• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 5.5 Sturing en controle

  5.5 Sturing en controle

  5.5.1 Korpsbeheerder

  De rol van de korpsbeheerder in relatie tot de ondersteunende
  diensten is beperkt. Hij kan een rol spelen met betrekking tot een
  eventuele begeleidingscommissie. Zo vermeldt het Convenant
  betreffende de ressortelijke arrestatieteams van de regionale
  politiekorpsen in Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Hollands-Midden,
  Zuid-Holland-Zuid en Zeeland dat er een Begeleidingscommissie
  eenvormige AT-zorg moet zijn. En van de vijf leden van die
  commissie wordt door een korpsbeheerder aangewezen. Deze
  commissie bestaat uit de plaatsvervangend korpschef Hollands
  Midden, een officier van justitie uit Dordrecht, een Zeeuwse
  burgemeester, niet zijnde de Zeeuwse
  korpsbeheerder, maar
  wel op diens voordracht, de chef Regionale operationele

  ondersteunende diensten (ROOD) uit Rotterdam-Rijnmond en de chef
  Centrale taken uit Haaglanden.

  Het is denkbaar dat de korpsbeheerder in verband met het
  financieel rechercheren ook vanuit politiek-bestuurlijke
  overwegingen genformeerd wenst te worden. In een financieel
  onderzoek kunnen immers ook te goeder naam en faam bekend staande
  bedrijven voorwerp van politie-onderzoek worden. Feitelijk is van
  dergelijke belangstelling van de zijde van de korpsbeheerders
  echter niet gebleken.

  5.5.2 Korpsleiding, CID en tactische recherche

  De leiding over de ondersteunende diensten komt vooral uit de
  verf als deze wordt uitgeoefend door personen die zelf ook over
  relevante specialistische kennis beschikken. De indruk bestaat dat
  het sterk van het toeval afhankelijk is of leidinggevenden zich
  bezig houden met de activiteiten van observatie-, technische of
  financile experts. Als zij die specialistische belangstelling al
  hebben, kan dat ook betekenen dat bijvoorbeeld een STO meer ruimte
  krijgt om experimentele technieken te ontwikkelen. Leiding geven
  betekent dus niet alleen verbieden – in de zin dat voorkomen wordt
  dat betrokken ambtenaren over de schreef gaan – maar ook
  stimuleren.

  Een aantal diensten is opgericht als samenwerkingsverband bij
  een bepaald korps. In enkele gevallen maakt de regio van
  detachering veel meer gebruik van de dienst dan de andere partners,
  zonder dat daarvoor directe verklaringen te geven zijn. Afgezien
  daarvan is niet gebleken van duidelijke extra beheersproblemen met
  dergelijke samenwerkingsverbanden. Wel spelen de betreffende
  diensten in het kader van een samenwerkingsverband eerder het
  aspect van capaciteitsproblemen uit en verwerven zij zich daarmee
  discretionaire ruimte. Hoe zou immers de CID-chef van regiokorps X
  moeten bepalen wat de prioriteiten zijn als men de regiokorpsen X
  en Y bijeen neemt. Dat vergt dan overleg met de superieur van de
  ondersteunende dienst in regio Y. Maar dat kan bijvoorbeeld,
  vanwege het verschil in organisatie, het hoofd van een divisie
  Ondersteuning zijn.

  De divisiechef Georganiseerde criminaliteit ontmoet bij
  bijeenkomsten van het infiltratieteam zowel de teamleider, de
  begeleiders als de infiltranten. Dat betekent niet dat hij van alle
  activiteiten van de infiltranten op de hoogte wordt gesteld. De
  korpsleiding is volgens de CID-regeling verder niet bij de
  infiltratieprojecten betrokken.

  Slechts bij uitzondering vindt die betrokkenheid
  desalniettemin plaats, bijvoorbeeld bij een
  frontstore
  waarbij een Nederlandse politie-ambtenaar in Canada
  infiltreerde.

  Gesteld wordt wel dat de korpsleiding vanwege de
  verantwoordelijkheid voor het personeel direct betrokken behoort te
  zijn bij de gang van zaken – zeker bij grote CID-operaties. De
  veiligheid en integriteit van het
  personeel kan immers in het geding zijn. Het OM dat in dergelijke
  zaken een gezaghebbende stem heeft, is voor de inschatting van de
  veiligheid, althans voor het personeelsbeheer in dergelijke zaken,
  wellicht niet de meest gerede beoordelaar.

  De positie van de ondersteunende eenheden ten opzichte van de
  rest van de politie-organisatie verschilt van korps tot korps. Vaak
  zijn AT, OT, CID en STO gezamenlijk opgenomen in een afdeling
  ondersteunende diensten. Soms valt het OT rechtstreeks onder de
  CID. De STO’s ressorteren soms wel, soms niet onder het OT of de
  CID. Het AT valt nooit rechtstreeks onder de CID. Meestal vallen de
  recherche-ondersteunende diensten ( OT, AT, STO, CID en technische
  recherche) onder verantwoordelijkheid van n gezamenlijk hoofd. Dat
  hoofd is over het algemeen weer geplaatst onder een hoofd recherche
  of een hoofd centrale recherche van het hele korps.

  Het lijkt logisch dat de eindbeslissing over inzet van
  (schaarse) capaciteit, wat vooral bij OT’s het geval is, bij de
  tactische recherche ligt. Zo vindt in regiokorps Utrecht elke week
  recherche-overleg plaats. Tijdens dat overleg wordt bepaald waar
  het OT zal worden ingezet. In concrete onderzoeken ligt de
  eindbeslissing over de geoorloofdheid van een bepaalde methode bij
  de leiding van het tactische recherche-onderzoek, respectievelijk
  de zaaksofficier. Het is dus mogelijk dat een methode volgens de
  CID-regels bij een bepaald korps geoorloofd is en dat die methode
  desondanks door de tactische chef en de zaaksofficier wordt
  afgewezen. Niettemin is niet gebleken dat de tactische
  recherchechef veel greep uitoefent op de activiteiten van de
  ondersteunende diensten.

  De oorzaak hiervan is dat de ondersteunende diensten in
  verschillende aangelegenheden te maken hebben met meerdere
  leidinggevenden. In organisatorische en beheersmatige zaken zijn
  dat hun directe chef en de korpsleiding. In het geval van een
  recherche-onderzoek zijn het vooral de teamleider en de
  zaaksofficier van justitie. Vanwege de (geheime) aard van de
  methoden die de ondersteunende diensten toepassen, hebben zij een
  natuurlijk contact met de chef CID en de CID-officier van justitie.
  De aanwijzingen die de CID-leiding geeft aan de ondersteunende
  eenheden zijn niet altijd toegesneden op de ondersteunende
  eenheden. De opdrachten zijn ook nogal eens gesteld in termen die
  op de CID-taak (informanten runnen), maar niet op bijvoorbeeld de
  OT-taak (observeren) van toepassing zijn.

  Illustratief is het 4×4-tje dat qua indeling is toegesneden
  op informatie die van anonieme
  informanten afkomstig is,
  maar wijd en zijd gebruikt wordt voor vertrouwelijke informatie,
  afkomstig van OT’s.
  Een en ander rechtvaardigt de conclusie dat
  de sturing van de ondersteunende diensten binnen de korpsen niet
  helder verloopt.

  5.5.3 Openbaar Ministerie

  Vooral de laatste tijd raadpleegt de politie in allerlei
  situaties het OM over de toelaatbaarheid van bepaalde tactieken.
  Sommige middelen vergen toestemming van de officier op grond van
  nationale richtlijnen. Zo is voor de inzet van een arrestatieteam
  bij aanhoudingen toestemming van de hoofdofficier van justitie
  nodig. Noot Ook de methode infiltratie kan niet buiten het OM
  worden toegepast. In een aantal arrondissementen zijn richtlijnen
  uitgevaardigd, die niet zozeer inhoudelijke aanwijzingen geven voor
  hantering van opsporingsmethoden, maar die duidelijk maken bij
  welke methode aan welke instantie toestemming moet worden gevraagd,
  welke methodes achteraf dienen te worden gemeld, en of daarvan
  proces-verbaal moet worden opgemaakt. In het ressort Amsterdam
  wordt een ressortelijke richtlijn met die strekking gemaakt.
  Daartoe zijn in de arrondissementen van dat ressort schema’s
  ontwikkeld om aan te duiden voor welke opsporingsmethode de politie
  toestemming van wie nodig heeft.

  De heer Koekkoek :
  Weet u, als u met een bepaalde zaak bezig bent, of de
  officier van justitie het goed vindt, of gaat u daar zonder meer
  van uit?
  De heer Kloosterman:
  Ik weet wel dat hij het goed vindt, omdat het overleg dat
  wij hebben zeer open is. Wij zijn altijd genteresseerd in de

  afscherming van alles. Ik pas er natuurlijk voor op om dingen te
  gaan doen waar geen goedkeuring voor is. Alleen het feit dat mijn
  baas zegt dat het goed is, veroorzaakt meteen weer de vraag: we
  willen toch wel wat meer weten. We zullen in de meeste gevallen
  weten of er een officier in gekend is.
  Noot

  Toch bestaat ook bij de leiding van het OM onduidelijkheid in
  gezag. Bij de ondersteunende diensten bestaat wat dit betreft nog
  het probleem dat het vaak gaat om samenwerkingsverbanden of het
  inlenen van personeel. Dit heeft tot gevolg dat de officier van
  justitie de betrokkenen niet kent en dat er zaken mis kunnen gaan
  bij de overdracht van het gezag aan de inlenende officier van
  justitie.

  Bij proactief onderzoek waar nog geen concrete zaak is
  gedentificeerd, is het logisch dat de CID-officier
  bepaalt welke handelwijzen wel of niet toelaatbaar zijn voor de
  ondersteunende eenheden. In concrete zaken moet de zaaksofficier de
  beslissing nemen. Wat de BFO’s betreft, dient wellicht de
  Plukze-officier de sturende en controlerende rol te vervullen. In
  theorie is dit weliswaar een duidelijk stramien, maar in de
  praktijk betekent het niet veel. Hiervoor bestaan enkele
  redenen.

  In de eerste plaats vindt het contact tussen OM en
  ondersteunende diensten vrijwel steeds plaats door tussenkomst van
  de CID-chef. Rechtstreekse contacten tussen officieren van justitie
  en bijvoorbeeld CID- en OT-rechercheurs zijn er niet. Een van de
  gevolgen daarvan is dat soms onduidelijkheid bestaat over de
  reikwijdte van de aanwijzingen aan de CID. Zo wordt aan aanvragen
  om inkijkoperaties veel aandacht besteed, maar blijft soms in het
  vage of wordt zeer snel besloten dat vervolgens tijdens de inkijk
  ook peilapparatuur mag worden geplaatst.

  In de tweede plaats is de officier van justitie geneigd op
  zaaksniveau te oordelen. Hij zal niet snel bij dat oordeel
  betrekken of het wel zo wenselijk of effectief is het gevraagde
  opsporingsmiddel, bijvoorbeeld een videocamera, in te zetten. Dat
  acht hij beter in te schatten door de politie, wat niet wegneemt
  dat dit onderdeel uitmaakt van de subsidiariteitsbeoordeling, dat
  wil zeggen van de vraag of niet ook een ander, minder ingrijpend
  middel, zou kunnen worden ingezet. Overigens zal de officier van
  justitie daarbij nog minder de kwantitatieve gegevens over het
  gebruik van bepaalde methoden betrekken. In de derde plaats worden,
  ondanks de grotere orintatie van de politie op het OM, nog steeds
  activiteiten verricht door de street level workers van wie het OM
  geen weet heeft of kan hebben. Zo denken de OT’s verschillend over
  de vraag of toestemming van het OM nodig is bij plaatsing van een
  videocamera. Het OT acht het vaak niet nodig, met als argument dat
  ook geen toestemming aan het OM wordt gevraagd om ergens een
  OT-rechercheur in te zetten. In dergelijke gevallen weet het OM
  niet wat er gebeurt, zonder dat van kwade trouw sprake is. Het OM
  neemt de methode observatie en de ondersteuning van observatie met
  peilapparatuur of camera’s niet overal even hoog op. Dat betekent
  bijvoorbeeld dat een videocamera zonder toetsing van het OM
  gedurende vier maanden op de voordeur van een huis gericht kan
  zijn. Slechts zelden verbood het OM een voorgesteld gebruik van een
  technisch middel. Dit kan echter wellicht mede verklaard worden uit
  het feit dat aanvragen die bij voorbaat kansloos worden geacht het
  OM niet bereiken en niet worden vermeld in de (gebrekkige)
  registraties.

  De meeste afwijzingen hadden betrekking op het gebruik van
  scanapparatuur. Verder werden enkele afwijzingen gemeld van
  verzoeken om toestemming voor
  direct afluisteren. In een
  brainstormsessie tussen politie en OM heeft de politie de gedachte
  geopperd afluisterapparatuur aan te brengen in een pand in aanbouw.
  Dit verzoek is echter in een vroegtijdig stadium van de hand
  gewezen. Tot een verzoek van de recherche aan het OM is het nooit
  gekomen.
  Noot

  In de vierde plaats heeft ook het OM problemen met de
  specialistische aspecten. Dat geldt ten aanzien van de technieken
  die een STO gebruikt, al heeft dat tot nu toe niet veel aandacht
  gekregen. Maar het is, zoals veel bekender is, ook bij het BFO aan
  de orde.

  De belangstelling binnen het OM voor het
  Plukze-instrumentarium is met enige vertraging op gang gekomen. In
  elk parket is thans een contact-officier aangewezen, die overigens
  niet is vrijgesteld van andere taken en zelden bijzondere
  administratieve voorzieningen voor die taak heeft getroffen.

  Hoewel het aan (beleidsmatige) belangstelling binnen het OM niet
  ontbreekt, lijkt het contact met de BFO’s en de
  ontnemingsproblematiek nog niet overal even sterk een rol te
  spelen. Wellicht is dit te verklaren uit het feit dat de Plukze
  wetgeving in het algemeen als moeilijk wordt beschouwd. Dat vindt
  niet alleen de staande, maar ook de zittende magistratuur. De BFO’s
  beschouwen het OM in deze materie als te terughoudend.
  Tegelijkertijd bestaat het besef dat dit mogelijk te wijten is aan
  de geringe ervaring bij het OM, en ook bij de BFO’s zelf.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken