• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 4.1 Inleiding

  4 TACTISCHE RECHERCHE

  4.1 Inleiding

  4.1.1 Algemene introductie

  Als afzonderlijke eenheid binnen de politie verwerft de
  recherche voor het eerst rond 1900 een eigen positie. De opkomst en
  de institutionalisering van de recherche volgen in feite de
  ontwikkelingen van het bestaande politiebestel. In het begin van de
  20ste eeuw wordt in gemeentepolitiekorpsen een organisatorische
  scheiding aangebracht tussen de algemene politiedienst en de
  justitile dienst. In de kiem ligt hierin de latere tweedeling
  tussen surveillancedienst en recherche. Bij de rijkspolitie
  voltrekt de vorming van centraal georganiseerde, specialistische
  recherche-onderdelen zich pas in de periode 1965-1980. Er komen
  recherchegroepen naast de reeds bestaande, lokaal georinteerde
  landgroepen. Noot De functie van de tactische recherche
  laat zich het best omschrijven wanneer daarbij het proces van
  specialisatie binnen de recherche wordt betrokken. Zo is de
  criminele inlichtingendienst (CID) als afzonderlijke eenheid binnen
  de politie ontstaan door taken van de klassieke, algemene
  recherche-eenheden af te splitsen. Andere specialismen binnen de
  politie zijn bijvoorbeeld de observatieteams (OT), arrestatieteams
  (AT), de technische recherche en de sectie technische ondersteuning
  (STO). In dit hoofdstuk gaat het om de tactische recherche. De term
  tactisch wordt vaak gebruikt ter onderscheiding van de technische
  recherche (TR). De technische recherche is de specialistische
  afdeling die al sinds het begin van deze eeuw het technische bewijs
  levert in onderzoeken. De technische recherche stelt sporen, zoals
  vingerafdrukken, deuken en bloedsporen, veilig op de plaats van het
  delict, identificeert deze en verricht natuurkundig en scheikundig
  onderzoek op materiaal dat op de plaats van het delict is
  aangetroffen. Noot De technische recherche werkt ten
  behoeve van het tactisch recherche-onderzoek.

  De tactisch rechercheur verzamelt inlichtingen met betrekking
  tot strafbare feiten en personen die ervan verdacht worden zich
  schuldig te hebben gemaakt aan het plegen van strafbare feiten. Dit
  heeft tot doel de onderliggende strafzaken bij het openbaar
  ministerie aan te brengen ter afdoening. Noot De
  tactisch rechercheur is derhalve georinteerd op het aanleveren van
  bewijsmateriaal voor concrete zaken. Binnen het totale onderzoek
  zal de tactische recherche gebruik (moeten) maken van de
  noodzakelijke specialisten en ondersteunende diensten, zoals de
  technische recherche, de criminele inlichtingendiensten, de
  observatieteams en andere ondersteunende eenheden.

  In de laatste vijfentwintig jaren is de positie van de tactische
  recherche als afzonderlijke dienst binnen de politie veranderd. Die
  veranderingen hangen samen met een wisselende waardering voor de
  positie van de recherche als justitile politiedienst.

  Het rapport Politie in Verandering (1977) heeft
  aanvankelijk bijgedragen aan een verankering van een groot deel van
  de recherchefunctie binnen de basispolitiezorg. Het recherchewerk,
  dat op die plaats in het korps plaatsvond, betrof in die periode
  vooral de aanpak van kleine en middelgrote vormen van
  criminaliteit. Zowel in kringen van de politie als justitie
  ontstaat in de tweede helft van de jaren tachtig onvrede over de
  wijze waarop fraude en milieucriminaliteit worden aangepakt en met
  name ook over de wijze waarop wordt opgetreden tegen de
  georganiseerde misdaad. Vooral met het oog op dat laatste werd een
  efficintere en effectievere politie-organisatie nagestreefd. Op
  politiek niveau werd dit streven ondersteund, enerzijds omdat met
  de stijging van de criminaliteitscijfers de misdaadbestrijding
  hoger op de politieke agenda kwam, maar anderzijds ook omdat de
  werkdruk van politie en justitie sterk toenam en de resultaten van
  het politie-optreden niet bijzonder gunstig leken. Deze
  ontwikkelingen vormden belangrijke stimulansen tot onderzoek naar
  georganiseerde criminaliteit door afzonderlijke tactische
  recherche-eenheden. Thans voltrekt het tactisch recherchewerk zich,
  als gevolg van deze ontwikkelingen, op diverse organisatorische
  niveaus binnen de politie. Een deel van de tactische recherche is
  namelijk gentegreerd in de basiseenheden. In tweede plaats vindt
  tactisch recherchewerk plaats door de districtsrecherche. Ten derde
  zijn permanente regionale tactische teams voor de bestrijding van
  de georganiseerde criminaliteit. Deze regionale teams worden vaak
  aangevuld met ambtenaren van andere eenheden van binnen of buiten
  de politie. Noot Daarnaast opereert de tactische
  recherche in verschillende interregionale samenwerkingsverbanden.
  Bedoeld worden hier de Recherche Bijstandsteams (RBT’s) en de
  kernteams (Interregionale Rechercheteams-IRT’s) waaronder het
  landelijk rechercheteam (LRT). Noot RBT’s worden op ad
  hoc basis samengesteld naar aanleiding van capitale
  delicten als ontvoeringen, gijzelingen en moorden. Voor de RBT’s
  houden de verschillende regiokorpsen capaciteit vrij en lenen zij
  zonodig hun rechercheurs uit.
  Het onderwerp van dit hoofdstuk is het algemene recherchewerk, met
  name in het kader van onderzoeken naar georganiseerde
  criminaliteit, in de regionale recherche-afdelingen van de
  politiekorpsen. De afdelingen tactische recherche hebben geen
  expliciete wettelijke basis. Ook het Besluit beheer regionale
  politiekorpsen (Stb 1994, 224) noemt geen verplichte aanwezigheid
  van recherche-eenheden. Het bestaan van een tactische recherche
  ligt wellicht zo voor de hand dat nadere regeling niet nodig
  leek.

  4.1.2 Opbouw van het hoofdstuk

  In het rapport Opsporing gezocht zijn geen vragen genoemd
  die expliciet zijn toegesneden op de tactische recherche. Wel zijn
  enkele vraagpunten over opsporingsorganisaties geformuleerd die
  richtinggevend zijn voor de inhoud van dit hoofdstuk:

  8A. Hoe vindt feitelijk de sturing vooraf en de controle
  achteraf van de politie door het OM en de rechters-commissarissen
  over het gebruik van opsporingsmethoden plaats?
  8B. Hoe zou de sturings- en controlestructuur van de politie kunnen
  worden verbeterd? 8D. Hoeveel politie- en justitiefunctionarissen
  zijn betrokken bij de strijd tegen de zware, georganiseerde
  criminaliteit?

  9E. Hoe is de informatie-uitwisseling tussen de lokale
  recherche, regionale recherche en de
  kernteams over het
  gebruik van opsporingsmethoden en de verkregen criminele
  informatie?

  In dit hoofdstuk wordt eerst de organisatie van de tactische
  recherche beschreven. Het gaat dan om haar taak, haar plaats binnen
  het korps met bijzondere aandacht voor haar relatie met de CID en
  de ondersteunende eenheden, alsmede de opleiding (4.2). Daarna
  wordt beschreven hoe de beslissing tot stand komt een bepaalde zaak
  tactisch te onderzoeken, hoe de beslissing tot stand komt daarin
  van bijzondere opsporingsmethoden gebruik te maken en hoe de
  verslaglegging respectievelijk het opmaken van proces-verbaal
  geschiedt (4.3). Vervolgens komen de samenwerking en cordinatie
  tussen de regionale recherche-afdelingen, de samenwerking en
  cordinatie tussen de regionale recherche en de Divisie centrale
  recherche-informatie (CRI), de internationale samenwerking en de
  samenwerking met andere onderzoekseenheden aan de orde (4.4). Deze
  paragraaf beantwoordt vraag 9E van Opsporing gezocht, met
  dien verstande dat de informatie-uitwisseling ook aan de orde kwam
  in het vorige hoofdstuk. Het laatste deel van de bevindingen gaat
  over de sturing van en controle op de tactische recherche. Dit
  hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken