• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 4.4 Samenwerking

  4.4 Samenwerking

  4.4.1 Samenwerking tactische recherche-eenheden van
  verschillende regiokorpsen

  De regionalisering van de politie lijkt goeddeels een einde te
  hebben gemaakt aan de veelvuldige ad hoc verbanden waarin
  recherche-afdelingen van verschillende korpsen onderzoeken
  aanpakten. Onderzoeken door gecombineerde teams van centrale
  tactische recherche-afdelingen uit verschillende regiokorpsen zijn
  minder noodzakelijk dan vroeger. De regionale rechercheteams zijn
  van een behoorlijke omvang en kunnen meestal ook nog putten uit
  recherchecapaciteit bij de districten. Voor grote,
  regio-overschrijdende onderzoeken zijn bovendien kernteams
  werkzaam.

  Toch is het mogelijk dat informatie waarover een willekeurig
  recherche- team beschikt voor een ander team van belang is. Dit kan
  worden kenbaar gemaakt door tussenkomst van de hierna te bespreken
  Afdelingen recherche-informatie (ARI’s) of anders door de vele
  (mondelinge) contacten tussen rechercheurs in den lande. De Wet op
  de politieregisters legt nauwelijks beperkingen op aan het
  verstrekken van gegevens door de tactische recherche aan andere
  politiediensten of aan bijzondere opsporingsdiensten. Verstrekking
  van gegevens aan de bijzondere opsporingsdiensten kan, als zij die
  gegevens voor hun onderzoek nodig hebben. De wet eist wel
  registratie van de verstrekking. Dat laatste lijkt amper te
  gebeuren, behalve daar waar de registratie langs geautomatiseerde
  weg vanzelf plaatsvindt. Mondelinge verstrekkingen worden doorgaans
  niet geregistreerd. Bij schriftelijke verstrekking van informatie
  geeft men de voorkeur aan toezending van een bestaand
  proces-verbaal of rapport. De praktijk is dat men een copie van het
  stuk aan een collega-opsporingsambtenaar doet toekomen. Daarbij
  wordt dan afgesproken dat wanneer het stuk relevant is voor de
  strafrechtelijke behandeling, het via het openbaar ministerie
  officieel wordt toegezonden. Schriftelijke verstrekking van
  gegevens in andere vorm lijkt niet voor te komen.

  Het is dus mogelijk tactische informatie uit een gerechtelijk
  vooronderzoek tegen A in een tactisch onderzoek tegen B te
  gebruiken. Soms is de politie geneigd in dit opzicht een grote
  geheimzinnigheid aan de dag te leggen en deze informatie als
  CID-informatie aan te leveren aan het andere korps.

  4.4.2 CRI en ARI’s

  De Divisie centrale recherche informatie (CRI) is een landelijk,
  dienstverlenend onderdeel van de politie. De Divisie CRI levert
  strategische misdaadanalyse en recherche-expertise op tal van
  terreinen. Bovendien huisvest de CRI de Nederlandse afdeling van
  Interpol. Tenslotte beheert de CRI een aantal landelijke
  recherche-informatiesystemen. De CRI speelt een belangrijke rol bij
  de (inter)nationale informatie-uitwisseling. Tactische
  rechercheteams kunnen bij de CRI terecht als zij specialisten
  willen raadplegen of inhuren op het terrein van misdaadanalyse.
  Misdaadanalyse houdt – naast het verwerken en het veredelen van
  CID- gegevens – ook in het omgaan met statistieken over overvallen,
  woninginbraken, fietsendiefstallen, financile expertise
  (forensische accountants), kennis van vuurwapens, kinderporno,
  narcotica, enzovoort. De CRI wijst tevens de weg naar andere
  korpsen die met vergelijkbare onderzoeken bezig zijn.

  De CRI beschikt onder meer over een vingerafdruk-databank, een
  databank met gegevens over reis- en verblijfsdocumenten en beheert
  het opsporingsregister, waarin alle door justitie gezochte personen
  in Nederland staan vermeld.

  Naast informatie-uitwisseling met het buitenland via Interpol en
  de mogelijkheden die de Schengen Uitvoeringsovereenkomst en andere
  verdragen bieden, onderhoudt de CRI contacten met Nederlandse
  politie-verbindings-officieren (liaisonofficers) in
  tien vijftien landen. Deze kunnen desgewenst onderzoeken doen in de
  landen waar zij gestationeerd zijn en soms ook in buurlanden.
  Noot Rond 1992 heeft de CRI op vijf plaatsen in
  Nederland steunpunten ingericht; de zogeheten Afdelingen Recherche
  Informatie (ARI). De ARI’s zijn opgericht vanuit de behoefte de CRI
  voor politie en justitie beter herkenbaar en toegankelijk te maken.
  De ARI’s vormen nu het vaste aanspreekpunt voor politie, justitie
  en andere opsporingsinstanties inzake aangelegenheden van de
  CRI.

  De steunpunten zijn gevestigd in Assen (ARI-Noord), Enschede
  (ARI-Oost), Eindhoven (ARI-Zuid), Rotterdam (ARI-Zuidwest) en
  Amsterdam (ARI-Noordwest). De ARI in Rotterdam telt 25 medewerkers,
  die in Enschede 10.

  De mate waarin de ARI’s hun interregionale functie waarmaken,
  lijkt niet altijd bevredigend: in Rotterdam is de ARI sterk op het
  regiokorps Rotterdam-Rijnmond gericht.

  De ARI’s fungeren als schakel tussen de CRI, de regiokorpsen en de
  kernteams. Zij zijn belast met de zorg voor de
  informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de CRI en de
  opsporingsinstanties binnen hun geografisch gebied, het leveren van
  concrete recherche-ondersteuning bij onderzoeken in de vorm van
  recherche-expertise of de bemiddeling bij het verlenen van
  (inter)nationale rechtshulp. De ARI’s maken hierbij gebruik van
  expertise en informatie van andere afdelingen van de CRI.

  Het blijkt voor veel politiemensen eenvoudiger te zijn om een
  ARI-collega in de buurt (voor sommigen hetzelfde gebouw) te
  raadplegen dan te bellen met het CRI-hoofdkantoor in Zoetermeer.
  Het is opmerkelijk dat zelfs de ARI’s de afstand tot het
  hoofdkantoor als groot ervaren. Noot Evenals de CRI
  hebben de ARI’s expertise op het terrein van CID-activiteiten
  Noot , observatie en infiltratie. Op dit terrein hebben
  de ARI-medewerkers met een CID-autorisatie de mogelijkheid
  contacten tussen de regionale CID-en en de experts van de CRI of
  deskundigen in andere korpsen tot stand te brengen. De
  ARI-Noordwest heeft een liaisonfunctie voor de CID van het kernteam
  Randstad Noord en Midden naar de CID-en van de regiokorpsen.
  Aangegeven is dat de ARI-Noord, de ARI-Zuid en de ARI-Noordwest
  zelf informanten runnen, veelal onder de vlag van de CID van een
  regiokorps.

  4.4.3 Internationale samenwerking

  Het internationale rechtshulpverkeer loopt in hoge mate via de
  CRI, al heeft ook veel informeel telefonisch contact plaats op
  regionaal niveau. In beide gevallen vervullen de ARI’s een centrale
  rol. De CRI zendt hun de daar binnenkomende informatie. Tevens zijn
  de ARI’s voor veel buitenlandse collega’s het aanspreekpunt van een
  regiokorps of kernteam. Omgekeerd ontvangen de Nederlandse
  liaisonofficers in het buitenland vaak verzoeken van de ARI’s en
  worden in dat opzicht aangestuurd door de CRI.

  Naast deze informatie-uitwisseling is er samenwerking in
  concrete onderzoeken tussen tactische recherche-afdelingen uit
  verschillende landen. Deze samenwerking verloopt met sommige
  korpsen beter dan met andere.

  In het buitenland heerst de opvatting: met Nederland valt
  niet samen te werken. In feite bedoelt men: met Amsterdam. Als ze
  met ons dan wel goed kunnen samenwerken, zijn ze verbaasd.

  Noot > In de grensstreken en op de
  recherche-opleidingsinstituten zijn inmiddels cursussen van start
  gegaan die leden van het openbaar ministerie en politieambtenaren
  vertrouwd moeten maken met de wijze waarop informatie-uitwisseling
  volgens de Wet politieregisters en de Schengen
  Uitvoeringsovereenkomst moet verlopen.

  Het is niet uitgesloten dat het complexe karakter van de
  regelgeving de eenvoudige en duidelijk vastgelegde
  informatieverstrekking, die de regelgeving beoogde, in de weg
  staat: artikel 46 van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst beslaat
  een halve bladzijde van het wetboek, artikel 13 Besluit

  politieregisters twee, artikel 552i Sv tot en met artikel 552m
  Sv nog eens een bladzijde, de richtlijn inzake de toepassing van
  artikel 552i Sv zes bladzijden.

  Wellicht kan de praktijk na enkele jaren de vruchten van die
  cursussen plukken. Vooralsnog lijkt de drempel voor raadpleging van
  de regelgeving zo hoog, dat de meeste opsporingsambtenaren niet
  eens weten of zij wel of niet in strijd met de regelgeving
  handelen.

  Gewoonlijk komt de internationale samenwerking ad hoc tot stand,
  naar aanleiding van onderzoeken in een bepaald land die leiden naar
  een ander land. Indien zij de juiste kanalen kennen, pakken de
  rechercheurs zelf de telefoon en nemen contact op met een bekende
  in het buitenland, die hun vertelt wat ze willen weten. Een
  volgende keer doen zij hetzelfde voor die buitenlandse collega.
  Gaat het om meeromvattende informatie, dan wordt een kopie van het
  relevante proces-verbaal verstrekt, waarop een groot stempel is
  gezet: niet voor bewijsbestemming. Een andere, gewaarmerkte kopie
  volgt dan langs de weg die wet en verdrag voorschrijven. De indruk
  bestaat dat geen registratie wordt gevoerd van de telefonische
  verstrekking of van het verzenden van gestempelde kopien.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken