• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 3.6 Conclusie

  3.6 Conclusie

  1. De werkzaamheden die de CID verricht ter uitvoering van de in
  de CID-regeling neergelegde taak, zijn te onderscheiden in
  inlichtingenwerk dat bestaat uit het verzamelen en bewerken van
  informatie en inlichtingenwerk dat bestaat uit het genereren van
  informatie. Het inlichtingenwerk geschiedt ook in de proactieve
  fase dat wil zeggen voordat een verdenking bestaat jegens een
  persoon en/of voordat het redelijk vermoeden bestaat dat een
  strafbaar feit is gepleegd), maar ook parallel aan tactisch
  recherche-onderzoek en/of parallel aan gerechtelijk
  vooronderzoek.

  2 Alle regionale politiekorpsen beschikken over een CID. De
  werkzaamheden van de CID-en als zodanig zijn niet uitdrukkelijk
  geregeld bij wet in formele zin. Zij vinden hun juridische basis in
  de CID-regeling 1995, die berust op de Politiewet 1993 en het
  Besluit beheer regionale politie-korpsen. De gegevensverwerking,
  -opslag en -uitwisseling valt onder het regime van de Wet
  politieregisters. De in de Ethische code vervatte
  gedragsregels vormen een ideaalbeeld van de inmiddels ontstane
  CID-praktijk. 3. Het is niet de bedoeling dat het inlichtingenwerk
  (anders dan de door de tactische recherche verrichte bewijsgaring)
  ter terechtzitting aan de orde komt. De hoofdreden daarvan is de
  grote zorg om de afscherming van de bronnen van de CID. Het
  inlichtingenwerk moet gegevens opleveren om de opsporing te sturen:
  a) om te beslissen welk onderzoek wordt aangevat en b) om richting
  te geven aan een lopend onderzoek.
  4. De CID heeft primair aandacht voor het klassieke criminele
  milieu, waarbij de drugshandel en vermogenscriminaliteit de
  belangrijkste aandachtsgebieden vormen. De geringe aandacht voor
  andere zaken kan op twee manieren worden verklaard: a) bij de
  CID-en bestaat onvoldoende kennis en/of expertise om zich op andere
  terreinen te begeven; b) mogelijk is dat bevindingen op andere dan
  traditionele gebieden moeilijk kunnen worden afgezet binnen het
  regiokorps en dat de inspanningen derhalve geen vervolg krijgen. 5.
  De bewerking van informatie en de misdaadanalyse staan nog in de
  kinderschoenen. 6. Er bestaat geen standaard CID-organisatie.
  Tussen de regiokorpsen bestaan grote verschillen. Die verschillen
  betreffen zowel de plaats van de CID binnen het korps als de
  interne organisatie van de CID. Soms is er alleen een CID op
  regionaal niveau, soms vrijwel alleen op districtsniveau. Meestal
  is er een tussenvorm waarbij de districtelijke CID-onderdelen
  feitelijk een tamelijk grote autonomie hebben. Soms maken het OT of
  de STO onderdeel uit van de RCID, soms niet. Ook de afdeling die
  zich met misdaadanalyse en ander passief inlichtingenwerk
  bezighoudt, maakt niet altijd deel uit van de CID.

  7. Aan CID-rechercheurs worden tegenwoordig hogere eisen gesteld
  dan vroeger. Dit blijkt overigens alleen uit de selectiecriteria.
  De opleiding van CID-rechercheurs is nog steeds niet verplicht (en
  zeer kort). Thans zijn veel CID-rechercheurs binnen de politie
  werkzaam die ofwel het werk al doende en van oude rotten in het vak
  hebben geleerd ofwel al geruime tijd bij de CID werkzaam waren
  voordat zij de CID-cursus volgden. Voor RCID-chefs en
  CID-officieren van justitie bestaan geen aparte cursussen. Sommige
  RCID-chefs beschikken bij aanvang van hun functie nauwelijks over
  CID-ervaring. Voor misdaadanalisten bestaat een aparte opleiding.
  8. De zaakskeuze voor onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit
  vindt vrijwel altijd plaats op basis van misdaadanalyse. Dergelijke
  misdaadanalyses zijn wisselend van kwaliteit. Het zijn vaak niet
  meer dan oppervlakkige inventarisaties of overzichten van
  voorhanden zijnde informatie. De analyses berusten grotendeels op
  CID-informatie. Derhalve oefenen de CID en de misdaadanalyse
  feitelijk veel invloed uit op de zaakskeuzen. Formeel
  verantwoordelijken – het openbaar ministerie en de politieleiding –
  hebben de neiging laatstgenoemde conclusie niet te onderschrijven.
  Zij beroepen zich doorgaans op formele speerpunten van beleid.
  Regionale belangen en de gepercipieerde kans op succes spelen meer
  nog dan de acht CRI-criteria voor georganiseerde criminaliteit een
  doorslaggevende rol. Het lijkt erop dat juist bij de projectmatige
  aanpak van georganiseerde misdaad, waarbij ook andere bronnen
  worden benut, de rol van de CID bij de zaakskeuze afneemt.

  9. De voornaamste methode die wordt gehanteerd ter verkrijging
  van inlichtingen bestaat uit het onderhouden van contacten met
  informanten. De CID-en voor welke het runnen van informanten een
  exclusieve taak is, maken weinig gebruik van andere methoden. Die
  worden gehanteerd door de ondersteunende diensten. De
  informatiegaring door de CID is slechts in zeer beperkte mate
  geregeld. De RCID-chef heeft een zeer centrale rol en houdt
  gewoonlijk de identiteit van de informant geheim. Het is niet
  gebruikelijk dat de identiteit van informanten wordt bekend gemaakt
  aan de korpsleiding en officier van justitie. 10. Soms worden
  politiefunctionarissen als informant ingeschreven. Daar kunnen
  redenen voor bestaan, maar er zijn ook gevallen bekend waarin
  oneigenlijke motieven een rol speelden. 11. Informanten worden soms
  gecontroleerd door een OT of door de CID zelf om de betrouwbaarheid
  van de informant te controleren. Het is niet duidelijk in welke
  gevallen hiertoe wordt besloten, in elk geval gebeurt het niet
  systematisch.

  12. De CID-en werken steeds op het grensvlak van informanten,
  gestuurde informanten en infiltranten. In meerdere gevallen hebben
  informanten met medeweten en sturing van de CID strafbare feiten
  gepleegd. 13. De operationele verantwoordelijkheid voor politile
  infiltratie ligt niet bij de CID, maar bij het PIT. Bij de politie
  ligt de operationele verantwoordelijkheid voor gecontroleerde
  afleveringen en doorleveringen meestal bij een projectleider.
  Alleen de activiteiten van informanten die moeten worden aangemerkt
  als burgerinfiltrant , vinden duidelijk onder de
  verantwoordelijkheid van de CID plaats. In een aantal gevallen
  bleek de RCID-chef onvoldoende greep op dergelijk optreden te
  hebben. Dat was in het bijzonder het geval wanneer de informant
  werd gerund door CID-ambtenaren uit een andere regio dan waar hij
  als informant stond ingeschreven (het zogenaamde combi-runnen).
  14. De NCID beheert een register waarin alle door CID-en aangemelde
  informanten onder een niet te decoderen cijfercode worden
  opgenomen. Dit register is het Informanten coderingssysteem (ICS).
  De CID-regeling 1995 bevat geen bepaling die de CID-en ertoe
  verplicht hun informanten aan te melden. Medio december 1995 hebben
  alle 25 RCID-en, de Koninklijke marechausse, de divisie Mobiliteit
  van het KLPD en een aantal bijzondere opsporingsdiensten waaronder
  de FIOD, informanten aangemeld, namelijk 5259 informanten. Mede
  omdat de NCID de aangeleverde gegevens niet controleert, bestaat
  geen betrouwbaar overzicht over alle burgerinfiltranten. Evenmin
  beschikt de NCID over een overzicht van het aantal
  doorlatingen.

  15. Er zijn binnen de CID verschillende administraties. Sommige
  hebben betrekking op subjecten ( CID-subjecten,
  grijze-veldsubjecten, de CID-informatierapporten 4×4), andere op
  informanten en weer andere op de activiteiten van de
  CID-rechercheurs (journaals en eventueel eigen zaakbestanden). Over
  de inzet van de methoden is hooguit iets te vinden in de
  journaals.

  16. De gegevens over subjecten worden door de runners zelf
  geclassificeerd naar bron, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.
  Controle van de gegevens vindt plaats door de afdeling verwerking
  en analyse. Een eenmaal gegeven waardering verandert zelden. Ook de
  evaluatie van grijze-veldregisters blijft ondanks de voorschriften
  sterk achter. De criteria voor classificering laten veel ruimte
  voor interpretatie – en de organisatie van de verwerking verschilt
  – waardoor vergelijkbare gegevens in verschillende regio’s
  verschillend worden geclassificeerd.

  17. Het is zeer twijfelachtig of de CID-officier van justitie
  buiten de gegevensverstrekking van artikel 15 Wet politieregisters
  zelf toegang heeft tot de verschillende registers.
  18. De samenwerking tussen CID-en heeft lange tijd op een laag
  pitje gestaan. Wel waren er incidentele contacten. Daarin is met
  name verandering gekomen in de regio’s rond de grote steden, dit
  als gevolg van gelijktijdige acties die waren gericht op dezelfde
  criminele groepen.

  19. De aanlevering van informatie aan de CIDSI van de NCID is
  niet volledig, maar inmiddels zijn wel ruim 60.000 natuurlijke
  personen in het systeem opgenomen. De NCID voert in dit opzicht
  geen controle uit op het aangeleverde materiaal.

  20. De verstrekking van CID-informatie aan het buitenland vergt
  inschakeling van de landelijk CID-officier maar het is aannemelijk
  dat deze regel niet steeds wordt nageleefd.
  21. Korpsbeheerders houden zich weinig met het CID-werk bezig. Wel
  hebben zij belangstelling voor de houding van de politie, de
  veiligheid, eventuele budgetoverschrijdingen en exceptionele
  gevallen – en daarmee voor een deel van de CID-werkzaamheden.
  Verder willen zij soms CID-informatie kunnen krijgen in het kader
  van de bestuurlijke rechtshandhaving.

  22. Nagenoeg alle korpschefs hebben weinig tot geen aandacht
  gehad voor het CID-werk. De korpschefs hebben last van de
  afscherming van de kant van de CID. Zij achten de sturende rol van
  de CID-en soms te groot.

  23. Officieren van justitie hebben, behoudens enkele
  uitzonderingen, geen algemene kaders voor het CID-werk gecreerd.
  Wel komt het voor dat met name bij langdurige informatietrajecten
  concrete aanwijzingen worden gegeven over te volgen
  onderzoekslijnen. De sturingsmogelijkheden zijn echter beperkt,
  vooral omdat de officier van justitie onder negatieve controle van
  de politie staat: de politie selecteert wat de officier te zien
  krijgt. Dat soms divergerende opvattingen bestaan tussen
  CID-officier en zaaksofficier belemmert de gezagsuitoefening van
  het openbaar ministerie. Met het oog op de onderzoeksprioritering
  heeft de CID-officier van justitie een belangrijke functie.

  24. De rechterlijke controle op het CID-werk is slechts
  indirect. Enkele rechters-commissarissen willen meer inzicht in het
  door of onder auspicin van de CID uitgevoerde onderzoek. De
  mogelijkheden van de zittingsrechter om nader in te gaan op dit
  CID-matige onderzoek zijn beperkt. De bron van de verzamelde
  informatie hoefde van de rechter tot nu toe niet prijsgegeven te
  worden. CID-informatierapporten komen als zodanig nooit op tafel
  van de zittingsrechter.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken