• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 6.2 Oprichting en ontwikkeling kernteams

  6.2 Oprichting en ontwikkeling kernteams

  De ontwikkeling naar de oprichting van de huidige zes kernteams
  vindt zijn oorsprong in de tachtiger jaren. In die periode groeit
  bij politie, justitie en politiek de belangstelling voor de aanpak
  van georganiseerde criminaliteit. In 1985 verschijnt het
  beleidsplan Samenleving en Criminaliteit. In dat plan kiest
  de regering in feite voor een tweesporenbeleid. Enerzijds wordt
  voor wat betreft de veel voorkomende criminaliteit gekozen voor een
  bestuurlijke, preventieve benadering. Anderzijds wordt expliciet
  meer aandacht en inspanning gevraagd voor de aanpak van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland. Naar aanleiding van het
  beleidsplan Samenleving en Criminaliteit (1985) heeft de
  Vergadering van procureurs-generaal de Werkgroep
  prioriteitenstelling (werkgroep-Addens) ingesteld. Deze werkgroep
  doet in 1986 en 1987 de aanbeveling om op het vlak van organisatie
  en beheer te zoeken naar manieren om – binnen het toenmalige bestel
  – te komen tot een doelmatige en doeltreffende aanpak van de
  georganiseerde criminaliteit.

  In reactie op deze aanbeveling wordt de werkgroep-Gonsalves
  ingesteld. Deze werkgroep brengt in 1987 een rapport uit dat in
  samenwerking met het Cordinerend politieberaad (CPB) is opgesteld.
  Voor die samenwerking is gekozen, omdat de politie en het openbaar
  ministerie (ook op dit terrein) in samenspraak en samenhang met
  elkaar dienen te opereren. Noot De werkgroep-Gonsalves
  constateert dat zich organisatorische problemen voordoen bij de
  samenwerking tussen politiekorpsen. Die problemen uiten zich
  bijvoorbeeld in een gebrek aan afstemming tussen de
  politie-organisatie en de organisatie van het openbaar ministerie.
  De samenwerking tussen politiekorpsen zal in de naaste toekomst
  vooral gestalte moeten krijgen in samenwerkingsvormen binnen de
  aangewezen regio’s en daarnaast in interregionale samenwerking. De
  gebiedsindeling van het openbaar ministerie is hiermee niet
  congruent. Met andere woorden: grenzen van arrondissementen,
  regio’s en bijvoorbeeld districten van de Rijkspolitie (RP) komen
  niet, of nog niet, overeen. In die gevallen, waarin sprake is van
  interregionale samenwerking en/of districten van de RP die tot
  verschillende regio’s behoren, doet zich het probleem voor dat het
  openbaar ministerie in beginsel alleen in het eigen arrondissement
  bevoegd is. Dit bemoeilijkt het vanuit n punt leiden van de
  onderzoeksactiviteiten aanzienlijk. Daarnaast is het zo dat binnen
  het openbaar ministerie op het vlak van de aanpak van de zware,
  georganiseerde criminaliteit een overlegstructuur ontbreekt die
  boven de arrondissementen uitstijgt.
  Noot Het
  rapport bevat onder meer de aanbeveling binnen de politiekorpsen
  permanent opsporingscapaciteit vrij te maken voor de aanpak van de
  bovenlokale criminaliteit:

  … regionale samenwerking is een noodzakelijke voorwaarde
  voor een enigszins adequate aanpak van zware, georganiseerde
  criminaliteit. Niet alleen recherchechefs en korpschefs, maar
  ook
  korpsbeheerders dienen ervan doordrongen te zijn dat
  formering van regionale teams, ook in tijd gemeten, geen
  vrijblijvende zaak is. In een aantal regio’s is een regionaal team
  reeds operationeel, in andere regio’s zijn voorbereidingen daartoe
  in een gevorderde staat. De werkgroep verwacht dat die spontane
  ontwikkeling zich ook in de overige regio’s zal voordoen.

  Noot

  Tevens stelt de werkgroep-Gonsalves voor dat de politie via de
  BOP-regeling (bijzondere opsporingskosten politie) de extra kosten
  voor zowel materieel als personeel, die het gevolg zijn van
  bovenlokale c.q. regionale recherchesamenwerking, rechtstreeks kan
  declareren bij de procureur-generaal. De BOP-regeling, die per 1
  januari 1989 in werking trad, moest een stimulans vormen voor de
  opsporing en

  bestrijding van bovenlokale, georganiseerde criminaliteit. Voor
  de BOP was in 1989 13,9 miljoen gulden beschikbaar. In 1995 is 15,9
  miljoen en voor 1996 16,7 miljoen gulden gereserveerd.
  Van de
  zijde van politie, meer in het bijzonder het CPB, worden de
  voorgenomen maatregelen ter bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit onderschreven. Het CPB merkt daarbij op dat de
  ernstige vormen van criminaliteit in onvoldoende mate bestreden
  kunnen worden, omdat de schaal (gebrek aan menskracht en middelen)
  te klein is om de bovenlokale criminaliteit aan te pakken.

  Met betrekking tot de schaal zegt de Utrechtse commissaris
  van politie Van Baarle – later de eerste algemeen teamleider van
  het
  IRT Noord-Holland/Utrecht – het volgende: Ondanks alle
  samenwerkingsvormen blijft de versnippering van de
  politie-organisatie juist ten aanzien van de bestrijding van de
  zware georganiseerde criminaliteit vragen om niet of minder
  gebiedsgebonden regelingen. De praktijkervaringen tot op heden –
  veelal op ad hoc basis – hebben aangetoond dat er behoefte is aan
  meer structurele oplossingen. Alhoewel vooral kleine organisaties
  niet in staat zijn om de vereiste inspanningen en kwaliteit te
  leveren, gaat de aanpak van de georganiseerde criminaliteit (anders
  dan incidenteel) ook de draagkracht van de grote korpsen te
  boven.
  Noot

  De politie toont op een aantal andere momenten het initiatief
  tot bovenlokale politiesamenwerking. In 1989 brengt de projectgroep
  Zware, georganiseerde criminaliteit van de Centrale politie
  recherchecommissie een rapport uit getiteld (Inter)regionale
  recherchesamenwerking; Aanbevelingen en modellen voor samenwerking
  op het gebied van de bestrijding van zware, georganiseerde
  criminaliteit.
  Met het rapport wordt beoogd zoveel mogelijk
  eenvormigheid te bereiken bij de totstandkoming van
  (inter)regionale recherchesamenwerking. In hetzelfde jaar 1989
  wordt in het regeerakkoord afgesproken dat het onderscheid tussen
  Rijks- en gemeentepolitie zal worden opgeheven en dat er n
  regionale politie zal komen. De afspraken werden uitgewerkt in
  de nota Een nieuw politiebestel in de jaren ’90. Daarin werd
  voorgesteld over te gaan tot de instelling van regionale politie,
  ondersteund door landelijke diensten. In datzelfde jaar verscheen
  de nota Recht in beweging, waarin benadrukt werd dat prioritaire
  aandacht moet worden geschonken aan recherchetaken. Juist op het
  terrein van de recherche werden de nadelen van het oude bestel het
  zwaarst gevoeld. De kleinschaligheid vergde dat steeds opnieuw
  (regionale) recherchebijstandsteams moesten worden opgericht. De
  reacties op de politienota waren gunstig. Wel werd in de
  uitgebreide commissievergadering (UCV) van 19 maart 1990 benadrukt
  dat de regionale politie boven alles een lokale politie diende te
  zijn.
  Noot

  Al in de tachtiger jaren vinden op ad hoc basis en op basis van
  vrijwillige samenwerking tussen korpsen onderzoeken naar
  georganiseerde criminaliteit plaats. Die samenwerking komt mede
  dankzij de zogenaamde INSPOL-subsidies van de grond.
  Noot Zo worden eind 1987 door de politiekorpsen in
  Noord-Holland en Utrecht de eerste stappen gezet voor een
  interregionaal samenwerkingsverband ter bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit. Op 25 januari 1989 wordt het IRT
  Noord-Holland/Utrecht formeel ingesteld; het team wordt in oktober
  1989 operationeel. De oprichting van dit bovenregionaal
  samenwerkingsverband werd bemoeilijkt door de discussies over de
  gewenste beheers- en gezagsstructuren. Noot In 1990
  worden in veel regio’s permanente teams ter bestrijding van de
  bovenlokale criminaliteit gevormd. Daarmee wordt uitvoering gegeven
  aan de aanbevelingen van de werkgroep-Gonsalves.
  Korpsbeheerders zijn bereid een deel van de lokale
  politiecapaciteit te reserveren voor de uitvoering van regionale
  recherchetaken. Noot

  Ondanks al deze initiatieven bestaat binnen de politie het
  verlangen om het roer om te gooien. Een gentegreerde aanpak is
  gewenst, waarbij er zowel plaats is voor een revitalisering van de
  justitile politiefunctie als voor een meer bestuurlijke aanpak. Op
  11 maart 1991 verschijnt de zogeheten Randstadnotitie van de
  korpschefs van Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en het hoofd van de
  Centrale recherche-informatiedienst (CRI) over de bestrijding van
  de georganiseerde criminaliteit in de Randstad. Zij bepleiten
  onder meer een uniforme opslag en verwerking van (inter-)nationale
  criminele informatie en maatregelen om de politie ten behoeve van,
  van tevoren geselecteerde, projectmatige strafrechtelijke
  onderzoeken, toegang te geven tot relevante databestanden bij
  andere diensten en instellingen.
  In de notitie wordt niet
  gesproken over een organisatievorm zoals het IRT
  Noord-Holland/Utrecht. De opstellers zijn geen grote voorstanders
  van de IRT-constructie: zij willen een netwerkconstructie waarin
  alle partijen het hunne kunnen inbrengen. Noot

  In juni 1991 vindt op initiatief van secretaris-generaal van
  Justitie Van Dinter in Ootmarsum een informele
  conferentie plaats. Hij beschouwt de kernteams als een tegenwicht
  tegen een te regionale aanpak van de politie. In Ootmarsum zijn
  medewerkers van het ministerie van Justitie, openbaar ministerie en
  politie aanwezig. Tijdens de conferentie wordt ook de
  Randstadnotitie besproken. Een tweede bespreking volgt op 6 mei
  1992 in een hotel in Den Haag.

  In reactie op de complexe verantwoordelijkheidsstructuur van het
  toenmalige IRT Noord-Holland/Utrecht wordt er voor gepleit dat
  vooruitlopend op de reorganisatie van de politie, vanuit regionaal
  perspectief wordt gewerkt. Daarbij wordt de verantwoordelijkheid
  voortaan aan n korpschef, n hoofdofficier en n korpsbeheerder
  toebedeeld. Het beheer van het IRT is evenmin optimaal geregeld. De
  meningsvorming daarover wordt evenwel doorkruist door de uitvoering
  van het Project kwantificering politiewerk (PKP). Noot
  Deze PKP-operatie houdt in dat de sterkte van de gemeentepolitie en
  de Rijkspolitie op budgettair neutrale wijze zodanig wordt
  vastgesteld dat meer rekening kan worden gehouden met de aard en
  omvang van criminaliteit in bepaalde geografische gebieden. De
  PKP-operatie leidt tot een herverdeling van personeel waarbij het
  platteland moet inleveren ten behoeve van de Randstad.

  Omdat de uiteindelijke sterkteverdeling van de PKP-operatie
  op dat moment nog niet bekend was, werd voorgesteld 1 % van de
  sterkte van de Nederlandse politie te reserveren voor de te vormen
  IRT’s/kernteams. Op basis van die 1%-regeling stelde de politie
  landelijk 400 man ter beschikking, goed voor zo’n vijf zes

  kernteams.

  In het najaar van 1991 neemt de Kamer de motie
  Krajenbrink/Jurgens aan. In deze motie bepleit de Kamer een meer
  gestructureerde en brede aanpak van de georganiseerde
  criminaliteit. De Kamer verzoekt de regering op zo kort mogelijk
  termijn met een beleidsplan Samenleving en georganiseerde
  criminaliteit te komen waarbij de opsporings- en
  vervolgingsinstanties uitdrukkelijk betrokken dienen te zijn.
  Noot Mede als gevolg van deze motie neemt het
  departement het voornemen tot verbetering en intensivering van de
  bestrijding van georganiseerde criminaliteit weer ter hand.

  De Randstadnotitie was rechtstreeks, buiten de departementale
  lijnen om, aan de beide politieministers gepresenteerd, wat wrevel
  wekte ten departemente. Wellicht verklaart dit laatste ten dele de
  geringe centrale betrokkenheid bij de ontwikkelingen. Zeker is dat
  op het departement de opvatting heerst dat een beleidsplan moet
  aansluiten bij de opvattingen van openbaar ministerie en politie –
  maar het openbaar ministerie en de politie zitten niet op n lijn.
  Dat blijkt vooral tijdens de tweede Ootmarsum-conferentie op 6 mei
  1992 in een Haags hotel. Het departement speelde daar een
  afwachtende rol, terwijl het openbaar ministerie krachtig stelling
  neemt tegen de politie-plannen. Het openbaar ministerie heeft
  vooral bezwaar tegen de geringe betrokkenheid bij de
  prioriteitenstelling zoals die uit de plannen naar voren komt.

  In september 1992 wordt van de zijde van de regering in de nota
  De georganiseerde criminaliteit in Nederland; Dreigingsbeeld en
  plan van aanpak
  de instelling van bovenregionale rechercheteams
  aangekondigd. Deze teams moeten naar analogie van het IRT
  Noord-Holland/Utrecht onderzoeken uitvoeren naar landelijk of
  internationaal opererende criminele organisaties.
  Noot

  Op 10 maart 1993 stemt de Vergadering van procureurs-generaal in
  met de instelling van vijf kernteams. Aan de oprichting van de
  kernteams ligt de verwachting ten grondslag dat speciale
  politieteams een effectief middel zullen vormen in de strijd tegen
  de georganiseerde criminaliteit. De teams moeten als herkenbare
  eenheden worden ingebed in de regiostructuren. Dit om de
  continuteit en kwaliteit van het grootschalig onderzoek te
  waarborgen.

  De kernteams moeten uiterlijk op 1 september 1993 operationeel
  zijn. Ten behoeve van de samenstelling van de kernteams wordt door
  de regiokorpsen 1% van de sterkte vrijgemaakt en de helft van de
  bijbehorende materile normvergoeding. Door de ministers van
  Justitie en Binnenlandse Zaken wordt 19 miljoen gulden op jaarbasis
  ter beschikking gesteld voor medefinanciering van de kernteams. Op
  deze manier financiert de rijksoverheid de additionele kosten tot
  een bedrag van f.45.000 per hoofd per jaar. De afspraken worden
  formeel bekrachtigd op 1 juli 1993. Op die datum sluiten de
  politieministers, de korpsbeheerders en de hoofdofficieren van
  justitie de convenanten voor de oprichting van de vijf kernteams.
  Naast het toenmalige IRT Noord-Holland/Utrecht worden de kernteams
  Zuid, Haaglanden, Rotterdam en Noord-Oost-Nederland opgericht. Het
  doel van de kernteams is volgens deze convenanten:-ontmanteling van
  criminele organisaties die bovenregionaal dan wel (inter)nationaal
  actief zijn;-berechting van de in criminele organisaties werkzaam
  zijnde verdachten;-ontneming van het financieel voordeel dat deze
  organisaties wederrechtelijk hebben verkregen;-inventarisatie van
  preventieve mogelijkheden om verdere groei van deze criminele
  organisaties in aantal en omvang te voorkomen; -vergaring van
  informatie over ontwikelingen op het gebied van de georganiseerde
  criminaliteit die op korte dan wel lange termijn de rechtsorde in
  Nederland ernstig kunnen schaden.

  De heer Koekkoek :
  De nota Georganiseerde criminaliteit kwam al even ter
  sprake. Daarover is op 23 maart 1993 een overleg geweest. U weet
  het allemaal nog, want u bent goed gebrieft door uw
  departement.
  De heer Dijkstal:
  Volgens mij heb ik het overleg zelf gedaan. Ik heb het
  departement gebrieft over dat overleg.
  De heer Koekkoek:
  U hebt zich toen uitgesproken vr landelijke opsporingsteams.
  Bedoelde u daarmee een landelijk opsporingsteam of de
  zogenaamde
  kernteams of interregionale teams?
  De heer Dijkstal:
  De geschiedenis gaat iets verder terug. Rond de discussie
  over het politiebestel heeft natuurlijk altijd de vraag gespeeld:
  centraal of decentraal? Vrij kort na het aantreden van het kabinet
  Lubbers-3 is er in de Kamer een discussie geweest over de
  hoofdlijnen van het politiebestel. Dat was ter uitvoering van het
  regeerakkoord. Het was een aanloop naar de nieuwe Politiewet. Ik
  heb toen in de Kamer gezegd: ik vind dat het hard nodig is dat wij
  bovenlokaal opsporingsteams krijgen. De oude situatie verhinderde
  dat telkens. Ik heb toen een motie ingediend over de vorm waarin ik
  dat wilde. Ik voelde niet voor landelijke opsporingsteams. Het
  grote bezwaar daarvan was dat de lokale korpsen en later de
  regionale korpsen dan te veel zouden vinden dat het niet meer bij
  hen hoorde. Je moest dus een constructie vinden die zo dicht
  mogelijk bij de regionale korpsen lag. Dat is neergelegd in een
  motie van mij, over een samenwerkingsorgaan van die 25 regionale
  korpsen. Die motie is breed aanvaard en daarna nooit uitgevoerd.
  Dat is natuurlijk een van de grote teleurstellingen. In plaats van
  die constructie is er daarna de IRT-constructie gekomen, waarbij
  een paar regio’s gezamenlijk een interregionaal team vormden. Dat
  vond ik second best, waarmee dan maar gewerkt moest
  worden.
  De heer Koekkoek:
  In dat overleg wees u ook op de problemen bij het
  toenmalige
  IRT Noord-Holland/Utrecht. U bereikten berichten
  dat het
  IRT was opgeheven en dat dat niet helemaal juist
  was. Wat wist u op dat moment van dat
  IRT?
  De heer Dijkstal:
  Niks. Ik geloof dat ik het Reformatorisch Dagblad had
  gelezen. Daar stond in dat er een ruzie was uitgebroken, ik geloof
  tussen Amsterdam en Utrecht. Maar het laatste weet ik niet zeker.
  Het was een bepaalde formulering. Ik dacht: dat is een gekke zaak.
  Wat doe je dan als kamerlid? Dan vraag je aan de minister of hij er
  eens iets over kan vertellen.
  Noot

  Op 7 december 1993 wordt het IRT Noord-Holland/Utrecht opgeheven.
  Al snel wordt duidelijk dat er een kernteam Randstad Noord en
  Midden en een kernteam Amsterdam zullen komen. Het convenant voor
  deze tweedeling is op 1 juni 1994 ondertekend. In 1994 functioneert
  het kernteam Randstad Noord en Midden en in 1995 het kernteam
  Amsterdam. Naar aanleiding van de IRT-affaire stelt de
  commissie-Wierenga in maart 1994 het volgende voor met betrekking
  tot het beheer van de interregionale rechercheteams: – het
  beheer van de teams berust bij de
  korpsbeheerder van de
  regio waar het team is gevestigd; de korpschef is belast met de
  uitvoering;

  hoofdlijnen van het gevoerde beleid;
  – de
  korpsbeheerder en de korpschef informeren hun collegae
  in het ressort of de ressorten regelmatig over de
  observatieteam
  , criminele inlichtingendienst);
  – de teams zijn zelfstandige organisatie-eenheden die de
  beschikking hebben over eigen ondersteuning (
  informatie; dit
  betekent handhaving en waar nodig versterking van afscherming
  van informatie en het op dit – de teams gaan in onderzoeken naar
  zware georganiseerde criminaliteit zorgvuldig om met kwetsbare punt
  in stand houden van een werkbare vorm van interne
  compartimentering; weer moet daarbij begrip aan de dag worden
  gelegd voor de wijze waarop die eenheden met informatie – de teams
  werken waar nodig en mogelijk samen met andere recherche-eenheden
  binnen een ressort. Over en moeten omgaan;

  bezetting van het team niet langer ten laste komen van de
  regiokorpsen uit het ressort dan wel de ressorten. – het beheer en
  de financiering van een interregionaal rechercheteam worden
  vereenvoudigd doordat de Regelmatige uitwisseling met het personeel
  van die korpsen vindt als onderdeel van een loopbaanbeleid
  plaats;

  beheersmatige banden met andere korpsen binnen het ressort
  doorgesneden en kunnen de gelden efficinter – de financiering van
  de teams geschiedt rechtstreeks en volledig door het rijk. Daarmee
  worden de worden besteed.
  Noot

  Met betrekking tot het gezag over het interregionaal
  rechercheteam adviseert de commissie-Wierenga het volgende:
  – het team werkt onder gezag van n hoofdofficier van justitie en
  n procureur-generaal en onder de politieke verantwoordelijkheid van
  de minister van justitie. Dit betekent dat de officieren van
  justitie die aan het team hetzij als
  CID-officier, hetzij
  als
  zaaksofficier zijn toegevoegd, slechts instructies
  kunnen krijgen van

  n en dezelfde hoofdofficier. De desbetreffende
  procureur-generaal geeft zonodig aanwijzingen; het gevoerde
  beleid;

  – de hoofdofficier informeert zijn ambtgenoten in het ressort
  of de ressorten regelmatig over de hoofdlijnen van voor de opvang
  van de uit het buitenland komende onderzoeken op het terrein van de
  zware georganiseerde – elk team is door tussenkomst van de Divisie
  centrale recherche informatie van het
  KLPD ook
  verantwoordelijk criminaliteit. Het openbaar ministerie deelt
  landelijk de onderzoeken toe; korpschef. Dit overleg heeft tot doel
  om het bestuur in staat te stellen door het treffen van
  bestuurlijke – het openbaar ministerie pleegt regelmatig overleg
  met het bestuur binnen het ressort in aanwezigheid van de
  maatregelen bij te dragen aan de voorkoming en bestrijding van de
  zware georganiseerde criminaliteit.
  Noot In
  september 1994 presenteert het departementale projectbureau Aanpak
  georganiseerde criminaliteit het evaluatierapport Tot de
  Kern
  op basis van de plannen van aanpak en rapportages die als
  gevolg van de convenanten opgesteld moesten worden. In dat rapport
  zijn tevens de inzichten van de cordinerend officieren van justitie
  verwerkt. De cordinerend officieren van justitie vinden dat de
  voortgang in de oprichting van de teams te wensen overlaat en dat
  de regionale inbedding van de teams ten koste gaat van de
  herkenbaarheid en zelfstandigheid van de kernteams. Het rapport is
  in zijn algemeenheid een pleidooi voor de versterking van de
  justitile inbreng ten aanzien van de sturing op, de
  prioriteitenstelling binnen en het functioneren van de kernteams.
  In het rapport worden specifiek vier knelpunten vastgesteld bij de
  oprichting van de kernteams. Het betreft de inrichting van de
  teams, de vaste bemensing voor een aantal jaren, de rapportages en
  de prioriteitenstelling van de onderzoeken. Noot

  Tot de Kern vermeldt ten eerste dat de organisatorische
  opbouw van de teams per regio verschilt. De reden hiervan is dat
  aan de invulling van het begrip vaste kern verschillend vorm wordt
  gegeven. Sommige kernteams beschikken over eigen secties OT
  (observatieteam) en AT (arrestatieteam) en andere kernteams niet.
  Ten tweede is slechts een deel van het aantal kernteamleden
  aangewezen om de vastgestelde periode van vier tot zes jaren bij
  het kernteam te blijven. Voor het beschikbaar stellen van tactisch
  rechercheurs geldt daarnaast dat deze aan termijnen is gebonden.
  Deze termijnen blijken per kernteam te variren. Ten derde blijkt
  dat de rapportage van de plannen van aanpak en van de
  onderzoeksresultaten onvoldoende is. Ten aanzien van de
  prioritering van de onderzoeken vermeldt het rapport ten vierde dat
  de selectietrajecten voldoen aan de criteria die in de conventanten
  zijn vastgelegd en aan de voorwaarden die in de Vergadering van
  procureurs-generaal zijn geformuleerd. Het is echter de vraag in
  hoeverre de decentrale selectiestructuren in de praktijk vatbaar
  zullen zijn voor enigerlei vorm van sturing door de Vergadering van
  procureurs-generaal. De kaders die in de convenanten zijn
  vastgelegd, en de regionale besluitvormingsstructuren die op basis
  daarvan zijn gecreerd, kunnen in de praktijk problemen geven. Deze
  problemen betreffen de situaties waarin de decentrale
  prioriteitenstelling botst met de justitile verantwoordelijkheid
  voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.

  Het rapport beschrijft tevens problemen in de relatie tussen
  openbaar ministerie en kernteams: In de convenanten wordt (…)
  bepaald dat de hoofdofficier van justitie van de regio waar het
  team wordt opgericht, het gezag over het team uitoefent. In alle
  arrondissementen wordt de hoofdofficier in de uitoefening van deze
  taak bijgestaan door een cordinerend- of kernteamofficier. Deze
  officier van justitie is belast met de begeleiding van de
  proactieve onderzoeksfase en, nadat een project is vastgesteld, de
  cordinatie van de
  zaaksofficieren die zijn aangewezen om de
  projecten te begeleiden. Opgemerkt moet worden dat de wijze waarop
  de gezagsstructuren in de verschillende arrondissementen zijn
  ingevuld, niet eenduidig is. Vooral ten aanzien van de proactieve
  fase, voorafgaand aan de vaststelling van een project, is
  overlapping tussen
  CID-officier en cordinerend officier in
  die gevallen waarin deze functie niet in n persoon zijn verenigd,
  niet ondenkbaar.
  Noot

  De relatie tussen het openbaar ministerie en de kernteams komt
  ook in het rapport van de commissie-Donner (juni 1994) en het
  uitvoeringsrapport Structuur van de aanpak van georganiseerde
  misdaad (november 1994) aan de orde.

  Het rapport Tot de Kern wordt op 28 september 1994
  besproken in de Vergadering van procureurs-generaal en in het
  Cordinerend beleidsoverleg (CBO). Het CBO is van mening dat
  bijsturing noodzakelijk is. Uitgangspunten voor het functioneren
  van de kernteams zijn volgens het CBO: het kernteam als herkenbare,
  aparte eenheid, met een vaste leiding, met personeel (inclusief
  observatieteam en criminele inlichtingendienst ) dat voor een
  bepaalde tijd en zelfstandig opererend werkzaam is. Tijdens de
  CBO-vergadering van 13 december 1994 zijn deze uitgangspunten
  opnieuw vergeleken met de inzichten over de kernteampraktijk. Het
  CBO is van mening dat lichte verschillen per kernteam mogelijk
  moeten zijn. Aanbevolen wordt de teams voor 80% te laten bestaan
  uit vaste medewerkers. De resterende 20% kan flexibel worden benut
  om specifieke deskundigheid aan te trekken. Tevens wordt gesproken
  over het vergroten van deskundigheid binnen de
  kernteams (werkgroep-Behling).
  Het directoraat-generaal Politie en criminaliteitsbestrijding
  (DGPC) van het ministerie van Justitie brengt op 16 december 1994
  ten behoeve van de Vergadering van procureurs-generaal een nota
  uit. Daarin worden de reacties van de korpsbeheerders en de
  hoofdofficieren van justitie op het rapport Tot de Kern
  weergegeven en beoordeeld. Justitie blijft het moeilijk vinden vat
  te krijgen op de selectie en voortgang van de lopende onderzoeken.
  De regiokorpsen voelen zich door de belangstelling van de
  politieministers op de vingers gekeken.

  DGPC bericht de Vergadering van procureurs-generaal dat in
  het ambtelijk overleg tussen de beide politieministeries
  overeenstemming is bereikt ten aanzien van de herkenbare
  zelfstandigheid en personele invulling van de
  kernteams.
  De
  kernteams dienen een eigen positie in te nemen ten
  opzichte van de regio. Voor wat betreft de personele sterkte wordt
  het van belang geacht dat 80% van de overeengekomen sterkte in vast
  verband bij het
  kernteam werkzaam is en dat dat deel bestaat
  uit rechercheurs (inclusief personeel van
  OT en
  CID).

  De reactie van de Vergadering procureurs-generaal van 21
  december 1994 luidt dat de vaststelling van de prioriteiten
  voorbehouden is aan het openbaar ministerie (de Vergadering van
  procureurs-generaal, na advisering door CBO). Het is volgens de
  Vergadering onjuist de convenanten zo te interpreteren dat
  regiokorpsen zelfstandig prioriteiten zouden kunnen vaststellen.
  Herhaald wordt dat de kernteams een uniforme structuur moeten
  hebben en de opvattingen van het CBO over de 80:20 verdeling worden
  overgenomen. Het ministerie van Justitie, de Vergadering van
  procureurs-generaal en het CBO lijken de in de praktijk forse
  regionale invloed op de kernteams en in het bijzonder op de
  prioriteitenstelling te willen matigen. In dit perspectief past ook
  dat n aanbeveling van het rapport Tot de Kern vrijwel
  onmiddellijk werd overgenomen: de oprichting van een landelijk
  rechercheteam (LRT).

  In Tot de kern is te lezen: De CBO-inventarisatie 1993 wijst
  uit dat er een groot aantal hooggeorganiseerde criminele
  groeperingen in Nederland actief is. Daar komt bij dat de
  ervaringen met de
  kernteams hebben uitgewezen dat de
  bestrijding van criminaliteit die onvoldoende binding heeft met de
  regio – zoals die waarvoor door middel van rechtshulpverzoeken
  assistentie wordt verzocht – tussen wal en schip dreigt te geraken.
  Het verdient dan ook aanbeveling om aanvullend aan de regionaal
  ingebedde
  kernteams een landelijk opsporingsteam op te
  richten dat zich zou kunnen richten op die onderzoeken die in de
  huidige structuur onvoldoende aan bod komen.

  Noot

  De behoefte aan een landelijk team bij het Korps landelijke
  politiediensten (KLPD) werd gesignaleerd in de brief van de
  minister van Justitie aan de Kamer van 25 mei 1994. Noot
  In het regeerakkoord van 25 juli 1994 – dus voor het uitkomen van
  Tot de kern – was afgesproken een landelijk rechercheteam op
  te richten. Omtrent het landelijk rechercheteam werd in juni 1994
  door de commissie-Donner geconcludeerd dat er toenemende behoefte
  bestond aan een landelijke operationele politie-eenheid, die belast
  is met concrete strafrechtelijke onderzoeken. Noot
  Inmiddels heeft de minister de mogelijke betekenis van zo’n team
  voor internationale bijstandverzoeken aangevuld met de betekenis
  voor onderzoeken waarbij financieel recherchewerk nodig is. Uit het
  projectplan Landelijk bureau openbaar ministerie (maart 1995)
  blijkt hoezeer de oprichting van een landelijk rechercheteam
  verstrengeld is met het verbeteren van de sturing van het openbaar
  ministerie op alle het openbaar ministerie regarderende
  activiteiten in het kader van het optreden tegen georganiseerde
  misdaad.

  Inmiddels is het landelijk rechercheteam (LRT) ingesteld.
  Noot Het Landelijk bureau openbaar ministerie ( LBOM),
  dat leiding zal gaan geven aan het LRT, is per 1 juni 1995 van
  start gegaan. In de eerste helft van 1995 hebben de ministers van
  Justitie en Binnenlandse Zaken per kernteam gesprekken gevoerd met
  de verantwoordelijke driehoeken (hoofdofficieren, korpsbeheerders
  en korpschefs). De belangrijkste gespreksonderwerpen waren de
  zelfstandigheid en herkenbaarheid van de kernteams (waaronder de
  80:20 norm) en de onderzoeksprioritering.

  De heer Koekkoek:
  U hebt een rondgang gemaakt langs de verschillende
  kernteams.
  De heer Dijkstal:
  Ja. Ze zijn allemaal bij ons gekomen.
  De heer Koekkoek:
  Andersom was ook interessant geweest.
  De heer Dijkstal:
  Zeker.
  De heer Koekkoek:
  Wat zijn uw bevindingen?
  De heer Dijkstal:
  Ik heb niet de laatste stand in mijn hoofd zitten, maar ik
  geloof dat het op een aantal punten nog niet helemaal precies
  volgens de regels is. Er zijn wat spelregels afgesproken over
  aparte financiering, over geen eigen
  CID en over het feit
  dat de mensen apart moeten zitten om het onderscheid te maken
  tussen

  de normale recherchemensen en het IRT. Ik heb de indruk –
  maar ik heb het laatste overzicht nog niet – dat het zo
  langzamerhand aardig geregeld is, op een enkel detail na, zoals de
  financile verantwoording naar de departementen.

  De heer Koekkoek:
  Geen incorporatie in de regionale korpsen, maar
  herkenbare
  kernteams?
  De heer Dijkstal:
  Bovenregionaal. (…).
  De voorzitter:
  Bovenregionaal? Maar ze zijn nu toch allemaal aan n
  regiokorps verbonden?
  De heer Dijkstal:
  Dat is meer uit pragmatisch oogpunt. De bedoeling van de
  IRT’s is natuurlijk om opsporingsteams te hebben die boven een
  regionaal korps kunnen werken. Dat is de hele porte van de
  IRT’s.

  Noot
  Samenvattend kan met betrekking tot de oprichting van de huidige
  kernteams gezegd worden dat de oorspronkelijke aanleiding daartoe
  gelegen is in de beperkingen die politie en justitie al in de
  tweede helft van de jaren ’80 (dus voor de reorganisatie)
  signaleerden om op lokaal niveau zware, georganiseerde vormen van
  criminaliteit aan te pakken. Later kenden ook de regionale teams
  hun beperkingen. Van politiezijde werden vanaf de tweede helft
  jaren ’80 plannen ontwikkeld tot de oprichting van interregionale
  rechercheteams. Op het moment dat die plannen in 1991 gerealiseerd
  werden, groeide binnen het openbaar ministerie en later ten
  departemente de belangstelling voor deze teams, terwijl juist in
  politiekring ook de eerste kritiek was te bemerken. De IRT’s zouden
  het instrument kunnen zijn voor een meer centrale, landelijke
  aansturing. Met de aanbevelingen van de commissie-Wierenga in de
  hand, hebben de Vergadering van procureurs-generaal en de ministers
  van Justitie en Binnenlandse Zaken nadrukkelijk een lijn van boven
  naar beneden – en niet langer van onder naar boven – uitgezet. Met
  name de prioriteitenbepaling blijkt een netelig punt in de
  verhouding tussen politie en openbaar ministerie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken