• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 6.1 Inleiding

  6 KERNTEAMS

  6.1 Inleiding

  6.1.1 Algemene introductie

  Als in de tweede helft van de tachtiger jaren de belangstelling
  voor georganiseerde criminaliteit toeneemt, komt de gedachte op
  permanente opsporingscapaciteit vrij te maken ter bestrijding
  daarvan. Dit leidt tot de oprichting van interregionale
  rechercheteams (IRT’s) die vanaf 1994 kernteams heten. Er zijn er
  zes, te weten Noord-Oost-Nederland, Randstad Noord en Midden, Zuid,
  Rotterdam, Haaglanden en Amsterdam. Aan deze teams nemen wisselende
  aantallen regionale politiekorpsen deel.

  Kernteam Randstad Noord en Midden:
  Noord-Holland-Noord; Zaanstreek-Waterland; Kennemerland;
  Utrecht.
  Kernteam Amsterdam:
  Amsterdam-Amstelland; Gooi en Vechtstreek.
  Kernteam Haaglanden:
  Haaglanden; Hollands Midden.
  Kernteam Rotterdam:
  Rotterdam-Rijnmond; Zuid-Holland-Zuid; Zeeland (verleent
  geen medewerking).
  Kernteam Zuid:
  Brabant-Noord; Midden- en West-Brabant; Brabant-Zuid-Oost;
  Limburg-Noord; Limburg-Zuid.
  Kernteam Noord-Oost-Nederland:
  Groningen; Friesland; Drenthe; IJsselland; Twente; Noord- en
  Oost-Gelderland; Gelderland-Midden; Gelderland-Zuid;
  Flevoland.

  De kernteams zijn beheers- en gezagsmatig ondergebracht bij
  bepaalde ressorten, parketten en regionale politiekorpsen.
  Kernteam Randstad Noord en Midden (ressort Amsterdam; parket
  Haarlem; regiokorps Kennemerland);
  Kernteam Amsterdam
  (ressort Amsterdam; parket Amsterdam; regiokorps
  Amsterdam-Amstelland);
  Kernteam Haaglanden (ressort Den
  Haag; parket Den Haag; regiokorps Haaglanden);
  Kernteam
  Rotterdam (ressort Den Haag; parket Rotterdam; regiokorps
  Rotterdam-Rijnmond);
  Kernteam Zuid (ressort
  ‘s-Hertogenbosch; parket ‘s-Hertogenbosch; regiokorps
  Brabant-Zuid-Oost);
  Kernteam Noord-Oost-Nederland (ressort
  Arnhem en ressort Leeuwarden; parket Zwolle; regiokorps
  IJsselland)
  Kernteams zijn opgericht om structureel onderzoek
  te doen naar georganiseerde criminaliteit met een interregionaal,
  nationaal en vaak internationaal karakter. De meerwaarde van een
  kernteam moet onder andere liggen in de toevoeging van een
  innovatief instrumentarium aan de meer traditionele vormen van
  misdaadbestrijding, mede met het oog op langere termijneffecten.
  Noot Wat betreft de methoden van onderzoek houdt dit een
  grote nadruk in op gesloten CID-optreden, waarbij vrijwel alle
  bijzondere opsporingsmethoden worden gebruikt. De kernteams
  kenmerken zich ook door belangstelling voor en expertise in
  onderzoek naar geldstromen (financieel rechercheren). Bovendien
  werken de kernteams met het oog op het structurele onderzoek met
  een aparte onderzoekstechniek: het fenomeenonderzoek. Ook bij het
  gebruik van de onderzoeksgegevens tonen de kernteams belangstelling
  voor vernieuwing. Het gaat bij kernteamonderzoek om het
  uitschakelen en ontmantelen van criminele groepen. Bij herhaling
  wordt gesteld dat daartoe niet alleen strafrechtelijk optreden
  geigend is, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. Daarbij
  kunnen ook fiscale of bestuurlijke instrumenten worden ingezet.
  Noot De aandacht binnen de kernteams voor de zogeheten
  bestuurlijke rechtshandhaving houdt tevens verband met het feit dat
  de kernteams juist in verband met de georganiseerde criminaliteit
  stuiten op integriteitsproblemen. Deze betreffen het bestuur maar
  ook de politie zelf.

  Wat de integriteitsproblemen betreft verdient het vermelding
  dat het
  IRT Noord-Holland/Utrecht (circa acht) zogeheten
  blanco-onderzoeken deed in samenwerking met de rijksrecherche. Dit
  waren onderzoeken waarin gedragingen van politiefunctionarissen
  centraal stonden. Aangezien de Rijksrecherche (toen nog) geen
  CID-status had, was deze bijstand van het
  IRT nodig.

  6.1.2 Opbouw van het hoofdstuk

  In het rapport Opsporing gezocht zijn enkele vragen
  geformuleerd die specifiek betrekking hebben op de kernteams.
  9E. Hoe is de informatie-uitwisseling tussen de lokale
  recherche, regionale recherche en
  kernteams over het gebruik
  van opsporingsmethoden en de verkregen criminele informatie?
  9F. Hoe geven de
  kernteams vorm aan de
  fenomeenonderzoeken? Verschillende, algemeen geformuleerde
  vragen zijn rechtstreeks van belang voor nader inzicht in het
  functioneren van de kernteams.

  In het navolgende wordt na een uiteenzetting van de
  ontstaansgeschiedenis van de kernteams (6.2) ingegaan op de
  organisatie ervan, het landelijk rechercheteam, de sturing en
  controle, de prioritering en het feitelijk onderzoek, en tenslotte
  de methoden.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken