat dan ook, en je ogen en oren goed de kost
  geven. En dan zie je soms dingen die je niet zult zien, als je je
  daar van tevoren legitimeert.
  Noot

  Het onderhouden van contacten met – het runnen van – informanten is
  het meest gebruikte middel tot actieve inlichtingenvergaring door
  de CID. Van andere methoden maakt de CID weinig zelfstandig
  gebruik, al is de CID wel dikwijls intermediair in verband met de
  activiteiten van – ook van bijzondere opsporingsmethoden gebruik
  makende – ondersteunende diensten. Een informant is iemand die,
  onder waarborging van zijn anonimiteit, aan een opsporingsambtenaar
  gevraagd of ongevraagd inlichtingen verstrekt over personen van wie
  wordt vermoed dat zij betrokken zijn of zullen worden bij gepleegde
  of te plegen strafbare feiten. Noot De term wordt vaak
  gereserveerd voor personen die op deze voet met regelmaat
  inlichtingen verstrekken. In de praktijk worden zogenaamde
  tipgevers onderscheiden van de informanten. De tipgever geeft
  eenmalig informatie in tegenstelling tot de informant die meer
  structurele aandacht en begeleiding behoeft.

  De heer Vos:
  Ik wil graag met u spreken over uw visie op informanten
  en infiltranten. Uit wat voor mensen bestaat het CID-bestand
  van
  informanten in Arnhem? Wat voor soort mensen zijn dat nu
  eigenlijk?
  De heer Koers:
  Grotendeels is dat het klassieke soort mensen – criminelen
  uit de regio Arnhem – dat op de een of andere manier iets over de
  criminele daden van anderen vertelt.
  De heer Vos:
  Aan welke criminaliteit denkt u dan?
  De heer Koers:
  Het gros betreft diefstallen, overvallen en soms fraudes.
  Uiteraard zijn er ook
  informanten die tippen over plaatsen
  waar drugs verborgen zijn en plaatsen waar drugs verhandeld worden
  en dergelijke. Het is het klassieke beeld.
  De voorzitter:
  Wilt u een advocaat wel inschrijven als
  informant?
  De heer Koers:
  Als hij goede informatie brengt, waarom niet?
  De voorzitter:
  Ook met zijn speciale positie in het proces ten opzichte van
  de verdachte?
  De heer Koers:
  Hij moet zijn eigen ethische keus maken. Ik bedoel niet zijn
  positie als raadsman, maar hij is meester in de rechten, is
  advocaat en procureur, zit in een ander circuit van mensen en als
  zodanig hoort hij andere gegevens dan wij. Wij hebben soms behoefte
  aan die gegevens.
  De voorzitter:
  Heeft u advocaten ingeschreven?
  De heer Koers:
  Nee. (…) In een van onze politieregio’s hebben wij een
  accountant ingeschreven als informant. Dat hield verband
  met een bepaalde zaak. Als je meeraandacht hebt voor
  financieel
  rechercheren, voor het onderzoeken van geldstromen, is het heel
  belangrijk dat je terechtkomt bij die mensen die facilitair zijn in
  het opzetten van constructies om geld ergens onder te
  brengen.
  De heer De Graaf:
  Zijn er meer mensen uit de bovenwereld, de vrije beroepen en
  het bedrijfsleven ingeschreven bij een van die drie
  politieregio’s?
  De heer Koers:
  Ik denk van wel. Ik probeer het antwoord kort te houden.
  Daarom nam ik n of twee voorbeelden en dat was het eerste dat mij
  te binnen schoot, zonder verdere bijbedoelingen.

  Noot
  De voorzitter:
  Hoe wordt iemand bij u informant en waar vindt u
  ze?
  De heer Mosterd:
  Wij doen ze op, doordat zij als verdachte zijn gehoord in
  een zaak, in een huis van bewaring zitten en aangeven dat zij,
  behalve de verhalen die zij aan de verhorende rechercheur
  vertellen, toch nog wel behoefte hebben om het een en ander, zoals
  zij dat dan noemen, onder de tafel door te verklaren. Dat zijn
  verhalen die bij ons terechtkomen en wij benaderen die mensen dan.
  Vaak houd je daar
  informanten aan over. Het kan ook op een
  andere manier, doordat je bezig bent een criminele organisatie in
  kaart te brengen en gaat kijken welke personen daar nu bij zijn
  betrokken. Dan kun je zeggen: Die zit eigenlijk aan de rand van dat
  netwerk; laten wij die nu eens gaan benaderen met een praatje of
  hij bereid is om wat te vertellen aan de politie, onder de
  voorwaarden die de CID hem kan geven. En dat levert ook resultaten
  op. Dan ben je dus gericht
  informanten aan het benaderen.
  Het andere is wat passiever en het tweede voorbeeld dat ik
  schetste, is actief gericht.
  Noot

  Het runnen van informanten is een exclusieve taak van de RCID.
  Weliswaar werken ook tactische rechercheurs nog met informanten,
  maar dat wordt door de CID-ers en de tactische rechercheurs,
  alsmede door de politieleiding als onprofessioneel gedrag gezien.

  Het runnen gebeurt in de praktijk door koppels van twee runners.
  Het aantal informanten per koppel loopt uiteen van twee tot
  veertig, waarvan niet elke informant evenveel inspanning vergt.
  Waarschijnlijk heeft elk koppel ten hoogste zes intensief te runnen
  (dat wil zeggen n of meermalen per week te spreken) informanten. De
  runners overleggen met de ploegchef of de RCID-chef over de inhoud
  van hun contacten met de informanten. Deze ploegchefs of
  cordinatoren nemen een positie in tussen de runner en de RCID-chef.
  Zij begeleiden de runners en vervangen bijvoorbeeld bij ziekte van
  een runner, teneinde te voorkomen dat het gezicht van de informant
  bij te veel personen bekend wordt.

  De informant wordt gerund onder verantwoordelijkheid van de
  RCID-chef. Formeel doet de RCID-chef de inschrijving van de
  betrokkene als informant. Noot Niet alle contactpersonen
  van de runners worden vastgelegd. De in de praktijk gehanteerde
  criteria wanneer iemand als informant wordt ingeschreven zijn niet
  te achterhalen. Evenmin is duidelijk in hoeverre de RCID-chef
  feitelijk greep heeft op de inschrijving van personen als
  informant. Soms lijkt de inschrijving wel te kunnen gebeuren door
  de runners. Soms worden politie-ambtenaren (al dan niet uit een
  ander regiokorps) ingeschreven als informant in het register van de
  CID. Als reden daarvoor is genoemd dat zij in hun priv-situatie
  informatie hebben opgedaan die zij niet op de normale manier kunnen
  verstrekken aan collega’s. In het verleden kwam het voor dat een
  pseudokoper/politie-infiltrant die in Amsterdam optrad, met
  medeweten van de Utrechtse politie, in Utrecht werd ingeschreven
  als
  informant. Op die manier kon de informatie van de
  pseudokoper (via een U-bocht) worden vastgelegd en worden
  teruggezonden aan Amsterdam, waardoor de identiteit van de
  pseudokoper zo goed mogelijk verborgen bleef. Deze gang van zaken
  wordt slechts toelaatbaar geacht als er toestemming voor is gegeven
  door het openbaar ministerie in het bijzonder op de plaats waar
  deinformatie wordt gedeponeerd en weer uitgegeven. Ook de
  zogenaamde L-bocht wordt met bovenstaande argumenten gehanteerd: de
  CID-runners uit Dordrecht voorzagen de CID Utrecht van informatie,
  waarna Utrecht de informatie opmaakte en de Dordtse runners als

  informant werden ingeschreven.

  De voorzitter:
  U vindt het wel acceptabel, dat politiemensen uit andere
  regio’s bij u als
  informant worden ingeschreven?
  De heer Wiarda:
  Dat is een uitzonderlijke situatie, waar overwegingen voor
  kunnen zijn. Als de CID-chef, de
  CID-officier en de
  divisiechef daarbij betrokken zijn, vind ik dat het in goede handen
  is.
  Noot

  Veelal is de CID-chef van de status van deze informant op de
  hoogte.
  In dit verband kan niet voorbij gegaan worden aan de met enige
  regelmaat opduikende verhalen van misbruik van de CID. Informatie
  verkregen door direct afluisteren of door een inkijkoperatie is
  bijvoorbeeld als CID-informatie vastgelegd. Ook is het voorgekomen
  dat de tactische recherche informatie bij de CID wil witwassen om
  deze in het eigen onderzoek binnen te halen: bijvoorbeeld
  informatie uit het tweede gerechtelijk vooronderzoek dat eerder is
  afgesloten dan het eerste, te verpakken als CID-informatie; of
  materiaal uit een telefoontap dat vernietigd moet worden, wordt bij
  het dossier van het CID-subject gevoegd. Zeker tot voor kort had de
  CID ook een soort versluieringsfunctie. De CID zou de gelegenheid
  geven om fouten toe te dekken, aangezien de tactiek niet naar
  buiten mag worden gebracht.

  De voorzitter:
  Kunt u daar een voorbeeld van geven?
  De heer De Groot:
  Ik herinner mij een voorbeeld waarbij er sprake was van uit
  een
  telefoontap verkregen informatie in het kader van een
  tactisch onderzoek, dat ingebracht zou moeten worden in een andere
  strafzaak die elders in Nederland zou moeten lopen. Het voorstel
  van de politie was om dat onder te brengen als CID-informatie en
  het op die manier elders in te steken. Maar ik heb toen gezegd dat
  dit niet kon. Tactische informatie blijft tactische informatie en
  hoort ook onder verantwoordelijkheid van degene die daar
  verantwoordelijk was voor het onderzoek, ingebracht te worden en
  niet onder de dekmantel van de CID. Dan lopen de
  verantwoordelijkheden door elkaar.
  De voorzitter:
  Is dat maar een voorbeeld of komt dat vaker voor?
  De heer De Groot:
  Ik denk dat dit vaker is voorgekomen. Ik kan alleen over het
  verleden praten.
  Noot De RCID-chef heeft het laatste
  woord over de met de informant te maken afspraken. Hij bepaalt de
  voorwaarden waaronder en de prestatie waartegen een informant
  inlichtingen verstrekt. De centrale positie van de RCID-chef blijkt
  ook uit het feit dat hij als enige superieur van de runners en de
  ploegchef de identiteit van de informant kent of kan kennen. Hij
  houdt de identiteit van de informant normaliter ook geheim voor de
  (CID-) officier van justitie, met wie hij het contact onderhoudt.
  Door de CID worden de informanten tegenover de rest
  van het korps, inclusief de korpsleiding, afgeschermd. De daarmee
  gepaard gaande geheimzinnigheid komt de verhoudingen binnen een
  korps niet altijd ten goede.
  De heer Langendoen:
  U kunt zich voorstellen, voorzitter, dat de manier van
  werken binnen de RCID-Kennemerland als volgt ging. Wij maakten
  kennis, kwamen in contact met een
  informant. Dan werd er
  afgesproken hoe er met de identiteit van de
  informant zou
  worden omgesprongen. Er is expliciet afgeregeld, dat de
  informantenrunners en het hoofd
  RCID alleen op de hoogte
  zouden zijn van de identiteit van de

  informant. Dat is een afspraak en die afspraak schenden wij
  niet. Die hebben wij nog nooit geschonden. Maar met mijn vertrek
  bij de
  RCID gaat enerzijds informatie uit de systemen
  vandaan en de
  informanten schrijf ik op een stuk papier dat
  in een envelop in de kluis gaat.

  De voorzitter:
  Wie kon nu de identiteit van de informant weten?
  Alleen u, de runner…
  De heer Langendoen:
  En de heer Van der Veen.
  De heer Graaf:
  De heer Van der Veen kende de identiteit van de
  IRT-informanten ook?
  De heer Langendoen:
  De heer Van der Veen had nog wat kennis uit het verleden en
  hij is er expliciet tussendoor…
  De voorzitter:
  Uw CID-officier kende het niet?
  De heer Langendoen:
  Nee.
  De voorzitter:
  Die had dat ook niet nodig?
  De heer Langendoen:
  Die had dat niet nodig.
  De voorzitter:
  Hij kon toch genoeg verantwoordelijkheid en gezag over u
  uitoefenen?
  De heer Langendoen:
  Dat is correct. Noot Sommige informanten
  dienen zichzelf aan omdat ze het interessant vinden met de politie
  te praten, uit wraak jegens handlangers, omdat ze geld willen
  verdienen of er anderszins zelf beter van willen worden.
  De voorzitter:
  Hoeveel mensen komen er bij u actief aankloppen?
  De heer Mosterd:
  Ik heb het idee, dat wij de laatste tijd…
  De voorzitter:
  Ze lopen het politiebureau binnen of ze bellen u op en
  zeggen: ik heb jou wat te vertellen?
  De heer Mosterd:
  Ja, ik probeer te begrijpen waar u heen wilt. Ik heb het
  idee dat de laatste tijd met name
  informanten die zeer zeker
  ook een criminele achtergrond hebben, zaken met ons doen, om
  daarmee later, als zij voor het een of ander gepakt worden, te
  kunnen zeggen: dat hebben wij in opdracht van de CID
  gedaan.
  De voorzitter:
  Dat zeggen ze toch nooit zo? Ze zeggen toch altijd: ik werk
  ook voor de politie.
  De heer Mosterd:
  Wij spreken het altijd met ze af, maar er zijn er al een
  heleboel die op het moment dat zij aangehouden worden voor een
  strafbaar feit, toch zeggen: ik praat met de CID – of ze noemen het
  ook wel de CRI; dat is een verwarring die zij hebben, maar daar
  bedoelen zij altijd CID mee – en zij proberen op die manier de
  politie aan het twijfelen te maken, en ook justitie.

  Noot

  Het grootste gedeelte van de informanten wordt evenwel in de
  verhoorkamer gerecruteerd. In dergelijke gevallen worden de
  informanten als het ware aangeleverd door de tactische recherche,
  of krijgt de CID de arrestantenlijsten onder ogen en beoordeelt of
  daar voor hen interessante personen op staan. In al deze gevallen
  is het voor een groot gedeelte toeval wie de individuele
  CID-rechercheur als informant gaat runnen. Dat is anders als
  gericht wordt gezocht naar een informant. Het al dan niet in
  opdracht van de RCID-chef gericht naar informanten zoeken, vindt
  veelal plaats naar aanleiding van beleidsmatige afspraken over
  investeringen op nieuwe taakvelden. Verder kunnen er nog twee
  redenen bestaan voor gerichte werving. De eerste reden is dat door
  ervaringskennis bij CID-rechercheurs en doordat de CID de naam van
  iemand al vaker heeft gehoord, belangstelling voor hem ontstaat.
  Dan vraagt een informatierechercheur aan collega’s of zij meer
  weten van de beoogde informant, wat voor achtergronden hij heeft,
  of hij te benaderen zou zijn. De tweede reden is dat de tactische
  recherche in een bepaald veld op zoek is naar een informant. Het
  blijkt in dat soort gevallen buitengewoon moeilijk een
  informatiepositie te creren. Dat leidt dan tot de al eerder
  gesignaleerde gedachte dat in een dergelijk geval een tactisch
  onderzoek beter niet kan worden aangevangen zonder dat de CID over
  een informant beschikt. In beide gevallen komt het initiatief dus
  niet van de informant maar van de CID. Of de informant zich nu
  aandient, of dat hij wordt aangezocht, in beide gevallen wordt
  aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van de informant.

  De informant krijgt bij aanvang een soort
  betrouwbaarheidswaardering. Vervolgens wordt bij andere bronnen
  nauwkeurig nagegaan of de informatie die hij verstrekt juist is.
  Bovendien zal dan blijken of de informatie nuttig is. Langzamerhand
  bouwt zich zo een beeld op van de informant.

  Niet structureel wordt bezien of de informant op een zwarte
  lijst staat, of hij eerder informatie heeft verstrekt aan andere
  RCID-en, en of er in de politiebestanden iets over hem is te
  vinden. Dat geschiedt door te bezien of de informant in het
  politiebestand (HKS, CID-register) is te vinden. Tevens wordt wel
  eens een observatieteam
  achter de informant aangestuurd om de betrouwbaarheid van de
  aangeleverde informatie te controleren. De runners geven
  aanwijzingen aan de informant hoe zich te gedragen en aanwijzingen
  omtrent de aard van de gewenste inlichtingen. De informanten
  krijgen te horen dat zij geen strafbare feiten mogen plegen in de
  zaken waarover zij tippen dan na toestemming van politie en
  justitie. Gebeurt dat wel, dan is dat geheel voor eigen
  verantwoordelijkheid en lopen de informanten het risico dat zij
  strafrechtelijk worden aangepakt. De politie is zich overigens
  terdege ervan bewust dat de informanten vaak wel andere strafbare
  feiten plegen. Verder wordt onder meer bepaald dat geen
  priv-telefoonnummers van politie-ambtenaren mogen worden gebeld.
  Soms wordt ook veel aandacht besteed aan de locaties waar de
  informant en zijn runners elkaar in de toekomst zullen treffen.

  De afspraken met de informanten en de instemming daarmee van de
  chef RCID, worden doorgaans niet schriftelijk vastgelegd, niet
  tussen runners en informanten en niet tussen chef-RCID en runners.
  Wel moeten in de meeste regiokorpsen de gemaakte afspraken worden
  vastgelegd in het zogenaamd informantendossier en wil de
  CID-officier daarvan op de hoogte worden gesteld. De kwaliteit van
  het informantendossier blijkt zeer uiteen te lopen. In Haaglanden
  is het een geheel papieren administratie, die niet consequent op
  bijzonderheden is ingevuld. In Zuid-Holland-Zuid bestaat het
  informantendossier uit slechts een naam van de informant en een
  adres met telefoonnummer. Hieraan is gekoppeld het
  informantennummer. Er is geen beschrijving van de informant,
  evenmin een uitdraai uit HKS.

  De meeste RCID-chefs hebben het vertrouwen dat zij daadwerkelijk
  greep hebben op het runnen van informanten. Enkele keren, bij
  informantenacties die in wezen diepgaande burgerinfiltraties waren,
  is de CID-officier bij het maken van de afspraken betrokken,
  doordat hij een convenant opmaakte met onder meer een
  vrijwaringsclausule voor de strafbare feiten die de infiltrant
  onder regie van de politie pleegde. Een dergelijk convenant werd
  aan de runners meegegeven, met de bedoeling dat de informant het
  mede zou ondertekenen. Er zijn echter ook convenanten (met een
  vrijwaringsclausule) ondertekend door de betrokken chefs CID.

  De RCID-chef beslist over de betalingen aan informanten. Bij
  uitbetalingen aan de informanten zijn naast de runners ook de
  RCID-chef of de ploegchef aanwezig. Deze werkwijze is beschreven in
  de Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden 1985. De begroting van
  het ministerie van Justitie voorziet in de post geheime uitgaven,
  die al sinds jaren op 1,5 miljoen gulden is begroot, maar bij de
  suppletoire begroting 1995 is verhoogd tot 2 miljoen gulden.
  Blijkens de opgave van het ministerie van Justitie gaat het om:
  tipgelden 1993: .1.742.150; tipgelden 1994 .1.576.100.

  De heer De Graaf:
  Is het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor uitkeringen
  in het kader van de tip-, toonen voorkoopgeldenregeling onderdeel
  van de post geheime uitgaven?
  De heer Wooldrik:
  Dat klopt. Ik heb hier de rijksbegroting voor 1996 en daar
  staat die in.
  De heer De Graaf:
  De post geheime uitgaven staat erin, net als vorig jaar,
  hoewel kranten toen beweerden dat het niet in de begroting terug te
  vinden was. Dat is dus wel degelijk het geval.
  De heer Wooldrik:
  Dat is al die tijd sinds 1985 het geval, toen de regeling
  tot stand kwam. Het staat op de reguliere begroting van Justitie.
  Het zijn dus geen geheime posten, maar het zijn wel posten waarbij
  de identiteit van degenen die het geld krijgen, geheim moet
  blijven.
  De heer De Graaf:
  Hoe groot is de begrotingspost geheime uitgaven voor
  1996?
  De heer Wooldrik:
  Voor 1996 is een post van 2 mln. aan uw Kamer voorgesteld.
  De post was tot voor kort 1,5 mln.
  De heer De Graaf:
  Zijn die 1,5 mln. in de afgelopen jaren voldoende
  gebleken?
  De heer Wooldrik:
  Het feit dat de post nu naar 2 mln. verhoogd wordt, wijst
  erop dat er een zekere groei in is, maar tot voor kort was het
  bedrag op zich voldoende.
  De heer De Graaf:
  Voor zover wij het archief van de tip-, toon- en
  voorkoopgeldenregeling hebben bekeken…
  De heer Wooldrik:
  Ik heb een overzichtje voor u meegebracht.
  De heer De Graaf:
  Die overzichten hebben wij ook.
  De heer Wooldrik:
  Vanaf 1990 kunt u het zien.
  De heer De Graaf:
  Wij hebben het zelfs vanaf 1989 doorgeploegd. in 1994 betrof
  het 356 zaken, waarin uiteindelijk ruim 1,5 mln. is
  uitgekeerd.
  De heer Wooldrik:
  Ja, f.1.575.100.
  De heer De Graaf:
  Dat is meer dan de 1,5 mln. die voor de totale geheime
  uitgaven op de begroting stonden.
  De heer Wooldrik:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  In het kader van de geheime uitgaven is vorig jaar ook voor
  een behoorlijk bedrag een
  informant afgebouwd. Of drukte dat
  geld niet op die post geheime uitgaven?
  De heer Wooldrik:
  Voor zover ik weet, is het comptabel op een andere wijze
  verantwoord, omdat het een dading was tussen de desbetreffende
  persoon en de Staat der Nederlanden.
  Noot

  De officier van justitie legt via de CRI het ministerie van
  Justitie een verzoek voor om tot uitbetaling over te gaan. Het
  ministerie beslist over de hoogte van het bedrag. Regelmatig wordt
  op voorhand al een bedrag bij justitie gereserveerd. Daarnaast
  hebben de regiokorpsen eigen budgetten ten behoeve van informanten.
  In de begroting van diverse korpsen is de commissie bedragen van
  20.000 tot 35.000 tegengekomen voor geheime uitgaven ten behoeve
  van de RCID. Die potjes worden beheerd door de chef RCID. Uit deze
  posten worden de onkostenvergoedingen voor de runners betaald, de
  onkosten vergoedingen voor de informanten, aan moedigingspremies
  voor informanten, tipgelden uit eigen middelen en soms enkele
  specifieke opsporingskosten zoals een GSM-telefoon voor een
  informant. Doorgaans zijn de onkostenvergoedingen van de runners
  gespecificeerd. Rapporten voor
  onkostenvergoeding/aanmoedigingspremies en tipgelden uit eigen
  middelen van de RCID zijn er doorgaans niet.

  Infiltranten

  Kenmerkend voor infiltratie-acties is dat onder regie en gezag
  van politie en OM a) gebruik wordt gemaakt van een valse identiteit
  en/of b) strafbare feiten worden gepleegd of c) een criminele
  organisatie wordt ondersteund. Politie-infiltratie is in beginsel
  niet een bijzondere activiteit van de CID. Deze is tegenwoordig
  voorbehouden aan de politile infiltratieteams (PIT).
  Noot

  Bij de inzet van een PIT is niet de CID, maar het
  PIT verantwoordelijk voor de toegepaste methoden. De CID-en
  behoren de methode van politile
  infiltratie niet toe te
  passen. Hoewel daarvan geen feitelijke voorbeelden zijn
  aangetroffen, is de commissie wel bij herhaling gewezen op de
  mogelijkheid dat CID-ambtenaren op eigen initiatief – of eventueel
  op verzoek van collega’s uit een andere regio – pseudo-koopacties
  verrichten. Mochten deze acties zich voordoen, dan is in elk geval
  voor iedereen duidelijk dat dit niet overeenkomstig de regels
  is.
  Burgerinfiltratie was aanvankelijk verboden, nadien werd
  uitdrukkelijk de voorkeur gegeven aan
  politie-infiltratie,
  maar recentelijk, in het rapport Werkgroep
  infiltratie,
  wordt die voorkeur niet meer uitgesproken.
  Burgerinfiltratie
  zal dikwijls een vervolg zijn op het runnen van een
  informant, of anders (bijvoorbeeld in geval van doorlating) toch
  gebaseerd zijn op gegegevens die van een
  informant afkomstig
  zijn. Derhalve is de CID bij de zaak (meer of minder nauw)
  betrokken. Daarbij moet evenwel bedacht worden dat het merendeel
  van deze acties plaatsvindt in het kader van een projectonderzoek,
  waardoor een heel team bij de zaak is betrokken. Een aparte
  verantwoordelijkheid voor de CID in dezen is moeilijk aan te
  wijzen: de verantwoordelijkheid ligt dan bij de projectleider en
  de
  zaaksofficier van justitie. In andere gevallen vindt
  burgerinfiltratie CID-matig plaats. De verantwoordelijkheid ligt
  dan bij de
  CID-officier van justitie.

  Zo vond in een zaak n doorlating plaats met toestemming van
  de
  CID-officier (in welk geval het proces-verbaal niet in
  het zaaksdossier terecht kwam) en een andere met toestemming van
  de
  zaaksofficier (in welk geval het proces-verbaal wel in
  het zaaksdossier terechtkwam).

  Menigeen – behalve Amsterdam – gaat ervan uit dat zonder
  burgerinfiltratie de opsporing van georganiseerde misdaad niet wel
  mogelijk is. Bij de Delta-methode en in het Ramola-onderzoek
  bijvoorbeeld waren uitvoerige infiltratie-trajecten van personen,
  die vanuit de CID-en zijn gestuurd, doch die niet overeenkomstig de
  richtlijnen Infiltranten werden behandeld en dus formeel niet meer
  dan een informantenstatus hadden. Het varieert per CID waar de
  grens wordt gelegd tussen informanten, gestuurde informanten en
  infiltranten. Feit is dat in meer gevallen is geconstateerd dat met
  medeweten van de CID informanten strafbare feiten hebben gepleegd.
  Noot De beslissing tot burgerinfiltratie over te gaan
  behoort te worden genomen door de CID-officier van justitie op
  voorstel van de RCID-chef. Er zijn echter voorbeelden van projecten
  van burgerinfiltratie, waarbij zowel de officier van justitie als
  de RCID-chef niet op de hoogte leken te zijn. Deze gang van zaken
  deed zich onder meer voor bij enkele zaken waarin de
  burgerinfiltrant werd gerund door runners uit een andere regio dan
  waarin hij staat ingeschreven. Daarbij dachten de betrokken
  verantwoordelijken dat anderen de verantwoordelijkheid droegen voor
  de begeleiding door runners die vanuit een ander regio afkomstig
  waren. De runners werden toen onvoldoende aangestuurd.

  In een aantal gevallen moet worden betwijfeld of de officier van
  justitie vanaf het begin op de hoogte is geweest. Daarbij moet
  bedacht worden dat een informant gestuurd kan worden om eerst op
  bepaalde dingen te letten, en vervolgens om bepaalde dingen te doen
  voor de criminele organisatie. In dat geval is overleg met de
  officier van justitie noodzakelijk en mogelijk. Maar het kan ook
  zijn dat een informant benaderd wordt door de criminele organisatie
  om iets te doen, waarover in kort tijdsbestek beslist moet worden.
  Hoewel er op zich uiteraard mogelijkheden zijn om tijd te winnen,
  kan niet worden uitgesloten dat soms vooruitlopend op het besluit
  van het openbaar ministerie toestemming wordt gegeven, wat de facto
  betekent dat de infiltratie een aanvang neemt door een besluit van
  de CID.

  Voor voorkoop is vooraf toestemming van de officier van justitie
  noodzakelijk. De daarvoor noodzakelijke
  gelden, die afkomstig zijn van het departement of van het eigen
  budget voor geheime uitgaven van de RCID, moeten bij rapport worden
  verantwoord.
  De volgende hoeveelheden geld gingen om: voorkoopgelden 1993:
  .66.550; 1994: .375.870. Hier zitten de koopsommen die na betaling
  direct in beslag worden genomen, niet bij.
  Ook bij de
  gecontroleerde aflevering en de gecontroleerde doorlevering moet
  het OM vooraf toestemming verlenen. Vooral de gecontroleerde
  aflevering geschiedt dikwijls – bijvoorbeeld in
  Amsterdam-Amstelland, Gelderland-Midden en het kernteam Noord en
  Oost Nederland – onder verantwoordelijkheid van de tactische
  recherche. Doorlatingen kunnen zowel onder de verantwoordelijkheid
  van de tactische recherche geschieden als van de diverse
  RCID-en.

  Observatie

  Voor de observatie van handelingen van een CID-subject, diens
  contacten of van handelingen op bepaalde locaties, alsmede ter
  controle van de door de RCID gebruikte informanten, wordt bij
  voorkeur gebruik gemaakt van observatieteams. Deze OT’s zijn in
  beginsel inzetbaar voor de RCID. Zij werken evenwel voornamelijk op
  verzoek van de tactische recherche. Het komt dan ook geregeld voor
  dat het OT observatiecapaciteit tekort komt om de CID te kunnen
  bedienen. Noot Een en ander kan tot gevolg hebben dat de
  runners zelf observaties verrichten. Vaak laat een CID het verzoek
  om inzet van het OT al achterwege, omdat er toch geen tijd voor is.
  Voor het (goed) functioneren van de CID wordt gereserveerde
  OT-capaciteit noodzakelijk geacht door de CID. Noot

  De heer De Graaf:
  De heer Vrakking heeft hier gezegd van mening te zijn dat
  CID-acties als
  observatie of het plakken van
  peilzenders, laat staan ingrijpender methoden, alleen mogen
  plaatsvinden bij mensen die reeds als verdachte zijn omschreven,
  dus niet bij zogenaamde CID-subjecten die deze status van verdachte
  nog niet hebben. Is die lijn van de hoofdofficier algemeen bekend
  in het Amsterdamse korps?
  De heer Van Riessen:
  Ja, die is bekend.
  De heer De Graaf:
  En die lijn wordt ook gevolgd?
  De heer Van Riessen:
  Ja, die wordt ook gevolgd. In de organisatie van de centrale
  recherche neemt de CID niet een losse positie in. De CID kan dus
  bijvoorbeeld niet zelfstandig over een eigen
  observatieteam
  beschikken, met alle toeters en bellen die daarbij horen. Ook de
  CID zal dat moeten aanvragen, als het al nodig zou zijn.

  Noot

  De aanvragende diensten geven (soms via de CID) het observatiedoel
  aan het OT. Het OT is verantwoordelijk voor de wijze waarop wordt
  opgetreden. Als het gaat om plaatsing van apparatuur, dan geldt
  hetzelfde voor de sectie technische ondersteuning (STO); en gaat
  het om een inkijkoperatie dan geldt hetzelfde voor het AT. De
  resultaten van deze verschillende observatie-activiteiten worden
  teruggekoppeld aan de CID; de CID bepaalt wat er gebeurt met
  eventuele opnames of met het gebruik of de verwerking van
  informatie van technische hulpmiddelen. In de verslaglegging van de
  CID is echter ook niet te vinden hoe de observatie en/of de
  technische inzet heeft plaatsgehad. Dat kan zijn omdat de CID dat
  niet te horen krijgt van het OT of het STO. Er zijn echter ook
  gevallen bekend waarin de CID onder zijn verantwoordelijkheid
  gebruikte tactieken (zoals inkijkoperaties) dermate afschermt, dat
  ook de tactische recherche niet op de hoogte wordt gebracht. In
  sommige korpsen registreert de CID ook de lopende telefoontaps.
  Elders gebeurt dat door de STO die soms wel en soms niet
  organisatorisch bij de CID is ondergebracht.

  3.3.3 Criminele inlichtingen

  Voor alle duidelijkheid is het goed onderscheid te maken tussen
  informatie met betrekking tot de personen in wie de CID-en zijn
  genteresseerd als subject, informatie voortkomende uit het optreden
  van de CID-rechercheurs en informatie van de informanten.

  CID-registers

  De regionale criminele inlichtingendiensten onderhouden een
  aantal persoonsregistraties, dat in n systeem is ondergebracht.
  Deze registraties zijn door het centraal gezag aangewezen in de
  thans vigerende CID-regeling 1995. Voor het register van de
  CID-subjecten Noot en het register van de
  grijze-veld-subjecten Noot zijn afzonderlijke
  (model)privacyreglementen vastgesteld. Daarin is bepaald welke
  gegevens kunnen worden
  opgenomen. Niet alle CID-en maken een onderscheid naar CID-subject
  en grijze-veld-subject. Afgezien van de definitie uit de
  CID-regeling 1995 ontbreken harde criteria om te bepalen of iemand
  terecht in het subjecten-register of in het grijze veldregister
  zit. Voor verstrekkingen maakt de codering van de geregistreerde –
  als CID-subject, grijze-veld-subject, of niet-CID-subject – veel
  uit, terwijl de codering ook gevolgen heeft, althans moet hebben,
  voor de aard en inhoud van de op te nemen persoonsgegevens. Uit een
  grijze-veldregister mogen gegevens worden verstrekt aan alle
  grijze-veld-registers, CID-registers en gegevensverzamelingen
  verwant aan de CID. Gegevens in het grijze-veldregister moeten
  uiterlijk na zes maanden worden verwijderd, tenzij voordien
  verandering tot CID-subject heeft plaatsgevonden. Noot
  Omtrent niet-CID-subjecten mogen slechts bepaalde gegevens worden
  opgenomen mits deze betrekking hebben op personen die contacten met
  CID-subjecten onderhouden.

  De voorzitter:
  Ik wil nog even terugkomen op de vraag hoe je in de praktijk
  in die bak komt. U zei zojuist, dat het destijds voldoende was als
  iemand bij wijze van spreken zei: dat is een kwaaie. Hoe is dat
  nu?
  De heer Van Steeg:
  Het formulier geeft al aan dat een en ander getoetst moet
  worden. Komt de informatie van een betrouwbare
  informant?
  Heeft hij de informatie van horen zeggen of heeft hij zelf iets
  gezien? Van wie heeft hij wat gehoord? Dat zijn allemaal vragen die
  de CID’er stelt als mensen informatie komen verstrekken. Er wordt
  dus veel meer doorgevraagd; niet het loze verhaal geldt. Op het
  moment dat men met verhalen komt die onderbouwd worden met
  bijvoorbeeld het gegeven dat de persoon over wie gesproken wordt
  reeds antecedenten op het bewuste gebied heeft gekregen, dan komt
  die persoon al gauw in aanmerking voor opname als
  CID-subject.
  De voorzitter:
  Wij hebben in verschillende regio’s gezien dat de praktijk
  als volgt was: als je naam de eerste keer genoemd wordt en het
  lijkt terecht dat je naam in de bak komt, dan kom je in het
  grijze-veld. Gebeurt dat twee keer, dan promoveer je automatisch
  tot CID-subject.
  De heer Van Steeg:
  Nee, zeker niet automatisch. Dat vind ik niet.
  Noot Ter illustratie van de aantallen geregistreerden
  worden de cijfers vermeld uit het regiokorps Haaglanden op 3 april
  1995: 9.875 natuurlijke personen, waarvan 6.582 CID-subjecten,
  1.288 grijze-veld-subjecten, en 2.005 contacten of niet-subjecten.
  Dat suggereert wellicht dat 4% van de bevolking van Den Haag is
  opgenomen in het CID-register, maar die suggestie is niet juist.
  Een aantal personen is opgenomen in het Haagse CID-bestand, al
  wonen ze daar niet. Van de in het register voorkomende 2.135
  rechtspersonen of organisaties waren 263 subject, 597
  grijze-veld-subjecten en 1.275 overige rechtspersonen
  (contacten).
  Noot

  CID-informatierapporten (4×4)

  Veel inlichtingen zijn afkomstig uit CID-informatierapporten: de
  zogenaamde 4x4tjes. In deze rapporten vindt een classificatie
  plaats met het oog op de betrouwbaarheid van de bron, de
  vermoedelijke juistheid, terwijl ook afhandelingscodes worden
  toegekend. De runners kennen vaak zelf betrouwbaarheids- en
  afhandelingscodes aan de informatie toe.

  Betrouwbaarheid:
  A: afkomstig van politie-ambtenaar of anderszins zeer
  betrouwbare bron; B: afkomstig van
  informant die in het
  verleden betrouwbaar is gebleken; C: niet betrouwbaar, van

  informant die niet altijd betrouwbaar is gebleken; X: niet te
  beoordelen. 1: de informatie is zeker juist; 2: is door de bron
  zelf waargenomen; 3: door ander dan bron waargenomen, maar wordt
  bevestigd door gegevens uit andere bron; 4: door ander dan bron
  waargenomen en wordt niet door andere bron bevestigd.
  Afhandelingscodes: 00: kan niet gebruikt worden; 01: alleen
  gebruiken na overleg met afzender; 10: operationeel te gebruiken,
  afzender niet vermelden; 11: operationeel te gebruiken.

  De criteria voor classificatie zijn subjectief waardoor
  vergelijkbare gegevens in verschillende regiokorpsen verschillend
  worden geclassificeerd. Ook wordt verschillend omgegaan met de
  afbakening tussen CID-subjecten en grijze-veld-subjecten. De
  commissie heeft geconstateerd dat in bepaalde regiokorpsen het
  onderscheid tussen grijze-veld- en CID-subject niet wordt gemaakt.
  Alle registraties vinden dan plaats onder de noemer CID-subject.

  Er zijn politie-autoriteiten die erop wijzen dat er wel erg
  weinig hoeft te gebeuren om iemand in het systeem
  op te nemen. Zij pleiten ervoor een toezicht of autoriteit hiervoor
  in het leven te roepen. In de meeste regiokorpsen wordt de
  ploegchef of de RCID-chef slechts bij twijfel geraadpleegd. De
  eenmaal toegekende waarderingen aan informatie worden niet
  stelselmatig gevalueerd. Er bestaat een grote achterstand ten
  aanzien van het bijhouden van het grijze-veldregister, in het
  bijzonder waar het verwijdering van personen als grijze-veldsubject
  betreft.

  Wel poogt men in sommige korpsen de 00-informatie beperkt te
  houden onder het motto dat niet te gebruiken informatie geen
  informatie is. De oplossing wordt veelal gezocht in het splitsen
  van de informatie over meer rapporten, zodat de wel bruikbare delen
  van de informatie wel te verstrekken zijn. Voorts roept de
  betrouwbaarheidswaardering A1 in sommige korpsen vragen op, omdat
  dit doorgaans niets anders kan betekenen dan dat het om een
  waarneming van een politieman gaat. Sommige politiefunctionarissen
  zijn van mening dat politieambtenaren hun wetenschap maar bij
  ambtsedig proces-verbaal moeten relateren. Overigens kwam het in
  het verleden ook voor dat een inlichting als A1 werd gecodeerd
  terwijl deze uit de vijfde hand afkomstig was. Ook werden harde en
  zachte data door elkaar heen aangeboden.
  De werkwijze met
  betrekking tot de verwerking verschilt per korps. In het ene korps
  voegen de runners een uitgebreide tekst in het geautomatiseerde
  systeem; op de afdeling verwerking of analyse maakt men daar n of
  meer informatierapporten van in de voorgeschreven
  verstrekkingsvorm, het zogenaamde 4×4-formulier. Noot In
  het andere korps wordt de informatie door de runners zelf in de
  4×4-vorm opgemaakt en in het systeem gevoegd. Naarmate het
  geautomatiseerde systeem van de CID toegankelijker is voor
  niet-CID-collega’s, is het risico dat CID-rechercheurs op eigen
  personal computers uitvoeriger verslag doen groter. In het
  regiokorps Haaglanden voegt de CID op andere wijze dan door

  informanten verkregen inlichtingen in het CID-register in,
  Noot terwijl Zuid-Holland-Zuid het CID-bestand beperkt
  tot de inlichtingen van informanten. Noot In
  bijvoorbeeld regiokorps Twente is een afzonderlijk
  informatiecentrum opgezet met het doel CID-informatie/informatie
  over CID-subjecten aan te vullen met informatie uit openbare
  bronnen. Informatie opgeslagen bij het informatiecentrum blijft
  evenwel CID-informatie.
  In Kennemerland gaat de informatie die
  door een runner is ingewonnen naar de groepschef. Deze voert
  overleg met de CID-chef en die neemt de beslissing of iemand als
  subject in het register komt dan wel of bepaalde informatie in het
  CID-systeem wordt opgenomen. Wekelijks worden nieuwe informanten
  met de CID-officier doorgesproken.

  De controle en veredeling door toevoeging van andere reeds
  voorhanden zijnde informatie zijn uitbesteed aan de afdeling
  verwerking of analyse. Soms hebben runners hun eigen
  administratieve rechercheurs voor dat werk. In bepaalde korpsen is
  de afdeling verwerking of analyse dan wel de administratieve
  bezetting zo gering dat niet meer gebeurt dan dat de door de
  runners aangeleverde informatie wordt omgezet in kaarten in het
  systeem. In die korpsen bestaat geen enkele controle op de
  juistheid van de aangeleverde informatie. CID-gegevens blijken
  herhaaldelijk niet juist te zijn.

  CID-journaals

  De verslaglegging van de inlichtingen moet worden onderscheiden
  van de verslaglegging van de werkzaamheden van de CID-rechercheurs.
  Van hun contacten met informanten houden zij in beginsel een
  journaal bij. De kwaliteit van de journaals en de toegankelijkheid
  daarvan lopen sterk uiteen. In het ene korps gaat het journaal in
  het geautomatiseerde systeem, in het andere houden de runners dat
  slechts in hun eigen personal computer bij. In het ene korps is het
  de gewoonte om nauwkeurig verslag te doen welke rechercheur met wie
  op welk moment van de dag gesproken heeft over welk onderwerp. In
  journaals van een andere CID hebben de aantekeningen vooral
  betrekking op het al dan niet met succes zoeken van contact door of
  met een bepaalde informant, aangeduid met een nummer. Over het
  later volgende gesprek tussen deze runners en informant is dan in
  het journaal niets terug te vinden.

  In deze journaals wordt soms, zij het bepaald niet stelselmatig,
  vastgelegd welke de toegepaste opsporingsmethoden zijn. In de bij
  de RCID-en in gebruik zijnde centrale registraties staan de
  toegepaste opsporingsmethoden niet vermeld. Teveel personen zouden
  toegang hebben tot het systeem. Of zulks wel wordt bijgehouden in
  een (schaduw)bestand op een eigen computer valt niet te
  achterhalen. Wel worden soms processen-verbaal van de gebruikte
  opsporingsmethoden in een bepaalde zaak gevraagd. Noot
  Op dit moment is n geval bekend van een RCID die op eigen
  initiatief een methodieken-proces verbaal heeft opgemaakt.
  Noot

  Informantendossiers

  De gegevens omtrent de informanten, zoals die worden vastgelegd
  lopen sterk uiteen. In het ene korps bevat het informantendossier
  niet veel meer dan de personalia, een nummer en de mededeling dat
  de informant zich ook schuldig maakt aan strafbare feiten. Het komt
  ook voor dat ook laatstgenoemde mededeling niet is opgenomen.
  Verder is geen foto van de informant aanwezig, geen uittreksel uit
  de herkenningsdienst, geen gecumuleerde uitdraai van door de
  informant geleverde informatie, geen evaluatie daarvan en geen
  overzicht van aan de informant gedane betalingen. In andere korpsen
  zitten al deze gegeven bij elkaar in n dossier.

  De heer Jansen:
  Sommige mensen denken dat een CID-operatie wordt
  geregistreerd als ware het een roman, een doorlopende lineaire
  zaak. Maar dat is niet waar. Een deel zit bij de CID in het
  gesloten systeem. Het meest betrouwbare deel zit in het
  informantenregister. Dat wordt in een soort schatkamer bewaard.
  Daar mag niemand bij.
  De voorzitter:
  Dat heeft u toch ook nooit gezien?
  De heer Jansen:
  Dat heb ik nog nooit gezien, dat is des CID’s. Dat wordt dus
  ook echt voor de incrowd gehouden. Wat er met de
  informant
  in een zaak besproken wordt, wordt in een zaaksdossier bij de
  CID vastgelegd. De informatie die vervolgens overgeheveld wordt
  naar de operationele mensen, van wie vaak alleen de chef weet wat
  deze precies inhoudt maar de uitvoerders niet, wordt bijvoorbeeld
  in een observatie-proces-verbaal of registratie neergelegd.
  Tegenwoordig doen wij het via een proces-verbaal, maar toen werd
  dat geregistreerd in de observatieverslagen. Uiteindelijk vindt dan
  nog een keer een afrondende beschrijving plaats in een soort
  journaal, het Octopus-systeem. Je hebt dus een drietal slagen te
  maken, wil je het verhaal compleet in beeld krijgen. Die drie
  registraties zijn daar ook die dag op tafel gelegd. Daaruit is het
  geheel dan ook helder te krijgen. Als mijnheer X zegt: Ik verwacht
  die dag een container daar en die gaat naar plaats Y, dan kun je in
  die registratie volgen dat hij inderdaad in Y terechtkomt.

  Noot

  Inzage officier van justitie

  Het is de vraag of de officier van justitie op grond van artikel
  2, tweede lid CID-regeling 1995 de CID-systemen kan bekijken.
  Sommige officieren van justitie bekijken de informantendossiers af
  en toe, lezen op eigen initiatief de journaals en, als ze dat nodig
  vinden, (andere) aantekeningen over de informant. Andere
  CID-officieren hebben nog nooit in het informantenregister gekeken.
  De meeste officieren gaan ervan uit dat een dergelijke
  inzagebevoegdheid niet bestaat.

  De voorzitter:
  Weet u hoeveel informanten er ongeveer in Utrecht
  ingeschreven stonden?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ik heb de heer Van Steeg dat horen zeggen. Voor die tijd
  wist ik dat niet.
  De voorzitter:
  Heeft u wel eens in het Informantenregister gekeken wie het
  ongeveer waren?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Neen.
  De voorzitter:
  Daar voelde u nooit de noodzaak toe?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ik had daar de bevoegdheid niet toe. Er staat nergens dat ik
  dat kan, of mag, of moet.
  De voorzitter:
  Maar u heeft wel het gezag over de hele zaak.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Wat is gezag?
  De voorzitter:
  Dat is toch dat u de baas bent?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  De baas zijn en gezag hebben vanuit mijn functie als
  officier is iets anders dan de baas zijn van de CID en de baas zijn
  van het politiekorps waar de CID onder valt. In mijn optiek is de
  leiding van de politie verantwoordelijk voor alles wat er binnen de
  CID speelt. Ik heb ook een verantwoordelijkheid. Die ontloop ik
  niet, die neem ik ook, maar dat is een andere, alleen voor zover
  men een rol speelt in strafzaken.
  De voorzitter:
  Maar dat doen ze toch allemaal?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Niet allemaal.
  De voorzitter:
  U bent als CID-officier toch verantwoordelijk voor de
  informatie die in die CID-registers komt?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ja, maar het is de vraag of het belangrijk is om het te
  weten als het erin komt. Ik vind het belangrijker om dat te
  bekijken als het eruit komt, als het wordt gebruikt. Er zit een
  heleboel in. Op het moment dat er iets uitkomt om te gebruiken, dan
  toets ik.
  De voorzitter:
  En niet hoe het wordt verzameld.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Neen. Dat is fysiek welhaast onmogelijk.
  De voorzitter:
  Maar u bent daar toch verantwoordelijk voor? Het is toch een
  deel van het opsporen?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Het is een deel van het opsporen als er informatie uitkomt
  die wordt gebruikt

  in strafzaken.
  De voorzitter:
  Maar voor de manier waarop dat wordt verzameld, voor de
  vraag of het rechtmatig wordt verzameld en of het niet stuk gaat op
  een zaak, daarvoor bent u toch ook verantwoordelijk?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Zeker, maar daarvoor hoef ik niet aan de voorkant te zitten.
  Daarvoor kan ik ook aan de achterkant zitten.
  De voorzitter:
  Dan moet u toch weten hoe het er aan de voorkant is
  ingegaan?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Daar is de politie toch ook voor?
  De voorzitter:
  Daar bent u toch ook voor?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ik moet het checken wanneer ik het ga gebruiken.
  De heer Koekkoek:
  Hoe houdt u dan een CID-chef in de hand als u pas wat hoort
  op het moment dat u het nodig heeft?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  De hele organisatie van het in de registers stoppen, dat is
  een zaak van de politie. Dat is ook gedelegeerd aan de
  politie.
  De heer Koekkoek:
  U wilt toch wel weten of dat op een verantwoorde manier
  gebeurt?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ik wil alles weten, maar fysiek is dat bijna onmogelijk. Je
  kunt niet alles weten. Je moet een zodanige verhouding met de CID
  en de politie creren, met de CID nog meer dan met andere takken van
  de politie, dat ze het je vertellen. Wel geven verschillende
  RCID-chefs aan dat wanneer de

  CID-officier erom zou vragen, hij inzage in de CID-registers
  alsook de informantendossiers kan krijgen. In de meeste gevallen
  hebben RCID-chefs er tegenwoordig geen moeite meer mee dat de

  CID-officier de identiteit van de informant te horen
  krijgt.
  Noot

  Wel dienen aan leden van het openbaar ministerie, op hun verzoek
  ten behoeve van hun gezag en zeggenschap over de politie ingevolge
  artikel 15 Wet politieregisters uit een politieregister gegevens te
  worden verstrekt.

  Volgens officier van justitie F. de Groot moet
  de toelaatbaarheid van dergelijke controle worden betwijfeld.
  Volgens hem heeft hij als
  CID-officier van justitie met de
  CID-regeling 1995 wel gezag gekregen over de uitvoering van de taak
  van de CID, maar de bescherming van de CID-registraties wordt door
  een ander regiem beheerst, het Besluit
  Politieregisters.
  Volgens die regeling kan het openbaar ministerie wel zaaksgerichte
  gegevens opvragen, maar de officier kan volgens De Groot niet met
  het oog op zijn verantwoordelijkheid voor en controle op het
  CID-werk opdracht geven de registers als geheel open te
  gooien.

  De heer Vos:
  De heer Dros heeft gezegd dat u ook regelmatig in de
  CID-bestanden kijkt. (…) Hoe maakt u de afweging om eens een keer
  door te prikken?
  Mevrouw Gonzales:
  Net hoe het uitkomt, dat is een beetje afhankelijk van de
  ontwikkelingen. Een keer in de week hebben wij een vast overleg met
  de CID. Als het enigszins kan, kijk ik van tevoren alvast wat
  journalen door, zodat zij niet alleen maar feiten hoeven te
  vertellen die zij al hebben genoteerd. Dan kunnen wij er wat op
  doorgaan. Dat is dus minstens een keer per week.
  De heer Vos:
  Hoe vaak hebt u het afgelopen anderhalf jaar in het
  CID-bestand gekeken? Is dat een, twee of drie keer?
  Mevrouw Gonzales:
  Nee, talloze keren. Ik zou niet eens weten hoe
  vaak.
  De heer Vos:
  Talloze keren.
  De heer De Graaf:
  Het CID-bestand is iets anders dan een
  informantenbestand.
  Mevrouw Gonzales:
  Exact. Het is goed dat u het zegt.
  De heer De Graaf:
  Wij praten nu over het CID-subjectenbestand.
  Mevrouw Gonzales:
  Ik doel met name op journaals en dergelijke, maar datgene
  waarvoor de heer Van Traa is gekomen, dat ga ik natuurlijk niet
  talloze keren bekijken.
  De heer De Graaf:
  Hebt u weleens in het informantenbestand gekeken?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Kent u de namen van de informanten?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja, die ken ik.
  De voorzitter:
  Kent u de aliassen of de echte namen van de
  informanten?
  Mevrouw Gonzales:
  Ook de echte naam. (…) De namen zijn mij verteld door de
  chef CID, de heer Augusteijn. Ik heb nooit de moeite genomen om het
  per persoon na te zoeken. Ik kijk alleen op de bijnamen.

  Noot

  Inzage en verstrekking

  Op basis van de Wet politieregisters geldt een verplicht
  verstrekkingenregime binnen de politie, mits de gegevens benodigd
  zijn voor de goede vervulling van de politietaak. Dit verplichtende
  regime geldt niet voor de CID-en (artikel 11 Besluit Wet
  politieregisters en artikel 11 CID-regeling 1995). De CID-en kunnen
  volstaan
  met verstrekkingen aan de projectleiders van tactische onderzoeken
  en verder aan andere CID-en en NCID. Bij een RCID is intern
  doorgaans sprake van volledige openheid omtrent de in de centrale
  registratie opgenomen gegevens. Een uitzondering hierop vormt de
  participatie van CID-rechercheurs in de zogenaamde
  embargo-onderzoeken. Deze vonden in het verleden vaker plaats dan
  nu, maar het onderzoek van sommige kernteams – en de positie van de
  CID daarin – doet daar nog steeds aan denken. In dergelijke
  onderzoeken splitst een deel van de CID zich voor bepaalde tijd als
  het ware af van de RCID en worden er geen gegevens uit het
  embargo-onderzoek aan de RCID ter beschikking gesteld.

  Extern – zowel binnen als buiten het korps – wordt nogal
  wisselend geopereerd. De verstrekking geschiedt door de chef RCID,
  of door de administratief-rechercheurs, of door de medewerkers van
  de afdeling verwerking of analyse, dan wel door het infocentrum.
  Soms worden slechts de 4×4-informatierapporten uitgegeven, soms
  geschiedt dit uitsluitend bij proces-verbaal dat door de chef RCID
  is opgemaakt. De schriftelijke verstrekking geschiedt binnen het
  eigen korps slechts voor zover dat voor de opbouw van het
  opsporingsdossier of voor de vervolging noodzakelijk is. Dit
  systeem wordt enigszins doorbroken doordat runners ook zelfstandig,
  mondeling informatie aan de tactische recherche geven.

  De verstrekking van door observatie verkregen informatie, voor
  zover ondergebracht in de CID-registers, geschiedt door middel van
  dezelfde procedure als de overige aanwezige CID-informatie. Is het
  observatieteam niet ondergebracht bij hetzelfde organisatorische
  onderdeel als de RCID of wordt de informatie van de observatie niet
  in het CID-register opgenomen, dan zal de chef van het
  observatieteam de resultaten van de observatie sec meedelen aan de
  opdrachtgever. Is verstrekking van de informatie nodig ten behoeve
  van het strafproces, dan zal de chef-observatieteam een door hem
  opgemaakt proces-verbaal doen uitgaan, waarin zo compact mogelijk
  informatie wordt verstrekt.

  In beginsel wordt elke verstrekking geregistreerd in het
  verstrekkingenbestand, maar de mondelinge informatie-uitwisseling
  resulteert niet in een vermelde verstrekking. Bij n korps wordt de
  CID-informatie alleen bij proces-verbaal verstrekt, maar dan alleen
  wanneer het tactische onderzoek succesvol is afgesloten en de
  informatie nodig is voor de bewijsvoering.

  De 00-informatie wordt in beginsel nooit verstrekt, ook niet
  binnen het eigen korps. Indien de RCID-chef, omdat hij over
  00-informatie beschikt, constateert dat het tactische onderzoek de
  verkeerde kant op gaat, kan de teamleider van het tactische
  onderzoek worden ingefluisterd. In hoeverre dit standaardpraktijk
  is, is onduidelijk. De toegezegde geheimhouding van de identiteit
  van de informant gaat zo ver dat men bijvoorbeeld een moordzaak
  onopgelost zal laten, als de oplossing in de als 00 gekwalificeerde
  CID-informatie besloten ligt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken