• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 6.4 Landelijk rechercheteam (LRT)

  6.4 Landelijk rechercheteam (LRT)

  De ontwikkelingen rond de oprichting en het functioneren van de
  kernteams lijken het belang van een LRT te onderstrepen. De
  korpschef van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft in
  september 1994 de opdracht gekregen een plan van aanpak te maken
  voor de oprichting van een LRT. Dat plan is gemaakt door de Divisie
  ondersteuning van het KLPD in samenwerking met de CRI.

  Het LRT, dat in november 1995 is ingesteld Noot ,
  moet in oktober 1996 operationeel zijn. Tot de werkzaamheden van
  het LRT behoren:-omvangrijke en complexe onderzoeken naar zware en
  georganiseerde criminaliteit waarvoor specialistische kennis en
  expertise op het gebied van financile recherchemethodieken
  noodzakelijk is (MOT-meldingen, EG-fraude, toepassing van
  Plukze-instrumentarium);-onderzoeksactiviteiten van internationaal
  belang die voortvloeien uit buitenlandse rechtshulpverzoeken;-zaken
  van nationaal belang die onvoldoende binding hebben met regionale
  belangen.

  De teamleider van het LRT is het voormalig hoofd van het bureau
  financile ondersteuning (BFO) van het regiokorps
  Amsterdam-Amstelland. Noot Het LRT is een afzonderlijke
  eenheid binnen het KLPD. In die zin zal het door diensten van
  andere divisies binnen het KLPD op dezelfde wijze worden behandeld
  als de kernteams. Het LRT dient volledig zelfstandig te
  functioneren. Daartoe beschikt het over eigen observatiecapaciteit
  en over een nauw aan de bestaande structuren gekoppelde
  CID-ondersteuning. Voor de CID van het LRT is inmiddels een aparte
  CID-officier van justitie aangewezen, die deel uitmaakt van het
  Landelijk bureau openbaar ministerie.

  De minister benadrukt bij herhaling de betekenis van het LRT
  voor het financieel rechercheren. Dat zou tot een inhoudelijk
  verschil met de andere kernteams kunnen leiden, hoewel duidelijk is
  dat alle kernteams belangstelling hebben voor financieel
  rechercheren. Wat het LRT betreft, valt echter als bijzonder taak
  te denken aan het direct optreden naar aanleiding van meldingen
  krachtens de Wet melding ongebruikelijke transacties en aan
  EG-fraude. Over de participatie van financieel deskundigen van de
  FIOD en de ECD vindt nog overleg plaats. Er zijn gesprekken gevoerd
  met medewerkers uit het bankwezen waarin zij hun kennis en ervaring
  met het LRT hebben uitgewisseld. Een deel van de specialisten –
  fiscaal juristen, economen en medewerkers uit het bank- en
  effectenwezen – zal tot het team behoren, maar ook zullen ad hoc
  externe specialisten worden aangetrokken. Het ligt in de bedoeling
  dat het LRT daarmee een eigen takenpakket krijgt, maar voor het
  overige nevengeschikt aan de kernteams werkt. De kernteams zullen
  hun eigen internationale onderzoeken blijven uitvoeren.

  Uitgaande van het beschikbare budget van ruim acht miljoen
  gulden op jaarbasis, zal het
  LRT bestaan uit ongeveer 60
  fte’s die worden geplaatst voor een periode van vier tot zes jaar.
  De leden van het team treden in dienst van het
  KLPD. Voor
  het regiokorps dat personeel levert, zal worden voorzien in een
  terugkeergarantie.
  Hoewel bij de meeste regiokorpsen verzet
  bestaat tegen het landelijk rechercheteam, wijzen anderen erop dat
  buitenlandse collega’s het vreemd vinden dat internationale
  verzoeken naar de regiokorpsen worden doorgeleid. De traagheid
  waarmee Nederland op rechtshulpverzoeken uit het buitenland
  reageert, wordt schandalig genoemd.

  De heer Koekkoek :
  Mijnheer Wiarda, laat ik maar met de deur in huis vallen.
  Het landelijk rechercheteam is door u ooit een ernstige vergissing
  genoemd. Zou u kunnen toelichten wat u daarmee bedoelde?
  De heer Wiarda:
  Ja, en ik herinner mij ook nog de plaats waar ik dat gezegd
  heb en u was daarbij, naar ik mij meen te herinneren. Ik denk dat
  een van de ergste dingen die ons kan overkomen bij de Nederlandse
  politie is, dat wij twee soorten politie krijgen. Twee soorten
  politie onder twee verschillende departementen. Ik ben er
  natuurlijk op zichzelf geen tegenstander van om het werken op het
  terrein van de zware en georganiseerde

  criminaliteit op een efficinte en professionele manier te
  organiseren en te specialiseren – want het is zeker een specialisme
  – maar dat zou voor mij moeten gebeuren binnen n Nederlandse
  politie, onder n departement. Nu zou dat kunnen als het huidige
  landelijke rechercheteam zich verder gaat ontwikkelen en het ligt
  zeer in de lijn der verwachtingen dat het gaat gebeuren. Het begint
  nu met ongeveer 60 man. Maar een van de meest belangrijke
  argumenten om tot een landelijk rechercheteam te komen, is geweest
  dat aan de vele verzoeken vanuit het buitenland – want Nederland
  heeft, zoals een van onze ministers ooit heeft gezegd, een heel
  groot buitenland en daarom konden er ook wel twee ministers van
  Buitenlandse Zaken zijn – niet voldoende voldaan kan worden omdat
  de regionale politiekorpsen helemaal vol bezet zijn met het werken
  aan lopende projecten en je de mensen niet steeds van lopende
  projecten kunt afhalen om een kort lopende operatie voor een
  buitenlandse instantie te doen. Daarom zou er een landelijk
  rechercheteam moeten komen om aan al die buitenlandse vragen te
  voldoen. En ik kan u verzekeren dat daar ook het argument in
  gevonden kan worden om het landelijk rechercheteam, dat nu uit 60
  man bestaat, te vergroten tot 100 en daarna tot 200 en daarna tot
  400. Plus het feit dat er een bijna onweerstaanbare neiging in zit
  om wat nu interregionale rechercheteams of wel
  kernteams
  wordt genoemd, in n veeg samen met het landelijk rechercheteam
  om te vormen tot n justitile politie onder andere…

  Noot

  De door het LRT uit te voeren opsporingsonderzoeken worden
  geselecteerd en geleid door het LBOM. Het LBOM is tevens
  verantwoordelijk voor de afdoening van de strafzaken van het LRT.
  Daarmee zijn de beleidsmatige en cordinerende taken verbonden met
  operationele taken van het LBOM. Het LBOM is operationeel sinds 1
  juni 1995. Bij het LBOM werken naast een hoofdofficier van
  justitie, de drie landelijke officieren van justitie, die tot juli
  1995 bij de CRI waren gedetacheerd. Tevens zijn inmiddels
  aangesteld een zaaksofficier van justitie en een CID-officier die
  het gezag heeft over de CID van de Divisie mobiliteit van het KLPD
  en over de CID van het LRT.

  Er is nog discussie gaande over de vraag of het LBOM
  ook een bijzondere taak met betrekking tot fraude en
  milieu moet krijgen.

  Met het oog op de operationele taak van het LBOM wordt een
  wetswijziging wenselijk geacht waardoor het landelijk parket zijn
  zaken zal kunnen aanbrengen bij n of meer (gespecialiseerde)
  rechtbanken, in die zin dat de normale regels van de relatieve
  competentie niet behoeven te gelden. Ook de territoriale optiek van
  art. 148 Sv (leiding opsporing) zou moeten worden doorbroken.
  Noot Volgens de huidige stand van zaken zal het
  landelijk parket niet gaan behoren tot het parket-generaal dat in
  oprichting is als uitvloeisel van het rapport van de
  commissie-Donner. Het is nu verantwoording schuldig aan de
  procureur-generaal, portefeuillehouder zware, georganiseerde
  criminaliteit. Het Cordinerend beleidsoverleg ( CBO) zal het LRT
  begeleiden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken