• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 4.2 Organisatie tactische recherche

  4.2 Organisatie tactische recherche

  4.2.1 Taak

  De tactische recherche heeft tot taak gegevens te verzamelen met
  betrekking tot strafbare feiten en personen die ervan verdacht
  worden strafbare feiten te hebben gepleegd. Verkregen gegevens
  dienen als bewijs ten behoeve van de strafrechtelijke afdoening
  door het openbaar ministerie (OM). Het materiaal moet betrekking
  hebben op feiten met het doel de plegers van die feiten te
  achterhalen; daarmee onderscheidt het tactisch onderzoek zich van
  het CID-onderzoek. Bij het CID-onderzoek heeft de
  gegevensverzameling namelijk veeleer betrekking op personen en
  groepen met het doel de door hen gepleegde en te plegen feiten te
  achterhalen of te voorspellen.

  In een groeiend aantal politiekorpsen (bijvoorbeeld Utrecht,
  Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Brabant-Zuidoost) wordt de
  laatste tijd – in reactie op de ontwikkelingen binnen het CID-werk
  – het primaat van de tactische recherche benadrukt. Hierbij is het
  streven erop gericht dat de hoofdlijnen van een onderzoek worden
  bepaald door enerzijds de tactische recherchechef en zaaksofficier
  van justitie en anderzijds de CID-chef en CID-officier van
  justitie. De CID werkt in deze visie ondersteunend, dat wil zeggen
  dat de tactische recherche aangeeft waarover zij informatie wil
  hebben. De tactische recherchechef en de zaaksofficier worden op de
  hoogte gebracht van de methode die de CID, het OT en het AT
  hanteren om aan informatie te komen. De tactische recherchechef en
  de zaaksofficier kunnen hun goedkeuring weigeren wanneer zij de
  indruk hebben dat de zittingsrechter de methode of het verzwijgen
  daarvan niet zal accepteren. Hoe de methode precies gehanteerd
  wordt, vernemen zij niet; de hoe-vraag wordt wel besproken in het
  overleg tussen CID-chef en CID-officier.

  De CID is niet louter te beschouwen als recherche-ondersteunende
  eenheid, maar dat doet niet af aan het feit
  dat de hoofdtaak met betrekking tot de opsporing van strafbare
  feiten binnen de politie ligt bij de tactische recherche. Zij is
  immers voor de strafrechtelijke onderzoeken in laatste instantie
  verantwoording verschuldigd aan het openbaar ministerie en de
  rechter.

  4.2.2 Plaats binnen het korps

  Het tactische recherchewerk speelt zich binnen elke politieregio
  af op diverse niveaus. De districtelijke recherche houdt zich
  voornamelijk bezig met het onderzoeken van de lokale criminaliteit.
  De bovengrens van haar werkzaamheden wordt in het algemeen bepaald
  door de plaatsgebondenheid van de criminaliteit alsook de
  organisatiegraad en professionaliteit van de betrokken verdachten.
  Naast de districtelijke recherche hebben alle regiokorpsen een
  aparte tactische recherche-afdeling op regionaal niveau. Deze houdt
  zich bezig met de bestrijding van georganiseerde criminaliteit: de
  ernst van de criminaliteit en de organisatiegraad en
  professionaliteit van de betrokken verdachten bepalen de ondergrens
  van hun werkzaamheden. Ook speelt de urgentie van het te verrichten
  onderzoek een rol.

  Bij wijze van voorbeeld:
  in het regiokorps Gelderland-Midden wordt veel voorkomende
  criminaliteit door de basispolitiezorg aangepakt; de middelzware en
  ernstige lokale criminaliteit door de recherchedistricten; en de
  georganiseerde en bovenlokale criminaliteit door de regionale c.q.
  centrale recherche. Capitale delicten zonder een bekende verdachte
  worden onderzocht door zogenaamde recherche-assistentie-eenheden of
  in geval van bijstand uit diverse politieregio’s door Recherche
  bijstandteams (RBT’s). Op de grens tussen de centrale en
  districtelijke recherche-afdelingen bestaan conflicten over wie
  onderzoeken zal aanpakken. Goed georganiseerde fietsendieven kunnen
  niet rekenen op belangstelling van de centrale recherche terwijl de
  districtsrechercheurs weinig animo hebben om veel onderzoek te
  verrichten naar de achtergronden van een kennelijke liquidatie in
  het criminele milieu, als het lijk in hun wijk gevonden wordt. Men
  tracht deze conflicten in overleg op te lossen, soms met gemengd
  samengestelde teams.

  Tactische onderzoeken naar ernstige criminaliteit worden vrijwel
  steeds door speciaal daarvoor samengestelde teams verricht. De
  samenstelling van deze teams is mede afhankelijk van de aard van
  het onderzoek: CID-rechercheurs en medewerkers van andere
  ondersteunende diensten kunnen aan zo’n team worden toegevoegd. Aan
  het hoofd van zo’n team staat doorgaans een projectleider die
  verantwoordelijk is voor het personeel en voor het onderzoek.
  Tevens is er veelal een tactisch cordinator die belast is met de
  uitvoering van de operationele taken.

  De centrale recherche-afdeling bestaat uit n tot vier procent
  van het totaal aantal politiemensen van het korps. De sterkte van
  de centrale recherche-afdelingen verschilt van korps tot korps.

  Enkele voorbeelden:
  in Limburg-Noord is de regionale tactische recherche
  klein (zo’n veertien rechercheurs op een korps van bijna 900
  mensen). Voor elk onderzoek worden rechercheurs geleend uit de
  districten. Bij districtelijke onderzoeken wordt ook weer beroep
  gedaan op specialisten van de tactische recherche. Er wordt nu
  overigens een andere organisatie ontwikkeld, omdat de middelzware
  criminaliteit onvoldoende aan bod kwam en men deze op regionaal
  niveau wil aanpakken. In Utrecht werken 25 rechercheurs vast bij de
  regionale

  tactische recherche, de zogeheten afdeling BECRO (Bestrijding
  criminele organisaties). Daarboven zijn elf plaatsen ingeruimd voor
  roulerende rechercheurs uit de districten, die minstens n jaar aan
  de afdeling verbonden blijven. Eigenlijk zouden ook twee
  secties
  OT, een sectie AT, vier of vijf man CID
  en een aantal mensen aan multidisciplinaire rechercheteams
  toegerekend moeten worden. Het regiokorps Utrecht heeft een
  formatie van ongeveer 2400. In voorgaande voorbeelden maakte de
  centrale regionale recherche circa 1,5 % van de totale formatie
  uit. In Hollands Midden bedraagt deze 3,5%. Daar bestaat de
  regionale
  tactische recherche uit ongeveer 44 personen, op
  een regionale sterkte van rond de 1300 mensen.
  De betekenis van
  cijfers over de sterkte moet op haar juiste waarde – namelijk in
  het perspectief van de organisatie van de recherche – worden
  geschat. Als een afdeling centrale recherche bijvoorbeeld
  regelmatig specialisten uitleent aan de districten, gaat dat ten
  koste van het aantal rechercheurs dat zich daadwerkelijk met
  onderzoeken van die centrale recherche bezighoudt. Omgekeerd zijn
  er ook regiokorpsen waar districtsrechercheurs in beginsel
  meewerken aan centrale onderzoeken. Datzelfde geldt voor leden van
  het OT en andere ondersteunende diensten. Aldus kan de sterkte in
  formatieplaatsen een enigszins vertekend beeld opleveren.

  In de regiokorpsen Utrecht en Limburg-Noord participeren
  districtsrechercheurs in beginsel in onderzoeken van de centrale
  recherche. In de korpsen Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden is dat
  niet het geval.

  Ook de positie van de recherche-ondersteunende diensten ten
  opzichte van de regionale tactische recherche verschilt van korps
  tot korps. Daarmee wordt gedoeld op de specialistische afdelingen
  als het OT, de STO, de CID, het AT en de technische recherche. De
  verschillende wijzen van indeling benvloeden uiteraard de
  beslissing tot inzet van die ondersteunende diensten, wanneer van
  verschillende zijden ondersteuning wordt gevraagd van die diensten.
  De verhouding tussen de tactische recherche en de CID en (andere)
  ondersteunende diensten wordt in hoofdzaak bepaald door twee
  factoren. Ten eerste kan specialisatie in bepaalde tactieken, zoals
  volgen (OT) of binnendringen (AT), een reden zijn om die
  werkzaamheden aan de betreffende dienst op te dragen.

  Observatieteams zijn bij sommige korpsen gesplitst in groepen
  die alleen voor de regionale recherche werken en groepen die alleen
  voor de districten werken (Amsterdam-Amstelland), bij andere
  korpsen is dat niet het geval (Utrecht). In het regiokorps
  Amsterdam-Amstelland is het overigens heel normaal dat een tactisch
  rechercheur observatiewerkzaamheden verricht; elders is dat minder
  gebruikelijk.
  Ten tweede vormt de wens om bepaalde onderdelen
  van een onderzoek of bepaalde opsporingsmethoden geheim te houden
  een reden de uitvoering van die delen of de toepassing van die
  methoden op te dragen aan speciale diensten of personen. Soms is
  bij de regionale tactische teams een flink aantal CID-rechercheurs
  vast ingedeeld, soms wordt dat bepaald per onderzoek, in andere
  gevallen zijn er maar n of twee CID-rechercheurs vast verbonden aan
  de centrale rechercheteams.

  In Brabant-Zuid-Oost zijn de tactische recherche en
  de
  CID tezamen in achttien geografisch verspreide afdelingen
  ondergebracht.

  Het gaat bij het CID-onderzoek ten dele om activiteiten in de
  zogeheten proactieve fase, maar ten dele ook om activiteiten
  tijdens het tactisch onderzoek dat gericht is op bepaalde feiten of
  verdachten. De tactische recherche moet in haar processen-verbaal
  en op de zitting alle handelingen die zij in het onderzoek heeft
  verricht, en feiten die zij heeft waargenomen, vermelden. Zij
  hanteert dan ook alleen opsporingsmethoden die op de zitting in het
  openbaar volledig te verantwoorden zijn. Politie en justitie hebben
  er belang bij bepaalde feiten of methoden verborgen te houden. Zo
  wordt met het oog op de veiligheid van de informant diens naam
  verborgen gehouden of wordt met het oog op het blijvend gebruik van
  een opgestelde videocamera daarvan geen gewag gemaakt.

  Met geheimhouding van bepaalde feiten of methoden kan op twee
  manieren worden omgegaan. De tactische recherche kan ter
  terechtzitting met redenen omkleed een beroep doen op het belang
  een CID-bron af te schermen. De rechtbanken respecteerden, en
  respecteren tot op zekere hoogte nog steeds dat de politie niet
  alles op de zitting wil of kan vertellen. Veel vaker wordt evenwel
  de tweede weg bewandeld. Daarbij wordt gesteld dat vragen over de
  identiteit van de informant op de openbare terechtzitting niet
  beantwoord kunnen worden – verspreken is onmogelijk – als de
  tactische rechercheur niet weet dat een informant in het spel is;
  dit vanwege het feit dat niet de tactisch rechercheur, maar de
  CID-rechercheur de informant heeft gerund. Iets dergelijks geldt
  voor inkijkoperaties gepleegd door een AT en het plaatsen van een
  camera op een bepaalde vooralsnog geheim te houden locatie door een
  OT. Noot Bij deze taakverdeling past het zogenoemd

  need-to-know-leerstuk:
  de tactisch rechercheur moet alleen willen weten wat
  noodzakelijk is voor de bewijsvoering. Dit principe is tegengesteld
  aan het nice-to-know-principe, waarbij de tactisch
  rechercheur niet

  alleen het noodzakelijke, maar alles wat hij interessant vindt, te
  weten komt. Noot In de praktijk moet de tactische
  recherche vertrouwen op de deugdelijkheid van de informatie die de
  CID verstrekt. De tactische recherche wordt bewust onkundig
  gehouden van een deel van het werk van ondersteunende diensten. De
  mate waarin dit gebeurt, verschilt per regiokorps en lijkt, nu het
  in enkele gevalllen pijnlijk aan het licht is gekomen, af te nemen.

  De IRT-affaire, waarbij slechts enkele leden van het OM van
  een bepaalde vergaande opsporingsmethode op de hoogte waren, alsook
  de zaak
  Henk R., waarbij voor de rechtbank
  inkijkoperaties werden ontkend terwijl ze in hoger beroep werden
  toegegeven zijn illustraties van de problemen die bij al te
  krachtige hantering van het need-to-know-/nice-to-know-principe
  kunnen ontstaan. Met name in Utrecht naar aanleiding van de
  zaak
  Henk R. bleken de autonomie van de CID en de
  daaruit voortvloeiende spanningen met de tactische recherche groot
  te zijn. Overigens is in diezelfde casus gebleken dat ook de

  tactische recherche een opdracht tot een inkijkoperatie
  niet heeft gemeld.

  Zoals reeds in de vorige deelparagraaf werd vermeld, wordt in
  diverse regiokorpsen het primaat van de tactische recherche
  benadrukt. Dat is bijvoorbeeld het geval in het regiokorps Utrecht,
  waar tot de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam (1 december
  1994) in de zaak Henk R. een strikte scheiding bestond tussen CID
  en
  tactische recherche. Die scheiding hield in dat de CID-kolom – van
  runner tot en met CID-officier van justitie – zaken en methoden
  besprak zonder deze ter beschikking te stellen aan de tactische
  recherche. Het primaat van de tactische recherche betekent in dit
  geval de tactische projectleider met in zijn kielzog de
  zaaksofficier van justitie uiteindelijk op de hoogte zijn van alle
  informatie (behoudens die welke kan leiden tot informatie over de
  identiteit van de informant). Daardoor kunnen de tactische chef en
  de zaaksofficier van justitie sturing geven aan het onderzoek en de
  CID weer in een ondersteunende rol worden geduwd. De consequentie
  is wel dat de algemene nieuwsvergaring en de
  criminaliteitsbeeldanalyses van de CID onder druk komen te staan.
  In de regiokorpsen waar men al langer uitgaat van het primaat van
  de tactische recherche, meent men dat de tactische recherche in
  ieder geval op de hoogte moet zijn welke opsporingsmethode is
  gehanteerd. Toch bestaat er geen formeel hirarchische relatie
  tussen tactische recherche en CID. Dat is uiteraard wel het geval
  als individuele CID-rechercheurs in een tactisch team onder leiding
  van een tactische chef werken. In dat geval wordt van tevoren met
  de CID-chef afgesproken dat de CID-rechercheurs de bereidheid
  moeten hebben opdrachten van de tactische chef aan te nemen. Maar
  buiten het geval van die speciale teams hebben de tactische
  recherche en de CID elk hun eigen chef. Deze chefs staan in een min
  of meer gelijkwaardige verhouding tot elkaar. Het gevolg daarvan is
  dat een verzoek aan de CID om in een tactisch onderzoek iets
  CID-matigs uit te voeren in de praktijk kan verzanden, bijvoorbeeld
  als de CID-chef andere prioriteiten stelt.

  4.2.4 Werving en opleiding

  Er bestaan geen specifieke opleidingsvereisten voor tactisch
  rechercheurs die belast zijn met de opsporing en bestrijding van
  georganiseerde criminaliteit. Evenmin geldt bij alle korpsen de
  voorwaarde dat rechercheurs een verplichte basisopleiding moeten
  hebben gevolgd. Er is evenwel een tendens waarneembaar twee van de
  vele cursussen, die door tactisch rechercheurs gevolgd kunnen
  worden, verplicht te stellen voor toekomstige rechercheurs. Dat
  zijn de Recherche basis cursus en de Cursus algemene recherche, die
  door de Politie opleidingscentra en de regiokorpsen worden
  verzorgd. Noot

  De Recherche basis cursus is in eerste instantie bedoeld voor
  politiefunctionarissen belast met de generale taakstelling, die
  tenminste twee jaren praktijkervaring hebben. Daarnaast kunnen
  medewerkers van bijzondere opsporingsdiensten de cursus volgen.
  Noot Dit is een vier weken durende cursus waarin de
  basale recherchevaardigheden worden aangeleerd met nadruk op
  technische, tactische en juridische onderwerpen op basisniveau. De
  georganiseerde criminaliteit en de diverse organisaties en
  onderdelen van de politie die bij de criminaliteitsbestrijding zijn
  betrokken, komen niet aan de orde. De Recherche basiscursus vormt
  de voorwaarde voor vervolgrecherche-onderwijs.

  De Cursus algemene recherche bestaat uit een vier weken durend
  programma waarin diverse onderwerpen aan bod komen. De nadruk ligt
  op het verhoor, het rechercheren en het proces-verbaal. Relevant
  voor dit onderzoek zijn de onderdelen Bijzondere recherchediensten
  en Plukze-wetgeving. Het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut
  Politie (LSOP) noemt in zijn overzicht voor 1995-1996 van
  opleidingen en diensten onder het kopje recherche tegen de zestig
  cursussen en trainingen, waarvan ongeveer een derde van belang kan
  zijn voor tactische recherche belast met de bestrijding van
  georganiseerde criminaliteit. Daarnaast zijn er nog eens dertien
  opleidingen en trainingen gericht op georganiseerde criminaliteit,
  in duur varirend van n tot vijf dagen.

  De Rechercheschool is het enige instituut dat
  recherche-onderwijs geeft aan politie-ambtenaren. Door de
  Rechercheschool is een aantal modulen op het gebied van de
  recherchekunde en criminaliteitsbeheersing ontwikkeld. Deze modulen
  zijn te beschouwen als specialistische vervolgopleidingen op de
  Recherche basis cursus en de Cursus algemene recherche.

  Genoemd kunnen worden:
  de cursus Plukze, bedoeld voor groepschefs en unithoofden
  Zware criminaliteit en rechercheurs met een financieel taakaccent.
  De van de cursus Criminele Inlichtingen Diensten, te onderscheiden
  cursus Zicht op de CID, is bedoeld voor opsporingsambtenaren die in
  het kader van recherche-onderzoeken enige kennis over de
  CID
  nodig hebben maar zelf geen CID werkzaamheden uitvoeren.
  Aan het instapniveau worden geen specifieke eisen gesteld. De
  cursus heeft ten doel de cursist op de juiste wijze relevante
  gegevens aan de
  CID te verstrekken en door de CID ter
  beschikking gestelde informatie te hanteren. Ook kan nog genoemd
  worden de nascholingsdag Strafrecht en strafvordering voor
  recherchechefs, hulpofficieren van justitie en docenten. Voorts
  zijn er diverse modulen met betrekking tot de georganiseerde
  criminaliteit die als kernteamcursussen door de
  Rechercheschool
  worden verzorgd. (Zie hoofdstuk 6 Kernteams van deze
  bijlage.)

  De keuze welke politie-ambtenaren in een tactisch team komen, wordt
  slechts voor een deel gemaakt aan de hand van de vooropleiding. In
  sommige regiokorpsen – zoals Brabant-Noord – bemoeit de officier
  van justitie
  zware criminaliteit zich met die beslissing. Soms beperkt het
  openbaar ministerie zich tot bemoeienis met de aanstelling van de
  teamleiding. Elders is het een pure politie-beslissing. Bij die
  beslissing kan ook de ervaring een rol spelen. Wat betreft het
  gewicht van de recherche-ervaring bestaan ook weer grote
  verschillen tussen de regiokorpsen. Korpsen die tijdens de
  politiereorganisatie al het mogelijke hebben genvesteerd in de
  basispolitiezorg hebben dit soms ten koste laten gaan van de omvang
  van de recherche. Het is ook voorgekomen dat bij het vervullen van
  vacatures als gevolg van de reorganisatie door toepassing van de
  centrale regelgeving prioriteit is gegeven aan ancinniteit en
  recherche-ervaring een kleinere rol speelde. Voorts zijn korpsen te
  noemen waar een zogeheten roulatiesysteem bestaat waardoor mensen
  met weinig en uitsluitend districtelijke recherche-ervaring
  plotseling zware onderzoeken moeten verrichten. Voor
  leidinggevenden bij de recherche bestaat geen aparte opleiding. Het
  onderwerp recherche krijgt op de Nederlandse Politie Academie
  nauwelijks aandacht. Verder hebben veel studenten van de
  Nederlandse Politie Academie, die leidinggevende fucnties in de
  politiekorpsen (gaan) bekleden, weinig ervaring en geen vakkennis
  inzake recherche-aangelegenheden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken