• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 5.1 Inleiding

  5 ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

  5.1 Inleiding

  5.1.1 Algemene introductie

  In dit hoofdstuk staan diverse politie-onderdelen centraal die
  tot taak hebben de (tactische) recherche te ondersteunen. Ingegaan
  zal worden op de observatieteams (OT), arrestatieteams (AT), de
  bureaus financile ondersteuning (BFO), de secties technische
  ondersteuning (STO) en de politile infiltratieteams (PIT). De
  eerste drie – OT, AT en BFO – worden, evenals de CID waaraan in
  hoofdstuk 3 aparte aandacht is besteed, genoemd in het Besluit
  beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994, 228). Hoewel er in het
  rapport Opsporing gezocht geen vragen over de STO en het PIT
  zijn geformuleerd, is tijdens het onderzoek van de commissie het
  belang van de STO en het PIT gebleken met het oog op bijzondere
  opsporingsmethoden. Dat rechtvaardigt een nadere beschouwing van
  deze diensten.

  In het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994,
  228) worden ook genoemd de Mobiele Eenheid (ME), het
  Rampenidentificatieteam (RIT) en de Bijzondere Bijstandseenheid
  (BBE). De ME wordt ingezet bij openbare ordeverstoring en crises.
  De BBE treedt op in geval van zeer ernstige misdrijven waarbij
  direct sprake is van levensbedreigende omstandigheden. De leden van
  de BBE zijn geoefend in het gebruik van een vuurwapen waarmee lange
  afstandsprecisievuur kan worden gegeven. Deze drie teams worden in
  dit hoofdstuk niet besproken, aangezien zij voor dit onderzoek
  minder gewicht hebben.
  De behandelde onderdelen kunnen worden
  beschouwd als afsplitsingen van de klassieke algemene recherche. De
  afsplitsing kwam steeds voort uit de behoefte van de recherche
  nieuwe technologien en vaardigheden in het opsporingsproces toe te
  passen. Met betrekking tot het BFO verdient dit aanvulling in
  zoverre dat daarbij de totstandkoming van de wetgeving de
  ontwikkeling heeft versneld. De wetgeving was namelijk gericht op
  vergroting van de mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk
  verkregen voordeel.

  5.1.2 Opbouw van het hoofdstuk

  In het rapport Opsporing gezocht zijn geen specifieke
  vragen over deze diensten gesteld. De algemene vragen over de
  politie, die ook reeds in hoofdstuk 4 zijn opgenomen, gelden
  uiteraard ook voor deze diensten. 8A. Hoe vindt feitelijk de
  sturing vooraf en de controle achteraf van de politie door het OM
  en de rechters-commissarissen over het gebruik van
  opsporingsmethoden plaats?

  8B. Hoe zou de sturings- en controlestructuur van de politie
  kunnen worden verbeterd? 8D. Hoeveel politie- en
  justitiefunctionarissen zijn betroken bij de strijd tegen de
  georganiseerde criminaliteit? 9E. Hoe is de

  informatie-uitwisseling tuseen de lokale recherche, regionale
  recherche en de
  kernteams over het gebruik van
  opsporingsmethoden en de verkregen criminele informatie?
  In dit
  hoofdstuk wordt eerst de organisatie van de ondersteunende diensten
  beschreven, dat wil zeggen hun taak, hun plaats binnen het korps
  met bijzondere aandacht voor hun relatie met de CID en de tactische
  recherche, alsmede de werving en opleiding van het personeel (5.2).
  Daarna wordt beschreven hoe de ondersteunende diensten betrokken
  raken bij een bepaald onderzoek. Aansluitend wordt bezien hoe de
  beslissing tot stand komt om in dat onderzoek van bijzondere
  opsporingsmethoden gebruik te maken en hoe de verslaglegging plaats
  vindt (5.3). Vervolgens komen de samenwerking en de cordinatie
  tussen de regionale ondersteunde diensten ter sprake, evenals de
  samenwerking en cordinatie vanaf nationaal niveau. In dit verband
  zal met betrekking tot het OT worden ingegaan op de betekenis van
  de zogeheten Schengen-teams en het Landelijk informatiepunt
  observaties (LIPO) alsmede het Landelijk contact
  grensoverschrijdende observaties (LCGO). Voor wat betreft de BFO’s
  zal aandacht worden gegeven aan de bij de Divisie centrale
  recherche informatie (CRI) gestationeerde (en formeel niet aan de
  BFO’s gerelateerde) financile helpdesk ( Finpol). Verder zal de STO
  gerelateerd worden aan de Dienst technisch operationele
  ondersteuning (DTOO) van het Korps landelijke politiediensten
  (KLPD). Tenslotte zal met betrekking tot het PIT worden ingegaan
  op
  de Afdeling nationale cordinatie politile infiltratie (ANCPI) van
  de CRI. In dat verband komen ook steeds de internationale
  samenwerking en de samenwerking met andere onderzoekseenheden aan
  de orde (5.4). Het laatste deel van de bevindingen gaat over de
  sturing van en controle op de ondersteunende diensten. Dit
  hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken