• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 4.3 Beslissingen over de keuze van zaken en methoden

  4.3 Beslissingen over de keuze van zaken en methoden

  4.3.1 Zaken

  Omdat de regionale, centrale recherche-eenheden in grootte
  variren, verschilt ook het aantal onderzoeken dat de centrale,
  tactische recherche-afdelingen per jaar tot een einde brengen. Het
  gaat om tussen de n en zeven zaken. Meer dan de helft van het
  aantal onderzoeken dat de regionale rechercheteams doen, heeft
  betrekking op drugs. Daarnaast treffen we in volgorde van afnemende
  hoeveelheid respectievelijk onderzoeken aan naar fraude en
  witwassen, hooggeorganiseerde overvallen en afpersingen,
  georganiseerde autodiefstallen, levensdelicten, vrouwenhandel en
  milieuzaken.

  De heer Koekkoek:
  (…) Mijnheer Wilzing, aan welke vormen van criminaliteit
  dient de politie volgens u prioriteit te geven?
  De heer Wilzing:
  Wij hebben in mijn beleving de afgelopen jaren een enorme
  impuls gegeven aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Waar
  je voor uit moet kijken – ik hoorde dat vanmorgen in het verhaal
  van Fijnaut terug en dat spreekt mij aan – is dat je niet te veel
  in het bovenste segment gaat zitten en dat je met name vormen van
  middencriminaliteit, vormen die vaak een heel directe impact hebben
  op de burger die wij dienen en voor wie wij er horen te zijn,
  vergeet. Als u dit aan mij vraagt als korpschef van IJsselland zeg
  ik: daar kijk ik op het ogenblik heel nadrukkelijk naar. Het
  probleem met georganiseerde criminaliteit, vooral als het een
  internationale uitstraling heeft, beschrijf ik soms als kaasfondue
  waarbij de kaas een beetje aan het stollen is. Je pakt een stuk uit
  iets wat niet klopt, je trekt het omhoog en vervolgens heb je een
  gigantisch dradennet dat heel andere kanten uitgaat. Zo kan het
  zijn dat ik in mijn gebied, tussen Deventer en Zwolle, een stukje
  criminele organisatie naar boven trek en dat ik bijna uitsluitend
  in het westen van het land aan het werk ben of dat ik in het zuiden
  terecht kom. Dan heb ik er dus niets meer mee te maken. Ik denk dat
  wij daar dat netwerk van IRT’s, van
  kernteams, op een prima
  manier op hebben gezet. Vervolgens moeten wij heel goed kijken naar
  het handwerk, het werk van met name de rechercheur. Wij hebben een
  heel sterke beweging gemaakt in de richting van de generale
  taakstelling. Wij moeten ons heel goed richten op genoemde vormen
  van criminaliteit.
  Noot

  Er is onderscheid te maken tussen wie formeel de beslissing neemt
  welke onderzoeken worden aangepakt, en wie deze materieel
  voorbereidt. Formeel neemt de parketleiding of de regionale
  driehoek, bestaande uit de hoofdofficier van justitie,
  korpsbeheerder en korpschef de beslissing. De rol van de driehoek
  lijkt evenwel per regiokorps nogal te verschillen per regiokorps.
  Indien de driehoek een inhoudelijke rol speelt, wordt de keuze voor
  grote onderzoeken voorgelegd aan het driehoeksoverleg of geeft het
  driehoeksoverleg prioriteiten aan als: in n jaar vier grote
  onderzoeken, waarvan n fraude en n milieu.

  Deze betrokkenheid van de driehoek treffen we bijvoorbeeld
  aan in het regiokorps Amsterdam-Amstelland, in Brabant- Zuid-Oost
  (waar twee burgemeesters namens het regionale college aan deelnemen
  en een officier van justitie zware criminaliteit) en in
  Utrecht.

  De heer Koekkoek:
  Ik wilde u vervolgens vragen over de prioritering in de zin
  van de keuze van de onderzoeken die de politie, ook uw korps,
  uitvoert. In hoeverre heeft u daar als korpschef invloed
  op?
  De heer Wiarda:
  In de afgelopen jaren heeft zich daar een groei in
  voorgedaan, die er nu toe leidt dat de prioriteitskeuzen een
  onderwerp zijn in de regionale driehoek: een punt van overleg
  tussen de hoofdofficier van justitie, de
  korpsbeheerder en
  de korpschef. In het verleden is dat niet altijd zo geweest en werd
  de

  onderwerpenkeuze in sterke mate in de politile, justitile lijn
  bepaald. De ontwikkeling daarin is zo geweest, dat we komen uit een
  periode van tien, vijftien jaar geleden waarin onderzoeken startten
  als er een aangifte was van een benadeelde. En als er een aangifte
  is van een benadeelde moet de politie een opsporingsonderzoek doen.
  Dan ontstaat er overleg met justitie en gaat een onderzoek lopen.
  Toen het verschijnsel georganiseerde criminaliteit sterker naar
  voren kwam en sterker werd ontdekt, werd het accent verlegd niet
  meer zozeer naar de aangifte van de benadeelde maar naar het kiezen
  van een bepaalde groepering waar onderzoek op wordt verricht.
  Vanuit de stijl zoals die altijd had gegolden, bleef dat dus heel
  sterk in de politile, justitile lijn liggen. Van lieverlede hebben
  wij ontdekt, dat met name de vraag van de maatschappelijke
  relevantie in de prioritering een zeer bestuurlijke vraag is. Een
  van de eerste terreinen waarop dat nadrukkelijk naar voren kwam,
  was het terrein van de milieucriminaliteit, die heel sterk vanaf de
  bestuurlijke kant is ingezet veel meer dan van de justitile
  kant.

  Een tweede voorbeeld, een voorbeeld uit mijn eigen praktijk,
  is de problematiek van de horeca in de stad Utrecht, wat typisch
  ook een problematiek is van het bestuur van de gemeente Utrecht.
  Daar komt de behoefte naar voren om daar een scherper beeld van te
  krijgen, niet alleen in de vorm van een analyse uit open bronnen
  maar ook een analyse uit criminaliteitsgegevens.

  Zo zijn we nu op het punt aangeland, dat er geen nieuwe grote
  projecten meer worden gestart zonder dat de regionale driehoek zich
  daarover heeft gebogen.
  Noot
  De uiteindelijke beslissing van de parketleiding wordt voorbereid.
  Soms worden achtereenvolgens verschillende niveaus betrokken bij de
  voorbereiding.
  Dat is te illustreren aan de hand van de wijze van beslissen in
  het ressort ‘s-Gravenhage. Daar hebben de vijf regiokorpsen zich
  gecommitteerd om per regiokorps dezelfde criminaliteitsbeelden te
  maken. (Er wordt nu niet stil gestaan bij de rol van het Platform
  criminaliteitsbeheersing dat op grond van het kernteam-convenant
  een rol speelt.) Op grond van criminaliteitsbeelden wordt een
  regionaal beleid vastgesteld. Vervolgens vindt in de ressortelijke
  politie-adviescommissie (van recherchechefs) een
  afstemmingspresentatie plaats. Daar wordt onder meer gekeken of
  bepaalde regiokorpsen niet dezelfde soort onderzoeken uitvoeren
  maar anders noemen, waardoor er sprake is van dubbelslagen. Daarna
  wordt een presentatie gegeven in een gecombineerde vergadering van
  de ressortelijke commissie zware criminaliteit, politie en
  justitie, onder voorzitterschap van de advocaat-generaal zware
  criminaliteit. De volgende stap is dat in de ressortsvergadering
  met de hoofdofficieren van justitie uiteindelijk een eerste keuze
  plaatsvindt, waaraan de procureur-generaal zich committeert.
  Vervolgens toetst het Cordinerend beleidsoverleg (
  CBO) of
  een en ander aansluit bij de landelijke prioriteiten. Het ziet er
  naar uit dat de rol van het
  CBO sinds kort groter is. In
  veel gevallen wordt de zaakskeuze echter voorbereid (en daarmee
  de facto gemaakt) door rechercheleiding, de CID en het
  openbaar ministerie. Noot In sommige gebieden is er
  verder een rol weggelegd voor andere organen, zoals bijvoorbeeld de
  districten van de regiokorpsen Noot of de FIOD. Van de
  zijde van het openbaar ministerie beslissen soms het hoofd van de
  afdeling Georganiseerde Criminaliteit en de CID-officier van
  justitie en soms alleen de CID-officier namens de hoofdofficier van
  justitie. Noot Van de kant van de politie beslissen het
  hoofd van de regionale CID en het hoofd van de centrale recherche.
  Noot Naast de genoemde functionarissen nemen vaak ook
  districtschefs deel aan de besprekingen over de
  prioriteitenstelling tussen openbaar ministerie en politie. In die
  besprekingen wordt over de keuzen van de voor te dragen zaken en
  criminele groepen beslist en worden lopende projecten doorgaans
  regelmatig gevalueerd. In het regiokorps Hollands Midden wordt
  de voortgang bewaakt door hetzelfde overleg van politie en openbaar
  ministerie dat de keuze maakt uit aan te pakken onderzoeken. In het
  regiokorps Limburg-Noord krijgt de centrale recherchechef, nadat
  het onderzoek is geselecteerd, de verantwoordelijkheid voor de
  voortgang ervan.

  Gelet op artikel 148 Sv, dat de officier van justitie met de
  leiding van de opsporing belast, liggen de verhoudingen in die
  besprekingen formeel vast. In praktijk zijn sommige officieren van
  justitie zich ervan bewust dat de politie de leidinggevende rol van
  het openbaar ministerie relativeert. Soms stelt de politie zelfs
  dat het openbaar ministerie denkt dat het openbaar ministerie de
  keuzen maakt, maar dat de politie dat in feite zelf doet.

  De heer Rabbae:
  Mijnheer Jansen, als het om de prioriteitenkeuze gaat, hoeft
  u niet te verwijzen naar allerlei overlegstructuren. Wij kennen
  deze allemaal. Ik vraag u gewoon op de man af wat u vindt. Als het
  gaat om onderzoeken die gedaan moeten worden, vindt u dan dat de
  prioriteiten op lokaal niveau bepaald moeten worden of op landelijk
  niveau?
  De heer Jansen:
  Ik denk dat hier sprake is van tweerichtingsverkeer, zowel
  van bottom up, naar boven toe gegenereerd, als van top down. Als je
  praat over zware, georganiseerde criminaliteit, dan heb je het
  inderdaad over criminaliteit die je op straat ziet, in de wijken
  van je eigen stad. Maar er is ook internationale criminaliteit die
  bijvoorbeeld via internationale relaties wordt aangeleverd, waarbij
  aan Nederland verzocht wordt hier iets mee te doen. Wij hebben
  elkaar in internationaal verband beloofd dat te doen. Het is dus
  een wisselwerking. Ik denk echter wel dat de Nederlandse
  criminaliteit, de criminaliteit die op ons grondgebied plaatsvindt,
  als je goed kijkt naar je eigen omgeving, voor een groot deel
  alleen maar bottom up is te genereren.
  De heer Rabbae:
  Dus u kiest voor een soort harmoniemodel?
  De heer Jansen:
  Ja. Noot Aan de besprekingen over zaakskeuzen
  kunnen presentaties door de misdaadanalisten voorafgaan. Zij zouden
  in staat geacht moeten worden de keuze in vergaande mate voor te
  bereiden. De informatie die de CID vergaart, speelt niet altijd een
  doorslaggevende rol. In een poging een meer compleet beeld te
  krijgen van de misdaad in een regio wordt fenomeenonderzoek
  bepleit. Fenomeenonderzoek moet het criminaliteitsbeeld, dat op
  grond van CID-informatie tot stand komt, aanvullen en bijstellen.
  Noot Dat ook misdaadanalyse niet in alle gevallen een
  even grote rol speelt, ligt niet alleen aan de kwaliteit van de
  inlichtingen. De rechercheleiding huldigt vaak de opvatting dat het
  onwenselijk is dat de CID de tactische recherche dwingt tot
  bepaalde zaakskeuzen. De rechercheleiding wil anders geformuleerd
  niet dat de CID in plaats van de tactische recherche de materile
  beslissing over de zaakskeuze neemt. In de praktijk wordt de keuze
  welke zaken worden aangepakt, gemaakt door het potentieel
  werkaanbod af te zetten tegen een aantal criteria. In de eerste
  plaats gaat het om de organisatiegraad van de criminele groep,
  afgemeten aan de acht basiskenmerken van georganiseerde
  criminaliteit. Deze zijn door de CRI geformuleerd en inmiddels door
  het CBO overgenomen.
  De acht kenmerken zijn:
  1. Wordt de groep gekenmerkt door een hirarchische
  structuur, met een min of meer vaste taakverdeling; 2. Kent de
  groep een intern sanctiesysteem; 3. Is er sprake van
  witwassen
  van geld; 4. Is er sprake van omkoping van
  overheidsfunctionarissen of van werknemers van overigens legale
  bedrijven; 5. Is de groep actief met het plegen van verschillende
  soorten criminele activiteiten; 6. Wordt door de groep gebruik
  gemaakt van dekmantelfirma’s; 7. Strekken de activiteiten van de
  groep zich uit over een lange periode; 8. Maakt de groep zich
  schuldig aan geweld tegen personen uit het criminele milieu. Naast
  deze indeling van de organisatiestructuur van een criminele groep
  bestaat binnen het
  CBO bijzondere aandacht voor de
  innesteling in de bovenwereld.
  Noot

  Op de CBO-conferentie van 8 en 9 mei 1995 heeft het CBO besloten
  twee criteria toe te voegen:

  • de maatschappelijke impact van de activiteiten van een
   gedentificeerde criminele groepering
  • het internationaal actief zijn van een gedentificeerde
   criminele groepering. Naast de organisatiegraad van de criminele
   groep – waarover de CID doorgaans de meeste informatie te bieden
   heeft, en op grond waarvan de officier van justitie het dichtst bij
   de landelijke prioriteitstelling kan blijven – worden de volgende
   criteria gehanteerd bij de besluitvorming: de maatschappelijke
   doorwerking in de regio, de kans op succes, de kosten, het zicht op
   mogelijke verdachten in de regio, beschikbare capaciteit en
   eventuele regionale prioriteiten. Elke regio heeft wel een lijst
   met binnen de regio opererende belangwekkende criminele groepen die
   nog nooit zijn aangepakt. Het regionaal belang en de door de
   recherche ingeschatte kans van slagen zijn vaak doorslaggevend bij
   de keuze. Het regionale belang en de haalbaarheid van het onderzoek
   kunnen ook met elkaar botsen. In Utrecht wordt op dit moment een
   onderzoek uitgevoerd dat het openbaar ministerie van regionaal
   belang achtte, terwijl de tactische recherche twijfelde aan de
   haalbaarheid van het onderzoek.

  Hoe een regionale prioriteitstelling eruit kan zien, is te
  illustreren aan de hand van het Beleidsplan divisie
  criminaliteitsbeheersing en ondersteunende taken 1995-2000 van het
  regiokorps Drenthe. Daaruit blijkt dat het OM voor 1995 de
  volgende, aflopende prioriteitsvolgorde vaststelde:

  1. Delicten waarbij de lichamelijke integriteit van personen
  werd aangetast; 2. Delicten waarbij op grote schaal goederen werden
  ontvreemd en die ook een georganiseerd karakter dragen;

  3. Georganiseerde fraude;
  4. Georganiseerde drugs- en vuurwapenhandel;
  5. Georganiseerde criminaliteit op het gebied van illegale vuil- en
  afvalverwerking.

  Tot nu toe lijken landelijke prioriteiten niet steeds
  doorslaggevend te zijn, behalve als gevolg van de invloed van de
  CRI-criteria. Het komt overigens wel voor dat bijvoorbeeld een
  procureur-generaal opdracht geeft een zaak aan te pakken, terwijl
  de recherche daar niet veel voor voelt.

  De voorzitter:
  Komt het nu ooit voor dat er een keuze gemaakt wordt waar u
  niet achter staat? Die niet bij u vandaan komt?
  De heer Van Amerongen:
  Er is binnen de driehoek nog geen keuze gemaakt waar ik niet
  achter kon staan.
  De voorzitter:
  Is er niet n voorbeeld waarvan u kunt zeggen dat u er
  helemaal geen zin in had, maar dat u wel moest doen?
  De heer Van Amerongen:
  U bedoelt als onderzoek?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Van Amerongen:
  Wij hebben n keer een onderzoek gehad waar ik op zichzelf
  niet zo veel zin in had, maar waarvan ik wel begreep dat het gedaan
  moest worden. Dat was een fraudeonderzoek.
  De voorzitter:
  Welk fraudeonderzoek?
  De heer Van Amerongen:
  Dat was het Vie d’Or-onderzoek.
  De voorzitter:
  En daar had u geen zin in. Waarom niet?
  De heer Van Amerongen:
  Omdat dat altijd heel lastige onderzoeken zijn. Ik vond dat
  de prioriteit meer lag bij andere opsporingsdiensten dan bij onze
  dienst.
  De voorzitter:
  Wie gaf daartoe dan de opdracht?
  De heer Van Amerongen:
  Ik denk dat die afkwam van de procureur-generaal via de
  hoofdofficier.
  De voorzitter:
  En u vindt dat u daar te veel tijd in hebt gestopt?
  De heer Van Amerongen:
  Ik vind dat wij daar wel een heel goede klus hebben gedaan,
  in samenwerking met de
  FIOD en de ECD. Er waren
  daarbij heel veel mensen in de samenleving gedupeerd. Dan moet je
  toch gaan kijken wat daar aan de hand is. Op zichzelf vind ik dat
  de doelstelling van het team daarbij gehaald is. Voor de rest is
  het een nog lopend onderzoek. Daarom kan ik er niet al te veel
  mededelingen over doen.
  Noot

  Mogelijk zal de prioriteitenstelling van het CBO (via de
  CID-officier van justitie en een planmatig opererende CID) in de
  toekomst vaker beslissend zijn voor de uiteindelijke zaakskeuze. Op
  dit moment is de organisatiegraad – het voornaamste punt van het
  CBO – echter niet het enige criterium en neemt het belang van
  prioriteitenstelling van het CBO af, naarmate de daardoor naar
  voren komende onderzoeken minder passen in de regionale
  prioriteiten.

  4.3.2 Methoden

  De methoden die de tactische recherche zelf aanwendt, kunnen
  deels worden aangeduid als de methoden die niet worden verricht
  door specialistische diensten.
  Daarmee wordt enerzijds gedoeld op methoden waarvoor geen
  specialismen bestaan, zoals het vergaren van gegevens uit bestanden
  van openbare instellingen. In het verleden werden vaak informeel
  inlichtingen ingewonnen bij andere instellingen. Het betreft
  banken, hotels, luchtvaartmaatschappijen, casino’s,
  creditcardmaatschappijen, enzovoort. Sinds 1993 zijn de banken
  echter minder toeschietelijk geworden. Ook andere instellingen,
  zelfs ook de gemeentelijke dienst Burgerzaken bevolking, geven nog
  slechts informatie op grond van een machtiging van de officier van
  justitie. Noot Uiteraard kan nog wel veel informatie
  worden opgevraagd bij instellingen die bereid zijn of soms zelfs in
  het leven zijn geroepen om informatie te verschaffen, zoals de
  Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Kamers van Koophandel.
  Anderzijds past de tactische recherche zelf bepaalde methoden toe
  wanneer er capaciteitsgebrek bij de specialistische diensten is.
  Het feit dat doorgaans niet de tactische recherche, maar een
  ondersteunende dienst of de CID de bijzondere opsporingsmethoden
  toepast, behoeft niet af te doen aan de medeverantwoordelijkheid
  van de tactische recherchechef voor de beslissing tot gebruik van
  de methode. Het lijkt evenwel erop dat recherchechefs deze
  medeverantwoordelijkheid niet steeds erkennen. Ten aanzien van
  sommige gevallen kan zelfs worden gesteld dat de recherchechefs
  sommige feiten liever niet wilden weten. Daartegenover staat dat
  bij herhaling is geklaagd over situaties waarin ter terechtzitting
  bleek dat de CID of een van de onder haar auspicin opererende
  ondersteunende diensten activiteiten hadden verricht waarvan de
  tactische recherche niets afwist, omdat zij niet door de CID was
  ingelicht. Noot De tactische recherche en de
  korpsleiding kunnen nauwelijks controle uitoefenen op datgene wat
  door of onder auspicin van de CID gebeurt als de CID hen niet
  informeert. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij
  regio-overschrijdende samenwerking in gevallen waarin het
  regiokorps, waar de activiteit plaatsvindt, wel is genformeerd en
  het verantwoordelijke regiokorps niet.

  Observatie

  In het bijzonder schaarste aan observatiecapaciteit leidt er
  regelmatig toe dat tactisch rechercheurs zelf observeren. Dit wordt
  door sommigen sterk bekritiseerd, omdat observeren een vak apart is
  en op deze wijze de observant als politieman ontmaskerd kan worden
  (stuk gaan). In Amsterdam meent men dit probleem te hebben opgelost
  door tactisch rechercheurs de observatie-opleidingen te laten
  volgen. Tactisch rechercheurs voeren hier desgewenst
  OT-werkzaamheden uit.

  De tactische recherche maakt tijdens dergelijke
  observatiewerkzaamheden in de regel gebruik van video- en
  fotocamera’s. Om zicht te hebben op het semafoonverkeer wordt ook
  veelvuldig gebruik gemaakt van de semascan om de berichten van een
  semafoon – via een ontvanginrichting of een semakloon – op te
  vangen. De tactische recherche maakt minder frequent gebruik van
  opsporingsmethoden als postvang en vuilnissnuffel. Andere
  observatiemethoden worden door de tactische recherche niet
  verricht, maar zij geeft vaak wel de opdracht deze uit te voeren.
  Zo zal de tactische recherche de STO vragen een video- of
  fotocamera te plaatsen of de DTOO of het AT vragen een
  inkijkoperatie uit te voeren, dan wel plaatsbepalings- en/of
  afluisterapparatuur (met toestemming van een van de
  gespreksdeelnemers) te plaatsen. Ook het plaatsen en het beheren
  van de apparatuur ten behoeve van het afluisteren van
  telecommunicatie vindt altijd plaats op verzoek van de tactische
  recherche. De uitvoering vindt doorgaans door de tactische
  recherche plaats. In sommige gevallen gebeurt het door de STO-chef
  als deze verantwoordelijk is voor de tapkamer. Vaak houdt de CID
  dan de registratie van lopende telefoontaps bij.

  In het algemeen beslist de politie zelfstandig of geobserveerd
  wordt; er wordt geen toestemming van het openbaar ministerie
  gevraagd. Datzelfde geldt ten aanzien van vuilnissnuffel. Soms
  wordt de scanapparatuur (Kolibri) zonder toestemming van de
  officier van justitie gebruikt, maar dit zal doorgaans niet door de
  tactische recherche gebeuren. Enkele regiokorpsen bespreken met het
  openbaar ministerie de vraag of er geobserveerd moet worden.
  Meestal wordt het feit dat er geobserveerd wordt wel aan het
  openbaar ministerie medegedeeld. Bij de meeste andere hiervoor
  genoemde middelen is het niet gebruikelijk dat de tactische
  recherche zelfstandig een beslissing neemt. Voor het vragen van het
  tappen van telecommunicatiemiddelen en de (tactisch gebruikte)
  semascan (artikel 125g Sv) Noot alsmede de postvang
  (artikel 114 Sv) is een machtiging van de rechter-commissaris
  vereist.

  In het onderzoek dat aan de enqute voorafging is men n keer
  gestuit op een politieman die meldde dat zonder machtiging van
  de
  rechter-commissaris getapt was, zonder dat hij dat verder
  kon toelichten. Verder acht men dat overal onmogelijk, ondanks
  hardnekkige geruchten in de pers van het tegendeel.
  Voor het
  vragen van inlichtingen over het telefoonverkeer (artikel 125f Sv)
  is toestemming van de officier van justitie nodig. Datzelfde achten
  sommigen nodig voor het gebruik van peilzenders en dergelijke.

  Informanten

  Het behoort niet tot de taak van de tactische recherche
  informanten te runnen. Dat is overal uitgangspunt. Als tijdens het
  verhoor van een verdachte duidelijk wordt dat deze off the
  record
  wil verklaren over een andere zaak, verwijst de
  tactische recherche hem naar de CID. Vroeger runden tactische
  rechercheurs informanten, maar sinds het van kracht worden van de
  CID-regeling eind jaren tachtig keurt men dat af. Wel hoort de
  commissie in gesprekken veelvuldig van tactische rechercheurs die
  eigen informanten zouden hebben. Dat moet vermoedelijk als volgt
  worden begrepen. Tactisch rechercheurs spreken tijdens hun werk
  allerlei mensen uit het criminele milieu. Aan hen is een
  telefoonnummer gauw verstrekt en het staat hen vrij met een
  tactisch rechercheur te telefoneren. Voor een rechercheur is het
  aardig om contacten te hebben in de onderwereld. Als het verhaal
  echt interessant wordt, kan de praatgrage kennis altijd nog worden
  doorgestuurd naar de CID. Aanwijzingen dat tactisch rechercheurs
  stelselmatig informanten runnen zijn niet gevonden. Het komt voor
  dat verdachten en getuigen in een tactisch onderzoek over sommige
  dingen, die voor het onderzoek zelf van belang zijn, alleen off
  the record
  willen verklaren. De tactisch rechercheur heeft dan
  drie mogelijkheden. Hij kan de verklaring gebruiken als
  sturingsinformatie, waarmee in dat geval wordt bedoeld dat de
  informatie kennis oplevert op grond waarvan de tactisch rechercheur
  het verhoor van de verdachte kan aanscherpen en de verdachte
  wellicht een volledige verklaring aflegt. De tactisch rechercheur
  kan ook de verdachte of getuige aan de CID doorspelen, die de
  verklaring in CID-informatie kan omzetten. Deze informatie heeft in
  het tactisch onderzoek echter geen bewijskracht, en medeverdachten
  kunnen vragen gaan stellen over de herkomst van die informatie. Ten
  derde kan de tactisch rechercheur proces-verbaal opmaken van de
  verklaring. Ondertekening door de verdachte of getuige van die
  verklaring is immers niet wettelijk vereist. In het algemeen wordt
  dit laatste als onwenselijk beschouwd. Enerzijds omdat in strijd
  met de gedane toezegging de
  verklaring toch wordt gebruikt. Anderzijds omdat het veelal reden
  is voor de verdediging om het waarheidsgehalte van het
  proces-verbaal in twijfel te trekken.
  Als de CID via informanten informatie heeft verkregen die
  interessant of noodzakelijk is voor de tactische recherche, rijst
  de vraag hoe de tactische recherche dan de beschikking krijgt over
  die informatie. Uit het oogpunt van bescherming van de anonimiteit
  van de informant is het aantrekkelijk om deze informatie mondeling
  te geven. Het open karakter van het strafproces verzet zich daar
  echter tegen. Bijna overal is dan ook bepaald dat CID-informatie
  schriftelijk aan de tactische recherche moet worden doorgegeven. In
  een aantal regiokorpsen moet het zelfs in de vorm van een
  proces-verbaal dat bij de processtukken wordt gevoegd. Dat geldt in
  het bijzonder voor informatie die leidt tot het inzetten van
  dwangmiddelen; zoals bijvoorbeeld een tip dat ergens drugs liggen
  tot huiszoeking kan leiden. Informatie die niet direct een rol
  speelt in het strafdossier, maar die wel van belang kan zijn voor
  de vraag welke kant de tactische recherche op moet met het
  onderzoek (sturingsinformatie), kan onderhands worden doorgegeven.
  Voorzover dit niet wordt geregistreerd, is zo’n verstrekking echter
  in strijd met de privacywetgeving en bemoeilijkt zij het zicht op
  de activiteiten van de CID. Daarom is meestal van hogerhand bepaald
  dat ook die informatie schriftelijk wordt gegeven; in ieder geval
  vastgelegd. Het lijkt erop dat die regel vaak met voeten wordt
  getreden.

  Infiltranten

  De inzet van politie-infiltranten uit een politiecel
  infiltratie-team (PIT), bijvoorbeeld bij pseudokoop, voorkoop,
  kansspelen, wapens en prostitutie, en het in dit kader laten plegen
  van misdrijven (bijvoorbeeld het doorlaten van partijen drugs)
  vindt, zo dit al het geval is, meestal plaats in opdracht van de
  tactische recherche. En en ander gebeurt altijd met toestemming van
  het OM en in nauwe samenwerking met de CID. In bijvoorbeeld het
  regiokorps Gelderland-Midden vond in een tactisch traject twee keer
  een
  gecontroleerde aflevering plaats. In het regiokorps
  Twente was in een tactisch traject sprake van een pseudokoop.

  Dit omdat aan het inzetten van infiltranten geheimhoudingsaspecten
  zitten die de CID kan waarborgen. Hetzelfde geldt voor het laten
  doorgaan van misdrijven.

  Er worden evenwel ook infiltranten ingezet en partijen drugs
  doorgelaten, zonder dat de tactische recherche daarvan op de hoogte
  is en zonder dat de rechter daarover te horen krijgt.

  4.3.3 Verslaglegging

  In het algemeen is van belang onderscheid te maken tussen
  enerzijds rapporten, nota’s, journaals en andere documenten waarin
  de politie haar bevindingen neerlegt, en anderzijds
  processen-verbaal, die een speciale bewijsrechtelijke status hebben
  (artikel 344 Sv).

  Het past bij de zojuist besproken openheid van de tactische
  recherche dat zij van haar bevindingen en handelingen
  proces-verbaal opmaakt. Die processen-verbaal zijn inhoudelijk de
  basis van het onderzoek ter terechtzitting.

  Hoewel artikel 152 Sv de opsporingsambtenaren verplicht ten
  spoedigste proces-verbaal op te maken van hetgeen door hen ter
  opsporing is verricht of bevonden, wordt vaak volstaan met het
  bijhouden van journaals of rapporten. Dit geldt niet voor verhoren,
  maar wel voor andere onderzoekshandelingen, waarvan niet op
  voorhand duidelijk is of die in het dossier ten behoeve van
  justitie worden gevoegd. Blijkt later dat proces-verbaal moet
  worden opgemaakt, dan doet de tachtische recherche dat aan de hand
  van het journaal of rapport.

  Met name observatieteams maken pas proces-verbaal op
  als blijkt dat bepaalde waarnemingen nodig zijn voor het bewijs of
  om een andere redenen aan de rechter moeten worden overgelegd.

  De achtergrond van deze handelwijze is in de eerste plaats dat
  niemand wil dat alles wat de politie in een onderzoek heeft gedaan,
  in de vorm van processen-verbaal naar justitie gaat. Dat zou de
  papierstroom een ongekende omvang geven. In de tweede plaats wil
  men in bepaalde gevallen voorkomen dat het verschaffen van alle
  informatie de wijze van opereren blootlegt voor de verdachten en
  advocaten. Een tactisch team houdt van de dagelijkse gebeurtenissen
  ook een dagrapport bij, waarin die gebeurtenissen kort worden
  omschreven. In grote onderzoeken wordt door tactische teams ook wel
  een onderzoeksjournaal bijgehouden, waarin de gebeurtenissen per
  onderzoek chronologisch worden weergegeven. Te denken valt
  bijvoorbeeld aan belangrijke vergaderingen, bezoeken, verhoren en
  onderzoekshandelingen. Deze tijdelijke registers behoren na de
  behandeling van de zaak door de rechter te worden vernietigd
  vanwege de
  privacywetgeving. Voorzover uit het onderzoek van de commissie
  blijkt, worden de registers van vroegere tactische onderzoeken niet
  geraadpleegd bij nieuwe opsporingsactiviteiten. Wel raadplegen
  tactisch rechercheurs oude processen-verbaal en spreken collega’s
  aan bij vragen over vroegere onderzoeken tegen bepaalde verdachten
  of organisaties.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken