• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 6.3 Organisatie kernteams

  6.3 Organisatie kernteams

  6.3.1 Een aparte structuur

  Volgens het rapport Structuur van de aanpak van
  georganiseerde misdaad
  (1994) hebben de ervaringen met de
  kernteams duidelijk geleerd dat het minder gemakkelijk is
  daadwerkelijk los te komen van het regionale belang. De kernteams
  zijn feitelijk – zowel qua organisatie als qua onderzoekskeuze – in
  staat zodanig te opereren dat landelijk dekking ontstaat en dat
  voldoende oog bestaat voor de internationale dimensie. Er bestaat
  variatie in de structuur en organisatie van de zes kernteams. Zij
  worden geacht te functioneren als identificeerbare aparte
  organisatie. Dat is het geval bij het kernteam Randstad Noord en
  Midden, het kernteam Noord-Oost-Nederland en het kernteam Zuid. Wat
  het kernteam Noord-Oost-Nederland betreft moet dit in zoverre
  worden gerelativeerd dat het team is verspreid over vier locaties.
  Aan genoemde kernteams nemen respectievelijk vier, negen en vijf
  regiokorpsen deel.

  De organisatie van het kernteam Noord-Oost-Nederland –
  naar aantal deelnemende regiokorpsen het grootste

  kernteam – lijkt problematisch:
  de kernteamleider moet als ambassadeur optreden binnen twee
  ressorten en voor negen korpschefs.

  Bij de drie overige kernteams is de situatie minder duidelijk. Aan
  deze teams nemen telkens twee regiokorpsen deel en zij worden elk
  kwantitatief gedomineerd door een van de drie grote steden.
  Noot Daarom worden zij hierna gemakshalve aangeduid als
  de grootstedelijke kernteams. Deze teams (en vooral het
  Rotterdamse) komen in organisatorisch opzicht moeilijker los van de
  regionale organisatie. Van de drie overige teams, wijkt het
  kernteam Haaglanden nog het minste af van het ideaalbeeld: het
  is een duidelijk onderscheiden team, geheten (Prisma). Evenals in
  de andere grote steden vreest men echter voor vervreemding van de
  rest van het korps en is het team organisatorisch ingebed in de
  Centrale justitile dienst van het korps.

  Het kernteam Amsterdam is (mede als gevolg van de
  IRT-affaire) pas sinds 1 april 1995 volledig operationeel.
  Noot
  Dit team heeft per 1 juli 1995 eigen huisvesting
  gekregen.

  De voorzitter :
  Dus voor u had dat kernteam bij u eigenlijk niet
  gehoeven?
  De heer Welten:
  O, jawel, hoor! Ik ben blij met de uitbreiding van de
  capaciteit en wat ik heel plezierig vind…
  De voorzitter:
  Maar als kernteam, bedoel ik.
  De heer Welten:
  In die zin heb ik daarnet toegelicht dat wij nu een
  kernteam hebben dat zich sterk interregionaal zal gaan
  bezighouden, hetgeen betekent dat de centrale recherche zich meer
  dan in het verleden juist kan concentreren op de lokale situatie;
  ik heb het dan over de wijkteams in Amsterdam. Je ziet

  ook dat wij in onze eigen onderzoeken nu sterk aansluiten bij
  datgene waarover wij het daarstraks hadden: verloedering en dat
  soort zaken.
  Noot
  Het
  kernteam Rotterdam wijkt het duidelijkst af. Dit
  kernteam is feitelijk een onlosmakelijk onderdeel van de
  Regionale recherchedienst (RRD) van het regiokorps
  Rotterdam-Rijnmond. De regiokorpsen Zuid-Holland-Zuid en Zeeland
  leverden in februari 1995 nog geen personeel aan het

  kernteam. Zeeland toonde daartoe evenmin de bereidheid. Het
  kernteam Rotterdam vormt samen met twee andere units de
  Regionale recherchedienst. Uit de Regionale recherchedienst worden
  projectteams samengesteld, die soms worden aangevuld met mensen van
  buiten het korps. Een probleem rond deze organisatie van het

  kernteam is dat de indruk kan ontstaan dat centrale gelden
  worden aangewend ten behoeve van regionale teams. Die indruk
  behoeft niet juist te zijn als men de gang van zaken beoordeelt aan
  de hand van de door het
  kernteam (niet regionaal bepaalde)
  uitgevoerde onderzoeken.

  De heer Rouvoet:
  U gaf aan hoe u dacht over de inrichting van de
  kernteams. Is het niet juist een punt geweest – dat was althans
  de mening van onder andere de
  commissie-Wierenga – dat wij
  over zouden moeten gaan naar duidelijk herkenbare, apart gezette
  teams, die wel gekoppeld zijn aan regionale teams maar er toch los
  van staan? Zij zouden herkenbare units moeten zijn, met een
  eigen
  CID, met een eigen observatieteam. Daar ziet u
  dus niet zoveel in?
  De heer Jansen:
  Ik zie daar wel wat in, maar dan voor de regio’s die
  gezamenlijk een
  kernteam hebben. Wij hebben evenals
  Haaglanden een veel grotere regionale recherchedienst. Daar zou
  zo’n
  kernteam helemaal separaat in moeten passen als je de
  adviezen van Wierenga opvolgt. Dat is een merkwaardig verschijnsel,
  want dan ga je schotjes binnen een dienst bouwen. Je gaat weer
  een
  RCID ergens bij bouwen, je gaat weer een stukje OT
  apart zetten. Dat is beheersmatig heel zwak.
  De voorzitter:
  Dat heeft u dus ook niet gedaan.
  De heer Jansen:
  Dat hebben wij niet gedaan. Het kernteam is unit 1
  van de regionale dienst. Wij hebben een tweede unit van gelijke
  grootte en wij hebben een specialistische unit oftewel een
  expertise-unit die weer ondersteuning verleent aan de projecten,
  een soort projectenorganisatie.
  Noot

  In de kernteams gaat het niet alleen om samenwerking tussen diverse
  regionale politiekorpsen, maar ook om samenwerking met andere
  opsporingsdiensten. De FIOD neemt deel aan het kernteam Haaglanden,
  het kernteam Randstad Noord en Midden (vijf personen) en kernteam
  Zuid, terwijl het kernteam Noord-Oost-Nederland en het kernteam
  Amsterdam de samenwerking met de Fiscale inlichtingen- en
  opsporingsdienst (FIOD) vastere vorm willen geven. Ook in het
  Rotterdamse Laundry-onderzoek dat door een team van de Regionale
  recherchedienst werd uitgevoerd, participeerden twee
  FIOD-medewerkers. In het Rotterdamse Beverteam gebeurde dat niet,
  naar zeggen uit vrees voor mogelijke lekken. Meer incidentele
  samenwerking is er met de Economische controledienst (ECD)
  (kernteam Zuid en kernteam Haaglanden), de accountants van de
  divisie CRI (kernteam Randstad Noord en Midden), de Koninklijke
  marechaussee (kernteam Randstad Noord en Midden en kernteam
  Noord-Oost-Nederland) en nog andere bijzondere diensten. Het
  Amsterdamse en het Rotterdamse kernteam zijn tot nu toe het minst
  tot samenwerking met de bijzondere opsporingsdiensten geneigd.

  Ook de positie van de CID-ambtenaren verschilt van kernteam tot
  kernteam. Het is de bedoeling dat elk kernteam beschikt over een
  eigen CID. Formeel heeft de CID van een kernteam geen eigen
  CID-status; de chef RCID van n van de deelnemende regiokorpsen
  draagt de verantwoordelijkheid. De CID-en van de kernteams zijn
  doorgaans echter ondergebracht op een aparte locatie. Daardoor
  lijkt het soms dat de kernteams de facto over een vrijwel
  zelfstandige CID beschikken.

  Bij het kernteam Randstad Noord en Midden is de
  zelfstandige positie van de
  CID geformaliseerd doordat de
  CID-capaciteit van het
  kernteam officieel bij de RCID
  Kennemerland hoort. Maar in een convenant is vastgelegd dat de
  verantwoordelijkheid met betrekking tot CID-operaties ligt in de
  lijn van het
  kernteam. Overigens kan worden gesproken van
  een niet geheel vlekkeloze relatie tussen de Kennemerlandse

  RCID en de CID van het kernteam.

  De CID-en van het kernteam Zuid en het kernteam
  Noord-Oost-Nederland willen zelfstandigheid bewaren ten opzichte
  van de RCID-en van respectievelijk de regiokorpsen
  Brabant-Zuid-Oost en IJsselland. De teamleider van het
  kernteam
  Zuid is tevens chef van de CID van het kernteam;
  daar heeft de korpschef de kernteam-CID onder vigeur van de oude
  regeling belast met CID-werk. Een extra reden daartoe is dat
  het
  kernteam te maken heeft met vijf RCID-en. Dezelfde
  overweging geldt voor
  kernteam Noord-Oost-Nederland dat met
  negen RCID-en te maken heeft; een gestructureerd overleg met de
  negen RCID-en bestaat daar nog niet.
  In deze constructie blijft
  een probleem bestaan met de positionering van de kernteam-CID ten
  opzichte van de rest van het land. De kernteam-CID is dan wat
  betreft inkomende informatie afhankelijk van de RCID. De
  afhankelijkheid van de kernteam-CID ten opzichte van de RCID wordt
  minder bezwaarlijk geacht in de drie
  grootstedelijke kernteams. Maar dat neemt niet weg ook de CID-en
  van deze kernteams wel een bijzondere positie innemen.
  Bij het kernteam Haaglanden is de RCID van het
  regiokorps Haaglanden eindverantwoordelijke voor de
  CID-activiteiten van het
  kernteam, en draagt de
  kernteamleider medeverantwoordelijkheid. Daardoor is zeker sprake
  van een afwijkende status van de kernteam-CID. Het is opmerkelijk
  dat de betreffende teamleider geen informantenregister heeft en de
  namen van de
  informanten niet kent, terwijl de chef RCID
  zegt niet op de hoogte te zijn wat het kernteam in het
  kader van een in 1992 gestart onderzoek CID-matig doet. In het

  kernteam Amsterdam staat buiten kijf dat de (decentrale) CID
  van het kernteam bestaande uit zeven personen onder
  verantwoordelijkheid werkt van de
  RCID; zelfstandige
  RCID-status wordtdaar niet nagestreefd. De kernteam-CID werkt met
  de RCID-module binnen het Octopus-systeem, wat het gevolg heeft,
  dat de
  RCID over alle informatie van het kernteam kan
  beschikken, die overigens door de chef van de kernteam-CID wordt
  beheerd. Nadeel van deze werkwijze is dat de negen CID-en in de
  districten van deze gegevens kunnen kennisnemen. Het
  informantendossier is opgeslagen bij de
  RCID, vanuit het
  standpunt dat de chef
  RCID verantwoordelijk is voor de
  bronbescherming en niet de chef kernteam-CID. Overigens wordt ook
  in Haaglanden het informantenregister door de RCID-chef
  beheerd.

  De Rotterdamse Regionale recherche dienst heeft een eigen
  CID, die moet worden onderscheiden van de Regionale CID.
  De laatste heeft geen eigen runners; de eerste heeft zes runners.
  In het Rotterdamse model is geen plaats voor een
  CID voor
  het
  kernteam, hoewel vier CID-rechercheurs van het
  kernteam worden opgevoerd in de correspondentie met de
  hoofdofficier van justitie.

  De financieel rechercheurs, die bijvoorbeeld door de FIOD of
  door een Bureau financile ondersteuning (BFO) worden uitgeleend aan
  het kernteam, blijken soms behoefte te hebben aan CID-informatie.
  Daarom heeft hun leider in het kernteam doorgaans (al dan niet
  beperkte) CID-status.

  Aparte vermelding verdient de CID-status van sommige bij de
  kernteams werkende Afdelingen recherche-informatie (ARI’s) van de
  divisie CRI. De ARI’s hebben deze status onder andere nodig met het
  oog op de internationale informatie-uitwisseling. Gesteld wordt dat
  men heel terughoudend is met het verstrekken van CID-informatie aan
  het buitenland. Men kent daar immers doorgaans geen CID-systeem als
  het onze. Het kernteam Noord-Oost-Nederland, het kernteam
  Haaglanden, het kernteam Amsterdam, het kernteam Zuid en het
  kernteam Randstad Noord en Midden beschikken over eigen
  observatieteams. Bij het kernteam Randstad Noord en
  Midden bijvoorbeeld beslaat het
  OT 1/3 van de totale
  capaciteit van het
  kernteam.

  Het verschil tussen het OT van een kernteam en dat van een
  regiokorps is dat het OT van een regiokorps op ad hoc basis werkt.
  Het OT van een kernteam kan in het kader van een langlopend
  onderzoek structureel langdurig observatiewerkzaamheden verrichten.
  In bijvoorbeeld n onderzoek werd de hoofdverdachte een jaar lang
  dag in dag uit geobserveerd. Het OT van het kernteam Randstad Noord
  en Midden is vijf of zes keer ingezet door de Rijksrecherche, die
  immers zelf niet over een OT beschikt. Dit gebeurde in het kader
  van onderzoeken naar corrumptieve contacten.

  Het kernteam Rotterdam beschikt niet over een eigen OT, maar
  heeft zich door middel van een convenant verzekerd van de
  beschikking over OT-capaciteit van het regiokorps.
  Het kernteam Amsterdam heeft zelf observatiecapaciteit in die zin
  dat zij vijf rechercheurs van het kernteam heeft uitgerust met een
  observatiecertificaat.

  6.3.2 Relatie met de regiokorpsen

  De kernteams zijn ondergebracht bij een van de participerende
  regiokorpsen. Het aantal regiokorpsen dat deelneemt aan een
  kernteam is van invloed op de communicatie tussen de regiokorpsen
  en het kernteam. Als een grote stad in het kernteam overheerst, is
  de invloed van dat korps navenant en verloopt de communicatie met
  dat korps vrij gemakkelijk.

  Afgezien hiervan onderscheiden de meeste kernteams zich van de
  regiokorpsen voor wat betreft het karakter van het onderzoek.
  Kernteamonderzoeken hebben vaak een embargo-status.
  Feitelijk vindt samenwerking tussen kernteams en regiokorpsen vaak
  plaats via de CID van een regiokorps.

  De heer Koekkoek:
  In het ressort Den Bosch, dus van Willemstad tot Maastricht,
  is er ook een ressortelijk informatieplatform. Wat is dat? Welke
  functie heeft dat informatieplatform naast de politiecommissie die
  zich met zware criminaliteit bezighoudt?
  De heer Paulissen:
  U moet dat echt zien in de voorbereiding op hetgeen in de
  commissie plaatsvindt. Als het

  gaat om informatie over georganiseerde criminaliteit vinden wij
  in het zuiden van het land al langer dat regio’s niet op een eiland
  kunnen zitten. Wij hebben al langer de afspraak met elkaar dat wij
  op CID-niveau en op het niveau van
  misdaadanalyse gegevens
  bij elkaar brengen. Dan vertelt iedereen waar hij mee bezig is en
  welke subjecten hoog in aanzien staan op dat moment. Dan wordt
  bekeken of er dwarsverbanden zijn. Het is de bedoeling dat die
  vergadering, dat ressortelijk platform georganiseerde
  criminaliteit, uiteindelijk gaat voorbereiden, vanuit het beeld dat
  uit de regio’s naar voren is gekomen, de keuzes die uiteindelijk
  door de IRT-leiding worden gepresenteerd aan de ReZwaCri.

  Noot

  Verder komt het voor dat de kernteams informatie wegtippen aan de
  regiokorpsen teneinde door hen arrestaties te laten verrichten,
  zodat niet opvalt naar welke criminele groepering een kernteam
  onderzoek verricht.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken