• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 5.3 Beslissingen over de keuze van zaken en methoden

  5.3 Beslissingen over de keuze van zaken en methoden

  5.3.1 Zaken

  Voor alle ondersteunende diensten geldt formeel en materieel dat
  zij niet zelfstandig onderzoeken verrichten. Ze ondersteunen
  onderzoeken of participeren daarin. In die zin is het eenvoudig te
  stellen dat de selectie van werkzaamheden die door een OT of een
  andere dienst worden verricht elders wordt gemaakt, namelijk bij de
  tactische leiding van een onderzoek of eventueel bij de leiding van
  een CID-traject. In de praktijk verdient dit uitgangspunt toch
  enige relativering. Door capaciteitsproblemen weigeren de chef van
  een OT of een STO geregeld een onderzoek te ondersteunen. Soms
  spelen ook inhoudelijke overwegingen een rol, bijvoorbeeld als
  gevraagd wordt op te treden ten behoeve van onderzoeken die de
  betreffende dienst absoluut te gering danwel niet proportioneel
  acht.

  Zo piekert STO Haaglanden er niet over een videocamera
  te installeren om te kijken of elke taart wel op de kassa wordt
  aangeslagen. Evenmin wordt een camera genstalleerd in de
  kleedruimte van verpleegsters om de diefstal van portemonnees te
  onderzoeken. De directeur van het betreffende verpleegtehuis wordt
  in zo’n geval geadviseerd kluisjes voor zijn personeel aan te
  schaffen.

  In IJselland bijvoorbeeld werd in 1994.321 keer technische
  ondersteuning aangevraagd, hetgeen 253 keer tot inzet leidde.

  Noot In Limburg-Zuid werd in 77,6 % van de 158 aanvragen
  voor observatie daadwerkelijke assistentie verleend.
  Noot

  Bij afwezigheid van een specifieke prioriteringsprocedure –
  doorgaans bestaan dergelijke procedures niet – wordt de aanvrager,
  bijvoorbeeld de recherche-cordinator van het district of de chef
  CID, advies gevraagd. Feit blijft dat uiteindelijk de chef van de
  observatie-eenheid, (afhankelijk van de organisatie van de regio)
  zijn chef van de overkoepelende afdeling ondersteunende
  recherche-diensten of de chef CID uiteindelijk bepaalt op welk
  onderzoek ondersteuning wordt geboden in een concreet geval.

  De heer Kloosterman :
  Wij krijgen een soort van opdracht mee waarin gevraagd wordt
  of wij een bepaalde handeling kunnen vastleggen, dat kunnen zien,
  een overdracht van het maakt niet uit wat, verdovende middelen,
  gestolen televisies en noem maar op. Daarvoor gaan wij de straat
  op. En dat proberen wij vast te leggen. En daar kan een tactisch
  team mee werken.
  De voorzitter:
  Maar hoe lang? Het gaat meestal toch op een paar mensen of
  op een auto of op een huis?
  De heer Kloosterman:
  Ja, je hebt onderzoeken waar wij vrij lang op zullen werken
  en je hebt onderzoeken die eenmalig zijn. Maar in feite wordt dat
  allemaal beslist door het hoofd
  CID. Dat is mijn pakkie-an
  eigenlijk niet zo. Ik doe eigenlijk wat mij opgedragen wordt.

  Noot >

  De eindbeslissing over het nut van de inzet van ondersteuning ligt
  formeel bij de tactische recherche. Het komt evenwel zelden voor
  dat de centrale recherche-afdeling uiteindelijk beslist om de
  beperkte observatie- (of STO-)capaciteit voor een bepaalde zaak al
  dan niet aan te wenden. De reden is waarschijnlijk dat de
  beslissing tot stand moet komen na beoordeling van actuele, zeer
  concrete en operationele informatie, die in die vorm alleen
  beschikbaar is bij de tactische teamleiders. Het is moeilijk om die
  tactische teamleiders iedere week, als over de inzet van de
  eenheden wordt beslist, uit de hele regio bij elkaar te krijgen.
  Daarom wordt de beslissing feitelijk meestal genomen door de chef
  OT of de chef CID. Deze maakt bij de belangenafweging van de
  aanvragen gebruik van formulieren die door de tactische aanvragers
  zijn ingevuld en waarin een aantal standaardvragen over het
  onderzoek is opgenomen.

  Het OM beslist evenmin over de prioriteit van de inzet van de
  ondersteunende eenheden. De reden hiervoor is vermoedelijk dat er
  ook geen officier te vinden is die zo goed op de hoogte is van de
  concrete details van alle aanvragen dat hij een verantwoorde
  beslissing kan nemen. Daarnaast beroepen officieren van justitie
  zich op het feit dat die beslissing geen deel van hun taak is, maar
  direct van de betreffende politiechef. De BFO’s zouden een taak
  kunnen hebben in de advisering bij prioritering van onderzoeken. In
  de praktijk lijken ontnemingsmogelijkheden en andere financile
  informatie nog geen zwaarwegende rol bij keuzen van zaken en
  methoden te spelen. Noot

  5.3.2 Methoden

  Observatieteams

  De kernactiviteit van OT’s is het onopgemerkt volgen van
  verdachten en andere personen die de belangstelling van de
  recherche hebben. Men is in het algemeen van oordeel dat observatie
  van een persoon die zich in een publieke ruimte bevindt (op de
  openbare weg, in een station of een warenhuis) geheel geoorloofd
  is. Het maakt daarbij voor het geoorloofd zijn geen verschil of de
  observant zich ook in die publieke ruimte bevindt. Observanten
  maken ook gebruik van vermomming met het oogmerk niet op te vallen
  in een bepaalde omgeving of juist om bijzondere dingen onopgemerkt
  te kunnen doen.

  Zo wordt melding gemaakt van het verkleden als toerist om
  onopvallend foto’s te kunnen maken. Iets gewaagder is een gebouw
  binnen te lopen, sjouwend met een doos om voor te wenden dat men in
  dat gebouw werkt. Ook heeft een OT-rechercheur in Limburg-Noord
  zich in overleg met de PTT als postbode vermomd en op die manier
  een postpakket bezorgd met (daarin oorspronkelijk aanwezige, maar
  verwijderde) verdovende middelen teneinde te onderzoeken wat de
  geadresseerde met het pakket ging doen.
  In dit verband dient
  ook het incidenteel optreden van lokoma’s te worden vermeld:
  daarbij gaat het niet om OT-ers die juist de anonimiteit willen
  behouden, maar om een als vrouw verklede medewerker van het AT die
  de vermoedelijke dader moet lokken.

  Wat betreft de observatie van gebeurtenissen in afgesloten
  ruimten wordt verschil gemaakt tussen wat hier verder gluren
  genoemd zal worden, en inkijken. Door spleten en kieren en over
  muurtjes kijken, door een raam of een gat in de heg kijken of met
  een oor tegen een schuur aanliggen vinden vele OT-rechercheurs
  gewoon. Ook vanuit een priv-tuin een woning observeren en over een
  schutting het uitladen van een auto op priv-terrein met video
  vastleggen vindt het OT niet iets wat uitvoerig besproken moet
  worden en wat voorafgaande toestemming vereist.

  In incidentele gevallen neemt het OT een vuilniszak
  mee om de inhoud daarvan te onderzoeken of te laten onderzoeken.
  Het
  OT acht het geen ingrijpend opsporingsmiddel en het
  wordt niet gezien als iets waarvoor het OM toestemming moet
  geven.

  De OT’s zijn echter voorzichtig met inkijkoperaties. Zij vrezen
  zichzelf bloot te geven en beperken daarom zoveel mogelijk het
  risico betrapt te worden. Bovendien weten de OT’s dat
  inkijkoperaties gevoelig liggen en dat het optillen van een
  golfplaten dak onder omstandigheden als zodanig wordt beschouwd.
  Naar binnen kijken in een woning vindt het OT geoorloofd. Inkijken
  in een woning acht het OT ongeoorloofd. Als de ondersteunende
  dienst denkt dat een bepaalde handeling niet is toegestaan, wordt
  met de opdrachtgever overlegd. Dat kan zowel de tactische recherche
  als de CID zijn. De opdrachtgever kan op zijn
  beurt met de officier van justitie overleggen.
  Het OT verricht geen inkijkoperaties. Deze worden op verzoek van de
  tactische recherche of de CID uitgevoerd door andere ondersteunende
  diensten zoals het AT of de STO. Soms doet het OT zelf aan het AT
  of aan de STO een verzoek om ergens heimelijk binnen te treden
  teneinde voor het OT bijvoorbeeld een peilbaken te plaatsen. Het OT
  kan bij de uitvoering van inkijkoperaties belast worden met de
  observatie van de directe omgeving van de plaats waar het AT of de
  STO optreedt. In dit geval beschermt het OT de werkzaamheden en
  medewerkers van het OT of de STO.

  Observatie met behulp van plaatsbepalingsapparatuur betreft het
  aanbrengen van peilbakens in, aan of op een lading, een auto of
  ander vervoermiddel. In de kring van observatierechercheurs wordt
  verschillend gedacht over de vraag of toestemming aan het OM moet
  worden gevraagd voor het plaatsen van dergelijke zenders. Velen
  vinden het een eenvoudig technisch hulpmiddel dat juridisch niet
  anders bekeken behoeft te worden dan gewoon volgen. De frequentie
  waarmee dit type hulpmiddel wordt gebruikt, loopt per regio vrij
  sterk uiteen. Het lijkt in de orde van grootte van enkele keren tot
  30 keer per OT per jaar te zijn. Daarbij dient bedacht te worden
  dat het kan voorkomen dat een peilzender twee maanden of langer aan
  een voertuig verbonden is. Als deze apparatuur eenvoudig te
  plaatsen is, doet het OT het zelf. In complexe gevallen
  (hoogwaardige apparatuur of object waarop het moeilijk te
  bevestigen is) schakelt het OT de STO of de DTOO Noot ,
  dan wel het AT (voertuig of locatie waar voertuig is opgesteld
  moeilijke te benaderen) in. Voor het opladen van accu’s of de
  vervanging van batterijen geldt hetzelfde.

  Tijdens het volgen werd lange tijd veel gebruik gemaakt van
  scanapparatuur. Die apparatuur werd ingezet omdat te volgen
  subjecten gebruik maken van mobiele telefoons. Het doel van het
  luisteren met behulp van scanners was oorspronkelijk het
  vergemakkelijken van het observatiewerk. Vanuit de gedachte dat de
  ether vrij door de lucht gaat, werd het in diverse regiokorpsen
  toelaatbaar geacht in dit kader mobiele gesprekken zonder
  machtiging van de rechter-commissaris af te luisteren: als iemand
  in een telefoongesprek zei dat hij naar huis ging om te slapen,
  wist de volgploeg dat zij ook naar huis kon gaan. Noot
  De via de scan verkregen inhoudelijke informatie gaf het OT door
  aan de CID. Sinds de introductie van de GSM-telefonie is het
  scannen minder succesvol. De scanner wordt nog wel ingezet om vast
  te stellen of het te volgen subject gebruik maakt van draadloze
  telecommunicatie ofwel de zogeheten IMSI-catcher.

  Alle OT’s zeggen last te hebben van hobbyisten die via de
  scanner hun signalen opvangen en de auto’s volgen. Enkele van die
  hobbyisten hebben zich tot professionals ontwikkeld. Zij hebben in
  onder andere de Delta-zaak lijsten van observatie-auto’s openbaar
  gemaakt. Er is strafrechtelijk nauwelijks tegen deze
  contra-observaties op te treden, behalve te letten op overtredingen
  van de Wegenverkeerswet en op grond daarvan te verbaliseren totdat
  een rij-ontzegging kan worden opgelegd.

  Kentekens van observatie-auto’s kunnen ook op andere manieren
  uitlekken. Wanneer een OT-er tijdens het volgen door rood rijdt en
  een taxi passeert, is het niet onmogelijk dat de taxichauffeur,
  gewoon omdat hij het leuk vindt, via het mobilofoonverkeer aan zijn
  collega’s doorgeeft dat hij een stille heeft gezien. Verder is het
  een keer voorgekomen dat een STO-bus met .80.000 aan spullen is
  leeggeroofd door de verdachte op wie de
  observatie was
  gericht. Het materiaal is via
  informanten voor .2.500
  teruggekocht van een heler.

  Doorgaans geschiedt de observatie vanuit auto’s. Daarbij wordt
  ten behoeve van statische observatie gebruik gemaakt van
  gecamoufleerde voertuigen. Een dergelijk voertuig bevat dan vaak
  materiaal dat stelselmatig en langdurig observeren mogelijk maakt
  (van technische hulpmiddelen tot chemisch toilet). Bij technische
  hulpmiddelen valt te denken aan verrekijkers en
  restlichtversterkers. Observatie-auto’s zijn vaak standaard
  uitgerust met deze hulpmiddelen. In sommige gevallen wordt ook
  vanuit de lucht geobserveerd. Ook zijn vaak technische hulpmiddelen
  zoals video- en fotocamera’s aanwezig om personen en gebeurtenissen
  vast te leggen. OT’s maken zelden gebruik van afluisterapparatuur.
  Een enkele keer komt het voor dat rechercheurs proberen in
  horeca-gelegenheden een plaats te krijgen aan een belendend
  tafeltje naast het subject. Dat levert slechts matige resultaten
  op. Het OT verstaat namelijk weinig vanwege het rumoer in
  dergelijke openbare ruimten.

  Stelselmatige observatie door politiemensen wordt dus in
  beginsel verricht door het OT. Daarbij worden vrijwel alle
  observatiemiddelen gebruikt. Observatie met behulp van camera’s,
  die voor langere tijd op een vast punt geplaatst worden, geschiedt
  door de inschakeling van STO. Dergelijke statische opstellingen van
  foto- en video-observatie wordt ingezet om kostbare inzet van een
  OT te voorkomen. Gebrek aan observatiecapaciteit leidt ook
  regelmatig er toe dat tactische rechercheurs en CID-rechercheurs
  zelf gaan observeren. Dit verschijnsel wordt door velen sterk
  bekritiseerd, omdat observeren een vak apart is en op deze wijze de
  observant als politieman ontmaskerd kan worden (stuk gaan).

  De heer Koekkoek:
  Gebeurt het wel dat de tactische recherche ook achter mensen
  aan zit, dus ook observatie-acties uitvoert?
  De heer Kloosterman:
  Helaas, ja.
  De voorzitter:
  Zij doen het minder goed dan u het doet?
  De heer Kloosterman:
  Nou, of zij het minder goed doen, weet ik niet. Want zij
  zullen best wel even veel kunnen zien als wij kunnen zien, maar ik
  denk dat wij er wat meer op getraind zijn en daarmee wat
  professioneler omgaan, ja. Ik heb een getraind
  observatieteam
  hoger staan dan een stel tactische rechercheurs die op pad
  gaan.
  De heer Koekkoek:
  Heeft u er een verklaring voor dat het toch wel
  gebeurt?
  De heer Kloosterman:
  Te weinig OT-capaciteit. Noot Worden de
  tactisch rechercheurs en CID-ers niet ontdekt, dan dreigt dit
  gevaar voor het reguliere OT bij een volgende actie. Door
  onvoldoende professioneel gedrag van tactisch rechercheurs en
  CID-ers zullen subjecten op de hoogte zijn geraakt van de
  belangstelling van de politie. Aangezien OT-capaciteit nijpend is,
  stelt het OT vaak voor een camera in te zetten als de tactische
  recherche om observatie verzoekt. Er zijn grote aantallen
  plaatsingen van video-camera’s en het aantal videodagen is enorm.
  De plaatsing en het gebruik van die camera’s verlopen meestal
  zonder bemoeienis van observatieteams op verzoek van de tactische
  recherche door het STO. OT’s verrichten tevens regelmatig
  observatiewerkzaamheden tijdens gecontroleerde afleveringen. Elke
  gecontroleerde aflevering of doorlevering gaat gepaard met
  observatie-acties. In dat geval dienen de OT’s de doorgeleverde
  partijen te observeren teneinde te kunnen vast stellen waar de
  partijen drugs worden afgeleverd.
  De heer Rouvoet: U zegt:
  gecontroleerde doorlevering doen we niet, maar
  gecontroleerde aflevering wel en daar raken we de controle niet
  kwijt, die behouden we. Maar u raakt toch wel eens partijen kwijt,
  ook bij de

  gecontroleerde aflevering, die dan niet zo gecontroleerd blijkt
  te zijn? In Hollands Midden zit het verkeer toch ook wel eens
  tegen, neem ik aan?

  De heer Mosterd:
  Ik herinner mij dat mijnheer Kloosterman ook de situatie
  schetste dat men in een gecombineerde actie, naar ik meen, een
  vrachtwagen kwijt was. En dan zie je ook dat die jongens – want die
  zijn zo trots als een aap op hun werk – zich rot rijden om het weer
  op te pakken: hij werd even later weer opgepakt en het bleek nog
  een meevaller ook te zijn. Dat is het enige dat ik mij kan
  herinneren, waarbij het even mis leek te gaan, maar uiteindelijk
  werd het keurig hersteld.
  De heer Rouvoet:
  Bent u nooit partijen kwijtgeraakt?
  De heer Mosterd:
  Nee, hoor. Noot

  Arrestatieteams

  De AT’s hebben veel minder dan de OT’s te kampen met
  capaciteitsproblemen. Een AT kan in principe optreden als een
  dienst een aanvraag doet, toestemming heeft van de officier van
  justitie om het AT in te zetten en er voldaan is aan de
  inzetcriteria met betrekking tot vuurwapengevaarlijkheid. De AT’s
  hebben met de later te noemen DTOO vrijwel het feitelijke monopolie
  over plaatsings- en inkijkoperaties (CID-acties). Het komt ook voor
  dat het AT met de DTOO samenwerkt, bijvoorbeeld wanneer peilbakens
  moeten worden geplaatst op een moeilijk te benaderen locatie. Het
  doel van dergelijke AT-operaties is met de dubbele term plaatsings-
  en inkijkoperaties aan te geven. Soms gaat het er inderdaad om
  slechts iets te zien ofwel te constateren.

  Door vast te stellen of bijvoorbeeld een partij verdovende
  middelen al dan niet in een opslagruimte aanwezig is, kan de
  onnodige inzet van een volledig
  OT worden voorkomen. Een
  vergelijkbaar doel is het vaststellen of een ruimte als opslag is
  ingericht. Het nemen van monsters van de opgeslagen goederen
  (vooral als het drugs betreft) of het vaststellen van de herkomst
  van gestolen goederen komt ook voor.
  In andere gevallen wordt
  een inkijkoperatie toegepast om een andere methode mogelijk te
  maken. Dan plaatst het AT bijvoorbeeld een peilzender op een auto
  die in een garage is geparkeerd of hangt het AT daar een camera
  op.

  Op basis van gesprekken met AT-ers en de bij AT’s aanwezige
  registratie kan worden gesteld dat jaarlijks gemiddeld per AT in
  tien gevallen inkijkoperaties worden verricht. In dit opzicht zijn
  de verschillen tussen AT’s echter groot. Het AT in Amsterdam zou
  nooit om een inkijk zijn verzocht, terwijl in Noord-Oost Nederland
  27 CID-matige inzetten hebben plaatsgevonden, waarvan de meeste
  inkijkoperaties betroffen. Bij deze gegevens moet worden bedacht
  dat de registratie van de inkijkoperaties tot voor zeer kort niet
  of zeer gebrekkig heeft plaatsgevonden. Onder n CID-matige actie
  vallen soms meer inkijkoperaties.
  Dat is bijvoorbeeld het geval indien het plaatsen van een
  peilzender de eerste keer niet lukt; het AT wordt
  overlopen en moet het later nog een keer proberen; het amfetamine
  lab wordt binnen een aantal weken meerdere keren bezocht; de
  batterijen van een
  peilzender moeten vervangen worden,
  enzovoort.
  In sommige regio’s vinden zeer veel inkijkoperaties
  plaats en dan niet alleen in gevallen van vermoeden van
  betrokkenheid bij drugs- of wapencriminaliteit, maar ook bij
  vermogenscriminaliteit, vernieling en dergelijke. Volgens de
  Doorlichting van het
  ministerie van Justitie hebben in de
  regio Noord- en Oost-Gelderland in twaalf drugs- en drie
  wapenzaken
  inkijkoperaties plaatsgevonden, maar ook in
  negentien gevallen van diefstal. Daarbij zij overigens opgemerkt
  dat deze regio nauwkeurig lijkt in de
  verslaglegging
  achteraf en wellicht sommige gebeurtenissen als
  inkijkoperatie heeft aangeduid waar anderen van gluren zouden
  hebben gesproken.

  Een landelijke trend is dat het aantal verzoeken tot
  inkijkoperaties terugloopt. Enkele AT’s krijgen zelfs helemaal geen
  verzoeken meer binnen.
  De inkijkoperaties betreffen bijna altijd ruimten als schuren,
  loodsen, containers en garages. De inkijk in (bewoonde) woningen
  wordt door vrijwel iedereen in beginsel voor ontoelaatbaar
  gehouden. Bij n AT kan men zich in al die jaren twee
  inkijkoperaties met toestemming van het openbaar ministerie in
  woningen herinneren; nmaal in een ontvoeringszaak en eenmaal in een
  grote drugszaak, in een verlaten woning. Een medewerker van een
  ander
  AT kan zich over een periode van tien jaar n
  inkijkoperatie in een woning herinneren, in een moordzaak, met
  alle benodigde toestemming.

  Twee ontslagen douaniers beweren dat in het verleden door de
  douane een aantal malen
  inkijkoperaties zijn uitgevoerd in
  woningen.
  Een aantal jaren geleden konden inkijkoperaties
  nog worden aangevraagd door tactische rechercheurs. Sinds een paar
  jaar moet de aanvraag worden gedaan door de leiding van de
  tactische recherche of CID. Als de aanvraag afkomstig is van de
  tactische recherche bereikt deze het AT doorgaans ook via de CID.
  De CID leidt de vraag door naar de groepschef AT of, indien
  complexe apparatuur moet worden aangebracht, de DTOO. Het al of
  niet aanwezig zijn van de toestemming van het OM, de wijze waarop
  die toestemming is gegeven, alsmede de manier waarop dit moet
  worden geverifieerd leveren een wisselend en onduidelijk beeld op.
  Sinds de Handleiding kijkoperaties van 12 december 1994 moet hetzij
  de CID-officier hetzij de zaaksofficier nadrukkelijk bij de zaak
  worden betrokken. De aanvragende dienst betrekt de officier van
  justitie bij de beslissing, maar daarmee is het systeem echter niet
  geheel dicht. Het AT weet daarmee immers nog niet of het OM
  daadwerkelijk toestemming heeft verleend.

  In een aantal AT’s (Zuid, Utrecht en Rotterdam) vraagt de
  chef
  AT na of toestemming is van het OM, maar gaat verder af
  op het woord van de opdrachtgever/verzoeker dat dat het geval is.
  Het
  AT Gelderland-Midden meldt dezelfde procedure, maar
  stelt niet de eis dat het via de
  CID moet lopen, als zij
  maar horen dat de officier van justitie toestemming heeft gegeven.
  In het
  AT Noord- en Oost-Nederland hield men zelfs daar niet
  onverkort aan vast, maar keek men ook in als men zelf dacht dat het
  door de beugel kon, al zei men er bij dat het OM negen van de tien
  keer toestemming gaf. Uit de administratie van het betreffende

  AT is dit echter niet gebleken. Daaruit bleek namelijk dat het
  vaker geen toestemming heeft gehad of dat men vaker niet op de
  hoogte was of er toestemming van de officier van justitie
  was.

  In Haaglanden eist men daarom voorafgaand overleg tussen de
  tactische recherche, CID, CID-officier en de leiding AT.
  Betrokkenheid van de CID is van belang, al is het maar omdat de CID
  soms op de hoogte is van dingen die de tactische recherche niet
  weet, bijvoorbeeld of de ramen van een pand zijn bewerkt op een
  wijze die betreding achteraf verraadt.

  Niet alle officieren van justitie vinden het overigens nodig per
  zaak toestemming te geven. Sommige officieren van justitie geven
  een kader. Wanneer een voorgenomen inkijkoperatie door het AT
  daarbinnen valt, behoeft niet expliciet de toestemming van de
  officier van justitie verkregen te worden. Alle arrondissementen
  waar procedurevoorschriften zijn uitgevaardigd voor het vragen van
  toestemming bij de inzet van bijzondere opsporingsmethoden noemen
  inkijkoperaties als methode waarvoor toestemming nodig is. Voor
  inkijk van buitenaf, zoals die vooral door OT’s plaatsvindt, wordt
  echter niet altijd toestemming gevraagd. Er zijn ook voorbeelden
  dat de toestemming van de officier van justitie voor de inkijk pas
  achteraf is gegeven.

  Bureaus financile ondersteuning

  Het onderzoek van de BFO’s is gericht op het verkrijgen van inzicht
  in geldstromen en vermogensposities. Daartoe wordt informatie
  opgevraagd bij diverse instellingen. Dat kunnen Kamers van
  Koophandel zijn, maar ook banken, de Gemeentelijke sociale dienst
  en het Gemeenschappelijk administratie kantoor. In grote zaken komt
  het voor dat al een bank benaderd wordt voordat een gerechtelijk
  vooronderzoek of een strafrechtelijk financieel onderzoek is
  geopend. In dergelijke gevallen gaat het om financieel
  rechercheren. Vaker neemt het onderzoek van het BFO pas een aanvang
  als er informatie bestaat dat buitgerichte opsporing, dat wil
  zeggen opsporing met het oog op uiteindelijke ontneming van
  wederrechtelijk verkregen voordeel, vermoedelijk vruchten zal
  afwerpen. Op zo’n moment is al uit open bronnen de nodige
  informatie vergaard, terwijl ook bijvoorbeeld gegevens uit een tap
  of een huiszoeking zijn verwerkt. De BFO’s willen zo vroeg mogelijk
  in het tactische recherchetraject worden ingeschakeld. Zij weten
  immers bij huiszoeking in een kluis of het saldo van een rekening
  en/of de onderliggende stukken (en zo ja, welke) in beslag moeten
  worden genomen. Een andere mogelijkheid is dat in het kader van een
  strafrechtelijk financieel onderzoek of op grond van een bevel
  uitlevering stukken in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek
  (artikel 105 Sv) bij een bank onderliggende stukken of een saldo in
  beslag worden genomen.

  De heer Rouvoet:
  De verhouding tussen het BFO en de regionale CID
  is niet altijd even helder. Draait een BFO alleen in een
  tactisch onderzoek mee of is er ook een financile
  voorfase?
  De heer Van Gemert:
  Nee. Ik kan alleen maar over de situatie in Amsterdam
  spreken. Daar maakt het
  BFO geen onderdeel uit van de
  CID. Het valt evenmin onder dezelfde chef. Het BFO is
  onderdeel van het Bureau tactiek.
  De heer Rouvoet:
  Zo is de organisatie, maar nu de praktijk. Draait het
  BFO mee in CID-activiteiten?
  De heer Van Gemert:
  Nee.
  De heer Rouvoet:
  Gebeurt dat alleen in Amsterdam zo of is dat overal
  zo?
  De heer Van Gemert:
  Bij mijn weten is dat wel verschillend. In Amsterdam draait
  het
  BFO daarin niet mee. Het enige wat ik mij kan
  herinneren, is dat er ooit naar aanleiding van informatie is
  gevraagd om toelichting op informatie van een
  informant. Er
  werd toen dus om deskundigheid gevraagd, laat ik het zo zeggen.
  Een

  accountant vertelde iets over de opbouw van een jaarrekening,
  dat soort zaken.
  Noot

  Secties technische ondersteuning

  De opsporingsmethoden waarbij de STO’s betrokken zijn, hebben
  uiteraard te maken met toepassing van techniek in
  politie-onderzoeken. Dat is de reden van het bestaan van deze
  diensten. Net als bij de AT’s geldt dat bepaald niet alles wat
  de STO’s doen, met opsporing te maken heeft. STO’s kunnen ook een
  rol spelen bij het inrichten van een politie-auto met geavanceerde
  apparatuur; bij de reparatie van mobilofoons en dergelijke.

  Het is opvallend dat geavanceerde technische mogelijkheden in
  sommige regiokorpsen veel meer worden toegepast dan elders. Dat
  wijst enerzijds op de verschillende mate waarin de politile en
  justitile autoriteiten de technici de ruimte geven of zelfs
  stimuleren, anderzijds op beperkte financile mogelijkheden. In
  een regiokorps wordt zeer veel met bewegingsmelders gewerkt, waar
  dat middel in andere regiokorpsen nauwelijks wordt benut. In een
  andere regio is een buitengewoon vernuftig plaatsbepalingssysteem
  ontwikkeld, elders kwam de commissie dat niet tegen. In een derde
  gebied beweerde men GSM-telefonie wel degelijk te kunnen
  afluisteren, iets wat de rest van het land nog onmogelijk acht. En
  in een vierde gebied wordt opvallend vaak gewerkt met
  afluisterapparatuur die met medeweten van een van de partijen is
  opgesteld. Het lijkt ook erop dat tussen regiokorpsen grote
  verschillen bestaan ten aanzien van de frequentie van het gebruik
  van videocamera’s.

  In Haaglanden, een groot korps, bedroeg het budget voor 1995
  .30.000 voor de aankoop van technische apparatuur, terwijl de
  chef
  STO eerder aan het twintigvoudige had gedacht. Voor
  de STO’s geldt in sterkere mate dan voor de AT’s en OT’s dat de
  aanvragende eenheid verantwoordelijk is voor het inzetten van een
  bepaald opsporingsmiddel. De STO is immers geen uitvoerder, behalve
  in het geval de STO zelf bij de plaatsing betrokken is; zij stelt
  een apparaat en de bijbehorende deskundigheid ter beschikking. Wat
  de STO ter beschikking kan stellen, verschilt per regiokorps en is
  afhankelijk van het budget, de belangstelling (is men vooral in
  beeld-, audio- of peilmateriaal genteresseerd) en de
  experimenteerlust of de technische vaardigheden van de specifieke
  STO. In zoverre zijn de STO’s aan te merken als uitleenbureau. De
  STO’s toetsen dan ook niet zelf of de inzet van een bepaald
  apparaat geoorloofd is, maar vragen aan de aanvragende
  recherchechef of de benodigde toestemming is verkregen. Sommige
  STO’s gaan verder en
  vragen de naam van degene die de toestemming heeft gegeven en
  registreren die naam ook. Soms gaat de rol van de STO veel verder
  dan die van uitleenbureau. Daadwerkelijke inzet betreft het meest
  het gebruik van peil- en locatiebepalingssystemen. Ook is de STO
  zeer vaak betrokken bij video-observatie. In dit laatste geval gaat
  het om hoogwaardige technische werkzaamheden wanneer camera’s
  worden aangebracht in parkeermeters en lantaarnpalen.

  In IJsselland werden in 1994.2249 video-observatiedagen
  geteld en 4304 inzetdagen van peil- en
  locatiebepalingssystemen.
  Noot
  .
  Regiokorps Noord- en Oost-Gelderland heeft volgens de Doorlichting
  van het ministerie van Justitie in circa 150 zaken videocamera’s
  opgehangen. Daarbij ging het in de meeste gevallen om
  vermogensdelicten. De frequente inzet van statische videocamera’s
  is hiervoor reeds in verband gebracht met de wens om de kostbare
  inzet van een OT te verminderen. Plaatsing van camera’s gebeurt
  meestal op verzoek van de tactische recherche en soms op verzoek
  van de CID. De CID wordt soms gevraagd te bemiddelen bij het vinden
  van een geschikte opstellingslocatie.

  De plaatsingen worden doorgaans door de STO zelf gedaan. Bij
  zeer eenvoudige gevallen kan een OT de videocamera of de peilzender
  plaatsen. In heel moeilijke situaties wordt eventueel een AT
  ingeschakeld. Technisch hoogwaardige apparatuur wordt geleverd door
  de DTOO, die ook zeer moeilijke plaatsingen kan verzorgen.

  De STO is vaak nauw betrokken bij de activiteiten van de
  tapkamer.
  Tenminste in n regiokorps (Haaglanden) is de ploegchef STO
  80% van zijn tijd kwijt aan het beheer van de tapkamer.
  In dergelijke gevallen hebben medewerkers van de STO contact met
  PTT-Telecom te Groningen om geheime telefoonnummers op te vragen en
  dergelijke. Het komt ook voor dat een CID-rechercheur of een
  misdaadanalist of een administratief verwerkende kracht die
  contacten onderhoudt.

  Afluisteren met behulp van richtmicrofoons of bugs gebeurt
  zelden. Dat geschiedt dan doorgaans onder supervisie van de CID in
  het kader van een tactisch onderzoek.
  Een exacte schatting is moeilijk te maken, mede vanwege de lage
  frequentie, maar het lijkt hoogstens twee of drie keer per jaar
  voor te komen. De lage frequentie is niet alleen te verklaren uit
  het feit dat de wet de inzet van dit middel nog verbiedt
  (afluisteren zonder toestemming van n van de deelnemers is
  strafbaar), maar ook uit het feit dat de resultaten nauwelijks te
  verstaan zijn.

  Melding is gemaakt van een postbus waarin conventionele
  microfoontjes waren aangebracht die van binnen uit gericht konden
  worden, zodat men tot 50 meter in de omgeving kan afluisteren. Dit
  bleek niet effectief vanwege het omgevingsgeluid.

  Noot

  STO’s hebben gexperimenteerd met het afluisteren – kennelijk op
  eigen gezag – maar het enthousiasme lijkt te luwen nu bekend is dat
  het wetsvoorstel Direct afluisteren het monopolie voor het ter
  beschikking stellen van deze apparatuur op n punt (DTOO) wil
  concentreren.

  Afluisteren met toestemming van n van de deelnemers komt iets
  vaker voor. Een infiltrant of een informant, soms ook een aangever
  die in overleg met de CID meer bewijs gaat verzamelen tegen een
  verdachte, kan een microfoontje krijgen dat onzichtbaar voor derden
  wordt meegedragen. De STO zorgt voor het apparaatje en voor
  onzichtbare montage. De STO acht hiervoor toestemming van het OM
  noodzakelijk. De toestemming wordt aangevraagd door de
  recherchechef van het team dat het middel wil inzetten en niet door
  de STO. In n regiokorps is deze opsporingsmethode blijkens de
  Doorlichting van het ministerie van justitie ongeveer twintig keer
  voorgekomen. In de meeste andere regiokorpsen veel minder.

  Politile infiltratieteams

  Politie-infiltratie kan diverse vormen aannemen varirend van
  pseudo-koop, hand- en spandiensten bij een levering tot de
  oprichting van een frontstore en de zogeheten projectmatige
  infiltratie. Aan de inzet van het PIT gaat altijd overleg vooraf
  met de officier van justitie in het arrondissement waar de actie
  zal plaatsvinden. Aangezien tegenwoordig infiltratie-acties (vooral
  de pseudokopen) ook in het tactisch traject plaatsvinden, kan dit
  zeer wel de zaaksofficier van justitie zijn. In andere gevallen
  ligt contact met de CID-officier van justitie meer voor de hand.
  Dat gebeurt bijvoorbeeld als in de zaak ook een informant moet
  worden afgeschermd.
  De inzet van een PIT wordt beschouwd als ultimum remedium. Daarom
  vraagt het PIT ook naar eerder gebruikte methoden. De chef van het
  PIT zal over het eventueel verrichten van strafbare feiten in het
  kader van de infiltratie – bijvoorbeeld over een pseudo-koop –
  overleg voeren met deze officier van justitie. De officier spreekt
  de infiltranten niet zelf en kent de politie-infiltranten hooguit
  bij codenaam. De infiltranten werken met n of meer valse
  identiteiten. Op dit moment zijn er volgens de ANCPI 30 personen in
  Nederland met meer identiteiten. Het verlenen van een valse
  identiteit geschiedt op grond van een briefwisseling op 8 maart en
  16 mei 1990 tussen respectievelijk de ministers van Binnenlandse
  Zaken en Justitie. Daarin wordt afgesproken dat de
  procureurs-generaal op juridische en beleidsmatige gronden afzien
  van strafvervolging van ambtenaren die betrokken zijn bij de
  verwezenlijking van pseudo-persoonskaarten en bij de afgifte van
  identiteitsbewijzen.

  De politie-infiltrant wordt tijdens zijn optreden bijgestaan
  door een begeleidingsteam dat bestaat uit twee of meer begeleiders.
  Deze begeleiding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de
  chef van het PIT, en niet van het kernteam of het regionale korps
  dat om de infiltratie heeft verzocht.

  5.3.3 Verslaglegging

  Observatieteams

  De registratie van de waarnemingen van de observatierechercheurs
  verschilt van korps tot korps. In het algemeen noteren de
  observatie-rechercheurs wat zij zien, en maken zij daarvan later
  rapport op. Een kopie van dat rapport wordt aan de opdrachtgever
  (meestal het aanvragende rechercheteam) gegeven. Het origineel
  blijft bij de administratie van het OT. De kladblokaantekeningen
  worden vernietigd. Soms worden de belangrijkste waarnemingen
  informeel overgedragen, ook wel van OT-rechercheur naar tactisch
  rechercheur. Officieel moeten de waarnemingen via de chefs aan de
  hand van een rapport worden doorgegeven, wat ook altijd gebeurt,
  maar soms te lang duurt. Gegevens over een
  informant en
  dergelijke worden dan wel verwijderd.

  In het regiokorps Utrecht spreken de OT-rechercheurs tijdens
  het waarnemen alles in op een bandje, dat door de administratie van
  de
  CID wordt uitgetikt. De CID beslist of het aldus
  ontstane journaal ter beschikking kan worden gesteld aan het
  aanvragende rechercheteam.

  De meeste regiokorpsen laten de waarnemingen registreren bij de
  CID die ook verantwoordelijk is voor de uitgifte. Als datgene wat
  het OT gezien heeft nodig is voor het bewijs, maakt het OT
  proces-verbaal op. In sommige regio’s maken niet de leden van het
  OT zelf proces-verbaal op, maar de groepschef OT. Dit gebeurt om de
  anonimiteit van de OT-rechercheurs te waarborgen. OT-rechercheurs
  vrezen dat zij anders ter terechtzitting moeten verschijnen en
  vanwege herkenning niet blijvend inzetbaar zijn. Daarnaast wordt in
  enkele regiokorpsen een registratie bijgehouden van alle
  observatie-acties die het OT in de loop van een jaar uitvoert. Die
  registratie is in feite een chronologische. Dat brengt met zich dat
  de activiteiten van het OT met betrekking tot een bepaalde zaak
  kunnen worden gecontroleerd, als bekend is wanneer het optreden
  ongeveer heeft plaatsgevonden of als de naam van de hoofdverdachte
  of de zaaknaam gegeven is.

  Arrestatieteams

  De meeste AT’s maken gebruik van een aanvraagformulier en een
  afloop- of registratieformulier. Laatsgenoemde formulieren worden
  na arrestaties ingevuld, maar ook na inkijkoperaties. Vroeger
  maakten de AT’s geen proces-verbaal op van de

  inkijkoperatie, maar werd de verkregen informatie mondeling, al
  dan niet via de
  CID, doorgegeven aan de aanvrager. Het
  niet-opmaken van proces-verbaal paste in de sfeer van geheimhouding
  waarin de
  inkijkoperaties werden uitgevoerd. Bij twee AT’s
  is de constructie aangetroffen waarbij de teamcommandanten over een
  informantennummer bij de
  CID beschikten. Onder dit nummer
  stonden ze met naam en toenaam ingeschreven en via dit
  informantennummer kon het
  AT informatie kwijt over de
  resultaten van een
  inkijkoperatie.

  Voorzover zij nog plaatsingen en inkijkoperaties uitvoeren,
  hanteren bijna alle AT’s tegenwoordig het uitgangspunt dat daarvan
  proces-verbaal opgemaakt moet worden. In dat proces-verbaal staat
  niet de techniek van binnentreden vermeld, maar staat wel dat is
  binnengetreden en wat het AT heeft aangetroffen of heeft geplaatst.
  Bij het AT Noord-Oost Nederland vindt ook registratie plaats in een
  stand alone computer. Het AT Rotterdam-Rijnmond houdt daarentegen
  de gegevens niet zelf, maar stuurt al het papieren materiaal naar
  de
  CID, terwijl het AT zijn eigen bestanden wist. De mondelinge
  communicatie over de resultaten van de inkijkoperatie door een AT
  verloopt doorgaans via de CID; de tactische recherche krijgt te
  horen dat er is ingekeken, maar niet precies hoe.

  De interne administratie van de AT’s is voornamelijk gericht op
  het verzamelen van bedrijfsmatige gegevens (aantal overuren, aantal
  inzetten en voor welke regio, enzovoort). Een aantal AT’s houdt
  verder bestanden bij over inzetten waarbij plattegronden en andere
  bijzonderheden worden bewaard.

  Bureaus financile ondersteuning

  Er bestaat nog geen consensus over de vorm die de financile
  verslaglegging moet aannemen. In sommige regiokorpsen wordt gekozen
  voor een proces-verbaal, in andere voor een deskundigenrapport.
  Tevens zijn er mengvormen waarbij de officier van justitie een
  proces-verbaal krijgt en anderen een rapport. Het is niet bekend of
  de BFO’s stelselmatig bijhouden welke onderzoekshandelingen in een
  zaak zijn verricht. Wel staat vast dat de meeste BFO’s nog niet
  beschikken over een geautomatiseerd registratiesysteem. Het systeem
  dat door Gelderland-Midden is ontworpen, is inmiddels door enkele
  andere korpsen aangeschaft.

  Secties technische ondersteuning

  STO’s volstaan vaak met het bijhouden van een
  uitleenadministratie, met behulp waarvan zij zo nodig
  proces-verbaal kunnen opmaken. De omstandigheden waaronder de
  apparatuur wordt geplaatst, worden door de STO’s niet stelselmatig
  bijgehouden.

  In n regiokorps worden foto’s en video’s bewaard. In een
  ander regiokorps gebeurt dat niet. Bij een derde gebeurt het soms
  wel en soms niet. Een volgend korps bewaart foto’s bij het dossier
  van een lopende zaak, totdat het hele dossier wordt
  weggegooid.

  Politile infiltratieteams

  De politie-infiltrant moet zijn bevindingen van ieder optreden
  bij proces-verbaal vastleggen. Ook de handelingen van de
  begeleiders moeten worden vastgelegd. Deze processen-verbaal zijn
  veel omvangrijker dan de CID-rapporten die worden opgemaakt over de
  contacten tussen runners en informanten. Aan wie het PIT de
  processen-verbaal verstrekt, is niet geheel duidelijk.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken