• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 3.5 Sturing en controle van CID

  3.5 Sturing en controle van CID

  3.5.1 De korpsbeheerder

  De korpsbeheerders tonen in het algemeen terughoudendheid met
  betrekking tot de gang van zaken bij het gebruiken van
  opsporingsmethoden. Zij orinteren zich vooral op hun financile
  verantwoordelijkheid en hun verantwoordelijkheid als werkgever. Zij
  houden zich bijvoorbeeld bezig met de vraag of in de totale omvang
  van het korps – personeel en materieel – niet onevenredig veel
  prioriteit wordt gegeven aan georganiseerde misdaad ten detrimente
  van bijvoorbeeld lokale misdaad, veel voorkomende criminaliteit en
  ordehandhaving. De verantwoordelijkheden impliceren niet dat de
  korpsbeheerders zich indringend bezighouden met opsporingsmethoden
  of de organisatie van de CID-en. De casustiek van het recherchewerk
  en het inlichtingenwerk gaat in hoofdzaak aan hen voorbij. Tekenend
  is misschien het feit dat de korpsbeheerder weliswaar wettelijk
  beheerder van de politieregisters – ook van de CID-registers – is,
  maar dat dit tenminste bij n voormalige korpsbeheerder dit niet
  bekend was.

  Het is dan ook niet verwonderlijk dat de korpsbeheerders zich
  weinig bezig houden met de opsporingsmethoden, ook niet na de
  IRT-affaire. Toch is naar aanleiding van de IRT-affaire de gedachte
  opgekomen dat een al te afstandelijke opstelling van de
  korpsbeheerder niet terecht is. Daarom willen sommigen op de hoogte
  worden gebracht van uitzonderlijke methoden – die overigens ook de
  rechtspositie van het personeel in gevaar kunnen brengen – en van
  gevallen waarin boven het ter beschikking staande budget geld moet
  worden ingezet. In de korpsen wordt .25.000, tot .35.000, geheime
  CID-uitgaven begroot. Dit zijn niet de tip-, toon- en
  voorkoopgelden, waar de korpsbeheerders geheel buiten staan. Uit
  hoofde van hun verantwoordelijkheid voor het beheer willen zij
  bovendien globaal zicht hebben op de situaties waarin de
  politiemensen terechtkomen teneinde de mogelijke gevaren waaraan ze
  worden blootgesteld te kunnen inschatten. Sommigen spreken in dat
  verband van een verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder voor de
  ethiek van het politie-optreden. Een aantal korpsbeheerders wenst
  dan ook in het driehoeksoverleg op de hoogte te worden gesteld als
  politie-ambtenaren in onveilige situaties worden gebracht, of als
  deze strafbare feiten plegen.

  In gevallen waarin de korpsbeheerder zich laat informeren over
  de attitude, de veiligheid, de budgetoverschrijding en de
  uitzonderlijke gevallen, zal hij in het driehoeksoverleg eventueel
  een veto kunnen uitspreken over een bepaalde kwestie. Dit is echter
  tot nu toe nooit gebeurd. Ook het beraad van korpsbeheerders heeft
  niet als zodanig uitspraken gedaan over methoden en dergelijke. Het
  voorgaande kan nog worden aangevuld met een andersoortige
  bemoeienis van de korpsbeheerders met het CID-werk. Daarbij gaat
  het om de bestuurlijke rechtshandhaving. Sommige korpsbeheerders
  zeggen dat zij in dit verband steeds CID-informatie krijgen als zij
  daarom vragen. Opgemerkt moet worden dat dit in strijd is met de
  regelgeving tenzij de verstrekking valt onder artikel 15, eerste
  lid, onder b, Wet politieregisters. Het komt ook voor dat de
  politie de burgemeester benadert – al dan niet door tussenkomst van
  het openbaar ministerie – teneinde hem tot bepaalde bestuurlijke
  maatregelen te bewegen. Maar de politie is daarin terughoudend. Er
  is nog een andere invalshoek van waaruit de korpsbeheerder te maken
  kan krijgen met de CID. Belanghebbenden kunnen bij hem klagen over
  politie-optreden.
  De Politiewet 1993 verplicht het regionaal college om op
  voorstel van de
  korpsbeheerder regels over de behandeling,
  het onderzoek en de afdoening van klachten over optreden van
  ambtenaren van de politie vast te stellen. De regeling voorziet in
  de instelling van een onafhankelijke commissie, die de

  korpsbeheerder adviseert over de afdoening van klachten (artikel
  61 Politiewet 1993). In Amsterdam wordt al sinds 1986 met een
  dergelijke commissie voor politieklachten gewerkt. Als de klacht
  niet naar tevredenheid van de klager is behandeld, kan hij zich
  wenden tot de Nationale ombudsman.

  3.5.2 De korpsleiding

  Veel – zij het niet alle – korpschefs hebben te weinig aandacht
  gehad voor het CID-werk.

  De voorzitter:
  Heeft de korpsleiding zich ooit wel eens met deze praktische
  dingen beziggehouden?
  De heer Van Steeg:
  Niet in die zin dat de korpsleiding gekeken heeft: is dit nu
  een
  CID-subject, of een opvraag heeft gedaan van een
  CID-subject en daar inhoudelijk naar gekeken heeft. Maar de
  korpsleiding heeft zich bijvoorbeeld heel uitdrukkelijk bemoeid met
  het moment waarop het geautomatiseerd ging worden en met het moment
  waarop wij de nieuwe organisatie ingingen en op verschillende
  locaties de informatie in gingen kloppen. U kunt zich immers
  voorstellen dat dit gaat via telefoonlijnen die beveiligd moeten
  worden. De heer Wiarda heeft zich daar zeer persoonlijk en
  nadrukkelijk mee bemoeid.
  De voorzitter: Ik bedoel:
  met het praktische werk?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  U heeft zich in een ander verband nog wel eens wat krasser
  uitgelaten over het verstand dat de korpsleiding heeft van het
  CID-werk.
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Hoe kras was?
  De heer Van Steeg:
  Dat was zo kras dat ik zei, dat Jan Wiarda veel verstand
  heeft van het managen van ons korps en ik van het CID-werk, en dat
  wij het ieder op ons eigen vlak moeten doen. Ik denk dat dit heel
  goed werkt. Uiteraard heeft hij wel de taak van controleren en daar
  heeft hij weer een afdelingschef voor.
  Noot

  Sommige korpschefs geven aan zich tot voor kort nooit met de
  recherche in het algemeen en de CID in het bijzonder te hebben
  bemoeid. Het overgrote deel van de korpschefs heeft zelfs weinig of
  geen recherche-ervaring.

  De voorzitter:
  Sinds wanneer bent u direct betrokken bij het onderwerp
  zwaar georganiseerde criminaliteit? Ik vraag dit omdat veel
  korpschefs deze achtergrond niet hebben.
  De heer Straver:
  Dat klopt en dat geldt ook voor mij. Ik was vooral bezig met
  veiligheid in mijn stad en mijn regio. Betrokkenheid bij de zware
  en georganiseerde criminaliteit was op afstand en is pas na de
  IRT-affaire heel intensief geworden (…).
  Noot
  De voorzitter:
  Heeft u zich in het verleden, voordat het interregionale
  rechercheteam uit elkaar spatte, inhoudelijk veel met
  opsporingsmethodes beziggehouden?
  De heer Nordholt:
  Nee, ik heb in de 36 jaar dat ik bij de politie werk geen
  dag bij de recherche gediend. Ik ben geen recherchechef geweest. Ik
  ben in 1984 begonnen als korpschef in Groningen. Ik was daarbij
  natuurlijk wel verantwoordelijk voor de recherche. Sinds 1 januari
  ben ik daarvoor verantwoordelijk in Amsterdam, maar zonder
  recherche-ervaring.
  De voorzitter:
  Wat wist u van onderzoeken die liepen? Wat wist u van
  methoden die gebruikt werden? Wat wist u van voorkeuren? Wat wist u
  van keuzes?
  De heer Nordholt:
  Wat ik wist, wist ik al toen ik naar Amsterdam ging. In dat
  korps werd gebruik gemaakt van de methode
  pseudo-koop. Ik
  wist ook, maar dat was pas in een latere fase, dat die

  pseudo-koop die op zichzelf al een vorm van infiltratie
  is, veranderd is in korte-termijninfiltratie. Ik denk dat
  pseudo-koop later zelfs veranderd is in
  lange-termijninfiltratie. Wij hebben daarover gesproken in de
  gemeenteraad. De
  pseudo-koop was destijds een heikel
  onderwerp. Het heeft nog even geduurd alvorens dat middel kon
  worden ingevoerd. De heer Van Thijn heeft zich daar nogal sterk
  voor gemaakt.
  Noot

  De geringe aandacht voor het CID-werk kan bovendien worden
  verklaard uit de overweging dat de officier van justitie de
  recherche en het CID-werk aanstuurt. Toch neemt dit laatste niet
  weg dat de korpschef evenzeer verantwoordelijk is voor het
  CID-optreden als voor het wijkteam. Inmiddels bestaat die aandacht
  wel, onder meer als gevolg van de IRT-affaire en de parlementaire
  enqute. Alle korpschefs hechten in elk geval waarde aan het
  CID-werk. Er worden echter wel kanttekeningen geplaatst. De
  voornaamste problemen in de verhouding tussen de korpschef en de
  CID vloeien voort uit het door de CID gepercipieerde belang hun
  bronnen te beschermen. In het beste geval krijgt de korpschef alles
  te horen, als hij dat wil, zelfs de namen van de
  informanten. Er zijn echter veel CID-rechercheurs die het niet
  juist achten de korpschef te informeren over de details van hun
  werkzaamheden. In dergelijke gevallen acht de RCID-chef zich
  weliswaar verplicht te rapporteren aan de CID-officier van
  justitie, maar niet aan de recherchechef of aan de
  hoofdcommissaris. Zelfs op uitdrukkelijke vragen van de
  korpsleiding wordt dan geen antwoord gegeven. In Amsterdam
  accepteert de korpschef deze gedragslijn niet. Dit wordt ook
  doorgetrokken naar de CID-en op districtsniveau. De korpschef is
  van oordeel dat de projectleider van die CID moet rapporteren aan
  de districtschef, zodat deze laatste over alle informatie kan
  beschikken die hij eventueel wil hebben. In Rotterdam acht de
  korpsleiding het een probleem dat de CID niet meer ondersteunend,
  maar leidend dreigt te worden en dat de CID aan de operationele
  recherchechef de informatie onthoudt waarvoor deze later wel
  verantwoording moet afleggen. Hoewel men ook daar met CID-en bij de
  districten werkt, wordt gevreesd voor een verzelfstandiging van
  districtelijke CID-en, waardoor de korpsleiding geen overzicht kan
  hebben van de CID-activiteiten.

  In Kennemerland werd de korpsleiding slechts mondjesmaat door de
  CID van informatie voorzien. De korpsleiding heeft de RCID-chef
  (Langendoen) echter naar buiten toe niet willen afvallen, omdat hij
  naar het oordeel van de korpsleiding goede resultaten behaalde en
  omdat hij onder grote persoonlijke druk stond als gevolg van
  persberichten waarin aanvallen werden gedaan op zijn integriteit.
  Omgekeerd komt het ook voor dat de korpsleiding aan de RCID-chef
  informatie onthoudt. Dit was in dezelfde casus het geval toen de
  opvolger van Langendoen (Woest) in opdracht van de korpsleiding
  niet werd belast met CID-gegevens uit het onderzoek van het IRT
  Noord-Holland/Utrecht.

  Een bijzondere situatie doet zich voor als CID-ambtenaren werken
  voor andere regio’s of voor een kernteam. Het systeem is dan zo dat
  de korpschef van het leverende korps nog slechts beheersmatige
  verantwoordelijkheid draagt: zij achten zich mede verantwoordelijk
  voor de veiligheid van hun CID-personeel. De uitgeleende ambtenaren
  komen echter onder het gezag en de operationele leiding van het
  inlenende korps/team en de daarvoor verantwoordelijke korpsleiding.
  Dat de overdracht dan goed moet lopen, moge duidelijk zijn.

  3.5.3 Het openbaar ministerie

  Artikel 13 Politiewet 1993 bepaalt dat indien de politie
  optreedt in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de
  rechtsorde zij onder gezag van de officier van justitie staat.
  Artikel 2, tweede lid CID-regeling 1995 stipuleert dat de
  taakuitvoering door de regionale criminele inlichtingendienst
  plaatsvindt binnen de door de CID-officier van justitie aangegeven
  kaders en met inachtneming van de door deze functionaris gegeven
  aanwijzingen. De toetsing door de CID-officier zal gericht moeten
  zijn op talrijke aspecten. Uiteraard zal moeten worden gelet op de
  naleving van de wet en het verdragsrecht en op de beginselen van
  een goede procesorde, maar ook op de belangen van afscherming van
  de informant en op de grenzen van het politie-optreden waar
  bijvoorbeeld wordt overgegaan tot het plegen van strafbare
  feiten.

  De voorzitter:
  In hoeverre kunt u als officier het beleid van de CID
  bepalen?
  De heer De Groot:
  Ik wil het wel.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik, maar kunt u het ook?
  De heer De Groot:
  Ik probeer het. Dat is weer een stap verder. En of ik het
  kan? Dan moet ik uiterst bescheiden zijn.
  De voorzitter:
  Dus u kunt het eigenlijk niet.
  De heer De Groot:
  Niet in de mate zoals ik zou willen.
  De voorzitter:
  Wat kunt u niet wat u wel zou willen?
  De heer De Groot:
  Ik vind dat een CID als onderdeel van de politieorganisatie
  ondersteunend is aan de recherchetaak. De recherchetaak is gericht
  op criminaliteitsbestrijding. De prioriteiten daarvan worden deels
  landelijk maar ook lokaal bepaald. Ik vind dat de inzet van de CID
  eigenlijk de prioriteiten dient te volgen, zoals die door het
  bevoegd gezag worden vastgesteld. Als ik het via de andere kant mag
  benaderen: een CID moet niet voor zichzelf werken, moet geen
  informatie verzamelen om maar informatie te hebben; een CID moet
  ook niet achter de
  informanten aanlopen; een CID moet
  gericht investeren in de projecten die door het bevoegd gezag zijn
  uitgekozen in het kader van de prioriteitenstelling.

  Noot

  De rol van de CID-officier bij de onderzoeksprioritering verschilt,
  maar het enkele bestaan van de CID-officier van justitie is van
  invloed op de onderzoeksprioritering en tevens op de verhoudingen
  binnen de politie-organisatie. Dit kan als volgt worden toegelicht.
  Daar waar de onderzoeksprioritering tot stand komt in nauwe
  samenwerking tussen tactische recherche en zaaksofficieren heeft de
  CID slechts een ondersteunende rol. De bevindingen van de CID
  bereiken de besluitvormende organen in dat geval uitsluitend via de
  recherche respectievelijk de zaaksofficier. Door het bestaan van
  een CID-officier heeft de CID rechtstreeks toegang

  gekregen tot besluitvormende niveaus, wat de afhankelijkheid van de
  tactische recherche deed afnemen. Wellicht komen de belangen van de
  centrale autoriteiten binnen het openbaar ministerie – in het
  bijzonder het Cordinerend beleidsoverleg (CBO) – en de regionale
  criminele inlichtingendiensten samen met de CID-officier als
  trait d’union. Indien de onderzoeksprioritering dient te
  geschieden aan de hand van nationaal vast te stellen criteria over
  de betekenis van het begrip georganiseerde criminaliteit, is het
  bij uitstek de RCID die in staat is te bepalen of een bepaalde
  criminele organisatie voor onderzoek in aanmerking komt.

  Controle op de RCID

  Een aantal CID-officieren heeft daadwerkelijk greep op de CID.
  Hoewel bij uitzondering, komt het voor dat afspraken tussen de
  CID-officier en de CID-chef schriftelijk worden vastgelegd. Dit
  gebeurde bijvoorbeeld in het geval van een
  informant, die
  ten behoeve van zijn informatieverschaffing aan de politie, een
  aankoop zou kunnen doen en daarmee heler zou worden.

  Na de IRT-affaire en enkele geruchtmakende zaken in 1994 is het
  besef gegroeid dat de rechtmatige toepassing van bepaalde
  bijzondere opsporingsmethoden voorafgaande instemming van het
  openbaar ministerie vergt. In voorkomende gevallen, en dat is heel
  regelmatig, overlegt de CID-officier met de hoofdofficier. Dan komt
  aan de orde of de hoofdofficier de besluiten van de CID-officier
  voor zijn rekening kan nemen. Ook de instelling en het functioneren
  van de Centrale toetsingscommissie dragen eraan bij dat de officier
  van justitie bij ingrijpende trajecten wordt ingelicht.

  De voorzitter:
  Waarom is er dat magisch toen en dat magische nu? Wat is er
  toch veranderd? Wat is er in u allen gevaren?
  De heer Dros:
  Er is vreselijk veel gebeurd. In de eerste plaats zijn er
  heel grote onderzoeken ter zitting geweest, met alle mogelijke
  complicaties van dien, waar wij met elkaar van geleerd hebben. Er
  is dus nieuwe jurisprudentie ontstaan. Er zijn ook allerlei andere
  ontwikkelingen geweest die ertoe geleid hebben dat een aantal zaken
  opnieuw tegen het licht gehouden zijn, zoals de IRT-affaire. Ook uw
  werk heeft daartoe geleid.
  De voorzitter:
  Wordt het nu beter of slechter?
  De heer Dros:
  Laat ik het zo zeggen: het past in de ontwikkeling in de
  tijd. Ik ben in 1991 bij de CID gekomen en het is nu 1995. Ik heb
  een continue ontwikkeling gezien naar de situatie die wij nu
  kennen. Dat is heel intensief overleg met het openbaar ministerie,
  nieuwe overlegvormen, de hele situatie met de
  CTC. In 1991
  was het een volstrekt andere situatie.
  Noot

  Toch geldt dat officieren van justitie in de praktijk nalaten
  algemene kaders voor het CID-werk te scheppen. Hooguit zou men
  kunnen zeggen dat het regelmatige contact tussen RCID-chefs en
  CID-officieren van justitie – de meeste officieren en RCID-chefs
  hebben een paar keer per week met elkaar contact – tot gevolg heeft
  dat de RCID-chef in grote lijnen weet waar de grenzen voor de
  verantwoordelijke officier van justitie liggen. Formeel zegt dat
  echter niets.

  In Utrecht stelt de CID-officier in 1991 voor keer per
  jaar met de CID over jurisprudentie, richtlijnen, pseudokoop en
  dergelijke te praten.
  Concrete aanwijzingen over te volgen
  onderzoekslijnen worden ook zelden gegeven. Als dit wel gebeurt –
  dit gebeurt nu frequenter dan voor 1993 -, zijn de aanwijzingen
  vooral gericht op dagelijks voorgelegde casusposities. Het betreft
  dan langdurige informatietrajecten die soms vooraf, soms wanneer
  het traject al begonnen is, met de officier van justitie worden
  doorgesproken. Hoewel de officier van justitie de
  verantwoordelijkheid heeft, staat hij nagenoeg met lege handen als
  de politie weigert de door hem uitgestippelde lijn na te leven.

  Voorbeeld:
  Een door de politie geprepareerde auto was in het criminele
  milieu gebracht. De auto gaf meermalen technische problemen, omdat
  de accu waarop de
  peilzender functioneerde regelmatig
  opgeladen moest worden. De
  CID-officier besloot toch tot
  voortzetting van de actie. Omdat de auto inmiddels in een
  afgesloten ruimte stond, was het opladen van de accu alleen
  mogelijk wanneer de politie het pand zou betreden. De chef van de
  centrale
  ondersteunende dienst doorkruiste die beslissing
  door opdracht te geven de zaak af te breken.
  CID-officieren
  stellen zelf dat hun sturingsmogelijkheden beperkt zijn. In de
  eerste plaats speelt een rol het

  verschijnsel dat de officier van justitie onderhevig is aan de
  zogenaamde negatieve controle van de politie. De
  sturing en controle door de CID-officier van justitie verloopt in
  de praktijk in hoofdzaak via de persoon van de RCID-chef. Dit
  veronderstelt dat de RCID-chef van alles wat de runners doen op de
  hoogte is. Deze veronderstelling is niet altijd overeenkomstig de
  werkelijkheid. Bovendien worden wat betreft de omgang met
  informanten alleen bijzondere dingen voorgelegd; voor het overige
  wordt er kennelijk van uitgegaan dat politie-ambtenaren hun eigen
  verantwoordelijkheid hebben. De officier van justitie is immers, zo
  menen sommige RCID-chefs, niet voor de details maar om op
  hoofdlijnen sturing te geven. De CID-officier gaat er met een
  beroep op het vertrouwensbeginsel vanuit dat het wordt gemeld.

  De voorzitter:
  Maar is het nu zo dat eigenlijk bepaalt waar de officier van
  justitie die sinds kort officieel het gezag heeft over de CID, over
  moet beslissen? U vraagt en zij of hij geeft antwoord, maar als u
  niet als het ware een vraag voorlegt, dan blijft het in feite
  stil?
  De heer Van Steeg:
  Ja, dan blijft het stil.
  De voorzitter:
  Dus het hangt van u af, of u zegt: dat leg ik voor en dat
  niet?
  De heer Van Steeg:
  Als u praat over CID-subject, dan wel. Als we praten over
  andere omstandigheden, met betrekking tot…
  De voorzitter:
  Neemt u het scala eens door, waarvan u zegt: dat hoef ik
  niet te bespreken met m’n officier? Geeft u eens aan hoe dit
  vroeger was en hoe het nu is, want er zal wel verandering in
  zitten?
  De heer Van Steeg:
  Er zit niet zoveel verandering in, denk ik. Over CID-subject
  bijvoorbeeld wordt niet gesproken met een
  CID-officier. Maar
  helemaal aan de andere kant: zaken als een strafbaar feit dat een
  informant/infiltrant zou moeten of zou willen plegen, of een
  omstandigheid dat er een U-bochtconstructie moet worden toegepast
  of dat er bijvoorbeeld een straf opgeschort moet worden – dat soort
  dingen bespreek je allemaal wel met de officier.

  Noot

  Binnen de CID wordt overlegd welke informatie op papier kan.
  Vanwege het verlangen tot afscherming wordt weinig schriftelijk
  vastgelegd. Maar dat leidt er dan ook vaak toe dat de zaken die
  niet aan het papier worden toevertrouwd ook niet met de officier
  van justitie worden doorgesproken. Dat is anders als de politie
  aanneemt dat de betreffende kwestie van invloed kan zijn op de
  rechtsgang.

  Naast deze gevallen van negatieve controle, kunnen ook minder
  zuivere motieven een rol spelen. Het is in het verleden wel
  voorgekomen dat de officier van justitie opzettelijk gebrekkig of
  misleidend is genformeerd. Als voorbeeld is te noemen de
  getuigeverklaring van de Haagse hoofdinspecteur Van Loosbroek in de
  Sinis-zaak tegen S. (Hof Amsterdam 21.11.1994). Deze getuige was
  leider van het onderzoeksteam. Hij verklaarde: in het kader van het
  onderzoek is in opdracht van mij op verschillende lokaties
  binnengetreden, terwijl de officier van justitie daarvan niet op de
  hoogte was. Ik wenste van deze binnentredingen geen
  processen-verbaal, omdat ik bang was dat deze – al dan niet via
  de
  rechter-commissaris – bij de verdediging zouden
  terechtkomen (..). Ik denk dat de officier van justitie de
  binnentredingen niet zou hebben goed gevonden: hij was als leider
  van het onderzoek altijd erg formeel en strak, roomser dan de paus
  zo u wilt. Dat was dan ook de reden voor mij om het niet te
  vertellen.

  Zo werden in de zaak Henk R. zowel door de CID als door de
  tactische recherche inkijkoperaties uitgevoerd, maar is het
  openbaar ministerie daar nimmer van in kennis gesteld.
  In het verleden werd ook gewezen op het gevaar van
  officier-shopping. De politie zou officieren van justitie benaderen
  die hun veel ruimte gaven. Na de reorganisatie en de aanwijzing van
  vaste
  CID-officieren zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt,
  al zijn ze nog niet geheel uit te sluiten, bijvoorbeeld in
  vakantieperioden.
  Naast de negatieve controle door de RCID-chef
  en de opstelling van deze persoon compliceert ook de organisatie
  binnen het openbaar ministerie het toezicht op de CID-activiteiten.
  In het bijzonder is problematisch dat meer officieren van justitie
  tegelijkertijd bij n zaak zijn betrokken. Het CID-werk wordt
  begeleid door een CID-officier. Maar het kan voorkomen dat in een
  bepaald onderzoek de tactische recherche reeds is begonnen – of dat
  reeds een gerechtelijk vooronderzoek is gestart – maar het
  CID-traject nog steeds doorloopt. In zo’n geval wordt ook een
  zaaksofficier aangewezen. Indien de CID-officier niet volledig
  danwel op weinig gestructureerde wijze is genformeerd, beschikt de
  zaaksofficier van justitie hoogstwaarschijnlijk over niet meer dan
  deze gebrekkige informatie. Daarnaast is het in sommige parketten
  niet gebruikelijk dat de zaaksofficier van alle feiten van het
  CID-matige onderzoek op de hoogte is. De zaaksofficier zou maar
  belast worden met kennis, die hij toch niet tijdens het
  gerechtelijk vooronderzoek of ter terechtzitting kan gebruiken. Dit
  zou alleen maar leiden tot versprekingen die kunnen openbaren wat
  verborgen had moeten blijven. In andere parketten – althans in
  andere regio’s – worden de zaaksofficier en de CID-officier
  gelijktijdig bijgepraat door de politie. Soms komt het voor dat
  CID-officieren in grote zaken tevens zaaksofficier zijn. Dit lijkt
  een vrij
  recente ontwikkeling te zijn. Bij het parket ‘s-Hertogenbosch zijn
  de functies van CID-officier en de zaakofficier in n persoon
  verenigd.

  De heer De Graaf:
  Wat betreft de verhouding tussen zaaksofficier en CID-officier
  is het in uw arrondissement zo geregeld dat CID-officieren ook
  zaaksofficieren zijn, zodat de zaaksofficier weet wat de
  CID-officier weet. Zeg ik het zo goed?
  De heer Pieters:
  In principe is dat juist, zeker als het n persoon is.
  (…)
  De heer Graaf:
  In andere arrondissementen is het anders geregeld. Daar is een
  heel strikte scheiding tussen de zaaksofficier en de CID-officier.
  De CID-officier vertelt niets of heel weinig, zodat de
  zaaksofficier niet uit de school kan klappen tijdens de zitting.
  Dat is vaak het argument dat wordt gehanbteerd. Is het niet raar
  dat dit per arrondissement anders is geregeld? Hebt u daarover
  forse discussies met uw collega CID-officieren? Wordt daarover een
  centrale beslissing voorbereid?
  De heer Pieters:
  Ik heb begrepen dat men soms bevreemd naar Den Bosch kijkt en
  dat met grote belangstelling volgt, ook wat de hoogste leiding
  betreft. Noot Divergentie tussen de CID-officier en de
  zaaksofficier komt het gezag van het openbaar ministerie over de
  RCID niet ten goede. Het is voorgekomen dat CID-rechercheurs
  toestemming hadden van een CID-officier en vervolgens kritiek
  kregen van een zaaksofficier, omdat zij de euvele moed hadden gehad
  met iemand anders dan de leden van de unit van de zaaksofficier te
  spreken. Met name in langlopende tactische onderzoeken waarbij ook
  nog CID-matig onderzoek wordt verricht, wil een zaaksofficier zich
  wel eens op het standpunt stellen dat hij tevens de CID-officier is
  voor die zaak. De stellingname zal krachtiger zijn indien al n of
  meer gerechtelijke vooronderzoeken zijn geopend. Sommige CID-chefs
  vinden het niet gewenst dat zaaksofficier en CID-officier in n
  persoon zijn verenigd. Zij wijzen erop dat dit tot gevolg heeft dat
  het opsporingsbelang en het inlichtingenbelang in n hand komen,
  waardoor beide belangen – om nog maar niet te spreken van de
  belangen van de verdediging – met elkaar kunnen botsen. Het
  CID-traject loopt vaak door na het tactisch maken van een zaak. Het
  blijkt geen automatisme om bij het gelijk oplopen van de twee
  trajecten de zaaksofficier te informeren over de ontwikkelingen in
  het CID-matig onderzoek. Dat ligt uiteraard anders wanneer vanuit
  de tactische recherche om een CID-matig onderzoek wordt gevraagd om
  nadere inlichtingen in te winnen.

  Controle op de NCID

  De Vergadering van procureurs-generaal heeft op 28 augustus 1985
  besloten een landelijk CRI-officier van justitie aan te stellen.
  Begin 1992 heeft de Begeleidingscommissie CID de Vergadering van
  procureurs-generaal voorgesteld de taken van de landelijk
  CRI-officier van justitie uit te breiden met het toezicht op de
  verstrekking van criminele inlichtingen (door de CRI) aan
  buitenlandse politie-autoriteiten. Artikel 6 lid 5 CID-regeling
  1995 bepaalt dat de NCID al haar taken (zoals omschreven in artikel
  6 CID-regeling 1995) uitvoert binnen de door de betrokken landelijk
  CID-officier van justitie aangegeven kaders en met inachtneming van
  de aanwijzingen die de NCID-officier geeft.

  De controle op de verstrekking van criminele
  inlichtingen aan buitenlandse autoriteiten zou de landelijke
  officier van justitie moeten uitoefenen in gevallen
  van:

  • criminele inlichtingen ten aanzien van
   LCID-subjecten;
  • criminele inlichtingen die aan de LCID zijn gegeven en
   waarbij de aanmeldende CID heeft bepaald dat ze operationeel
   bruikbaar zijn;
  • criminele inlichtingen met andere afhandelingscodes die op
   verzoek van de CID-en zijn verwerkt in analyse-vormen ten dienste
   van de internationale politiesamenwerking.
   In gevallen waarin
   de CRI optreedt als verstrekker van criminele inlichtingen aan
   buitenlandse politie-autoriteiten namens andere RCID-en, wordt
   benadrukt dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de
   uitwisseling blijft berusten bij de beheerder van de RCID.

  Op dit moment is n landelijk CRI-officier van justitie, die tevens
  belast is met de controle op de NCID. Het dilemma van de sturing en
  controle door het openbaar ministerie is dat te sterke
  betrokkenheid van de CID-officier van justitie
  belangenverstrengeling en uitholling van de sturing en controle tot
  gevolg heeft, terwijl te grote afstand van de CID-officier van
  justitie leidt tot informatie-achterstand, frustratie en
  tekortschietende van de sturing en controle.

  3.5.4 De rechter

  Er bestaat geen hirarchische relatie tussen de politie en de
  zittende magistratuur Noot , laat staan dat de
  rechterlijke macht rechtstreekse bevelsbevoegdheid heeft over de
  CID. De controle van de rechter zal dan ook altijd zaaksgewijs
  moeten geschieden. Daartoe is tot op heden een
  vervolgingsbeslissing van de officier van justitie nodig.
  Noot Maar zelfs de vervolgingsbeslissing van de officier
  van justitie laat onverlet dat steeds de officier van justitie zal
  moeten beslissen of de rechter al dan niet moet worden
  ingeschakeld. Slechts door tussenkomst van de officier van justitie
  is de rechter in staat controle op de CID uit te oefenen. De
  rechterlijke controle wordt door een aantal oorzaken bemoeilijkt.
  Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek spelen de
  rechters-commissarissen een – tamelijk afwachtende, want van de
  vraag afhankelijke – rol met betrekking tot de toepassing van
  dwangmiddelen. De meeste rechters-commissarissen vinden dat hun
  taak zich niet uitstrekt tot de toepassing van dwangmiddelen, maar
  dat die zich beperkt tot het panklaar voor de zitting maken van de
  zaken. Dit brengt met zich dat zij een voorcontrole op de
  bewijsconstructie uitoefenen. Slechts voorzover zij daarin
  tekortkomingen of problemen zien, zullen zij werk maken van hetgeen
  in de opsporing heeft plaatsgevonden. Enkele – maar zeker niet alle
  – rechters-commissarissen willen in dat licht wel degelijk meer
  inzicht in het CID-matige onderzoek. Noot Zij willen –
  juist vanwege hun benadering van het opruimen van problemen voor de
  zitting tijdens het gerechtelijk vooronderzoek de beschikking
  hebben over een overzicht van de gehanteerde opsporingsmethoden en
  -middelen.

  Het wetsontwerp Herziening gerechtelijk vooronderzoek
  kent een nieuw artikel 177a Sv dat wil bewerkstelligen dat de
  rechter-commissaris op de hoogte wordt gesteld van activiteiten
  tijdens het parallelle opsporingsonderzoek. Uit het wetsontwerp
  komt niet duidelijk naar voren of hieronder ook begrepen moet
  worden dat activiteiten in een parallel CID-traject aan de
  rechter-commissaris ter kennis moeten worden gebracht.

  De zittingsrechter beoordeelt in eerste instantie ambtshalve of
  voldoende bewijs voor het te laste gelegde feit voorhanden is.
  Slechts indien uit de bewijsmiddelen een direct en ernstig
  vermoeden rijst dat de politie onrechtmatig is opgetreden, moet hij
  daar ambtshalve een onderzoek naar instellen om te bepalen of het
  betreffende bewijsmiddel voor de bewijsconstructie gebruikt kan
  worden. Voor het overige wacht de rechter de verweren van de
  verdediging af. De rechter moet op die verweren ingaan en verlangt
  daartoe de mogelijkheid de rechtmatigheid van het politie-optreden
  te toetsen. Dit onderzoek kan alleen maar zinvol geschieden indien
  van het optreden verslag is gedaan.

  De voorzitter:
  Dus als het aan u ligt, moet je iets anders geheims hebben,
  waar niemand iets van weet – ook de rechter niet – om goed te
  kunnen werken?
  De heer Dros:
  Ja, dat is natuurlijk een beetje de spanning die erin
  zit.
  De voorzitter:
  Zegt u maar gewoon ja of nee.
  De heer Dros:
  Dat is natuurlijk wel de praktijk van alledag.
  De voorzitter:
  Wat voor geheims wilt u hebben?
  De heer Dros:
  Als ik u dat vertel, is het niet geheim meer.
  De voorzitter:
  In welke richting moeten wij dan zoeken? Een
  voorinkijk?
  De heer Dros:
  Ik kan daar zo uit de losse pols geen antwoord op geven,
  maar dit is natuurlijk wel de spanning die samenhangt met het
  gebruik van opsporingsmethodieken. Aan de ene kant openbaarheid en
  aan de andere kant een zorgvuldige verantwoording en een mogelijke
  toetsing door de rechter. Daar zit een zekere spanning in.

  Noot

  De rechters verlangen in toenemende mate verslaglegging.
  Noot Dat neemt echter niet weg dat activiteiten met het
  oog op het inwinnen van informatie in veel gevallen niet
  onmiddellijk bijdragen aan de verkrijging van bewijsmateriaal.
  Noot In die gevallen komt de rechter niet toe aan de
  beoordeling van het CID-optreden, tenzij de gronden waarop de
  verdenking in de beginfase van het tactische (opsporings)onderzoek
  berust, ter discussie staan.

  De heer Koekkoek: U zegt:
  in beginsel is hetgeen de officier van justitie in het
  dossier stopt voldoende. Is dat ook altijd zo of bedoelt u dat het
  voldoende behoort te zijn voor de rechter om zich een oordeel te
  kunnen vormen? Ik zal een voorbeeld geven. Als in een
  proces-verbaal staat uit CID-informatie is gebleken dat…, heeft u
  dan nooit behoefte om daarachter te kijken? Geeft u ook toe aan die
  behoefte?
  Mevrouw Rutten-Roos:
  Mijn priv-nieuwsgierigheid zal ik er nu even buiten laten.
  In beginsel vind ik dat zo’n mededeling voldoende is voor de
  rechter als de officier van justitie vindt dat dat zo is. Als in de
  loop van de procedure aanleiding is om meer te willen weten over
  met name de herkomst van de informatie – dat kan komen van de
  verdachte, maar ook door wat een officier daarover zegt of wat
  iemand anders, een getuige, zegt -wil ik als rechter meer weten en
  vraag daar ook naar. Dat kan betekenen dat er nog wat toegevoegd
  moet worden.

  Noot
  In het normale geval kan de rechter uitgaan van de juistheid van
  een mededeling in het aanvangsproces-verbaal dat het onderzoek is
  aangevangen, omdat bepaalde gegevens uit CID-informatie zijn
  gebleken. Dit uitgangspunt ontslaat de zittingsrechter niet van de
  plicht onderzoek te doen naar de inlichtingenfase als de
  verdediging met zinvolle tegenargumenten komt.

  Het staat volgens vice-president Rutten-Roos van het Amsterdamse
  gerechtshof niemand (afgezien van verschoningsgerechtigden) vrij om
  aan de rechter gegevens te onthouden die de rechter nodig vindt
  voor de beoordeling van zijn zaak. Volgens deze rechter moet
  voorkomen worden dat het CID-onderzoek een vergaarbak wordt om de
  rechter het zicht op de toegepaste opsporingsmethoden te ontnemen.
  Deze zienswijze verdient evenwel twee kanttekeningen. Ten eerste
  pleegt de rechter, wanneer bijzondere opsporingsmethoden aan de
  orde komen, in dit kader de belangen van de verdediging af te wegen
  tegen die van de opsporing. Noot Weegt het
  opsporingsbelang zwaarder, dan zal de rechter beletten dat bepaalde
  vragen aan een getuige worden gesteld. De bron van de verzamelde
  informatie behoefde tot nu toe zelden te worden prijsgegeven. Ten
  tweede heeft de rechter in veel gevallen de mogelijkheid de
  gehanteerde methoden buiten beschouwing te laten in verband met het
  zogenaamde relativiteitsvereiste. Dat komt hierop neer dat
  onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal slechts dan wordt
  uitgesloten van het bewijs indien de geschonden norm een belang van
  de verdachte treft. Zo zal de onrechtmatigheid van doorlating, op
  deze plaats er vanuit gaande dat deze methode onrechtmatig is, in
  verband met de volksgezondheid of het belang van de integriteit van
  het politie-apparaat, nooit een rechtens te respecteren belang van
  de verdachte treffen. Het bewijsmateriaal zal derhalve niet
  uitgesloten kunnen worden en het belang voor de rechter om de gang
  van zaken in de concrete strafzaak te beoordelen is minimaal.

  In de praktijk bereiken de CID-informatierapporten tot nu toe
  nooit de tafel van de zittingsrechter. De informatie zal worden
  verstrekt bij proces-verbaal van de CID-chef. Zo nodig zal deze
  functionaris op de terechtzitting als getuige verschijnen. De namen
  van informanten en runners zullen daar niet aan de orde komen.
  Vastgesteld kan worden dat de strafrechter tot nu toe genoegen
  heeft genomen met deze indirecte wijze van fact-finding.

  De voorzitter:
  En nu is het systeem toch zo, dat altijd maar n CID-chef in
  de rechtszaal staat. En u moet dan maar hopen dat die persoon
  bestand is tegen hetgeen de advocaten van de verdachte
  vragen.
  De heer Van Steeg:
  In principe sta ik daar zelf. Voor informatie die door mij
  is opgemaakt, ga ik zelf staan. Daarbij durf ik het hoofd omhoog,
  de rug recht en de vingers omhoog te houden. Het is mogelijk dat de
  waardering niet in het verbaal staat, maar ik wil er in dit verband
  op wijzen dat je niet een proces-verbaal opmaakt met gegevens van
  onbekende bron. Daarop kan geen onderzoek gestart worden.
  De voorzitter:
  Maar het systeem is, dat men u moet kunnen
  vertrouwen?
  De heer Van Steeg:
  Ja. Daar komt het in feite op neer. Dit is iets vreemds
  binnen ons rechtssysteem. Dat vind ik ook. Daarom moet de zaak
  gecontroleerd worden. Het moet ook mogelijk zijn dat een

  rechter-commissaris bijvoorbeeld zegt: mijnheer Van Steeg, u
  hebt wel een mooi verbaal opgemaakt, maar hoe staat alles nu op het
  formulier? Tot nog toe is het niet voor gekomen dat het formulier
  op tafel moest komen.
  De voorzitter:
  Dat heeft u nog nooit voor een rechter-commissaris of
  bij een rechtbank op tafel hoeven leggen?
  De heer Van Steeg:
  Nee. Ik zou het ook niet zo gauw doen.
  De voorzitter:
  U zou het niet zo gauw doen?
  De heer Van Steeg:
  Maar ik vind wel dat dit in een uiterste geval zou moeten
  kunnen. Dan moet ik aan kunnen tonen – en dat zal ik altijd aan
  kunnen tonen – dat de gegevens die op het CID-formulier staan, op
  dezelfde manier in het proces-verbaal zijn verwoord. Als ik met
  mijn vingers omhoog sta en zeg: dit is een betrouwbare

  informant of meestal een betrouwbare informant, dan kan
  ik dat ook aantonen aan de hand van het formulier dat in mijn
  computer zit.
  Noot

  3.5.5 Overige vormen van sturing en controle

  Begeleidingscommissie CID

  De Begeleidingscommissie CID is op 1 april 1993 opgeheven.
  Noot De leden van de commissie en ook de praktijk waren
  het niet met de opheffing eens. Zij achtten namelijk een permanente
  cordinatiefunctie van belang vanwege de onderlinge afhankelijkheid
  tussen CID-en op het punt van de informatiestructuur en het belang
  van de internationale uitwisseling van gegevens. Noot
  Het belang van de Begeleidingscommissie lag voornamelijk in haar
  schakelfunctie tussen CID en gebruikers. De Begeleidingscommissie
  CID heeft regelmatig signalen over knelpunten in het functioneren
  van de CID-en
  gegeven aan zowel gebruikers, de Vergadering van
  procureurs-generaal en verantwoordelijke gezagsdragers. De
  Begeleidingscommissie stelde voor de begeleiding van de CID na de
  politiereorganisatie in te bedden in de reguliere
  politie-organisatie.

  De Begeleidingscommissie had geen bevoegdheden op het gebied van
  het beheer van en de samenwerking tussen de CID-en. De secretaris
  van de Begeleidingscommissie heeft overigens op een ACC-themadag
  ervoor gepleit de commissie met uitvoerende bevoegdheden uit te
  rusten. Dit illustreert de relatieve onmacht van de
  Begeleidingscommissie in relatie tot de problemen binnen
  CID-Nederland die de Begeleidingscommissie CID signaleert. Concrete
  uitspraken over het gezag dat zij genoot, zijn niet gedaan. Wel kan
  worden vastgesteld dat zij over een groot aantal onderwerpen
  adviezen heeft uitgebracht. Noot

  Registratiekamer

  De Registratiekamer ziet toe op de werking van de
  politieregisters overeenkomstig het bij of krachtens de Wet
  politieregisters bepaalde en in het belang van de bescherming van
  de persoonlijke levenssfeer in het algemeen. Krachtens artikel 15,
  tweede lid CID-regeling 1995 wordt de Registratiekamer in kennis
  gesteld van koppelingen van het CID-register aan registers, waarvan
  de doelstelling niet nauw aansluit bij die van het
  CID-register.

  Blijkens het jaarverslag 1992-1993 heeft geen van de verstrekte
  adviezen of klachten van de Registratiekamer betrekking op de
  CID-registers. De uitspraak van 21 december 1994 heeft betrekking
  op de weigering te voldoen aan een verzoek om uit een CID-register
  aan een belanghebbende (verdachte) Noot mee te delen op
  welke datum, althans in welke periode diens auto was gesignaleerd
  bij een bepaald perceel. Na kennisneming van de geregistreerde
  gegevens en na te zijn genformeerd over de achtergrond van de zaak,
  oordeelt de Registratiekamer dat, alle omstandigheden in aanmerking
  genomen, de aard en inhoud van de gegevens voldoende aanleiding
  vormen om tot de conclusie te komen dat de goede uitvoering van de
  politietaak dan wel gewichtige belangen van derden – de informant –
  ertoe noodzaken kennisneming te weigeren. Dit oordeel is ter kennis
  van de rechter-commissaris gebracht. De zittingsrechter heeft de in
  het geding gebrachte CID-informatie niet zonder meer als toereikend
  beschouwd. De rapportage van de Registratiekamer kan dat tekort
  niet wegnemen. De informant is vervolgens als bedreigde getuige
  gehoord door de rechter-commissaris. Mede op basis daarvan is de
  verdachte veroordeeld.

  Nationale ombudsman

  Klagen over politieoptreden kan, behalve bij het betreffende
  korps, ook bij de Nationale ombudsman. In de periode 1989-1994
  heeft de Ombudsman zes rapporten naar aanleiding van klachten over
  CID-en uitgebracht. Het politie-optreden is in die gevallen steeds
  behoorlijk geoordeeld. Wordt het optreden behoorlijk geacht, dan is
  voor de lezer van de rapporten niet na te gaan waarom dat zo is. De
  conclusie van behoorlijkheid rond geheimhouding dwingt tot
  respectering van de geheimhouding. Hetzelfde geldt voor de
  rapporten van de Nationale ombudsman over de BVD.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken