• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 4.5 Sturing van en controle op de tactische recherche

  4.5 Sturing van en controle op de tactische recherche

  4.5.1 De korpsbeheerder Noot

  De korpsbeheerders achten het in het algemeen voldoende als politie
  en openbaar ministerie aangeven dat er voldoende menskracht wordt
  ingezet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.
  Noot Zij hebben als burgemeester en als voorzitter van
  het regionaal college daarnaast groot belang bij de plaatselijke
  criminaliteitsbestrijding. Het is waarschijnlijk geen toeval dat de
  burgemeesters van de grote steden voorop lopen in de strijd tegen
  de georganiseerde misdaad. Juist in die steden is de overlast van
  die vorm van misdaad merkbaar. Dat betekent echter niet dat zij
  steeds zeer precies worden genformeerd over de gang van zaken bij
  grote onderzoeken.

  Korpsbeheerders hebben lange tijd geen enkele bemoeienis gehad
  met de beheersaspecten van de inzet van opsporingsmethoden.
  De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de georganiseerde
  criminaliteit wordt door korpsbeheerders verschillend gevoeld en
  ingevuld. En korpsbeheerder stelt dat hij verantwoordelijk is voor
  de aanpak van de georganiseerde criminaliteit met dien verstande
  dat er bepaalde criteria worden aangegeven. Dat is vrij globaal,
  hij hoeft niet van zaak tot zaak op de hoogte te worden gehouden,
  maar de medeverantwoordelijkheid voor het personeel moet volgens
  hem vorm kunnen krijgen. Een andere korpsbeheerder zegt zich op
  afstand te bemoeien met de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit.

  (…) niet om verantwoordelijkheden die mij toekomen op
  andermans bordje te leggen, maar omdat het altijd principieel mijn
  opvatting is geweest en het mijn terughoudendheid verklaart. (…)
  Als beheerders, als bestuurlijke poot, moesten wij onze plaats
  weten als het gaat om de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit. En dat is een heel terughoudende plaats. Justitie
  heeft het voortouw.
  Noot >

  4.5.2. De korpsleiding

  De meeste korpschefs hebben nauwelijks recherche-ervaring.
  Noot Waar deze ervaring wel aanwezig is, wordt dat door
  de tactische recherche als positief geduid. Zij menen dan dat de
  korpschef voor bepaalde situaties een beter begrip heeft.
  Dergelijke korpschefs stellen soms ook kritische belangstelling in
  het recherchewerk. De bemensing en de werkwijze van de tactische
  recherche-afdelingen is, evenals die van de overige afdelingen, de
  resultante van een aantal processen waarop de korpsleiding ook maar
  beperkt vat heeft. In zeer grote zaken komt het voor dat de
  korpsleiding een tijdslimiet stelt. In dergelijke gevallen wordt na
  het verstrijken van zo’n termijn bezien of de zaak zal worden
  voortgezet of niet. Voor de korpsleiding geldt evenwel in het
  algemeen, evenals voor de korpsbeheerder, dat andere prioriteiten
  dan bestrijding van de georganiseerde criminaliteit de voorrang
  hebben. Te denken valt aan de openbare ordeproblematiek in verband
  met drugsoverlast, vandalisme en aanrijtijden bij hulpverzoeken.
  Deze voorbeelden geven aan dat de korpsleiding geneigd is lokale en
  regionale belangen hoger te waarderen dan nationale
  belangen.

  4.5.3 Het openbaar ministerie (OM)
  Noot

  Buiten de Randstad (bijvoorbeeld in het regiokorps Limburg-Noord
  en in Drenthe) worden door politie en OM pogingen ondernomen om het
  medebeheer van het OM gestalte te geven; binnen de Randstad zijn de
  verhoudingen tussen politie en OM daar niet goed genoeg voor. Dat
  betekent dat in een aantal niet-randstedelijke regiokorpsen het OM
  wordt geraadpleegd bij benoemingen van recherchechefs. Bij andere
  beheersonderwerpen zoals de omvang van afdelingen, de vorming en
  opleiding van personeel en de materile omstandigheden is het OM
  niet echt betrokken. Voor dergelijke onderwerpen is de
  belangstelling bij het OM minder groot, terwijl de politie op die
  gebieden haar autonomie wil behouden. Hoewel het OM in verreweg de
  meeste gewone strafzaken geen directe bemoeienis heeft met de
  opsporing, worden grote onderzoeken van tactische teams soms zeer
  intensief geleid door de zaaksofficier van justitie. Zo bezoekt
  de
  zaaksofficier voor een van de grote onderzoeken van de
  centrale recherche-afdeling in het regiokorps Utrecht een aantal
  keren per week het politiebureau, en andersom bezoekt de politie
  de
  zaaksofficier een aantal keren per week op het parket. De
  Utrechtse recherche streeft ernaar de
  zaaksofficier zodanig
  te informeren dat hij alle risico’s van een bepaalde koerswijziging
  kan beoordelen.
  In de meeste gewone strafzaken heeft het
  openbaar ministerie, ondanks zijn directe verantwoordelijkheid,
  geen bemoeienis met de opsporing. Dit is in het veld als probleem
  gesignaleerd, maar sommigen zijn beducht voor een te grote
  betrokkenheid van het openbaar ministerie bij de praktijk van de
  opsporing. Tussen het openbaar ministerie en de politie heerst een
  cultuur van wederzijds vertrouwen waarbij feitelijke sturing en
  controle van
  het openbaar ministerie op de politie ongebruikelijk zijn.
  Over de vraag of en in welke mate een zaaksofficier van justitie op
  de hoogte moet zijn van datgene wat in de proactieve fase gebeurt,
  wordt verschillend gedacht. De praktijk varieert van enerzijds: de
  zaaksofficier moet evenveel weten als de CID-officier van justitie
  tot anderzijds: de zaaksofficier behoeft slechts te weten wat
  volgens de CID-officier relevant is. De tendens is de zaaksofficier
  en de CID-officier over dezelfde informatie te doen beschikken.

  De heer Vos:
  In uw eigen parket is sprake van een bijzondere situatie
  omdat daar, in afwijking van de rest van Nederland, de functies
  van
  CID-officier en ZwaCri-officier worden gecombineerd.
  Welke argumenten zijn doorslaggevend geweest voor die
  keuze?
  De heer Pieters:
  Deze ontwikkeling heeft zich na de IRT-affaire voorgedaan.
  Op het parket zijn wij ons toen gaan bezinnen op de vraag of wij
  dat soort risico’s wilden nemen. Wij hebben een parketbrede
  discussie ingezet….
  De voorzitter:
  Als ik u even mag onderbreken, wat voor risico’s?
  De heer Pieters:
  Het belangrijkste risico van de scheiding tussen CID- en
  zaaksofficier is dat de zaaksofficier op een gegeven
  moment niet weet wat er in het voortraject is gebeurd en door
  allerlei omstandigheden op de zitting kan worden overvallen. Het is
  ook mogelijk dat hij vragen van de rechter niet kan beantwoorden.
  Dat vinden wij een slechte situatie. Ook kan de
  CID-officier
  uiteindelijk als getuige worden opgeroepen en dan wordt hij voor
  een enorm dilemma geplaatst: hoever kan hij als getuige gaan met
  het weigeren informatie te geven? Dan ben je volledig afhankelijk
  van hetgeen een rechter op een gegeven moment doet. Als de rechter
  doorvraagt en je weigert antwoord te geven, kan dat risico’s
  opleveren voor de ontvankelijkheid van de

  zaaksofficier. Als CID-officier weet je dat.
  Noot >


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken