• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 5.6 Conclusies

  5.6 Conclusies

  1. Een aantal deeltaken is in de loop van de tijd van de
  klassieke recherche afgesplitst. Zij betreffen naast de
  activiteiten rond de inwinning van criminele inlichtingen die een
  speciale expertise vereisen: de observatie (volgerij), het optreden
  in gevaarlijke situaties (aanhouding, maar ook heimelijke betreding
  van plaatsen), het financile onderzoek, het heimelijk plaatsen van
  technische hulpmiddelen (videocamera’s, peilbakens,
  afluisterapparatuur en dergelijke), en de infiltratie. Zij worden
  toegepast achtereenvolgens door de observatieteams (OT), de
  arrestatieteams (AT), de bureaus financile ondersteuning (BFO), de
  secties technische ondersteuning (STO) en de politile infiltratie
  teams (PIT).

  2. Het optreden van de ondersteunende diensten heeft doorgaans
  een geheim karakter. Zij zijn daarom ook
  sterk gerinteerd op de CID. Dit geldt ongeacht het feit dat zij
  bepaald niet altijd organisatorisch onder verantwoordelijkheid van
  de CID vallen en de activiteiten vaak plaats vinden in het kader
  van een tactisch onderzoek.

  3. Voor alle ondersteunende diensten geldt dat zij zelf geen
  onderzoek starten. Zij ondersteunen of participeren in een
  onderzoek. Capaciteitsgebrek leidt soms er toe dat de
  ondersteunende dienst – met name een OT – niet aan alle verzoeken
  kan voldoen. De OT-chef, zijn meerdere of de chef CID stelt dan
  prioriteiten. 4. Een OT houdt zich bezig met het onopvallend
  waarnemen van bewegingen van verdachten, CID-subjecten en anderen.
  Niet elk regiokorps beschikt over een eigen OT; er zijn 22 OT’s bij
  de regiokorpsen. Per regiokorps zijn de OT’s verschillend
  ondergebracht in de politie-organisatie. Het OT gebruikt diverse
  observatiemethoden, zoals het inkijken zonder betreding, de
  vuilnissnuffel, het gebruik van camera’s, peilbakens en
  scanapparatuur. Het OT verricht geen inkijkoperaties; dit is een
  taak van het AT. Evenmin plaatst het OT specialistische technische
  apparatuur. Dat wordt namelijk overgelaten aan de STO. Het OT
  verricht veel van zijn werkzaamheden op eigen gezag. Contacten met
  het OM verlopen via de chef CID, ongeacht de positie van het OT
  binnen de organisatie of de status van het onderzoek (tactisch of
  proactief). De cordinatie van het observatiewerk door de KLPD
  (LIPO/LCGO) komt geleidelijk op gang. De juridische basis om
  opvolging van de aanwijzingen van de KLPD in dezen verplicht te
  stellen, is volledig gebaseerd op het idee observatie-acties als
  CID-acties aan te merken. Een centraal overzicht van de inzet van
  camera’s en andere apparatuur bestaat niet. 5. De acht AT’s houden
  zich primair bezig met het arresteren van gevaarlijke of
  vuurwapengevaarlijke verdachten. Maar zij worden ook ingezet om
  (gevaarlijke) acties, waarvan de betrokkenen onkundig moeten
  blijven, uit te voeren; in het bijzonder inkijkoperaties en
  plaatsingsoperaties. Er zijn grote regionale verschillen met
  betrekking tot de frequentie van inschakeling van AT’s bij
  inkijkoperaties. De werkwijzen procedures van de AT’s zijn echter
  nagenoeg identiek. Beslissingen over de inzet verlopen doorgaans
  door tussenkomst van de CID; er is toestemming van het OM vereist.
  De AT’s vragen niet overal na of de opdrachtgever inderdaad
  toestemming heeft van het OM. Het werk van de AT’s wordt landelijk
  niet gecordineerd. 6. De 21 BFO’s hebben taken op het vlak van de
  ontneming (buitgerichte opsporing) en de criminele inlichtingen
  (financieel rechercheren). In de praktijk is van het laatste nog
  niet veel terecht gekomen. Een uitzondering vormt het werk van de
  BFO’s die aan kernteams zijn verbonden. Juridisch beschikt het BFO
  – anders dan het Meldpunt ongebruikelijke transacties/Finpol – over
  weinig handvatten om tot financieel rechercheren in de voorfase
  over te gaan. De buitgerichte opsporing is wel nauwkeurig geregeld.
  7. De meeste korpsen hebben een STO al is dat niet voorgeschreven
  in het Besluit beheer regionale politiekorpsen. De STO’s leveren
  apparatuur en plaatsen deze in eenvoudige gevallen. Het gaat dan om
  visuele en auditieve opnamemiddelen of om peil- en
  plaatsbepalingsapparatuur. Er bestaan verschillen tussen de
  regiokorpsen met betrekking tot de inzet van het soort technische
  apparatuur. Maar video-apparatuur wordt overal veel ingezet
  aangezien daarmee de personele kosten van de inzet van OT’s kan
  worden beperkt. Afluisteren komt veel minder vaak voor en vrijwel
  alleen met toesteming van een van de gesprekspartners. Bijna alle
  STO’s hebben als counterpart de DTOO van het KLPD. Deze dienst
  heeft bij bijna alle STO’s een medewerker gedetacheerd. De DTOO
  heeft (nog) geen basis in een wet of besluit, maar ontleent zijn
  positie aan de beschikking over hoogwaardige apparatuur en over
  zeer gespecialiseerd personeel. De technisch meest gevoelige
  observatiemethoden worden vrijwel alle door het DTOO toegepast. 8.
  Politile infiltratie teams zijn exclusief belast met de politile
  infiltratie. Ook deze teams zijn niet beschreven in het
  Beheersbesluit. Er zijn drie regionale PiT’s, namelijk Oost
  (Apeldoorn), Noord (Assen) en Zuid (‘s-Hertogenbosch), er is een
  landelijk infiltratieteam in opbouw. Verder bestaan plannen voor
  nog twee regionale infiltratieteams. De inzet van een PIT wordt
  beschouwd als ultimum remedium. Het KLPD (ANCPI) cordineert en
  ondersteunt de infiltratie-acties. Die cordinatie en ondersteuning
  is van groot belang te meer daar het hierbij gaat om kostbare
  operaties, waarvoor veel faciliteiten moeten worden aangeleverd. 9.
  De verslaglegging van de inzet van methoden verschilt, maar
  duidelijk is dat deze, afgezien van de gang van zaken bij de BFO’s,
  vrijwel steeds via de CID verloopt, al dan niet met een eigen
  registratie van verrichte activiteiten. Ook hier bestaan niet
  alleen verschillen tussen de diverse ondersteunende diensten, maar
  ook tussen de regiokorpsen.

  10. De betrokkenheid van de korpsbeheerder bij de ondersteunende
  diensten is gering.
  11. Samenwerkingsverbanden en de wens tot geheimhouding
  bemoeilijken de controle van de korpsleiding op de ondersteunende
  diensten. Verschillen tussen de beheersmatige verantwoording,
  zaaksgebonden verantwoording en de door de methoden ingegeven
  CID-matige verantwoordingslijnen belemmeren, naast het
  specialistische karakter van de ondersteunende diensten, de
  controle op die diensten. 12. De sturing en controle door het OM op
  de ondersteunende diensten verloopt via de CID-chef. Door het
  specialistische karakter van het werk bestaat bij de ondersteunende
  diensten een hoge graad van autonomie. Veel handelingen onttrekken
  zich aan de waarneming van het OM. Als zij niet verborgen blijven,
  zijn zij moeilijk te beoordelen. De zaaksgerichte benadering van
  het OM staat een beoordeling in de weg van de vraag of in het
  algemeen niet te vaak van een bepaald middel gebruik wordt gemaakt.
  De officier van justitie blijkt de subsidiariteitseis bij de inzet
  van technische middelen niet altijd voldoende te toetsen.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken