• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 5.2 Organisatie ondersteunende diensten

  5.2 Organisatie ondersteunende diensten

  5.2.1 Algemeen

  De taak en organisatie van deze diensten zijn in de 25
  regiokorpsen niet altijd dezelfde. Zelfs de naamgeving verschilt.
  Toch zijn enkele algemene opmerkingen vooraf te maken.
  De taken van de ondersteunende diensten worden gekenmerkt door
  enerzijds een vereiste van expertise, specialisatie en anderzijds
  door het geheime karakter van een aantal gehanteerde methoden. Dit
  laatste kenmerkt wordt nu verder behandeld. Zaken betreffende het
  kenmerk expertise en specialisatie komen in de volgende
  deelparagrafen aan de orde.

  Het geheime karakter van het optreden van de ondersteunende
  diensten kan op verschillende manieren worden toegelicht. In de
  eerste plaats kan in het algemeen worden gezegd dat de politie niet
  graag ziet dat bepaalde methoden bekend worden. De politie vreest
  dat wanneer criminelen precies weten hoe er wordt opgespoord, zij
  zich daartegen nog beter zullen beschermen. Te denken valt
  bijvoorbeeld aan het gebruik van de peilzender, waarvan inmiddels
  is gebleken dat criminelen hun auto erop laten nakijken, of aan het
  scannen, waarop criminelen regelmatig van mobiele telefoons zijn
  gaan wisselen.

  Dit generale doel van de geheimhouding is te onderscheiden van
  meer specifieke oogmerken. In een concreet geval zal een OT tijdens
  het observeren de uitvoering van deze – algemeen bekende – methode
  voor het te volgen subject geheim willen houden. Achteraf kan
  zonder bezwaar bekend worden gemaakt dat het subject is gevolgd.
  Deze vorm van tijdelijke, specifieke geheimhouding ligt voor de
  hand. In sommige gevallen bestaat het verlangen de duur van de
  geheimhouding te verlengen. Dan wil de politie ook na gebruik
  liever geen ruchtbaarheid geven aan de methode. Daarvoor kunnen
  verschillende redenen bestaan. De eerste ligt het dichtst bij het
  generale oogmerk van geheimhouding, namelijk het belang van de
  opsporing: men wil aan de toepassing van de methode zo min mogelijk
  bekendheid geven in de contactenkring van het subject. Denk
  bijvoorbeeld aan het gebruik van bewegingsmelders in de deur van
  een loods, die ook na arrestatie van verdachten nog door de
  criminele organisatie gebruikt kunnen worden of denk eenvoudigweg
  aan de wens om het gezicht van een lid van het observatieteam uit
  tactisch oogpunt niet prijs te geven. De tweede reden heeft
  betrekking op de belangen of de veiligheid van derden. Een
  voorbeeld is het gebruik van een videocamera die bij een
  overbuurvrouw van het subject is opgehangen om de oprijlaan van de
  woning van het subject voortdurend te bewaken. Vanwege het belang
  van de overbuurvrouw dat haar identiteit verborgen blijft, wil de
  politie dan ook achteraf niet bekend maken op welke locatie met een
  videocamera is gewerkt. Overigens kan de wens om de identiteit van
  betrokken politie-ambtenaren verborgen te houden ook hierdoor –
  naast de tactische overweging – worden ingegeven.

  Ondersteunende diensten betrachten liever discretie over
  verschillende aspecten van hun werkzaamheden. Dat deze discretie
  ook wordt ingegeven door de feitelijk onjuiste overweging dat de
  dienst vreest of weet dat een bepaalde methode niet toelaatbaar is,
  is rechtens niet relevant.

  De wens tot afscherming leidt er in de meeste regio’s toe dat
  bepaalde werkzaamheden van OT, AT (voorzover het betreft
  plaatsings- en inkijkoperaties) en STO onder de paraplu van de CID
  plaatsvinden. Gesproken wordt dan van CID-matig optreden. Deze
  handelwijze komt voor, ongeacht de plaats van het OT, AT en de STO
  binnen de organisatie. Het maakt hiervoor niet uit of bijvoorbeeld
  het OT hirarchisch ondergeschikt is aan de CID of niet. Evenmin is
  van belang of de ondersteunende diensten worden ingeschakeld in het
  kader van een tactisch recherche-onderzoek of dat de activiteiten
  plaatsvinden in het pro-actieve, op inlichtingenvergaring gerichte
  (CID-)traject. De ondersteunende diensten vinden het lastig om
  genuanceerd met deze afscherming om te gaan. Zij weten immers niet
  altijd welke activiteiten wel en welke niet geheim moeten blijven
  voor de tactische recherche. Dat leidt tot een volledige
  doorwerking van het need-to-know-principe ofwel een volledig
  geheim optreden. Verslagen van OT en AT worden in de meeste
  regiokorpsen stelselmatig gecontroleerd door de CID, voordat deze
  worden doorgegeven aan de tactische recherche.

  De laatste tijd is toch wat kritiek gekomen op bovenstaande
  handelwijze en wordt in toenemende mate de volgende werkwijze
  gehanteerd. De tactische recherchechef en de zaaksofficier worden
  op de hoogte gebracht van de methode die de CID, de OT’s en de AT’s
  willen hanteren om aan informatie te komen. Zij kunnen hun
  goedkeuring weigeren, als zij de indruk hebben dat de
  zittingsrechter de methode niet zal accepteren. Hoe de
  methode precies gehanteerd wordt, vernemen zij niet. De hoe-vraag
  wordt wel besproken in het overleg tussen CID-chef en CID-officier
  van justitie.

  5.2.2 Observatieteams (OT)

  OT’s houden zich bezig met het onopvallend volgen en waarnemen
  van de bewegingen en activiteiten van verdachten, eventueel
  CID-subjecten en soms anderen (bijvoorbeeld informanten). Het
  volgen geschiedt veelal met behulp van auto’s, maar kan ook te
  voet, per openbaar vervoer of op een motor plaatsvinden. Dit volgen
  heeft tot doel de handelingen en de contacten van die personen in
  kaart te brengen. Soms dient dit direct ten behoeve van
  bewijsvergaring, maar meestal indirect om iemands rol bij bepaalde
  strafbare feiten of plaats in een organisatie vast te stellen.

  Volgens het Besluit beheer regionale politiekorpsen (Stb. 1994,
  224) dient een regionaal politiekorps zelfstandig of met andere
  korpsen over een observatie-eenheid te beschikken. Het besluit
  lijkt er vanuit te gaan dat OT’s voornamelijk ten behoeve van de
  CID opereren. Dat is feitelijk niet het geval. Observatieteams
  werken de meeste tijd voor de tactische recherche en soms voor de
  CID. In het laatste geval dienen de OT’s bijvoorbeeld te
  onderzoeken of de informatie die een informant geeft, juist is.
  Soms gaat het OT na of de informant doet wat deze zegt te doen. Het
  observatiewerk ten behoeve van de CID is echter niet alleen gericht
  op de informant. Het kan ook gericht zijn op het in kaart brengen
  van de activiteiten en contacten van personen van wie men vermoedt
  dat ze strafbare feiten plegen. Als het OT voor de tactische
  recherche werkt, is de observatie doorgaans meer direct gericht op
  het vaststellen van de betrokkenheid bij strafbare feiten. Er zijn
  22 OT’s bij de regionale politiekorpsen en drie OT’s bij de
  kernteams, te weten bij de kernteams Randstad Noord en Midden,
  Amsterdam en Noord-Oost-nederland. Deze 25 OT’s zijn, evenals de
  drie OT’s bij Koninklijke marechaussee, AID en FIOD Noot
  , aangesloten bij het Landelijk contactpunt observatie (LCO).
  Noot Van de 22 OT’s in de regiokorpsen reserveren 5 OT’s
  observatiecapaciteit voor steun aan het buitenland, zogeheten
  Schengensecties. Noot Niet elk regiokorps heeft dus een
  eigen OT. Bijvoorbeeld de regiokorpsen Limburg-Noord en
  Limburg-Zuid hebben evenals Friesland en Drenthe, Zeeland en
  Zuid-Holland-Zuid alsmede Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden
  samen een OT.
  De observatieteams zijn meestal organisatorisch
  geplaatst in een centrale recherche-ondersteunende afdeling. Veelal
  behoort het OT samen met de CID, soms met het AT of andere diensten
  tot zo’n afdeling. Zo maakt het OT in Haaglanden deel uit van
  een sectie Criminele inwinning, waartoe ook de
  CID (althans
  de CID-rechercheurs) en de
  Regionale inlichtingendienst
  behoren (RID). In het regiokorps Brabant-Noord maakt het
  OT samen met de
  CID, het AT, de RID, het BFO, het PIT
  en nog enkele diensten deel uit van de dienst
  Recherche-ondersteuning.

  Het is niet geheel duidelijk of de organogrammen die geen
  hirarchische verbinding tussen CID en OT suggereren daarmee ook de
  feitelijke verhoudingen weergeven. Het feit dat in het merendeel
  van de gevallen voor de tactische recherche wordt gewerkt, doet
  namelijk niet af aan het feit dat het OT veel informatie als
  CID-informatie verstrekt. Noot Het aantal teamleden
  varieert sterk en hangt onder meer samen met de grootte van de
  regio. In Haaglanden zijn er ongeveer 32, in Amsterdam-Amstelland
  50 en in Limburg-Noord/Limburg-Zuid twaalf teamleden. Een team
  bestaat uit n of meer secties. Het grootste aantal secties is zeven
  (Rotterdam-Rijnmond), het kleinste twee
  (Limburg-Noord/Limburg-Zuid). Een sectie bestaat gemiddeld uit
  negen rechercheurs.

  In enkele regiokorpsen is het hoofdkwartier van het OT op een
  afgeschermde plek gevestigd en dus niet herkenbaar voor de rest van
  het korps en evenmin voor derden. Dit wordt met name gedaan om
  typen en kentekens van OT-auto’s binnen een zo beperkt mogelijke
  kring bekend te laten zijn. Elders voelen korpsen er niet voor het
  OT op een andere locatie dan het politiebureau te huisvesten, omdat
  de geheimzinnigheid die het OT daarmee oproept ook leidt tot
  verlies aan contact met het andere politiewerk.

  5.2.3 Arrestatieteams (AT)

  Arrestatieteams zijn in het midden van de jaren zeventig –
  officieel in 1979 – ontstaan. Vr de politiereorganisatie beschikten
  Rijkspolitie en gemeentepolitie beide over eigen AT’s. Een korps
  deed in die tijd een beroep op een AT van de eigen bloedgroep.
  Samenwerking tussen de AT’s van gemeentepolitie en Rijkspolitie
  kwam nauwelijks voor. Noot Tegenwoordig bedienen de
  meeste arrestatieteams meer dan n regiokorps en worden dan ook door
  meer dan n regiokorps via convenanten gefinancierd. Op dit
  moment
  bestaan er acht AT’s verspreid over het land.
  De AT’s zijn ondergebracht bij de regiokorpsen
  Amsterdam-Amstelland, Brabant-Zuid-Oost, Gelderland-Midden,
  Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, IJselland en
  Brabant-Noord.
  Opvallend groot is het gebied van het interregionaal AT
  Noord-Oost-Nederland: het bestrijkt in geografisch opzicht 1/3 deel
  van Nederland. Het team is een samenwerkingsverband van de
  regiokorpsen Groningen, Friesland, Drenthe, IJselland, Twente,
  Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid. Dit AT is
  in 1993.280 keren ingezet.

  Arrestatieteams hebben als belangrijkste taak het arresteren van
  vuurwapengevaarlijke verdachten. Daarnaast houden zij zich volgens
  het Besluit beheer regionale politiekorpsen bezig met het
  verrichten van planmatige aanhoudingen, het bewaken en beveiligen
  van politie-infiltranten, het assisteren bij het bewaken en
  beveiligen van het transport van getuigen, verdachten of
  gedetineerden, het assisteren bij het bewaken en beveiligen van
  objecten, en andere werkzaamheden waarvoor toestemming is verkregen
  van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Voor de
  uitoefening van deze werkzaamheden is een AT geoefend in het
  gebruik van bijzondere technieken en tactieken en kan het worden
  uitgerust met bijzondere bewapening. Aangezien de AT’s vaardig zijn
  in het ongemerkt naderen van personen en objecten en in het
  ongemerkt binnendringen in gebouwen, zijn zij ook geschikt
  operaties uit te voeren waarvan men wil dat verdachten daarvan
  onwetend blijven. Voorbeelden hiervan zijn het aanbrengen van
  peilapparatuur en het uitvoeren van kijkoperaties. Het is dit deel
  van hun – niet in het Beheersbesluit genoemde – werkzaamheden dat
  in dit hoofdstuk ter sprake komt. Of inkijkoperaties en het
  onopgemerkt aanbrengen van apparatuur ook tot de werkzaamheden van
  het AT behoren, staat soms in de beheersconvenanten vermeld en soms
  niet. Noot In een aantal regio’s opereren eenheden
  die worden ingezet als een aanhouding niet gevaarlijk genoeg wordt
  geacht voor inzet van het arrestatieteam, maar wel extra risico met
  zich brengt. Sommige van die eenheden opereren los van het
  arrestatieteam. Het gaat hier om eenheden die worden aangeduid als
  aanhoudingseenheden (AE) dan wel zogenaamde VAG-teams (Vaardigheid
  aanhoudingen in groepsverband). Deze eenheden maken gebruik van
  AT-technieken en -procedures en passen deze toe op verdachten die
  niet aan de AT-criteria voldoen. Tijdens het onderzoek zijn geen
  aanwijzingen gevonden dat deze eenheden ook worden gebruikt om
  onopgemerkte kijkoperaties of plaatsingen van peilapparatuur te
  verrichten. Deze eenheden blijven dan ook verder buiten
  beschouwing.

  De AT’s zijn ondergebracht bij de centrale recherche-afdeling
  van n van de participerende regiokorpsen. Vaak zijn ze met andere
  afdelingen in een grote ondersteunende eenheid ondergebracht
  (bijvoorbeeld met OT, CID en STO).

  Het AT Rotterdam is beheersmatig ondergebracht bij de
  afdeling criminaliteitsbeheersing van de afdeling ROOD (Regionale
  operationele
  ondersteunende diensten) van de regio
  Rotterdam-Rijnmond, waarvan ook onder meer het OT en de
  RID
  deel uitmaken, maar is gebaseerd op een convenant met vijf
  regiokorpsen.
  Krachtens artikel 8 van het Besluit hebben de
  ministers de Organisatieregeling aanhoudings- en
  ondersteuningseenheid van 25 maart 1994 laten uitgaan. Volgens deze
  regeling bestaat een eenheid minimaal uit twee secties en een
  eenheidscommandant. Een sectie bestaat minimaal uit zes leden en
  een sectiecommandant. De korpsbeheerder (of in geval van meer
  regio’s de korpsbeheerders gezamenlijk) wijzen de eenheids- en
  sectiecommandanten en hun plaatsvervangers aan. Een
  politie-ambtenaar maakt maximaal vijf jaar ononderbroken deel uit
  van het AT. Zijn aanstelling had vooral in het verleden een
  parttime karakter; naast de dagelijks (basis)politietaak voert hij
  ad hoc AT-werkzaamheden uit. Tegenwoordig zijn veel medewerkers van
  het AT full time aangesteld.

  Bij aanhoudingen werkt een AT geregeld samen met een of meer
  OT’s, zelfs als ze op gescheiden werkplekken zijn gestationeerd.
  Het AT rijdt dan in de staart van het OT, hetgeen wil zeggen dat
  het AT meerijdt in afwachting van het moment dat een aanhouding
  moet plaatsvinden. Dat moment wordt in onderling overleg tussen het
  OT en AT bepaald. De ondersteuning die het AT aan de CID levert,
  bestaat voornamelijk in het controleren van de betrouwbaarheid van
  informatie van de CID, bijvoorbeeld controleren of er daadwerkelijk
  verdovende middelen in een loods staan.

  5.2.4 Bureaus financile ondersteuning (BFO)

  Gedurende de periode januari 1989 tot en met juni 1990 waren er
  in zes politieregio’s experimentele BFO’s werkzaam op instigatie
  van de Projectgroep Financile Onderzoeksteams. Men achtte het
  experiment geslaagd
  en besloot het aantal BFO’s uit te breiden tot een landelijk
  netwerk. Begin 1994 waren er 21 BFO’s. Noot Volgens
  artikel 11 Beheersbesluit beschikt een regionaal politiekorps
  zelfstandig of samen met andere korpsen over een BFO dat is belast
  met de uitvoering van de volgende werkzaamheden:-het inwinnen van
  gegevens van financile aard, teneinde het wederrechtelijk verkregen
  voordeel vast te stellen;-het ter beschikking stellen van financile
  en recherche-tactische deskundigheid bij opsporingsonderzoeken ten
  behoeve van het verzamelen van bewijs met het oog op de ontneming
  van wederrechtelijk verkregen voordeel, alsmede het adviseren van
  het bevoegd gezag over de in dit kader te stellen prioriteiten;-het
  op verzoek ondersteunen van de regionale criminele
  inlichtingendienst door het inwinnen en analyseren van gegevens van
  financile aard uit een CID-register;-het bevorderen van financile
  gerichtheid bij de strafrechtelijke handhaving van de
  rechtsorde;-andere door onze ministers aan te wijzen werkzaamheden
  waarvoor financile deskundigheid noodzakelijk is.

  Hoewel hieruit blijkt dat het BFO taken heeft op het vlak van
  opsporing, criminele inlichtingen en voorlichting, beperkt het
  grootste deel van de BFO-werkzaamheden zich tot de reactieve fase
  waarin het plukken centraal staat. In beginsel worden alleen
  tactische onderzoeken ondersteund en dus geen CID-onderzoeken, zo
  meent men in Amsterdam. Maar ook de BFO’s zelf zijn vooral
  genteresseerd in de buitgerichte opsporing. Bij velen bestaat de
  indruk dat de BFO’s zozeer op de ontneming zijn gericht – een
  activiteit die pas kan plaatsvinden na een veroordeling – dat het
  financieel rechercheren in het voortraject binnen de BFO’s niet
  goed uit de verf komt hoewel ze daartoe bij uitstek de expertise
  hebben. De BFO’s komen derhalve doorgaans pas aan bod als een
  strafrechtelijk financieel onderzoek is geopend.

  Dat neemt niet weg dat een BFO uiterst belangrijke informatie
  ten behoeve van CID-trajecten kan aanleveren. Vooral BFO’s die in
  een kernteam participeren – zoals in het kernteam Randstad Noord en
  Midden en het kernteam Haaglanden – maken wel degelijk ook werk van
  het financieel rechercheren (in de voorfase) in nauwe samenwerking
  met de CID. Noot Dat wil zeggen dat zij een bijdrage
  leveren de bemoeienis van de top van criminele organisaties aan de
  hand van de geldstromen aan te tonen. In het algemeen is de
  inlichtingentaak van de BFO’s in de ogen van hun politile en
  justitile omgeving nog weinig tot ontwikkeling gekomen. Dat
  blijkt ook uit het feit dat gegevens die uit de analyse van de
  meldingen van ongebruikelijke transacties naar voren komen, zelden
  een vervolg in de regio krijgen. De BFO’s zouden hier het voortouw
  hebben kunnen nemen. Het uitblijven van dergelijke activiteiten
  heeft mede bijgedragen tot de wens om in het Landelijk
  Rechercheteam het
  financieel rechercheren als een van de
  centrale taakstellingen op te nemen.
  De Regeling bureaus
  financile ondersteuning (van 25 maart 1994, Stct. 64) bepaalt dat
  zo’n bureau tenminste is samengesteld uit een hoofd, twee
  politie-ambtenaren met teminste drie jaar ervaring als tactisch
  rechercheur, twee politie-ambtenaren die aantoonbaar boekhoudkundig
  zijn onderlegd en als zodanig kunnen worden aangemerkt als
  financieel deskundigen, en een administratief medewerker. De meeste
  BFO’s zijn volgens het model van de regeling opgebouwd, al zijn in
  vijf bureau’s meer dan twee financieel deskundigen werkzaam en in
  drie bureau’s meer dan het gebruikelijke aantal tactische
  rechercheurs. In de praktijk zijn bij alle BFO’s andere financile
  deskundigen zoals (formeel vanuit de FIOD gedetacheerde)
  belastingambtenaren gedetacheerd.

  Over de continuering van de participatie van de FIOD in de BFO’s
  na 1 januari 1996 bestaan verschillende inzichten. De FIOD meent
  dat zijn ambtenaren nu als uitzendkrachten onvoldoende greep hebben
  op de gang van zaken binnen een BFO. Overigens zijn de
  belastingambtenaren die in een BFO participeren niet bevoegd hun
  fiscale of fiscaal-strafrechtelijke bevoegdheden te gebruiken.
  De voorzitter (……) Een algemeen vraagje
  daarover luidt: heb ik het mis als ik zeg dat u niet helemaal
  gelukkig bent met het inschakelen van de
  FIOD bij de BFO’s,
  de bureaus financile ondersteuning van de politie zonder dat u
  daarbij als het ware medestuurman bent?

  De heer Van Blijswijk:
  Ik denk dat het niet juist is te zeggen dat de FIOD
  is ingeschakeld bij de BFO’s. De belastingdienst heeft mensen
  ter beschikking gesteld in het kader van een convenant met Justitie
  en Binnenlandse Zaken om die werkzaam te laten zijn in BFO’s. De
  enige rol van de
  FIOD daarin is dat die mensen formeel,
  omdat zij ergens een plaats moeten krijgen, onder de
  FIOD
  zijn geplaatst. Feitelijk zijn het dus controlemedewerkers van
  de belastingdienst die voor een aantal jaren ter beschikking zijn
  gesteld van de BFO’s. Dat convenant is dacht ik in 1992 gesloten en
  loopt per 1 januari 1996 af. In 1993 heeft de belastingdienst zich
  afgevraagd of het aan de hand van een convenant uitlenen van mensen
  wel de meest wenselijke manier van werken was. (…)
  De heer Van Blijswijk:
  Het betekent dat wat betreft het uitlenen van mensen de
  belastingdienst zich terugtrekt, maar het betekent niet dat de
  belastingdienst zich terugtrekt uit allerlei vormen van
  samenwerking met de politie en
  bijzondere
  opsporingsdiensten. Noot >

  In sommige korpsen is reeds eerder besloten om naast de
  FIOD-detachering ook eigen deskundigen aan te trekken. In het
  regiokorps Amsterdam-Amstelland zijn bijvoorbeeld twee accountants
  binnen het BFO aangesteld. Mogelijk speelt ook een rol dat de FIOD
  vreest dat de strafrechtelijke ontneming ertoe zal leiden dat de
  fiscale afroming op het tweede plan komt.

  De organisatorische plaats van het BFO in de regiokorpsen
  verschilt. Sommige BFO’s zijn min of meer aangehaakt bij de CID,
  andere staan daar geheel los van. In het algemeen kan echter wel
  gesteld worden dat de BFO’s niet sterk op de CID georinteerd
  zijn.

  In Flevoland valt de BFO hirarchisch onder de chef
  RCID. In Noord-Holland-Noord staat het hoofd BFO onder de
  divisiechef Criminaliteitsbestrijding en daarmee op gelijk niveau
  met het hoofd
  CID en enkele andere hoofden van dienst. Die
  situatie lijkt sterk op die in het minder plat georganiseerde
  regiokorps Twente, waar het BFO en de
  CID ressorteren onder
  twee verschillende afdelingen, die beide deel uitmaken van de
  divisie Georganiseerde criminaliteit.

  Enkele regiokorpsen hebben voor een samenwerkingsvorm
  gekozen.
  Zo is de BFO Noord-Nederland een gezamenlijk BFO voor de
  regiokorpsen Friesland, Groningen en Drenthe. Ook de regiokorpsen
  IJselland en Twente beschikken tezamen over een BFO, dat in Twente
  is gedetacheerd.

  5.2.5 Secties technische ondersteuning (STO)

  De STO’s, ook wel TORO (technische ondersteuning recherche
  operaties) genoemd, zijn de afdelingen van de regiokorpsen die
  video- en audio-apparatuur in beheer hebben ten behoeve van die
  regio. De afdelingen STO zijn eind jaren ’80 ontstaan. De STO’s
  integreren techniek in recherche-onderzoeken. Zij onderhouden de
  apparatuur ten dienste van andere afdelingen (in het bijzonder het
  OT) en vervaardigen ook nieuwe toepassingen; regelmatig in nauwe
  samenspraak met de aanvragers.

  De afdelingen zijn soms door de aard van hun werk moeilijk te
  onderscheiden van twee andere technische diensten, te weten
  enerzijds de technische recherche die belast is met het nemen van
  vingerafdrukken, het maken van foto’s op de plaats van het delict
  enzovoort en anderzijds een bureau verbindingen – of facilitair
  bedrijf of iets dergelijks – dat de onderlinge communicatie van de
  politie (bijvoorbeeld bij grootschalige ordeverstoringen) moet
  onderhouden. In Rotterdam kwam het voor dat zeer geavanceerde
  apparatuur juist binnen het Bureau verbindingen werd
  ontwikkeld.

  Vanwege hun grote technische kennis worden de STO’s ook
  ingeschakeld als complexe apparatuur moet worden aangebracht en in
  werking gesteld. Als dat risico’s met zich meebrengt, hetzij voor
  de veiligheid, hetzij voor de afscherming van het onderzoek, wordt
  een AT of de DTOO ingeschakeld. Noot In tegenstelling
  tot OT’s, AT’s en CID-en vinden de STO’s niet hun grondslag in het
  besluit beheer regionale politiekorpsen. Bijna elke regio heeft een
  STO, maar de werkzaamheden verschillen sterk. De STO’s zijn
  doorgaans geplaatst binnen de centrale ondersteunende
  recherchediensten, soms bij de technische recherche, soms los
  daarvan.

  In Hollands Midden, Zeeland en Gelderland-Zuid is de STO
  verantwoording schuldig aan het hoofd
  RCID. In Haaglanden
  zit de STO als onderdeel van het Bureau
  Observatie en
  Technische Ondersteuning dicht tegen het OT aan. In Brabant-Noord
  maakt de Technische ondersteuning evenals de technische recherche
  deel uit van de dienst Algemene Ondersteuning en niet, zoals het OT
  en de
  CID, van de dienst Recherche-ondersteuning.
  Vermeldenswaardig is dat in Amsterdam naast de centrale technische
  ondersteuning diverse kleine technische operaties (zoals
  vingerafdrukken nemen fotograferen) door technische
  opsporingsambtenaren in de wijkteams worden verricht.

  De STO bestaat bij de meeste korpsen slechts uit twee tot vier
  personen. Bij de STO’s van alle korpsen, behalve in
  Amsterdam-Amstelland en in Brabant-Noord, is een medewerker van de
  DTOO gedetacheerd, met als doel specialistische kennis,
  vaardigheden en werkwijzen aan de regiokorpsen door te geven.

  5.2.6 Politile infiltratieteams (PIT)

  In het verleden kwam het regelmatig voor dat ervaren
  (CID-)rechercheurs in elkaars korps optraden als
  pseudokopers. In het begin van de jaren ’90 zijn de toen bestaande
  pseudokoopteams opgeheven en is de politile infiltratie opgedragen
  aan vijf speciaal daarvoor opgerichte ressortelijke teams: de
  PIT’s. De pseudo-koopteams die vr die tijd bestonden, werden
  opgeheven vanwege onvoldoende mogelijkheden tot sturing en
  controle.

  De heer De Wit:
  Ik geloof dat de problemen die zich in Den Haag en ook in
  Amsterdam voordeden, ongeveer langs dezelfde lijnen liepen. De
  problemen zaten voornamelijk in de wijze waarop het optreden van
  politile infiltranten begeleid werd en in de wijze waarop dat werd
  afgewikkeld. Er was groeiende twijfel en onzekerheid over de vraag
  of politile infiltranten op dat moment in die omstandigheden, in
  die setting, op een voldoende verantwoorde wijze gestuurd zouden
  kunnen worden. Dat is in zijn algemeenheid de achtergrond van het
  probleem dat zich daar voordeed.
  De voorzitter:
  Wij hebben daarover met vertegenwoordigers uit Amsterdam
  gesproken. De reden voor opheffing in Amsterdam en Den Haag was
  volgens u dus onvoldoende sturing. Kunt u dat nader
  aangeven?
  De heer De Wit:
  Het zal u bekend zijn dat een politieel infiltratieteam
  bestaat uit een paar mensen die de eigenlijke operationele
  werkzaamheden uitvoeren en dat daaromheen een begeleidingsteam zit.
  Op de achtergrond is er ook nog psychologische begeleiding, die
  voortdurend plaatsvindt en acuut wordt op het moment dat zich
  bijvoorbeeld in de psychologische sfeer bepaalde problemen
  voordoen. In dat spanningsveld zijn vraagpunten gerezen, in dat
  spanningsveld zijn problemen ontstaan, met name op het punt van de
  sturing. Dat betrof met name de vraag of een begeleidingsteam wel
  in staat is – nogmaals: in dat tijdsbestek, in die omstandigheden,
  tegen die achtergronden – op een verantwoorde en in alle opzichten
  doorzichtelijke wijze de politile infiltranten te sturen.

  Noot >

  De ontwikkeling van relatief eenvoudige pseudokoop naar complexere
  vormen van infiltratie heeft ertoe geleid dat de politile
  infiltratie sinds 1992 uitsluitend door deze PIT’s wordt verricht.
  Toch is in Gelderland-Zuid n formatieplaats vrijgemaakt voor
  politie-infiltratie. Noot Nog steeds en bij
  herhaling valt te beluisteren dat individuele CID-ambtenaren zich
  soms ook met infiltratie-activiteiten bezig houden, maar wellicht
  zijn dit verhalen die op de periode voor 1992 terugslaan. De
  laatste jaren stonden de politie drie PIT’s ter beschikking. Een
  model-PIT bestaat uit acht politie-ambtenaren; vier infiltranten en
  vier begeleiders. Daarnaast zijn een chef en een administratieve
  kracht toegevoegd aan een team. Een model-PIT wordt door mannen en
  vrouwen gevormd. De drie PIT’s bevinden zich in het oosten
  (Apeldoorn), noorden (Assen) en zuiden (‘s-Hertogenbosch). In 1994
  bijvoorbeeld telden deze teams respectievelijk zeven, vier en elf
  medewerkers. Inmiddels telt het in oprichting zijnde landelijke
  infiltratieteam drie personen en is daarmee half voltooid. Het
  landelijk infiltratieteam zal zich vooral bezighouden met
  internationale verzoeken. In totaal waren er in 1995 25 mensen
  werkzaam bij de infiltratieteams.

  De voorzitter:
  Op dit moment zijn er slechts 25 volledige infiltratiebanen
  in Nederland. Is dat juist?
  De heer Karstens:
  Ja, ik heb al eerder aangegeven dat het mij enigszins
  teleurstelt dat sinds de reorganisatie van de Nederlandse politie
  het aantal plaatsen is teruggelopen tot 25. In 1992 sprak ik nog
  over 75 plaatsen.

  Noot >
  In Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond bestaan ook plannen om tot
  oprichting van een PIT te komen. Er is op dit moment volgens velen
  een gebrek aan politie-infiltranten, maar de indruk is niet dat er
  in de praktijk erg veel tijdrovend werk is voor de teams.

  Vanuit het oogpunt van geheimhouding en de problemen die
  hieromtrent bestonden, zijn de PIT’s op afgeschermde locaties
  gehuisvest. De (hoge) kosten die het beheer van dergelijke teams
  meebrengt, stuiten op dit moment op bezwaren in de niet-westelijke
  regio’s waar de PIT’s nu zijn gevestigd. Ook al vanwege de gewenste
  consistentie in beleid en omdat het middel vaak
  regio-overschrijdend is, zien sommigen de beslissingen terzake
  infiltratie graag centraal geregeld. Overigens is de rol van de bij
  het Korps landelijke politiediensten behorende ANCPI in de praktijk
  van de politie-infiltratie ook zeer groot. De aanstelling van de
  infiltranten is in duur beperkt. De politie-infiltranten worden,
  evenals hun begeleiders, in beginsel full time en voor een periode
  van 5 jaren ingezet. Een infiltrant krijgt een jaar om zich in te
  werken, drie jaar om echt operationeel te zijn en een jaar om af te
  bouwen. Er zijn in het verleden echter infiltranten geweest die
  veel langer hebben gewerkt.

  5.2.7 Werving en opleiding

  De opleiding tot observatierechercheur duurt twaalf weken. Drie
  weken daarvan worden besteed aan een specialistische rij-opleiding.
  Toekomstige observatierechercheurs dienen dit onderdeel succesvol
  te hebben afgesloten voordat zij de cursus kunnen vervolgen. Het
  vervolg van de opleiding is gericht op het ontwikkelen van
  observatie-technische en tactische vaardigheden. Verder kunnen
  observatierechercheurs bijscholingscursussen volgen.

  De (verplichte) opleiding tot lid van het AT duurt dertien tot
  zestien weken. Potentile medewerkers van het AT worden ook
  psychologisch getest. Training en bijscholing vormen een integraal
  onderdeel van de werkzaamheden van een lid van een arrestatieteam.
  Het blijkt moeilijk voor dit soort functies, die zowel mentaal als
  fysiek hoge eisen stellen, voldoende (jonge) mensen te werven.
  Vooral de fysieke eisen zijn dusdanig hoog dat de mannelijke AT-ers
  (vrouwen zijn over het algemeen vanwege hun geringere fysieke
  kracht niet door de selectie gekomen) tegen topsportniveau
  aanzitten.

  Het hoofd en de medewerkers van een BFO dienen de
  BFO-vervolgopleiding aan het Landelijk selectie en
  opleidingsinstituut Politie te hebben gevolgd.
  Voor een medewerker STO bestaan geen algemene opleidingsvereisten,
  wel is er een aantal technische cursussen op verschillende
  terreinen. In de praktijk hebben STO-medewerkers vaak elders
  (diverse) technische opleidingen genoten of werkervaring opgedaan.
  Zij volgen ook een cursus aan de Rechercheschool, waar aandacht
  wordt besteed aan de juridische aspecten van hun werk.

  Politie-infiltranten worden geselecteerd uit vrijwilligers uit
  de gehele politiewereld, dus niet (zoals in het verleden) alleen
  uit arrestatie- of observatieteams. Deze personen – er zijn ook
  vrouwelijke infiltranten – worden geselecteerd aan de hand van a)
  een Canadese psychologische test; b) twee commissies die
  sollicitatiegesprekken voeren; c) een psycholoog en een commandant
  doen een huisbezoek bij de sollicitant; d) de cursus aan de
  Rechercheschool. Tijdens de drieweekse cursus worden
  achtereenvolgens zestien examens afgenomen. Het komt voor dat
  cursisten worden afgewezen omdat zij te fanatiek zijn, te weinig
  improvisatievermogen hebben, te kampen hebben met morele problemen,
  de politiehouding niet kunnen loslaten, enzovoort.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken