• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 3.4 Samenwerking

  3.4 Samenwerking

  In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de directe
  samenwerking tussen regionale CID-en en vergelijkbare eenheden
  binnen andere opsporingsdiensten. Vervolgens komt de NCID van het
  Korps landelijke politiediensten (KLPD) aan de orde. Daarbij zal
  uitsluitend worden ingegaan op de cordinatie en facilitering in
  verband met het runnen van informanten en het registreren van
  CID-subjecten. Noot . Aan het slot van deze paragraaf
  wordt ingegaan op de internationale uitwisseling van
  CID-gegevens.

  3.4.1 Samenwerking met andere criminele
  inlichtingendiensten

  Totdat de politiereorganisatie haar beslag kreeg in de
  Politiewet 1993 waren de CID-en zeer terughoudend in de onderlinge
  informatieverstrekking. Zelfs als wordt afgezien van gegevens over
  individuele zaken, is vast te stellen dat zelden overleg werd
  gevoerd over beleidszaken, over de organisatie en over
  hypothetische casustiek.

  De heer Rabbae :
  In een eerder gesprek vertelde u dat u een prettige
  samenwerkingssfeer hebt in het ressort, dat u niet alleen
  landelijk, maar ook ressortelijk contact met elkaar hebt en dat u
  geen kiekeboe meer met elkaar speelt.
  De heer Mosterd:
  Dat is op zich al enorm verbeterd, maar ik merk, ook door
  dit hele gebeuren, dat wij toch nog terughoudend zijn tegenover
  elkaar als het er werkelijk om gaat, het achterste van je tong te
  laten zien.
  De voorzitter:
  Is dat terughoudendheid om de macht te houden, of omdat het
  zo gevaarlijk is als de informatie op straat ligt?
  De heer Mosterd:
  Beide redenen kunnen eraan ten grondslag liggen. Ik moet ook
  zeggen dat ik tot mijn spijt vaak genoeg problemen ontmoet wanneer
  ik, waar dat nodig is, meer mensen in vertrouwen neem. Dan is er
  niet zozeer sprake van
  corruptie, maar is het meer dat ik
  iets aan de teamleider van de
  tactische recherche vertel wat
  hij nodig heeft om zijn strategie te kunnen bepalen, en dat hij het
  weer vertelt aan een goede

  collega die naast hem staat. Dan zie je de informatie
  langzamerhand als een inktvlek het korps ingaan en weten ook mensen
  ervan die het volstrekt niet hoeven te weten. Op een gegeven moment
  is het dan zover dat het op een verjaardagspartijtje verteld wordt.
  Dan komt het bij de verkeerde mensen terecht. Daar maak ik mij wel
  zorgen over, dus over de professionele houding van de politie. Als
  ik een stuk informatie heb weggedaan, is het vaak een kwestie van
  tijd voordat het ergens anders opduikt.
  Noot Wel was
  er al langer enig informeel contact, ondermeer tussen de deelnemers
  aan de themadagen voor regionale cordinatoren CID. Deze
  CID-themadagen worden vanaf ongeveer 1990, tweemaal per jaar
  georganiseerd. Het was een initiatief van de Begeleidingscommissie
  CID, dat na de opheffing van de Begeleidingscommissie door de Raad
  van Hoofdcommissarissen in samenwerking met de Rechercheschool is
  voortgezet. Naast deze informele, georganiseerde contacten zijn er
  de individuele, ongeorganiseerde contacten. Daarbij kan uiteraard
  worden gedacht aan incidentele gevallen van samenwerking;
  bijvoorbeeld wanneer een CID-rechercheur uit Limburg-Noord in een
  bepaald onderzoek zaken wil doen met de CID van Amsterdam.
  Daarnaast zijn er enkele individuele CID-ambtenaren geweest, zoals
  de oorspronkelijk in Dordrecht werkzame F. van der Putten, die
  vanaf 1990 in den lande contacten zochten om ook beleidsmatige
  afspraken te maken over bepaalde methoden.

  De voorzitter:
  Omdat op een bepaald moment de medewerker van de FIOD
  de rol die hij bij u vervulde, klaarblijkelijk later ook voor de
  CID Kennemerland gaat vervullen.
  De heer Van der Putten:
  Ja, dat kan ik u uitleggen. Op een bepaald moment – ik weet
  echt niet meer wanneer dat was; misschien was het halverwege 1992 –
  kreeg ik contact met de heer Langendoen en hij vroeg of ik een
  chauffeur wist, want hij had geen chauffeur.
  De heer De Graaf:
  Komt hij dan bij u terecht?
  De heer Van der Putten:
  Hij had het hele land al gebeld; dus ik maakte deel uit van
  de reeks. Ik zei: ik heb een beetje zo’n zelfde ervaring gehad,
  maar ik weet wel iemand. En zo heb ik de medewerker van de
  FIOD
  en de desbetreffende chauffeur op een bepaalde dag in contact
  gebracht met de heer Langendoen en de heer Van Vondel. Ik heb
  verder niet over zaken gesproken. Ik heb ook niet over mijn eigen
  zaak verder gesproken; ik heb ze het allerbeste gewenst en ben
  vertrokken.
  Noot

  Een en ander doet slechts in zeer beperkte mate af aan de
  gebruikelijke terughoudendheid ten aanzien van samenwerking. Deze
  terughoudendheid werd in belangrijke mate ingegeven door de wens
  tot bronbescherming. Men kende de eigen CID maar vreesde dat
  anderen minder zorgvuldig met aangedragen materiaal om zouden gaan.
  Overigens moet niet worden onderschat dat ontbreken van
  samenwerking voor een ander deel ook werd veroorzaakt, doordat er
  eenvoudigweg geen behoefte aan samenwerking bestond: de CID
  percipieerde de criminaliteit waarover het inlichtingenwerk zich
  uitstrekte, vanuit de lokale situatie. Soms leidt de gebrekkige
  samenwerking tot problemen. In het bijzonder is dat het geval bij
  het zogenaamd combi-runnen. De constructie is dat informanten niet
  door de CID waar zij ingeschreven staan, worden gerund, maar door
  de CID die op dat moment belang heeft bij de informatie van de
  betreffende informanten. Dit is vaak het geval bij een tactisch
  onderzoek. Het is een aantal keren voorgekomen dat de informant
  niet duidelijk werd overgedragen en dat leverde problemen op met
  betrekking tot de vraag wie voor wat verantwoordelijk is. Als er al
  duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden zijn gemaakt,
  blijkt er vaak verwarring te ontstaan over de wederzijdse
  wetenschap van toestemmingen.

  Zo deed zich in 1992 het geval voor dat een informant
  van de CID in het regiokorps Utrecht ten behoeve van een lopend
  tactisch onderzoek in die regio door middel van CID-rechercheurs
  van de CID uit het regiokorps Zuid-Holland-Zuid werd gerund. De CID
  van het regiokorps Zuid-Holland-Zuid begreep (evenals de CID
  regiokorps Utrecht) pas in een heel laat stadium van de

  tactische recherche van het regiokorps Utrecht dat de
  informant verdachte was en als zodanig zou worden aangehouden.
  De officier van justitie in Utrecht was evenals de collega officier
  van justitie uit Dordrecht niet van de overdracht op de hoogte. De
  runners van regiokorps Utrecht hebben de runners van regiokorps
  Zuid-Holland-Zuid niet genformeerd over de mogelijke risico’s die
  van de
  informant uitgingen, mogelijk omdat zijzelf
  onvoldoende doorhadden wat voor vlees ze in de kuip hadden. Iets
  dergelijks deed zich vanaf de tweede helft van 1993 voor in het
  Bever-onderzoek waarin een
  informant door de CID van het
  regiokorps Kennemerland werd gerund, maar later werd ingeschreven
  bij de CID van het regiokorps Rotterdam-Rijnmond. De
  Rotterdamse
  CID-officier meende dat de gehanteerde methode
  juist was, daar deze de instemming had gekregen van het openbaar
  ministerie te Haarlem. Hij voelde zich ook niet verantwoordelijk
  voor de wijze waarop de
  informant gerund werd. De CID
  Kennemerland meende echter dat de verantwoordelijkheid lag bij de
  Rotterdamse
  CID-officier. Het gevolg was dat de ene
  CID-officier van niets wist en de ander meende dat hij zich niet
  met de zaak moest bemoeien.

  De heer Koers:
  Ik kan het uitleggen. Ik denk dat u onderscheid moet maken
  tussen een eenmalige informatie,

  dus gewoon een tip die van belang is voor een onderzoek elders
  of voor iets wat elders gebeurd is. Dat is eenmalig; de

  informant blijft gerund worden door Gelderland Midden of
  Gelderland Zuid. …… zo gauw het wat langer wordt – ja, waar die
  grens is, is altijd een beetje moeilijk; ik vind als het langer dan
  een paar weken is – moet het overgaan naar de andere regio. Maar
  daar zit een probleem in en dat heeft te maken met gewoon
  menselijke verhoudingen. Je kunt niet een mens programmeren en
  zeggen: je hebt nu met twee runners van Gelderland Midden te maken
  gehad en daar is een, hoe wonderlijk het soms ook klinkt, bepaalde
  vertrouwensrelatie ontstaan en nu moet je over naar twee andere
  mensen van een andere regio. Zo’n persoon kent die niet. Dan
  ontstaat er, dan kan althans het probleem ontstaan dat ze elkaar
  niet liggen, dat ze elkaars taal niet spreken. En dat is een
  probleem. En dan moet je dus soms de eigen regio het toch laten
  doen of n van de rechercheurs met daaraan gekoppeld een rechercheur
  van een andere regio. Dan moet je gewoon kijken op welke manier dat
  kan.
  De heer Vos:
  Maar u spreekt nu over de intermenselijke verhoudingen. Ligt
  het probleem niet juist bij de verantwoordelijkheid? Dus wie is nu
  verantwoordelijk: Arnhem of het parket waar de informatie geboden
  wordt?
  De heer Koers:
  Ik vind dat, als er dus onder de CID Arnhem een
  informant gerund wordt, sowieso de CID-officier Arnhem
  verantwoordelijk is. …… Alleen, als een
  informant heel
  belangrijk wordt in een ander traject, moet je proberen om heel
  sluitende afspraken te maken met je collega elders. Maar op afstand
  runnen, gaat niet.
  De heer Vos:
  Heeft zich dat in de praktijk wel eens voorgedaan?
  De heer Koers:
  (Ja) En toen heb ik de verantwoordelijkheid naar mij toe
  getrokken, omdat ik er niet van houd dat er geen controle is op
  een
  informant……..
  De voorzitter:
  Wat is daarvan het gevolg geweest? Kunt u wat explicieter
  zijn over het desbetreffende geval?
  De heer Koers:
  Het gevolg daarvan was dat wij vijf dagen later gezegd
  hebben, dat die
  informant volstrekt onbetrouwbaar was. Wij
  hebben hem eruit gewipt en vastgelegd op welke manier dat gebeurd
  is. Wij wilden absoluut geen zaken met hem doen en hebben dat als
  zodanig geregistreerd.
  Noot

  Na de politie-reorganisatie komen geleidelijk aan de uitwisseling
  van gegevens en overige samenwerking tussen de CID-en op gang. Dat
  gebeurt in het bijzonder in de regiokorpsen rond de grote steden.
  Daar wordt vaak onderzoek gedaan dat vrijwel geheel op de grote
  stad is gericht. Bijvoorbeeld Amsterdam levert dan informatie aan
  en omgekeerd doen de andere regiokorpsen veel (bijvoorbeeld vanwege
  de woonplaats van bepaalde subjecten) wat uiteindelijk ten goede
  komt van Amsterdam. Een andere reden voor intensivering van het
  contact is dat diverse CID-en op dezelfde criminele organisatie
  werken. In dergelijke situaties zullen de beide betrokken
  (RCID)chefs en de CID-officier van justitie bijvoorbeeld
  tweewekelijks om de tafel zitten om inhoudelijk af te stemmen wie
  wat doet. In dit licht is het opmerkelijk – maar gegeven de
  IRT-Noord-Holland/Utrecht-affaire begrijpelijk – dat de contacten
  tussen het kernteam Randstad Noord en Midden en de politie
  Amsterdam gedurende een periode van circa anderhalf jaar zeer
  miniem zijn geweest, nadat aanvankelijk wel was samengewerkt. De
  samenwerking lijkt recentelijk weer enigszins te verbeteren. In elk
  geval bestaat op het niveau van de teamleiding nu weer de intentie
  tot samenwerking. Tot slot zij nog herinnerd aan wat eerder in dit
  hoofdstuk over de zogenoemde U-bocht-constructie is vermeld.

  De voorzitter:
  Kunt u de U-bochtconstructie nog even uitleggen?
  De heer Van Steeg:
  Ja, soms denk ik: je hebt een U- en een
  L-bochtconstructie.
  De voorzitter:
  Legt u ze allebei dan uit.
  De heer Van Steeg:
  De U-bochtconstructie betreft in mijn beleving de situatie
  dat er in Utrecht bijvoorbeeld een informatie binnenkomt, waarvan
  je zegt: om afschermingstechnische redenen kan het feit niet in de
  openbaarheid komen dat het uit Utrecht komt. Wij zoeken dan een
  partner, bijvoorbeeld Amsterdam, en wij vragen aan Amsterdam:
  willen jullie deze informatie overnemen en vervolgens terug laten
  komen als zijnde informatie in Amsterdam ingewonnen, en die terug
  bij Utrecht insluizen? Dat is de U-bochtconstructie.
  De heer Vos:
  Wat zijn, voor alle duidelijkheid, afschermingstechnische
  redenen?
  De heer Van Steeg:
  Afschermingstechnische redenen zijn er, indien, als de
  informatie zoals die is opgemaakt, in de openbaarheid komt – dus te
  zijner tijd in een proces-verbaal zal worden opgetekend – de

  informant niet veilig is. Dan zal iedereen uit de omgeving van
  de verdachte, de medeverdachten of een hoofdverdachte, bedenken en
  zien: h, dit komt van mijnheer X af.
  Noot
  De voorzitter:
  Dan nu de uitleg van de L-bocht.
  De heer Van Steeg:
  De L-bocht houdt in, dat Utrecht de informatie opmaakt. Om
  redenen die ik zojuist noemde, kan de informatie niet uit Utrecht
  komen. De informatie is bijvoorbeeld bestemd voor het korps
  Amsterdam. In dat geval maak je de informatie op en je vraagt of ze
  in Amsterdam die informatie over willen nemen op hun papier.
  Vervolgens geef je die aan de
  tactische recherche in
  Amsterdam. Dan heb ik niet de controle dat in dat korps dezelfde
  waardering aan de informatie wordt gegeven als wij er in Utrecht
  aan geven, maar als later dingen

  getoetst zouden moeten staan, staan wij voor de aangeleverde de
  informatie. Hierover ging de vraag van de heer Rabbae. De
  informatie staat dus in ons systeem als B3 aangemerkt. Als de
  informatie er elders als B2 uitkomt, hebben ze daar malversatie
  gepleegd. Maar ik heb dat nog nooit gemerkt. Laat dat duidelijk
  zijn.

  De voorzitter:
  U steekt af en toe twee vingers net boven de tafel. Daarmee
  geeft u aan: daarvoor kan ik staan de rechtszaal. Dat betekent het
  in feite.
  De heer Van Steeg:
  Ja. Noot Naast de regionale criminele
  inlichtingendiensten en de nationale criminele inlichtingendienst
  kunnen de politieministers besluiten andere organisatorische
  eenheden die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving van de
  rechtsorde, aan te merken als criminele inlichtingendienst (artikel
  24 CID-regeling 1995). Tot nu toe is deze CID-status alleen
  toegekend aan de Koninklijke marechaussee, de divisie Mobiliteit
  van het Korps landelijke politiediensten (art. 1 CID-regeling
  1995). Voor het verlenen van de CID-status aan de Rijksrecherche
  zijn Binnenlandse Zaken en Justitie nog in onderhandeling. Heikel
  punt blijkt de vraag of de Rijksrecherche de CID-status mag hebben
  teneinde met een aparte CID-eenheid permanent actief inlichtingen
  in te winnen ( informanten te runnen) of dat de CID-status slechts
  wordt verleend opdat CID-gegevens kunnen worden uitgewisseld. De
  Begeleidingscommissie CID adviseerde al in 1990 om de
  Rijksrecherche de CID-status te verlenen. Noot
  De heer Rabbae:
  U zegt de Rijksrecherche is reactief. U wilt eigenlijk graag
  naar een soort proactieve positie? U wilt graag de beschikking
  hebben over een CID-status of -positie. Kunt u dat nader
  motiveren?
  De heer Kuijper:
  U meent dat wij terug willen naar een meer proactieve
  organisatie. Ik denk dat dit niet juist is. Het is goed dat de
  organisatie van de Rijksrecherche op zichzelf reactief blijft, maar
  dat je, gezien de veranderingen in het hele maatschappelijke bestel
  en ook in het hele criminaliteitsbeeld, wat proactieve elementen
  aan de Rijksrecherche zou kunnen toevoegen, onder goede
  voorwaarden. (…)
  De heer Rabbae:
  Ik onderbreek u even. De vraag was: waarom is uw nota in de
  laagste la gelegd?
  De heer Kuijper:
  De rest van de Rijksrecherche Nederland had vrijwel geen
  ervaring op dat gebied. Men zag dus ook de noodzaak van de vorming
  van een CID niet in. Een van de grote bezwaren was ook dat men dan
  eventueel activiteiten ging ontwikkelen die niet pasten in het
  beeld van de Rijksrecherche. Je bent bezig met de
  integriteitshandhaving en je zou dan zelf risico’s gaan lopen op
  CID-gebied door activiteiten te gaan ontplooien waarmee je buiten
  de grenzen zou kunnen komen. Dit heel globaal weergegeven.
  De heer Rabbae:
  Dit zou betekenen dat je niet alleen maar informatie krijgt
  van de politie, maar dat je ook informatie geeft aan de
  politie?
  De heer Kuijper:
  Ja.
  De heer Rabbae:
  Daar zou u voor zijn?
  De heer Kuijper:
  Daar ben ik voor, ja. Ik ben voor een vrije
  informatie-uitwisseling op het criminele gebied. Ik zou met
  betrekking tot de rijksrecherche wel de restrictie willen maken dat
  er informatie is die niet naar de CID’en kan, maar dat is dan ook
  informatie waar de CID’en niet mee uit te voeten kunnen. Ik bedoel
  dat in de zin van dat je een organisatie niet moet belasten met
  informatie waar zij niks aan heeft.
  De heer Rabbae:
  Stel, u heeft de CID-status. U zou dan in dat verband
  eigenlijk ook
  informanten moeten gaan runnen.
  De heer Kuijper:
  Misschien. (…)
  De heer De Graaf:
  Ik begrijp dus dat u eigenlijk helemaal geen
  criminele-inlichtingendienst wilt hebben. U wilt alleen maar de
  status hebben, hoe dat formeel dan ook in elkaar zit, om dit soort
  CID-informatie te krijgen en als het ware ook door te kunnen
  geven.
  De heer Kuijper:
  Als ik het heel kort door de bocht zeg, dan ….
  De voorzitter:
  Zegt u alstublieft niets kort door de bocht.
  De heer Kuijper:
  Mijn mening is dat de Rijksrecherche dient te worden
  opgenomen in de CID-regeling.
  De heer De Graaf:
  Ja, maar dus geen eigen CID, geen eigen
  criminele-inlichtingendienst met runners en mensen die eigenlijk
  niets anders doen dan dat?
  De heer Kuijper:
  Nee. Dat is niet de eerste optie.
  De heer De Graaf:
  En ook niet de tweede optie.
  De heer Kuijper:
  Kijk. Wij willen wel de mogelijkheid en de professionaliteit
  hebben om, als een regionale criminele-inlichtingendienst omhoog
  zit met een
  informant – dat is in het verleden wel gebeurd –
  een onderzoek te doen naar eigen collega’s. De redenen daarvoor heb
  ik net gegeven. Het runnen van dit
  informant kan dan,
  bijvoorbeeld, overgenomen worden door de Rijksrecherche.

  Noot

  De verstrekking van informatie door een CID aan een bijzondere
  opsporingsdienst kan via de – hierna te
  bespreken – NCID verlopen. De Economische Controledienst en de CRI
  hebben daartoe in 1989 een convenant gesloten. Noot

  3.4.2 Cordinatie NCID nationaal

  Ten behoeve van de samenwerking is destijds binnen de Centrale
  recherche informatiedienst (CRI) de Landelijke criminele
  inlichtingendienst (LCID) opgericht. Na de onderbrenging van de CRI
  als divisie (Divisie CRI) binnen het Korps Landelijke
  politiediensten (KLPD) is de LCID omgedoopt in de Nationale
  criminele inlichtingendienst (NCID). Binnen de CRI-organisatie
  worden de taken van de NCID uitgevoerd door de Afdeling cordinatie
  criminele inlichtingen (ACCI). Aan de NCID is opgedragen om ter
  cordinatie van de samenwerking landelijke registraties bij te
  houden en deze gegevens te bewerken en te analyseren (artikel 6
  CID-regeling 1995).

  De heer Barendregt:
  De CRI krijgt nooit alle informatie want het is in de
  eerste plaats bijna ondoenlijk om alle informatie te krijgen die
  een regio op regionaal niveau opslaat. Ook automatiseringstechnisch
  is dat al onmogelijk. In de tweede plaats hebben wij al afspraken
  gemaakt over de relevante informatie. Sterker nog: uit de
  CID-regeling blijkt, dat die informatie die van bovenregionaal
  belang is, gemeld moet worden. Dat gebeurt nog steeds niet
  voldoende, moet ik zeggen.
  Noot

  Het (jaarlijks toenemend) aantal ontvangen informatierapporten ten
  behoeve van de nationale en internationale cordinatie bedroeg in
  1994 10.043; daarvan waren 4291 afkomstig van de NCID, 709 van
  bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee en
  dergelijke en de overige rapporten kwamen uit de regiokorpsen. In
  1990 bedroeg het totaal aantal aan de NCID toegezonden
  informatierapporten 2477. In 1991 was het een aantal van 3371
  informatierapporten. Het aantal verstrekkingen uit het
  NCID-register aan de RCID steeg eveneens en bedroeg in 1994: 2070.
  Noot Uit deze cijfers blijkt dat veel van de door de
  NCID gemaakte rapporten nimmer hun weg naar de regio vinden. De
  divisie CRI heeft overigens geen bevoegdheden om de CID-eenheden
  tot samenwerking te dwingen.

  De RCID-en gebruiken verschillende bedrijfsprocessensystemen.
  De meest gebruikte zijn Octopus, RBS en Vidocq. Uit een in 1991 in
  opdracht van de Begeleidingscommissie CID gehouden onderzoek blijkt
  volgens de al citerend geformuleerde conclusies, dat elk korps maar
  wat aan rotzooit en vooral het eigen produkt te vuur en te zwaard
  verdedigt, doch dit gaat samen met een duidelijke behoefte aan
  cordinatie en afstemming, welke wens het kennelijk aflegt tegen de
  vrees voor louter centrale aansturing en lokale bemoeienis.

  Noot In het rapport wordt gesproken over
  eiland-automatisering. Volgens enkele CID-cordinatoren zullen naar
  verwachting de RCID-en de komende jaren gaan werken met RBS of
  Octopus. De Begeleidingscommissie CID geeft aan (28 september 1992)
  dat de zogenaamde eilandautomatisering het onderling ter
  beschikking stellen van
  CID-subjecten via de CIDSI
  verhindert.

  De CID-regeling 1995 voorziet in een verplichte melding van de
  CID-subjecten, grijze-veld-subjecten, informanten onder code aan de
  NCID van de CRI. De NCID onderhoudt de geautomatiseerde
  CID-Subjecten-Index (CIDSI). In dit geautomatiseerde systeem kunnen
  aangesloten RCID-en rechtstreeks nieuwe criminele subjecten
  invoeren en daarnaast nagaan of gegevens van een bepaald subject
  bij n van de andere CID-en beschikbaar zijn. CIDSI is een centrale
  verwijzingsindex, die te vergelijken is met een telefoonboek.
  Inmiddels zijn alle RCID-en aangesloten op de CIDSI. De gegevens
  betreffen CID-subjecten en zogenaamde grijze-veldsubjecten, welke
  beide categorien zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen
  inhouden.

  Blijkens de jaarverslagen van de ACCI heeft het aantal
  geregisteerde personen zich als volgt ontwikkeld: 1989:10.010
  natuurlijke personen als CID-subjecten;
  1990:18.266 natuurlijke personen als CID-subjecten;
  1991:22.102 natuurlijke personen als CID-subjecten;
  1992:38.600 natuurlijke personen als CID-subjecten;
  Noot
  1993:40.000 natuurlijke personen als CID-subjecten;
  Noot
  1994:55.090 natuurlijke personen als CID-subjecten;
  1995:60.757 natuurlijke personen als CID-subjecten;
  Noot
  Op 29 mei 1995 waren in de CID-subjecten-index (CIDSI) van de CRI
  nog 56.993 natuurlijke personen opgenomen. Met dubbeltelling wegens
  aanmelding door meer CID-en waren dit 54.814 CID-subjecten en
  10.371 grijze-veld-subjecten. Noot

  Die dubbeltellingen zijn te verklaren door het feit dat sommige
  personen door meer dan n RCID worden aangemeld: n persoon werd door
  dertien RCID-en aangemeld en 59 personen door zes of meer RCID-en
  en
  236 personen door vier of meer RCID-en. Noot Veertien
  RCID-en hebben geen subjecten met de status grijze-veld
  aangeleverd. Elf eenheden hadden rechtspersonen gemeld. De
  contacten of niet-subjecten zitten niet in de centrale telling.

  De CIDSI biedt dus naast mogelijkheden tot analyses over
  georganiseerde criminaliteit op nationaal niveau, ook de
  mogelijkheid om de samenwerking tussen CID-en te verbeteren. De
  aanlevering van informatie door de diverse RCID-en verdient nog
  enige aandacht, onder meer gezien het beperkte aantal korpsen dat
  rechtspersonen aanlevert. Voorts kan men zich afvragen of het nu
  juridisch terecht is dat grijze-veldsubjecten niet worden
  aangeleverd of dat het beter ware als dit wel zou gebeuren.

  De NCID beheert een register waarin alle door CID-en aangemelde
  informanten onder een niet te decoderen cijfercode worden
  opgenomen. Dit register is het Informanten coderingssysteem (ICS).
  De CID-regeling 1995 bevat geen bepaling die de CID-en ertoe
  verplicht hun informanten aan te melden. Bij de NCID stonden tot
  juni 1995 cumulatief 2.936 informanten geregistreerd, afkomstig van
  zeventien CID-en. Medio december 1995 hebben alle 25 RCID-en, de
  Koninklijke marechausse, de divisie Mobiliteit van het KLPD en een
  aantal bijzondere opsporingsdiensten waaronder de FIOD, informanten
  aangemeld: 5.259. Noot

  De voorzitter:
  Nu staat in de regeling CID dat de regionale CID-en gegevens
  omtrent de
  CID-subjecten moeten aanleveren. Althans, van die
  waarvan het van nationale betekenis is.
  De heer Barendregt:
  Ja.
  De voorzitter:
  Doen alle CID-en dat?
  De heer Barendregt:
  Alle CID-en leveren nu hun informatie aan. Er zijn dus geen
  regio’s meer die niet aanleveren. Op het gebied van de
  informantencoderingssystemen mis ik nog vijf of zes
  regio’s.
  De voorzitter:
  Wie mist u nog?
  De heer Barendregt:
  Dan moet ik even kijken… Ik mis op dit moment nog de
  Gelderland-Midden CID; de Noord-Holland noord regionale CID; met de
  Midden- en West-Brabant CID is de afspraak gemaakt dat zij zouden
  aanleveren in week 37, als ik het goed heb; ik mis
  Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord en Flevoland. Dat is dus op het
  gebied van de aanlevering van gecodeerde

  informanten.
  De voorzitter:
  Heeft u in het nationale systeem enig zicht of alle
  belangrijke
  CID-subjecten, dus CID-subjecten van
  nationaal belang, ook aangeleverd worden?
  De heer Barendregt:
  De regeling zegt, dat alle CID-subjecten moeten
  worden aangeleverd. Dat hebben wij inmiddels geautomatiseerd. Er
  zijn goede afspraken gemaakt met de regio’s en zij leveren
  nu…
  De voorzitter:
  En dat loopt nu automatisch bij iedereen?
  De heer Barendregt:
  Dat loopt nu automatisch bij iedereen. Ook de laatste
  regio… Kennemerland heeft aangeleverd.
  Noot

  De controle die uitgaat van de nationale registratie is beperkt. In
  de eerste plaats is de aanmelding nog geen 100%. In de tweede
  plaats voert de NCID geen controle uit op aangevoerd materiaal. Wel
  houdt de NCID de zwarte lijst bij. Een en ander heeft tot gevolg
  dat niet voorkomen kon worden dat informanten door meer CID-en
  worden gerund zonder dat de diensten daar zelf weet van hadden. Dit
  betekent ook dat de NCID geen overzicht heeft over het aantal
  personen dat als burgerinfiltrant opereert.

  De voorzitter:
  Hebt u erop toegezien dat al uw informanten landelijk
  werden aangemeld?
  De heer Van Vondel:
  Ik heb ervoor gezorgd dat alle informanten in onze
  dossiers ingeschreven stonden.
  De voorzitter:
  Hebt u nagezien of uw informanten landelijk werden
  aangemeld om te vermijden dat een
  informant elders verdachte
  is?
  De heer Van Vondel:
  Het lag in de lijn der bedoelingen dat het
  gebeurde.
  De voorzitter:
  Maar het is nooit gebeurd?
  De heer Van Vondel:
  Het is er niet van gekomen, nee. Noot Op
  basis van de CID-regeling 1986 (artikel 4 sub i) registreert de CRI
  elke gerichte CID-actie, waarbij meer dan n regio is betrokken.
  Blijkens de CID-regeling 1995 (artikel 6 aanhef en onder d) moet
  elke CID-actie gemeld worden bij de NCID. De jongste regeling kent
  in tegenstelling tot de eerste een definitie van CID-actie: het
  systematisch en gericht inwinnen van gegevens over CID-subjecten
  (artikel 1 sub j). Deze meldingen hebben tot doel de samenwerking
  te bevorderen. Indien elders ook een actie op hetzelfde subject
  loopt, kunnen deze acties gecordineerd worden. De meldingen hebben
  geen controle tot doel. Met de melding van elke CID-actie kan nog
  geen ervaring zijn opgedaan. De meldingen van recherche
  onderzoeken – het betreft hier de meldingen CID-onderzoeken – waren
  in de jaren 1992-1994 achtereenvolgens: 229, 509 en 723. Deze waren
  voor het jaar 1994 als volgt verdeeld: ressort Leeuwarden 13;
  Arnhem 139; Amsterdam 67; Den Haag 128, Den Bosch 105; overig 60;
  LCID 1. Deze cijfers

  moeten prudent worden beoordeeld, aangezien niet uitgesloten kan
  worden, dat bijvoorbeeld de regio Arnhem nauwkeuriger is geweest
  met het aanmelden dan de regio Amsterdam. Wel valt reeds uit deze
  cijfers op dat ook de LCID zelf recherche-onderzoeken – lees:
  CID-onderzoeken – verricht: in 1993 waren dat er nog 30.
  Uit
  dit bestand kan niet worden opgemaakt hoe vaak van bepaalde
  methoden gebruik is gemaakt. Zo wordt dus niet bijgehouden hoeveel
  – laat staan door welke CID-en – doorlatingen hebben
  plaatsgevonden.

  3.4.3 Internationale samenwerking

  De gegevensverstrekkingen aan het buitenland verschillen wat
  betreft de processen-verbaal en andere harde informatie niet van de
  verstrekking van gegevens aan collega’s in een andere Nederlandse
  politieregio. Hierop zijn de Wet politieregisters en in het
  bijzonder het Besluit politieregisters van toepassing. De CRI noch
  de landelijke officier van justitie behoeven in de verstrekking te
  worden gekend. De verstrekking van CID-informatie aan het
  buitenland vergt echter inschakeling van de CID-officier (artikel
  13 CID-regeling 1995). Het is twijfelachtig of deze regel in de
  praktijk wordt nageleefd. Verder zal dergelijke informatie – op
  grond van hetzelfde artikel – in beginsel via de Afdelingen
  recherche informatie (ARI) naar de NCID moeten worden geleid.
  Indien dat in overeenstemming is met door de minister goedgekeurde
  afspraken met buitenlandse politie-ambtenaren mag de verstrekking
  rechtstreeks geschieden, maar daarvan moet afschrift worden
  gezonden aan de NCID. In de praktijk lijkt ook deze regel niet
  steeds te worden nageleefd. Een probleem is hoe ver de CID kan gaan
  met het verstrekken van (gevoelige) informatie aan het buitenland.
  De richtlijn van de Vergadering van procureurs-generaal van 23
  november 1994 bepaalt slechts dat de verstrekking van
  CID-informatie aan buitenlandse politie-autoriteiten in overleg met
  de CID-officier van justitie geschiedt. Noot Ten aanzien
  van de verbindingsofficier kunnen afspraken worden gemaakt zodat
  hij gelijk gesteld is met een Nederlandse opsporingsambtenaar.
  Noot Ondanks het principe van wederkerigheid wordt
  bijvoorbeeld informatie met 01-status niet rechtstreeks aan het
  buitenland gegeven. De reden daarvoor is dat in het buitenland het
  Nederlandse systeem met gekwalificeerde informatie lange tijd niet
  bekend was, als gevolg waarvan het mogelijk was dat zonder
  waarschuwing 01-informatie in een buitenlands proces-verbaal werd
  opgenomen. Het is voorgekomen dat zo’n proces-verbaal in het kader
  van de rechtshulp aan Nederland vervolgens in het zaakdossier
  terechtkwam. Toch zijn er wel aanwijzingen dat dergelijke
  informatie feitelijk in de regio’s met het buitenland wordt
  uitgewisseld. Daarbij wordt vertrouwd op de zwijgzaamheid van de
  buitenlandse collega.

  In internationaal verband is door Nederland vooral binnen
  Interpol aandacht gevraagd voor het Nederlandse CID-regime: dit
  heeft geleid tot een resolutie.

  Als blijkt dat Nederlandse informatie voor andere doeleinden wordt
  aangewend dan aangegeven, zal geen tweede keer informatie worden
  verleend. Dat informatie onjuist wordt gebruikt, kan echter niet
  worden voorkomen. Soms wordt aan de informatie-afnemers gevraagd
  wat met de Nederlandse informatie gebeurt. Elk ingewilligd verzoek
  tot het zelfstandig verstrekken van inlichtingen door de politie
  aan het buitenland, ingevolge artikel 552i, lid 2 Sv, dient
  aangetekend te worden in een met het oog daarop aangelegd register.
  De aard van het verzoek, de hoedanigheid van de verzoeker en het
  gevolg dat aan het verzoek gegeven is, worden hierin in ieder geval
  opgenomen. De minister van Justitie heeft daartoe een model
  vastgesteld (Stcrt. 1993, 252). Noot In de praktijk
  wordt deze niet nageleefd.

  De voorzitter:
  Ik wil graag met de heer Theeuwes het geven van informatie
  aan en de contacten met het buitenland bespreken. Komt alle
  politie-informatie aan het buitenland bij u langs?
  De heer Theeuwes:
  Neen, niet alle politie-informatie aan het buitenland komt bij
  de CRI langs.
  De voorzitter:
  Kunnen politiekorpsen direct die informatie leveren?
  De heer Theeuwes:
  Strikt volgens de regeling, zoals neergelegd in het Besluit
  politieregisters, moet alle politie-informatie langs de CRI
  gaan.
  De voorzitter:
  Waarom gebeurt dat niet?
  De heer Theeuwes:
  Het apparaat van de CRI is daarvoor veel te klein. De regionale
  korpsen in Nederland zijn misschien niet op de hoogte van deze
  kleine bepaling in artikel 13 van het Besluit
  politieregisters.
  De voorzitter:
  Waarom wordt daar dan niet de hand aan gehouden en aan andere
  dingen wel? Of zegt u dat de regels onwerkbaar zijn?
  De heer Theeuwes:
  Dit is een voorbeeld waarbij de consequenties van regelgeving
  niet zijn overzien. Ik voeg hieraan onmiddellijk toe dat in
  hetzelfde artikel een zekere mate van vrijheid wordt gegeven aan
  regio’s.
  De voorzitter:
  Voor de grensstreek.
  De heer Theeuwes:
  Ja. Noot
  Operationele gegevens uit het buitenland worden als zij centraal –
  dat wil zeggen bij de CRI – binnenkomen, via de ARI’s naar de
  korpsen gezonden. Als deze informatie anders dan sturingsinformatie
  wordt gebruikt, moet bij de buitenlandse bron worden nagegaan of de
  informatie operationeel kan worden ingezet. Het buitenland lijkt
  soms CID-achtige informatie te verstrekken. Niet- operationele,
  politile informatie uit het buitenland gaat het NCID-bestand in. De
  kwaliteitsbewaking van buitenlandse informatie wordt uitgevoerd
  door de NCID – althans de ACCI. Deze afdeling staat kritischer
  tegenover informatie uit derde wereld landen dan tegenover westerse
  informatie. Het is denkbaar dat de informatie verkregen is door
  middel van een in Nederland niet toegelaten (en in het buitenland
  al dan niet toegelaten) opsporingsmethode. Het is de commissie niet
  gebleken dat de uit het buitenland afkomstige informatie op dit
  punt regulier wordt getoetst. Wel is de commissie gebleken dat de
  verstrekte informatie vaak een hoge betrouwbaarheidsevaluatie
  krijgt. Ook de naleving van specifieke door het buitenland gestelde
  voorwaarden wordt niet stelselmatig gecontroleerd. Te denken valt
  aan de situatie dat informatie zonder bewijsbestemming is verstrekt
  en dat deze informatie toch in het strafdossier terecht komt. De
  rechter zou deze uit het buitenland afkomstige informatie kunnen
  toetsen, maar in het algemeen wordt dit nagelaten. Deze nalatigheid
  kan niet worden gerechtvaardigd met een beroep op het
  vertrouwensbeginsel, omdat dit beginsel toeziet op de correctheid
  van procedures en niet op de betrouwbaarheid van informatie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken