• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 5.4 Samenwerking en uitvoering op landelijk niveau

  5.4 Samenwerking en uitvoering op landelijk niveau

  De specialisatie van de hier besproken afdelingen heeft tot
  gevolg dat de inhoudelijke sturing van en controle op de
  werkzaamheden vooral uitgaan van vaktechnische specialisten. Binnen
  de politie-organisaties zijn dat de leidinggevenden van het OT, AT,
  BFO, STO en PIT.

  Overkoepelende vaktechnische organisaties zijn in staat op
  vaktechnisch gebied enige sturing te geven. Deze organisaties
  hebben echter geen formele bevoegdheden en kunnen alleen adviserend
  werken. Het Landelijk Contact
  Observatie (LCO) is een
  landelijk overleg waarin vertegenwoordigers van de

  observatieteams zitting hebben. Het LCO heeft tot doel om
  structureel informatie uit te wisselen tussen
  observatieteams
  die dagelijks de methode observatie inzetten om
  informatie te verzamelen. Een ander doel is om middels tactische en
  technische kennisuitwisseling een professionele afstemming te
  bewerkstelligen van de nationaal en internationaal werkende
  observatie-eenheden. Tevens wordt gestreefd naar een professionele
  operationele afstemming en ondersteuning bij grootschalige
  recherche-onderzoeken en samenwerking bij schaarste.

  Noot

  Het Landelijk Contact Arrestatieteams (LCA) is een
  overleg van de acht
  arrestatieteams in Nederland. Het dient
  ter afstemming van gevolgde procedures/technieken en de onderlinge
  samenwerking. Voor zover bekend heeft het LCA geen officieel
  standpunt ingenomen inzake de CID-matige acties van AT’S. Het
  Landelijk STO-overleg is een overleg waarin de STO’s uit de
  regiokorpsen en de
  DTOO zijn vertegenwoordigd. Het overleg
  is in ’91 opgericht als uitvloeisel van de eerste STO-cursus.
  Aanvankelijk wisselden medewerkers van de STO’s en de
  DTOO
  in het overleg vooral hun ervaringen op technisch gebied uit.
  Langzamerhand kreeg het overleg een meer beleidsmatig karakter.
  Voor wat betreft de operationele aspecten van het STO-werk is het
  Landelijk STO-overleg sinds ’95 onderverdeeld in vier vijf
  clusteringen van de korpsen. Het Landelijk STO-overleg fungeert als
  voorportaal van de onder de
  ACC vallende beleidsadviesgroep
  Technische ondersteuning.

  Het is de bedoeling dat ook de Divisie centrale recherche
  informatie (CRI) van het Korps landelijke politiediensten (KLPD)
  cordinerende activiteiten verricht ten aanzien van enkele van de
  ondersteunende diensten. Van een hirarchische verhouding is echter
  formeel geen sprake: de CRI werkt samen, verzamelt en levert
  informatie, ondersteunt, levert expertise en middelen, maar kan
  niet bevelen (vergelijk artikel 38 Politiewet 1993). De
  belangrijkste afdelingen binnen de CRI die de (samenwerkende)
  ondersteunende diensten kunnen bijstaan, zijn te vinden bij de
  hoofdafdeling Recherche-expertise. Daaronder vallen onder andere de
  Nationale CID (NCID, voor de wijziging van de Politiewet LCID
  genaamd), de Afdeling Nationale Cordinatie Politile Infiltratie
  (ANCPI), alsmede het Landelijk Informatiepunt Observatie (LIPO) en
  het Landelijk Cordinatiepunt Grensoverschrijdende Observatie
  (LCGO). Het in 1991 opgerichte LIPO is tezamen met het LCGO
  ondergebracht bij de Afdeling cordinatie criminele inlichtingen
  (ACCI).

  5.4.1 Observatieteams en het KLPD

  Zoals CID-acties moeten worden aangemeld bij de NCID, zo moeten
  OT-acties worden gemeld bij het Landelijk informatiepunt observatie
  (LIPO). De basis voor deze verplichting is gelegen in de overweging
  dat een observatie-actie ingevolge de CID-regeling 1995 als een
  CID-actie is aan te merken en dat deze acties daarom via het
  gebruikelijke aanmeldingsformulier voor CID-acties aan de NCID/LIPO
  moeten worden gemeld. De meeste OT’s zijn ondergebracht bij de
  regionale CID-en (
  RCID). Het onderbrengen van het LIPO bij
  de LCID leek daarom de meest aangewezen structuur. OT’s die niet
  rechtstreeks zijn ondergebracht bij de
  RCID, zullen toch via
  de
  RCID invulling dienen te geven aan de verplichtingen.
  Noot Voordelen van de centrale aanmelding zijn het
  voorkomen van doublures, dat wil zeggen het verschijnsel dat
  meerdere OT’s met een te volgen persoon bezig zijn of dat OT’s
  informatie verzamelen over personen die al voor handen is omdat zij
  eerder zijn gevolgd. In dat laatste geval bevordert de
  geregistreerde informatie de efficintie en effectiviteit van het
  OT. Vermeld wordt bijvoorbeeld hoe de te volgen persoon zich
  gedroeg. De volgende observatie-acties dienen aan- en afgemeld te
  worden: bovenregionale en internationale observatie-acties,
  observatie-acties die langer dan 24 uur duren, observatieacties bij
  grootschalige inzet en observatie-acties van bijzondere
  opsporingsdiensten. Het LIPO registreert dan de objecten van
  observatie, verzorgt de cordinatie van grootschalig optreden en van
  oefeningen, registreert OT-auto’s, registreert scannerfreaks en
  cordineert peilfrequenties. Het LIPO geeft ook voorlichting en
  adviezen en onderhoudt contacten.

  De voorzitter :
  Dan nog de vraag van de grensoverschrijdende
  observatie. Weet u wanneer in Nederland buitenlandse
  observatieteams rondrijden c.q. Nederlandse teams naar het
  buitenland gaan?
  De heer Barendregt:
  In het eerste geval weten wij dat. Ik kan geen voorbeeld
  bedenken van een buitenlands team dat in Nederland rijdt. Sterker
  nog, de vrij snelle melding en de opvolging van het buitenlandse
  verzoek zijn adequaat geregeld. Andersom hoorden wij de melding
  achteraf. In het kader van het Schengen-verdrag is het mogelijk om
  vanuit Nederland rechtstreeks het buitenland te vragen om iets te
  doen.
  Noot
  De heer Koekkoek:
  Worden alle observatiezaken die u doet naar het buitenland
  aangemeld bij het LIPO, het landelijk informatiepunt?
  De heer Kloosterman:
  Ja. Dat overleg gaat heel goed en werkt bijzonder prettig.
  (…) Als het voor een buitenlandse reis is, dan wordt medegedeeld
  dat wij de grens over gaan. Eigenlijk wordt aan een tactisch team
  die de zaak draait, min of meer gevraagd om dat overleg gaande te
  houden. Wat wij terugkrijgen van het LIPO is een telefoonnummer van
  een buitenlandse dienst waar wij weer contact mee leggen om de zaak
  over te dragen. (…)
  De heer De Graaf:
  Maar u observeert toch ook wel eens ten behoeve van
  buitenlandse politie, als ze het nadrukkelijk vragen of niet? Zoals
  het, als u naar buiten, over de grens wil, wordt overgenomen door
  een ander?
  De heer Kloosterman:
  Wij niet. Tegenwoordig is het allemaal geregeld via het
  LIPO. Je hebt grensoverschrijdende
  observatieteams die dat
  overnemen. Wij zijn niet zo’n team, dus wij krijgen dat soort zaken
  niet aangeleverd.
  Noot

  De meldingen van observatie-objecten vanuit de regiokorpsen aan het
  LIPO beogen te voorkomen dat op zeker moment twee teams hetzelfde
  object volgen zonder dat zij dat van elkaar weten. Dat is in het
  verleden onder meer voorgekomen toen de FIOD en het IRT hetzelfde
  object observeerden. Het aantal meldingen aan het LIPO in 1994
  varieert van nul tot en met 184 per OT. De gebruikte formulieren
  bevatten vaak een groot aantal
  namen; het LIPO kan vaak niet zien wie de geobserveerde objecten
  zijn. Dat betekent dat het LIPO-systeem nog niet naar tevredenheid
  is gevuld.
  Naast de objectregistratie heeft het LIPO nog enkele andere taken.
  Het cordineert de inzet van speciale apparatuur, in het bijzonder
  de inzet van peilfrequenties voor OT’s. Dit om te voorkomen dat een
  OT achter een object van een ander team aanrijdt. Een derde taak is
  de kentekenregistratie van bijzondere politievoertuigen, eveneens
  om doublures in de observatiewerkzaamheden te voorkomen. Een OT kan
  dus bij het LIPO het kenteken opvragen van een auto waarvan zij
  vermoeden dat deze ook aan volgerij doet, teneinde te controleren
  of dat een (onbekende) collega is of iemand van de tegenpartij. Het
  LIPO houdt zich ook bezig met de cordinatie van grootschalig
  OT-optreden en van oefeningen, met de registratie van scannerfreaks
  en met advisering en voorlichting tot taak heeft gesteld.

  Het LIPO heeft een samenwerkingsverband met het Landelijk
  cordinatiepunt grensoverschrijdende observatie ( LCGO); opgericht
  in het kader van Schengen. De uitvoeringsovereenkomst van het
  Schengenakkoord regelt dat buitenlandse autoriteiten die in
  Nederland willen laten observeren dit moeten aanvragen bij de
  landelijk officier van justitie in Nederland. Bij het LCGO komen de
  inkomende (en uitgaande) rechtshulpverzoeken met betrekking tot
  overname van OT-acties binnen. In 1994 heeft het LCGO 223 aanvragen
  uit het buitenland afgehandeld, die bij elkaar 171
  observatie-acties genereerden. Die observatieverzoeken kwamen uit
  de hele wereld en niet alleen uit de Schengenlanden. De inkomende
  verzoeken zijn soms moeilijk te realiseren, omdat deze niet altijd
  aansluiten bij een Nederlands (CID-) onderzoek. Daarom zijn vijf
  zogenoemde Schengen OT-secties opgericht, die de observatie-acties
  vanuit het buitenland moeten overnemen. Daartoe het het LCGO
  convenanten gesloten met de regiokorpsen Twente, Limburg-Zuid,
  Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond en
  Amsterdam-Amstelland. Van de grensoverschrijdende observaties wordt
  65% uitgevoerd door Schengen OT-secties. Deze teams kunnen ook voor
  nationale acties worden ingezet, mits dat niet botst met
  buitenlandse aanvragen.

  Voor de spiegelbeeldige situatie bepaalt de brief van 27 maart
  1995 van de minister van Justitie aan het OM en de CRI dat de
  politie zich met een verzoek tot observatie in het buitenland eerst
  tot de landelijke officier van justitie dient te wenden. Het LCGO
  heeft in 101 uitgaande observatie-acties bemiddeld, nadat daartoe
  de landelijk officier van justitie was benaderd.

  Wanneer sprake is van grensoverschijdende observatie
  zonder voorafgaande toestemming, dan is dit slechts toegelaten
  bij verdenking van een aantal in artikel 40, zevende lid van de
  Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO) genoemde, limitatief
  omschreven misdrijven waaronder levensdelicten, gekwalificeerde
  vermogensdelicten, gijzeling en sluikhandel in verdovende
  middelen.

  5.4.2 Arrestatieteams

  De arrestatieteams hebben onderling veel contact en hebben ook
  ten behoeve van de wederzijdse bijstand hun werkwijze geniformeerd.
  De onderlinge samenwerking wordt door alle AT’s positief
  beoordeeld. In het ressort Den Haag werd melding gemaakt van een
  convenant over de samenwerking tussen de AT’s van
  Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. Dat convenant werd al nageleefd,
  maar was nog niet getekend.
  Er bestaat een Landelijk contact
  arrestatieteams (LCA), dat uit een beleidsmatige en een
  operationele component bestaat. Het beleidsmatig LCA vergadert
  tweemaandelijks. Het operationele LCA doet dat elke maand. Het is
  niet duidelijk in hoeverre deze vergaderingen aansluiten bij de
  praktijk van de AT’s. De voortgezette opleidingen en trainingen van
  de acht AT’s worden in Rotterdam gecordineerd en hebben overal
  dezelfde inhoud. Ook de procedures, de afspraken, de technieken en
  de tactieken zijn gelijk. Een commandant kan besluiten om in een
  incidenteel geval van de standaardprocedure af te wijken, maar dat
  doet niet af aan het feit dat door deze professioneel-inhoudelijke
  gelijkheid van optreden aannemelijk is dat de samenwerking
  inderdaad goed is.

  Voor de reorganisatie van de politie waren er meer
  verschillen tussen de vier AT’s van de Rijkspolitie en de zes AT’s
  van de gemeentepolitie dan nu het geval is.

  5.4.3 BFO en Finpol

  De enige relatie tussen de BFO’s en de financile desk van de
  divisie CRI (Finpol) is dat zij beide genteresseerd zijn in
  financile zaken. FinPol is aangehaakt aan het Meldpunt
  ongebruikelijke transacties (MOT) om de aangemelde zaken, die als
  verdacht zijn geanalyseerd, nader te onderzoeken en eventueel
  door
  te sluizen naar de regiokorpsen.
  Op zich kan het MOT al overgaan tot het bevragen van banken en
  dergelijke instellingen krachtens de Wet melding ongebruikelijke
  transacties en de Wet identificatie financile dienstverlening. Op
  dit moment worden door de banken nog geen volledige
  rekeningoverzichten aan het MOT verstrekt. Deze rekeningoverzichten
  zijn nodig om een geldspoor te kunnen volgen, dat wil zeggen om te
  kunnen achterhalen dat een bepaald bedrag van rekening A naar B
  naar C is gegaan. Als de inlichtingen het MOT of Finpol aanleiding
  geven de regionale politie te informeren, heeft de politie
  gedurende een bepaalde fase geen specifieke wettelijke
  bevoegdheden. Deze fase houdt op, zodra een strafrechtelijk
  financieel onderzoek of een gerechtelijk vooronderzoek is gestart.
  In die fase kan het MOT opnieuw door opsporingsinstanties worden
  benaderd met verzoeken om informatie. Het MOT-register is een
  politieregister in de zin van de Wet politieregisters.
  Noot Informatieverstrekking uit het MOT-register is dus
  uitsluitend mogelijk ter voorkoming en opsporing van misdrijven. De
  fiscus kan geen informatie uit het MOT-register krijgen, tenzij er
  sprake is van een fiscaal strafrechtelijk onderzoek. Binnengekomen
  MOT-meldingen worden dagelijks gekoppeld aan de CID-subjectenindex
  (CiDSi) en aan tal van andere systemen.

  Van de 22961 MOT-meldingen waren er in de periode 1 februari
  1994 – 1 februari 1995.2638 verdacht en leverden 1420 een CIDSI-hit
  op. Daarvan ging het bij 867 meldingen om lopende zaken. Het
  betroffen 515 natuurlijke personen en 357 rechtspersonen, waaruit
  blijkt dat vaak meerdere meldingen over n subject binnenkomen. In
  zeventien gevallen leidde de MOT-melding tot nieuw onderzoek van de
  politie en in twaalf gevallen tot nieuw onderzoek door een van
  de
  bijzondere opsporingsdiensten: daarbij gaat het om enige
  honderden transacties en veel meer dan 29 personen.

  Noot Het meldpunt heeft counterparts in diverse landen.
  De uitwisseling van gegevens met die landen verloopt om
  verschillende redenen niet altijd even voorspoedig. Sommige landen
  nemen namelijk slechts meldingen op in verband met bepaalde –
  vooral drugs – delicten. Andere landen kennen niet de plicht
  ongebruikelijke, maar slechts verdachte transacties te melden.

  5.4.4 STO en DTOO

  De STO’s verlenen soms hand- en spandiensten aan elkaar, vooral
  wanneer zij in elkaars regio moeten opereren. Ook vindt regelmatig
  contact plaats met de Dienst technisch operationele ondersteuning
  (DTOO), dat een onderdeel is van het Korps landelijke
  politiediensten.

  De DTOO verdient aparte vermelding. Deze dienst houdt zich bezig
  met de inzet van hoogwaardige technische apparatuur voor allerlei
  politie-activiteiten op het terrein van recherche, milieu,
  grootschalig politie-optreden, verkeer, rampenbestrijding,
  enzovoort. De geschiedenis van de DTOO binnen de politie in de
  laatste vijf jaren loopt in feite van de dranghekken naar de
  peilbakens.

  De voorzitter:
  U bent, dacht ik, begonnen met het verlenen van bijstand aan
  verschillende korpsen bij problemen met de openbare orde. Hoe bent
  u gaandeweg in het recherchewerk terechtgekomen met technische
  middelen?
  De heer Hellemons:
  Dat heeft, denk ik, te maken met de prioriteiten en de
  aandacht binnen de Nederlandse politie. Recherche is iets wat de
  laatste jaren erg veel aandacht heeft. De criminaliteit, de
  georganiseerde criminaliteit, heeft erg veel aandacht. Wij zijn een
  klantenbedrijf, zoals dat heet. Dat betekent dat wij zelf geen
  operaties inzetten of onderzoeken hebben, maar dat wij alleen de
  zaken van anderen ondersteunen. Als anderen in hun werk erg veel
  aandacht geven aan recherche, betekent dat voor ons als bedrijf dat
  wij daar in wezen in mee moeten. Als onze gebruikers dat van belang
  vinden, houdt dat automatisch in dat wij ons meer en meer gaan
  toeleggen op recherche.
  Noot

  De DTOO beschikt over geavanceerde plaatsbepalingssystemen, die hen
  in staat stellen om voertuigen, vaartuigen en andere objecten te
  lokaliseren. De geografische reikwijdte van deze apparatuur
  varieert van lokaal tot wereldwijd niveau. Verder heeft de DTOO
  apparatuur voor videoen audio-observatie en voor het vaststellen
  van gebeurtenissen, bijvoorbeeld het betreden van een ruimte of het
  lozen van stoffen in opppervlaktewater.

  De landelijke specialisatie zorgt ervoor dat zowel de kwaliteit
  van de apparatuur als de vaardigheid in het plaatsen ervan op zeer
  hoog niveau staan.

  De voorzitter:
  U plaatst die apparatuur ook?
  De heer Hellemons:
  Ja, wij plaatsen die apparatuur ook.
  De voorzitter:
  Hoe plaatst u die apparatuur?
  De heer Hellemons:
  Ik kan u niet precies vertellen hoe wij die apparatuur
  plaatsen. Ik kan u wel vertellen dat wij daarvoor een aantal
  specialisten in dienst hebben, wel eens wat gemakkelijk en snel
  aangeduid als de sectie stiekem uit Driebergen.
  De voorzitter:
  Dat is toch geen gekke naam.
  De heer Hellemons:
  Ik vind dat een naam die niet helemaal recht doet aan
  hetgeen daar gebeurt. Aan de ene kant ben ik gevleid, als men dat
  de sectie stiekem noemt, omdat dit aangeeft dat de informatie over
  hoe exact gewerkt wordt, goed afgeschermd is en niet aan alle
  kanten uitlekt. Dat blijft dus goed in de hand. Aan de andere kant
  heeft stiekem in mijn persoonlijke beleving ook iets van
  oncontroleerbaar, slecht en geniepig.

  Noot
  De DTOO kent vier afdelingen: de afdeling operationele
  bedrijfsvoering, het regelcentrum waaronder ook het zogenoemde
  tactisch team valt; de afdeling technische ondersteuning, waar het
  technisch potentieel zit; de afdeling bijzondere ondersteuning
  politieregio’s, van waaruit de mensen bij de STO’s worden
  gedetacheerd; en de afdeling geleide opsporingsinformatie, waar
  alle informatie die uit technische systemen voortkomt wordt
  gevalueerd en doorgesluisd naar regiokorpsen en andere diensten.
  Het tactisch team bestaat uit vijftien voormalige leden van AT’s en
  verricht de complexe plaatsingen van technische apparatuur. Het
  bestaan van de DTOO vindt geen basis in een wet of besluit. Het
  wetsvoorstel Direct afluisteren voorziet in een algemene maatregel
  van bestuur waarbij de bevoegdheid tot het uitlenen van
  afluisterapparatuur exclusief aan de DTOO wordt toegekend. Het doel
  van die regeling is het waarborgen van een hoge kwaliteit van en
  controle op de werkzaamheden bij het plaatsen van apparatuur.

  De DTOO komt niet in actie zonder dat de aanvrager een
  schriftelijke opdracht van de verantwoordelijke officier van
  justitie of de rechter-commissaris kan geven.

  De voorzitter:
  Dat is duidelijk. Hebt u op dit moment een officier van
  justitie die het gezag over u heeft?
  De heer Hellemons:
  U bedoelt een vaste officier die het gezag over ons
  heeft?
  De voorzitter:
  Ja.
  De heer Hellemons:
  Neen, ik denk het niet.
  De voorzitter:
  Die hebt u niet?
  De heer Hellemons:
  Neen.
  De voorzitter:
  Het is nu zo dat er bij elke aanvraag die u krijgt, een
  machtiging van een officier van justitie moet zitten.
  De heer Hellemons:
  Ja, sinds anderhalf jaar opereren wij alleen, als wij een
  schriftelijke opdracht of machtiging van een officier van justitie
  in ons bezit hebben.
  De voorzitter:
  En daarvoor was een verzoek van de politie
  voldoende?
  De heer Hellemons:
  Dan moet ik even teruggaan in de historie. Onze dienst
  bestaat ongeveer vijf zes jaar. Voordat wij het tactisch team
  hadden, plaatsten wij onder dat soort omstandigheden geen
  apparatuur. Wij hadden daar namelijk niet de mensen voor.
  Toestemming van een officier van justitie speelde voor onze dienst
  dus niet tot eind 1992. Het tactisch team is eind 1992/begin 1993
  met zijn werk begonnen. Toen werden de mogelijkheden, operationeel
  gezien, nog wat groter. Met de groei van die hele ontwikkeling is
  eigenlijk ook het regime van toezicht mee gegroeid. Vrij snel
  daarna zijn wij aan de recherchechef gaan vragen of de officier het
  ook goed vond. Dan kregen wij het antwoord: de officier vindt het
  goed. Daarna hebben wij gevraagd of de officier dat zelf even kon
  zeggen.
  De voorzitter:
  Even bellen!
  De heer Hellemons:
  Ja, even bellen. De laatste stap was dat wij het
  schriftelijk wilden hebben van de officier, zodat er geen
  misverstanden konden ontstaan over de exacte opdracht die aan ons
  gegeven werd. Als er bijvoorbeeld een peilbaken geplaatst moet
  worden op een vrachtauto, moet er geen misverstand over bestaan of
  dat van de officier alleen aan de openbare weg mag of dat dit
  volgens hem ook moet kunnen, als die vrachtauto in een bepaalde
  loods staat. Nu is het zo dat er voor alle operaties van te voren
  een schriftelijke opdracht van het OM moet zijn.
  De voorzitter:
  En u maakt proces-verbaal?
  De heer Hellemons:
  Het proces-verbaal loopt daar in tijd iets op achter. In het
  begin, in 1992, maakten wij geen processen-verbaal. Wat wij er in
  1995 ook van denken, dat gebeurde niet binnen de
  CID. Er
  werd ook niet om gevraagd door het OM. Ter zitting kwam het haast
  niet aan de orde.
  De voorzitter:
  Omdat het als CID-informatie verpakt kon worden?
  De heer Hellemons:
  Dat zou in theorie kunnen. Dat kan ik natuurlijk niet per
  zaak overzien, maar dat zou kunnen.
  Noot

  De DTOO houdt zich bovendien het recht voor om aanvragen niet uit
  te voeren, ook al zou de officier het wel willen en beroept zich
  dan, naast de veiligheid van haar medewerkers, op juridische of
  ethische
  ontoelaatbaarheid. Dit gebeurt overigens slechts enkele gevallen
  per jaar. Wanneer de DTOO constateert dat een officier van justitie
  toestemming verleent voor verboden handelingen of voor een actie
  die in strijd zou zijn met de rechtsbeginselen, neemt de DTOO
  contact op met de betreffende officier van justitie. De DTOO brengt
  zijn bezwaren bij de officier van justitie naar voren. Naar
  aanleiding van de discussies tussen de DTOO en de officier van
  justitie komt de officier van justitie voor de betreffende zaak
  vaak tot een ander inzicht en wordt de verleende toestemming
  ingetrokken of gewijzigd.

  Een voorbeeld betreft een aanvraag waarbij de DTOO een pand
  moest betreden. Bij de voorverkenning door het tactisch team bleek
  dat het hier een object betrof dat direct aan een huis was gebouwd.
  Het object moest gelet op de specifieke omstandigheden mogelijk als
  deeluitmakend van een woning in gebruik worden beschouwd. Bij
  terugkoppeling naar de betrokken officier van justitie kwam deze
  tot de conclusie dat de bedoeling van zijn toestemming/opdracht
  niet zover ging dat deze locatie betreden mocht/moest worden. De
  voorgenomen actie werd vervolgens afgeblazen.

  Sinds 1995 heeft de DTOO formeel een medewerker aangesteld die
  zich speciaal bezighoudt met de juridische en ethische
  toelaatbaarheid van aangevraagde acties en de toepassing van
  ontwikkelingen in de techniek.

  Bijna alle regiokorpsen maken gebruik van de diensten van de
  DTOO. Dit gebeurt met name als men denkt dat de STO de apparatuur
  niet heeft of het AT die apparatuur niet zal kunnen aanbrengen.
  Bepaalde hoogwaardige apparatuur die te duur is voor de
  regiokorpsen of weinig gebruikt wordt, is bij de DTOO ter
  beschikking van de korpsen. Wel verschilt bij regiokorpsen de
  frequentie waarmee zij gebruik maken van de diensten van de DTOO.
  Sommige STO’s hebben of maken bijna alles zelf. Andere STO’s roepen
  bijna standaard de hulp van de DTOO in.

  De DTOO doet kwantitatief veel zaken voor de korpsen
  Amsterdam-Amstelland, Utrecht,
  Gooi en Vechtstreek en
  het
  KLPD. Vanuit de regiokorpsen Groningen, Friesland,
  Drenthe en IJsselland komen niet veel aanvragen binnen.

  Tabel I Assistentie-aanvragen in recherchezaken van alle
  regiokorpsen aan de DTOO in 1995

  en 1994

  Tabel
  Over de jaren 1992 en 1993 is slechts het totaal aantal
  aanvragen voor assistentie bekend. Dit zijn respectievelijk
  485 en 806 aanvragen. Uit deze gegevens, inclusief de totalen uit
  tabel I, blijkt een aanzienlijke toename van assistentie-aanvragen
  aan de DTOO over de afgelopen vier jaren. Vijftien procent van de
  verzoeken om assistentie wordt niet ingewilligd. Hieraan liggen
  redenen van tactische, technische of juridische aard ten grondslag.
  Om het gebruik van het videolaboratorium, semakloon en het
  plaatsten van peilbakens blijkt het meest verzocht te worden.

  Uit andere overzichten van de DTOO blijkt dat het aantal
  inzetten van de DTOO in 1994.2200 was. De helft van die
  gevallen betrof inzetten in recherchezaken. In 370 van die gevallen
  is het tactisch team ingezet om apparatuur te plaatsen, terwijl dat
  in 1992.110 keren gebeurde. Tussen 1992 en 1994 is het aantal
  inzetten van het tactisch team met ruim 300% gestegen.

  Soms is voor het aanbrengen van een peilzender ook wel
  naar het buitenland gereisd op grond van een rechtshulpverzoek. Het
  gaat dan bijvoorbeeld om het aanbrengen van een peilbaken op een
  vrachtwagen met softdrugs, die in Nederland zal worden
  aangehouden.

  Het aantal inkijkoperaties door de DTOO waarbij heimelijk een
  afgesloten ruimte wordt betreden om apparatuur te plaatsen,
  bedraagt ongeveer vijf per jaar.

  De voorzitter:
  Toen wij het drie dagen geleden met de heer Wooldrik over uw
  dienst hadden, sprak ik over de valse-sleutelcentrale. Dat is
  natuurlijk niet de naam die u aan uw dienst zou geven.
  De heer Hellemons:
  Neen, dat ligt voor mij in het verlengde van de sectie
  stiekem.
  De voorzitter:
  Maar daar kunt u natuurlijk wel gebruik van maken?
  De heer Hellemons:
  Ja. Zoals ik al gezegd heb, komt het voor dat wij plaatsen
  betreden. Dat zijn overigens nooit woningen, maar loodsen, schuren,
  garages en dergelijke. Woningen zijn nooit betreden; dat gebeurt
  niet. (…) Het is helaas niet zo dat de deur altijd uitnodigend
  openstaat, als je een plaats betreedt. Het is de

  opvatting in ons bedrijf dat je, als je plaatsen betreedt,
  gequipeerd moet zijn om dat veilig, goed en professioneel te doen.
  Dat betekent gewoon dat je een stuk technische expertise achter je
  moet hebben. Wat aangeduid wordt als de sleutelcentrale, is niets
  anders dan onze technische werkplaats die ons in staat stelt om dit
  soort activiteiten op een goede en professionele wijze te
  ondernemen.

  De voorzitter:
  Zonder dat u tekenen van uw aanwezigheid
  achterlaat?
  De heer Hellemons:
  Dat is in ieder geval de bedoeling. Noot De
  verklaring voor de toename van het beroep dat korpsen doen op de
  DTOO is gezocht in het feit dat er meer faciliteiten zijn dan
  vroeger, dat er meer vormen van criminaliteit zijn waarbij
  transport een doorslaggevende rol speelt (naast de import en export
  van verdovende middelen nu bijvoorbeeld ook chemisch
  afvaltransport), dat er minder binnen de korpsen zelf wordt
  gexperimenteerd en dat een traditionele aanpak steeds meer op
  capaciteitsproblemen stuit. De DTOO werkt ook voor de
  fraudebestrijdingsorganisatie van de EG, (UCLAF), in verband met
  fraudezaken in het kader van de structuurfondsen. Daartoe wordt
  plaatsbepalingsapparatuur geleverd, mits er een verzoek om
  rechtshulp ligt. De DTOO houdt zich vooral bezig met het uitlenen
  en plaatsen van videocamera’s en plaatsbepalingsapparatuur. Het
  tactisch team van DTOO is tot nu toe vooral uit voormalige leden
  van AT’s geselecteerd. Zij moeten een extra cursus volgen gericht
  op het conspiratief inbouwen van apparatuur. Zo is op zeker
  moment op
  Schiphol een camera bevestigd in een ruimte waar
  24 uur per dag mensen aan het werk waren met bagage zonder dat deze
  omstanders het merkten. De camera heeft er drie maanden gewerkt.
  .
  De voorzitter:
  Hebt u wel eens een videocamera in een loods
  geplaatst?
  De heer Hellemons:
  Ja.
  De voorzitter:
  In welk jaar?
  De heer Hellemons:
  Ik denk in 1992.
  De voorzitter:
  Had dat te maken met levensbedreigende situaties?
  De heer Hellemons:
  Neen, dat had niet te maken met levensbedreigende situaties.
  Dat had, als ik het mij goed herinner, te maken met een van de
  grootste drugsvangsten die in Nederland ooit gedaan zijn.
  De voorzitter:
  Onder welke vlag gebeurde dat officieel: als
  inkijkoperatie of als huiszoeking? Staat u dat nog bij?
  De heer Hellemons:
  Neen, dat staat mij niet bij.
  De voorzitter:
  Dan komen wij op de vraag van de controle. Is dat n keer of
  meer keren gebeurd?
  De heer Hellemons:
  Ik denk dat het plaatsen van een videocamera in een loods n
  keer is gebeurd. Dat is de enige zaak die ik ken. Als het meer zou
  zijn, dan praten wij over de jaren heen over n of twee meer. Dat is
  echter de enige zaak die ik ken.
  De voorzitter:
  Is dat ooit gemeld?
  De heer Hellemons:
  Dat is naar mijn idee zeker gemeld.
  De voorzitter:
  Is daar proces-verbaal van gemaakt?
  De heer Hellemons:
  Ik denk niet dat er een proces-verbaal van gemaakt is. Er is
  wel overleg met dan wel een opdracht van het openbaar ministerie
  geweest. Eigenlijk maken wij pas sinds een jaar tot anderhalf jaar
  stringent een proces-verbaal van elke zaak, elke inzet.

  Noot

  Bij de DTOO ligt de training met afluisterapparatuur stil totdat
  het wetsvoorstel Direct afluisteren tot wet is geworden. Er worden
  geen opdrachten op dat gebied aangenomen, behalve in
  levensbedreigende situaties zoals gijzelingen. De uitvoering van
  laatstgenoemde opdrachten vereisen de toestemming van de
  procureur-generaal. In de afgelopen drie jaar heeft dit zich drie
  keer voorgedaan. De DTOO zet afluisterapparatuur in als er sprake
  is van toestemming van een deelnemer aan het gesprek. Dat is in
  1994 in 32 gevallen gebeurd.

  Zo is (tot september) in 1995 drie maal afluisterapparatuur
  verstrekt aan het regiokorps Amsterdam-Amstelland, waarbij steeds
  met toestemming van een van de deelnemers werd afgeluisterd. Ook
  werd daar 35 keer een videocamera geplaatst, vond daar n
  kijkoperatie plaats en werden 20 peilbakens geplaatst.
  De DTOO
  rapporteert schriftelijk aan de recherchechef die het verzoek om
  ondersteuning deed. Zij rapporteert in de vorm van een rapport en
  een proces-verbaal. In de rapporten staat het volledige relaas; het
  proces-verbaal vermeldt wat geplaatst is, waar het voertuig stond,
  om welke periode het ging, en of de situatie dezelfde was bij het
  verlaten als bij het binnengaan van een locatie. In de rapporten
  staat ook wie de operatie verrichtte. Processen-verbaal worden
  opgemaakt op naam van het hoofd van de afdeling.

  5.4.5 PIT en ANCPI

  Politie-infiltratie door Nederlandse politie-ambtenaren
  geschiedt onder auspicin van de Afdeling nationale cordinatie
  politile infiltratie (ANCPI) van de CRI. De ANCPI is te beschouwen
  als de voortzetting van het in 1987 opgerichte Bureau nationale
  cordinatie pseudokoop. De ANCPI cordineert de werkzaamheden van de
  PiT’s.

  De cordinerende rol van de ANCPI is groot, wellicht het grootst
  van alle diensten van het KLPD. Een formele basis daarvoor is er
  niet. Niettemin neemt de ANCPI zowel financieel als materieel
  (bijvoorbeeld bij het verlenen van valse identiteiten) een
  sleutelpositie in.

  De voorzitter:
  In het rapport-De Wit wordt in feite verschil gemaakt tussen
  een
  politie-infiltrant die een valse identiteit
  aanneemt en anderen. Waarom is dat verschil zo
  belangrijk?
  De heer Karstens:
  Als je de definitie van infiltratie neemt zoals die
  recent is opgenomen in de eindrapportage van de werkgroep

  infiltratie, dan is infiltratie nog steeds het al dan
  niet met behulp van een
  valse identiteit binnendringen in
  het milieu door buitenstaanders. Ik heb weleens gezegd dat de
  woorden al dan niet kunnen worden vervangen. Want als wij
  binnendringen in criminele organisaties dan zal dat per definitie
  met behulp van een
  valse identiteit gebeuren. Ik acht het
  niet toelaatbaar en niet gewenst dat mensen onder eigen identiteit
  binnendringen, in ieder geval als het politiemensen
  betreft.
  De voorzitter:
  Dus alle politie-infiltranten gebruiken een valse
  identiteit?
  De heer Karstens:
  Alle politile infiltranten die door mij gecordineerd worden,
  hebben een
  valse identiteit.
  De voorzitter:
  Geeft u die identiteit?
  De heer Karstens:
  Een van de dingen die ik versta onder facilitaire
  dienstverlening is het verstrekken van een valse identiteit.

  Noot

  De afzonderlijke CID-en gebruiken tevens valse
  identiteitsbewijzen.

  De voorzitter:
  Nu weten wij dat verschillende CID’s soms ook werken met de
  mogelijkheid van een
  valse identiteit.
  De heer Karstens:
  Dat gegeven is mij bekend. Ik heb diverse verzoeken gehad
  van
  RCID of CID. Ik heb die tot op heden altijd
  geweigerd.
  De voorzitter:
  Wat vindt u ervan als dit elders in het land toch gebeurt?
  Het gebeurt namelijk toch.
  De heer Karstens:
  Ik betreur dat. Het zou niet moeten gebeuren, want de kans
  is groot dat als de kring van mensen die gebruik maken van valse
  identiteitsbewijzen te groot wordt, de hele zaak op straat komt te
  liggen. Ik zou in principe zeggen dat dit niet toelaatbaar
  is.
  De heer Koekkoek:
  Wat doet u als u ervan hoort dat bijvoorbeeld een
  burgemeester als
  korpsbeheerder meewerkt aan het geven van
  een
  valse identiteit aan iemand van de CID in enige
  gemeente?
  De heer Karstens:
  Ik meld dat bij mijn directe chef en bij het ministerie
  van Justitie.
  De heer Koekkoek:
  Wat gebeurt daar dan vervolgens mee? Wat is uw
  ervaring?
  De heer Karstens:
  Je moet dat uiteraard kunnen bewijzen. Ik wil op dit moment
  niet in details treden over dingen die ik heb
  geconstateerd.
  De heer Koekkoek:
  U weet toch gewoon dat het gebeurt en dan doet u toch
  wat?
  De heer Karstens:
  Ja. Ik meld dat. Ik heb in een brief aan het ministerie
  van Justitie geschreven dat ik op zichzelf de behoefte onderken
  die sommige CID’s zouden hebben, maar dat dan eerst de regeling
  moet worden aangepast. Ik heb voorgesteld, die discussie zeer
  binnenkort te starten.
  De heer Koekkoek:
  Is het voorgekomen dat door uw interventie een einde gemaakt
  is aan een bepaalde praktijk?
  De heer Karstens:
  Op dit moment nog niet.
  De heer Koekkoek:
  Betekent dit dat sommige dingen gewoon doorlopen? Zijn er
  valse identiteiten verstrekt die feitelijk desgewenst gebruikt
  worden?
  De heer Karstens:
  Ik denk dat er nog steeds vanuit het verleden
  identiteitsbewijzen in omloop zijn. Het gaat om verschreven
  identiteitspapieren.
  De heer Koekkoek:
  U zegt verschreven identiteitspapieren. Wat moet ik mij
  daarbij voorstellen?
  De heer Karstens:
  Als een ambtenaar een foutje maakte, dan werd een rijbewijs
  vaak niet uitgegeven. Je kon het wel ergens anders voor gebruiken.
  Door de invoering van de nieuwe wetgeving is het verschrikkelijk
  moeilijk geworden om buiten het officile circuit om nog rijbewijzen
  te ritselen.
  De heer Koekkoek:
  Dus dan verdween het rijbewijs niet in de versnipperaar,
  maar het werd voor een ander doel gebruikt.
  De heer Karstens:
  Dat is correct.
  De heer Rabbae:
  Hoeveel gevallen van illegale valse identiteit zijn u
  bekend?
  De heer Karstens:
  Ik weet het zeker van twee gevallen. Noot Ook
  in de samenwerking met het buitenland speelt de ANCPI een hoofdrol.
  Het kan daarbij zowel gaan om infiltratie-acties door Nederlanders
  in het buitenland, als om acties door buitenlanders in Nederland.
  In deze gevallen kan een buitenlandse liaisonofficer in Nederland
  of een Nederlandse liaisonofficer in het buitenland een
  bemiddelende rol spelen, maar dit hoeft niet het geval te zijn.
  Vanwege de internationale aspecten van dergelijke
  infiltratie-acties wordt de landelijk officier van justitie bij de
  zaak betrokken. Buitenlandse infiltranten in Nederland worden door
  een PIT of door medewerkers van de ANCPI begeleid.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken