• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 6.5 Beslissingen over de keuze van zaken en methoden

  6.5 Beslissingen over de keuze van zaken en methoden

  6.5.1 Zaken

  De keuze van onderzoeken van de kernteams en het LRT geschiedt
  door het College van procureurs-generaal op voordracht van het
  Cordinerend beleidsoverleg (CBO). Het CBO moet bij de advisering
  over de onderzoeksdoelen van de kernteams en van het LRT het
  landelijke en het internationale belang voorop stellen. Maar de
  systematiek van de – doorgaans ressortelijk ingedeelde – kernteams
  brengt met zich mee dat het ressortelijke/interregionale belang
  veel gewicht in de schaal legt. Inmiddels wordt het gewicht dat aan
  ressortelijke/interregionale belangen wordt toegekend, als te zwaar
  ervaren en daarmee als probleem onderkend.

  De heer Vos :
  Ik kom graag terug op het platform waar de heer Jansen
  melding van heeft gemaakt. Ik begrijp dat in dat platform
  wetenschappers zitten, evenals het OM, burgemeesters en
  vertegenwoordigers van de politie. Daar worden de prioriteiten
  bepaald. Is dat niet gewoon een praatclub waarin de politie
  waarschijnlijk toch het zwaartepunt bepaalt? Kunt u daar iets op
  antwoorden?
  De heer Jansen:
  Daarin zitten overigens een burgemeester, een wetenschapper,
  namelijk de heer Fijnaut, een aantal recherchechefs, de
  CRI
  en het OM, de officier zware criminaliteit. Daar wordt heel
  serieus bekeken hoe wij met die projecten omgaan. Als de officier
  zware criminaliteit zijn eigen prioriteit daaraan geeft, dan wordt
  dat ook uiteraard meegewogen, zonder meer. Voorts hebben wij
  bijvoorbeeld het fenomeen Europese Unie

  fraude. Dat heb ik al genoemd. Dat hebben wij daar via de
  vertegenwoordiger van de
  FIOD weggezet. Hij is dan de
  portefeuillehouder van dat project. Hij rapporteert aan het
  platform over de tussenstanden. Hij meldt of

  nieuwe budgetten moeten worden toegevoegd en dergelijke. Het is
  dus een praat- en ontwikkelclub. Via Fijnaut hebben wij weer de
  hele horecascan in handen gegeven van een van zijn medewerkers aan
  de Erasmusuniversiteit. Het is dus een kwestie van ontwikkelingen
  naast projecten zetten, terugrapporteren vanuit de projecten over
  de ontwikkelingen die wij niet goed beheersen en proberen daar
  oplossingen voor te vinden.

  De heer Vos:
  Hierover wil ik nog een vraag stellen. Als je hierover met
  het OM praat, krijg je de indruk dat het zwaartepunt bij het OM
  ligt. Praat ik met u, dan zegt u dat u agendapunten inbrengt en dat
  u ook een heel zware inbreng heeft. Hoe zit het nu echt?
  De heer Jansen:
  Onze inbreng is uiteraard de informatie. Dat heeft u ook
  tijdens de enqute kunnen vaststellen. Heel veel van hetgeen wij
  doen, leidt tot een bepaalde vorm van informatie. Als wij met
  elkaar overeenkomen dat wij een keer in een andere hoek willen
  kijken – dat is daar ook een onderhandelingspunt – dan zie je dat
  je ook andere informatie krijgt.
  De heer Vos:
  Kan de politie dat niet beter zelf het best
  bepalen?
  De heer Jansen:
  Het CBO heeft landelijk ook een lijn naar de
  kernteams en het kan via de justitile lijn zijn inbreng hebben
  in zo’n platform of zo’n
  kernteam.
  De heer Vos:
  Als u zelf de keuze zou hebben, zoudt u het dan zelf willen
  bepalen?
  De heer Jansen:
  Nee, hoor. Ik zou die dubbele verantwoordelijkheid – je bent
  samen verantwoordelijk voor het klaren van dit soort zware, lang
  lopende klussen – erin willen houden. Dat is zeker. Het bevoegd
  gezag slaat daarbij uiteraard op een gegeven ogenblik ook echt
  toe.33
  Noot

  In totaal liepen, voor zover het CBO kon zien, op 16 februari 1995
  veertien kernteamonderzoeken. Op 16 mei 1995 werden door de
  kernteams 24 onderzoeken aan het CBO gemeld. Het is niet duidelijk
  in hoeverre het hierbij gaat om nieuw en in hoeverre het gaat om
  reeds bestaand onderzoek. Bovendien blijkt niet of behalve de
  genoemde 24 onderzoeken nog andere onderzoeken lopen. Op grond van
  andere gegevens, zoals de Doorlichting van het ministerie van
  Justitie, kan geconcludeerd worden dat dit het geval is. Hieruit
  blijkt dat het op centraal niveau moeilijk is zicht te krijgen op
  wat in de kernteams gebeurt.

  Voorbeeld:
  Opmerkelijk is dat de notitie met betrekking tot de Plannen
  van aanpak van de
  kernteams van 8 februari 1995 aangeeft dat
  een deelonderzoek van het
  kernteam Haaglanden tot maart 1995
  zal duren, maar dat de inventarisatie van 16 mei 1995 dit onderzoek
  als nieuw opvoert.
  De voorzitter:
  Maar de keuzen blijken toch nog steeds voor het grootste
  deel in de regio te worden gemaakt? U kunt daar, vanuit het
  departement, toch bijzonder weinig sturing aan geven?
  De heer Van de Beek:
  Het was niet zo dat het departement wilde gaan bepalen welke
  zaken…
  De voorzitter:
  Nee, maar toch wel in algemene zin, zo van: waar houdt u
  zich mee bezig, zijn dat inderdaad de zaken waarvan ook wij vinden
  dat ze op landelijk niveau moeten worden aangepakt?
  De heer Van de Beek:
  Ja, dat is waar.(…) Ik wil graag even nog iets meer
  hierover zeggen. Niet gezegd kan worden dat de
  kernteams
  zich bezighouden met zaken die niet binnen hun portefeuille
  kunnen liggen. Wel kan worden gezegd – dat is ook binnen het

  CBO zelf zo vastgesteld – dat mogelijk een aantal zaken kan
  worden overgedragen aan andere interregionale teams en de

  kernteams zich weer met andere zware zaken zullen bezighouden.
  Ten aanzien van de besluitvorming is vastgesteld dat die eigenlijk
  wat ingewikkeld loopt en dat die wat eenvoudiger en helderder kan.
  Daarover zijn in mei van dit jaar afspraken gemaakt door de
  betrokken hoofdofficieren, met ondersteuning van de korpsen en met
  instemming van de
  korpsbeheerders. Daarmee hebben wij nu een
  situatie gekregen waarin wij zowel ten aanzien van de organisatie
  en de inrichting als ten aanzien van de besluitvorming op een punt
  zijn gekomen waarop wij zeggen: ja, dat was de bedoeling toen wij
  startten.
  Noot

  De kernteams houden zich elk bezig met n vijf projecten, waarbij
  vaak deelprojecten worden afgesplitst. Het is aannemelijk dat
  dwarsverbanden bestaan tussen de kernteamonderzoeken. In de
  zomer van 1995 stelt de commissie de volgende onderzoeksverdeling
  vast: Het
  kernteam Noord-Oost-Nederland heeft twee
  onderzoeken afgerond, die oorspronkelijk door regiokorpsen werden
  uitgevoerd en die nauw met elkaar verwant waren. Men is
  voorbereidingen aan het treffen voor twee drie nieuwe
  onderzoeken.

  In Amsterdam verricht het kernteam twee drie
  onderzoeken, waarvan er een op 17 augustus 1995 – tegen de zin van
  de participanten van
  Gooi en Vechtstreek – werd stopgezet in
  verband met een door het openbaar ministerie Amsterdam als onjuist
  bestempeld voortraject. Overwogen wordt een nieuw onderzoek te
  starten in samenwerking met het landelijk recherche team, waarmee
  vervolg wordt gegeven aan onderzoek van de Dienst centrale
  recherche Amsterdam. Opgemerkt moet worden dat na de ontbinding van
  het oude
  IRT per 1 januari 1994 enkele projecten werden
  overgenomen door Amsterdam. Drie daarvan zijn afgerond en de twee
  nog

  lopende onderzoeken zijn overgedragen aan de units van de Dienst
  centrale recherche die reeds bij de zaken waren
  betrokken.

  De heer De Graaf:
  Hoe komen die onderzoeken dan bij u terecht? Daarin heeft u
  toch zelf ook een rol gespeeld: dit wel, dat niet?
  De heer Woelders:
  Ik heb daarin een adviserende rol gespeeld.
  De heer De Graaf:
  Dan moet u toch een redelijk beeld hebben van wat u niet en
  wel in onderzoek wilt nemen?
  De heer Woelders:
  Ja, als je praat over de keuze die in november 1994 gemaakt
  is. Dan heb ik het over de onderzoeken die toen binnen ons ressort
  gepresenteerd zijn; dat is dus nog niet het landelijk overzicht. Er
  is toen een presentatie geweest van een aantal onderzoeken. Daar is
  toen onder leiding van de heer Behling, advocaat-generaal in
  Amsterdam, een keuze gemaakt. Door dat comit, waartoe een aantal
  officieren van justitie en een aantal politiechefs behoorden, is
  toen een keuze gemaakt over de onderzoeken. Binnen de daar gekozen
  onderzoeken was het onderzoek dat wij kregen, het zwaarste van het
  totaal. Ik vond het ook inhoudelijk kernteamwaardig. Het advies dat
  ik dus gaf, was: kom maar met dat onderzoek naar ons toe. Dat wil
  echter niet zeggen dat ik het totale landelijke beeld heb en zeg:
  binnen het land staat het op de vijfde plaats. Dat overzicht heb ik
  niet. Ik vond het onderzoek dat toen gekozen is en ook het
  onderzoek dat later, januari dit jaar, naar ons toe gekomen is, op
  zich kernteamwaardig. Zij voldoen aan het criterium dat het om een
  zware groepering gaat. Ik denk dat je daar goed en intensief
  onderzoek naar moet doen. En derhalve kun je dat in het

  kernteam doen. Noot
  Het
  kernteam Randstad Noord en Midden – dat het voornaamste
  deel van de erfenis van het oude
  IRT heeft overgenomen –
  doet een onderzoek, waarvan enkele deelonderzoeken zijn
  afgesplitst. In een van die zaken heeft de minister van Justitie
  ingegrepen.

  Omdat er in Rotterdam geen duidelijk kernteam is aan
  te wijzen, is er ook geen duidelijk kernteamonderzoek te noemen,
  behoudens het
  fenomeenonderzoek op het vlak van het milieu.
  In Rotterdam worden blijkens de stukken van het
  CBO negen
  onderzoeken als kernteamonderzoek aangeduid. In het Bever-onderzoek
  heeft de minister van Justitie besloten tot stopzetting van
  gehanteerde methoden.

  Bij het regiokorps Haaglanden zijn drie al voor 1993
  bestaande op Zuid
  Amerika gerichte onderzoeken verheven tot
  kernteamzaken. Daarvan zijn vervolgens diverse onderzoeken
  afgesplitst. Deze kennen diverse deelonderzoeken.

  Het kernteam Zuid concentreert zich in juni 1995 op
  vijf onderzoeken (waarvan er minstens drie met elkaar samenhangen).
  Een voorgenomen infiltratie-actie in een onderzoek dat gezien een
  melding aan de
  Centrale toetsingscommissie door het
  kernteam is verricht (maar dat noch in de CBO-stukken, noch in
  de Doorlichting van het
  ministerie van Justitie kan worden
  aangetroffen) heeft de minister van Justitie stopgezet.
  De
  overgrote meerderheid van deze zaken betreft onderzoeken naar
  drugsorganisaties. In veel zaken spelen internationale connecties
  een rol. Vrijwel steeds gaat het om organisaties die in
  verschillende politieregio’s in Nederland opereren.

  Uit de aard der zaak zijn deze onderzoeken langlopend; twee jaar
  wordt voor zo’n onderzoek het minimum geacht omdat het veel tijd
  kost een goede informatiepositie op te bouwen. Enkele onderzoeken
  zijn al drie jaar of langer gaande.

  Het recentelijk door het kernteam Noord-Oost-Nederland
  afgeronde 4M-onderzoek duurde drie vier jaar met een inzet van
  circa 30 personen.
  Het feit dat kernteams dus weinig, maar
  langdurige onderzoeken verrichten dient te worden aangevuld met het
  gegeven dat deze onderzoeken vaak spin-off voor andere
  onderzoeken hebben. Het komt ook voor dat minder vooraanstaande
  criminele lieden kunnen worden gearresteerd, die het kernteam
  wegtipt aan regionale teams.

  Met betrekking tot de selectie van kernteamonderzoeken zijn twee
  procedurele lijnen te onderkennen. De eerste lijn, die van de RCID
  naar de NCID, voedt de CRI-inventarisatie van criminele
  groeperingen, en leidt vervolgens tot beslissingen van het College
  van procureurs-generaal op voordracht van het CBO. De landelijke
  inventarisatie heeft volgens sommigen slechts een beperkte waarde
  voor de prioritering: de politie-organisatie bepaalt het beeld van
  de criminele werkelijkheid (de door een traditioneel
  referentiekader bepaalde waarneming) zegt Nordholt in dit verband.
  De andere lijn loopt van de RCID via de Ressortelijke commissies
  zware criminaliteit, naar de ressortsvergadering en vervolgens naar
  de kernteamdriehoek voor het opstellen van een plan van aanpak
  (art. 4 Kernteamconvenant) dat uiteindelijk bij de ministers van
  Justitie en Binnenlandse Zaken terecht komt. Deze tweede lijn zal
  verdwijnen met de reorganisatie van het openbaar ministerie en de
  daaruit voortvloeiende opheffing van de ressortelijke commissie
  zware criminaliteit. Noot De prioriteitenstelling in
  het ressort Den Haag wordt eerst interregionaal voorgesteld. In
  Rotterdam vindt de

  interregionale prioriteitenstelling plaats in het Platform
  criminaliteitsbestrijding waarin bestuur, politie, openbaar
  ministerie, wetenschap,
  FIOD en douane vertegenwoordigd
  zijn. Vervolgens bereikt het voorstel de ressortelijke Politie
  adviescom-missie van (de) betrokken ressort(en), en uiteindelijk
  via het
  CBO de Vergadering van procureurs-generaal. Ook in
  Amsterdam bestaat een Ressortelijke commissie. Aanvankelijk stond
  deze onder voorzitterschap van Behling, vervolgens is deze
  opgeheven, maar inmiddels weer in leven geroepen onder het
  voorzitterschap van de hoofdofficier van justitie Amsterdam. De zes
  regiokorpsen binnen het ressort (van de twee
  kernteams)
  werken bij de voorbereiding om te komen tot projectkeuze nauw
  samen, zowel in vergaderingen van de zes recherchechefs en de twee
  kernteamleiders als in de ressortsvergaderingen van het openbaar
  ministerie. Bij het
  kernteam Zuid verloopt de
  onderzoekskeuze als volgt. De regiokorpsen brengen informatie en
  voorstellen in binnen de Ressortelijke commissie zware
  criminaliteit. Na beoordeling hiervan wordt een voorstel gedaan aan
  de ressortsvergadering en de beheersdriehoek van het

  kernteam. Volgens het convenant IRT wordt daar immers het
  onderzoek van het
  kernteam vastgesteld.

  De heer Koekkoek:
  Mijnheer Paulissen, hoe komt het kernteam tot de
  keuze van de zaken die het aanpakt? Gebeurt dat van onderop of komt
  het van bovenaf? Komt het van onderop doordat u het zelf aandraagt
  of doordat het aangedragen wordt uit de regio’s? Of komt het van
  bovenaf, van het cordinerend beleidsoverleg, van het openbaar
  ministerie, van het
  college van procureurs-generaal
  etcetera? Hoe gaat dat?
  De heer Paulissen:
  In de praktijk gebeurt dat van onderop. Doordat wij gegevens
  verzamelen over criminaliteit komen wij uiteindelijk tot bepaalde
  keuzes. Wij hebben daar criteria voor, op grond waarvan wij de
  keuzes maken. Dan wordt in de begeleidingscommissie van het
  IRT
  – dat is de ReZwaCri, de Ressortelijke Commissie Zware
  Criminaliteit – de keuze voorbereid. In die commissie zijn de
  hoofden van de politie, de recherches en de justitie
  vertegenwoordigd. Dus het
  IRT levert materiaal aan die
  vergadering. Die vergadering zegt uiteindelijk: volgens ons zou
  deze keuze moeten worden gemaakt. Formeel beslist de driehoek van
  het
  IRT: de

  korpsbeheerder, de heer Welschen, de politiechef, de heer
  Raeven, en de hoofdofficier, de heer Jansen. Formeel wordt daar de
  keuze gemaakt die is voorbereid door de rezwacri. Landelijk wordt
  vervolgens binnen het
  CBO getoetst of de keuze, landelijk
  bekeken, wel past. Ik denk dat je kunt zeggen dat de keuze
  nadrukkelijk van onderaf wordt opgebouwd. Er is een mogelijkheid
  dat het van bovenaf komt, maar die hebben wij in de praktijk nog
  niet meegemaakt.

  De heer Koekkoek:
  Is er wel eens gecorrigeerd ten opzichte van wat u heeft
  aangedragen?
  De heer Paulissen:
  In mijn tijd is er niet gecorrigeerd op hetgeen door ons is
  aangedragen.
  Noot De keuze voor een centrale
  prioritering van kernteamonderzoek is zowel op inhoudelijke als
  budgettaire

  overwegingen te begrijpen. De georganiseerde criminaliteit is
  doorgaans regio-overschrijdend waardoor het niet zoveel mag
  uitmaken of het ene of het andere kernteam de zaak oppakt. In de
  regiokorpsen heeft bestrijding van georganiseerde misdaad niet
  noodzakelijk de hoogste prioriteit. Overlast en zware, lokale
  criminaliteit kunnen binnen de regio – en zeker door de
  burgemeesters – ernstiger worden gevonden dan witwaspraktijken van
  een criminele hoofdgroep. Toch is het een nationaal belang dat ook
  die laatste activiteiten worden bestreden; dit rechtvaardigt
  belangstelling op centraal niveau. Dat heeft dan budgettaire
  gevolgen. Kernteamonderzoek wordt met centrale middelen
  gefinancierd. Het behoort dan niet zo te zijn dat met centrale
  middelen regionaal relevant onderzoek wordt gefinancierd.

  Vanuit het perspectief van de kernteams is de eerste lijn van
  het landelijke naar het regionale niveau echter bezwaarlijk. Zij
  sluiten niet aan bij het belang dat wordt gehecht aan ressortelijke
  of interregionale prioriteitenstelling. De wens tot centrale
  prioriteitenstelling van het CBO en het College van
  procureurs-generaal botst met de inhoud van de kernteam-convenanten
  waarin veel nadruk ligt op de regionale driehoeken van
  korpsbeheerder, korpschef en officier van justitie en de daar
  besproken prioriteiten. Dit maakt de feitelijke weerstand tegen
  centrale keuzen begrijpelijk.

  Bedacht moet worden dat informatie op grond waarvan de
  zaakskeuze wordt bepaald altijd geografisch gebonden is. Het is
  niet goed denkbaar dat een centraal orgaan zonder gegevens uit de
  regiokorpsen op een verantwoorde wijze beslissingen zal nemen. Ook
  de CRI-gegevens worden immers uiteindelijk door de regio
  aangeleverd. Indien de regiokorpsen kritiek hebben op de
  inventarisatie, moet deze kritiek deels op henzelf terugslaan,
  omdat zij namelijk geen zorgvuldige informatie hebben aangeleverd.
  Het feit dat de beoordeling van gegevens centraal kan plaatsvinden,
  onderstreept de noodzaak voor de regiokorpsen hun gegevens aan te
  leveren.

  Het CBO hanteert bij de inschatting van een criminele
  organisatie de acht criteria van de
  CRI en heeft daaraan
  toegevoegd de maatschappelijke impact van de activiteiten van een
  gedentificeerde criminele groepering en het internationaal actief
  zijn daarvan (CBO-conferentie van 8 en 9 mei 1995).
  Die
  beoordeling vindt op dit moment de facto op ressortelijk of
  interregionaal niveau plaats, omdat het CBO pas in een laat stadium
  van de procedure de onderzoeksdoelen van de kernteams krijgt
  voorgelegd. De
  feitelijke invloed van het CBO om prioriteiten te stellen is in het
  bijzonder zeer klein als de CID-informatie betrekking heeft op het
  gebied van een kernteam dat slechts uit twee regiokorpsen bestaat.
  De organisatie van de prioritering verklaart niet alleen waarom
  het onderzoek van de
  kernteams zo sterk afwijkt van de
  nationale prioriteitenstelling. De procedure brengt zelfs met zich
  mee dat op het moment dat het
  CBO de Vergadering van
  procureurs-generaal inlicht de
  kernteams vaak al zijn
  begonnen met het betreffende onderzoek. De prioriteitenstelling
  houdt in de praktijk vaak in dat wordt ingestemd met een voorstel
  van een
  kernteam.

  Op de mogelijkheid van centrale beoordeling van de gegevens
  sluit een derde overweging aan. In verschillende regio’s worden de
  te onderscheiden aspecten van georganiseerde criminaliteit
  verschillend beoordeelt. Als men, zoals in Rotterdam wordt
  nagestreefd, komt tot prioritering aan de hand van de tien criteria
  voor georganiseerde misdaad van de CRI, zullen die criteria binnen
  verschillende regio’s verschillend worden afgewogen. Bij de
  beoordeling of een zaak al of niet een kernteamonderzoek moet
  worden, weegt in de ene regio het aspect liquidaties mogelijk
  zwaarder dan het aspect corrumptieve contacten en is dat bij de
  andere regio niet het geval of zelfs andersom. Het blijft de vraag
  of zulke verschillende afwegingen positief of negatief moeten
  worden beoordeeld.

  Feitelijk hebben veel van de activiteiten van de kernteams nog
  weinig uit te staan met de prioriteitenstelling van het CBO. Zo
  vindt de opsporing van leden van n van de bekendste Hollandse
  criminele netwerken grotendeels niet door een kernteam plaats, maar
  door rechercheteams in verschillende regiokorpsen. Het betreft
  onderdelen van een groep die wellicht qua structuur het beste te
  vergelijken is met de V.O.C. van weleer. De FIOD en de regiokorpsen
  Amsterdam-Amstelland en Utrecht houden zich ermee bezig. Evenmin
  was het een kernteam – maar wel een regiokorps – dat zich
  bezighield met het onderzoek naar de hoog georganiseerde Chinese
  misdaad waaraan, gezien de CBO-inventarisatie, maximale inspanning
  zou moeten worden gewijd. Omgekeerd blijkt uit de inventarisatie
  van criminele groeperingen voor 1995 dat ongeveer de helft van de
  kernteamonderzoeken geen betrekking heeft op de – niet onomstreden
  – CRI-inventarisatie van de 27 belangrijkste criminele
  groeperingen. Wel blijken alle kernteams zich met onderzoeken tegen
  hoog georganiseerde criminele groepen bezig te houden.

  Twijfels omtrent de prioriteit zijn binnen het CBO met
  zoveel woorden geuit ten aanzien van drie onderzoeken van het

  kernteam Rotterdam en een onderzoek van het kernteam
  Zuid.

  De heer Koekkoek:
  In Zuid-Nederland is ook het kernteam, het
  interregionaal rechercheteam zuid. Hoe is nu de verhouding tussen
  wat u doet en wat dat
  kernteam doet?
  De heer Van Amerongen:
  Het kernteam is er sinds februari 1994. Ik denk dat
  het grote verschil tussen wat het
  kernteam doen en dat wat
  wij als regio doen, juist is dat het
  kernteam op groepen zit
  die meer uitstraling hebben naar de andere regio’s, naar de rest
  van Nederland. Wij zitten iets meer op groepen die alleen maar in
  onze regio, dan wel in Zuid-Nederland een uitstraling hebben. Op
  zichzelf is het verschil heel moeilijk aan te geven. Ik zeg altijd:
  Georganiseerde criminaliteit is altijd internationale
  criminaliteit. Het verschil tussen het werk van een
  kernteam
  en het werk van de regio-rechercheteams is heel erg lastig aan
  te geven.40
  Noot

  Het CBO vindt dat de onderzoeken die de kernteams uitvoeren niet in
  alle gevallen terecht door hen zijn opgepakt en dat zij hebben
  nagelaten andere grote onderzoeken uit te voeren. Bedacht moet
  worden dat de kernteams zijn opgericht in een tijd waarin het CBO
  in de huidige vorm nog niet bestond. De kernteams zijn destijds
  begonnen met onderzoeken die door de regiokorpsen werden
  aangedragen. Sommige kernteams zijn nog steeds bezig met deze
  gecompliceerde onderzoeken. Dit wekt wellicht de indruk dat het
  probleem van het CBO van voorbijgaande aard is. Deze indruk is
  echter geen juiste wanneer het probleem geplaatst wordt in het
  licht van de spanning tussen nationale beleidsdoelen en
  ressortelijk of interregionale belangen. Concluderend kan gesteld
  worden dat de bevoegdheid van het College van procureurs-generaal
  om, op advies van het CBO, als bevoegd gezag in hoogste instantie
  de prioriteiten te stellen, weliswaar formeel bestaat, maar
  praktisch volledig overschaduwd wordt door de perceptie van de
  prioriteiten zoals die bij de politie en het lokale openbaar
  ministerie bestaat. In de praktijk is de prioriteitenstelling
  gebaseerd op regionale bijdragen.

  6.5.2 Methoden: fenomeenonderzoek

  Onder fenomeenonderzoek verstaat de commissie het doorlichten
  van een geografisch gebied, een misdaadveld, een criminele markt of
  een sector of verschijnsel in de samenleving. In de eerste twee
  gevallen is respectievelijk te denken aan het fenomeen Zuid-Amerika
  en het fenomeen synthetische drugs. Wat betreft het doorlichten van
  een bepaald geografisch gebied kan ook worden gedacht aan de
  analyse van kenmerken
  van bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland, bijvoorbeeld Chinezen.
  Ten aanzien van het doorlichten van een criminele markt kan worden
  gekozen voor een raster-benadering van bijvoorbeeld de logistiek
  van criminele goederenstromen en het aanbod van illegale diensten.
  Het is daarbij de bedoeling systematisch de betekenis van
  respectievelijk geld, corruptie, dekmantelfirma’s, adviseurs en
  facilitators te onderzoeken in verband met aanschaf, produktie,
  afzet en algemene elementen van de criminele organisatie (zoals
  bijvoorbeeld herinvestering, sancties en dergelijke).
  Noot Met betrekking tot het doorlichten van een
  maatschappelijke sector gaat het om de kwetsbaarheden van
  maatschappelijke organisaties. Dan is bijvoorbeeld het doel het
  verkrijgen van inzicht in hoeverre de (georganiseerde)
  criminaliteit invloed heeft of kan verkrijgen op de transportsector
  of de horeca; daarbij gaat het ook om het ontwikkelen van
  bestrijdingstactieken in een bredere context dan het strafrecht en
  met andere actoren dan alleen politie en openbaar ministerie.

  Bovengenoemde definitie behelst een keuze. In de praktijk is de
  vraag wat fenomeenonderzoek precies is, nog onderwerp van debat.
  Noot Zo wordt ook wel gezegd dat er twee soorten
  fenomeenonderzoek zijn: sectordoorlichting en
  organisatiedoorlichting.

  Dat onderscheid laat zich illustreren met het verschil tussen
  twee
  fenomeenonderzoeken die betrekking hebben op de
  Bedreigde uitheemse diersoorten, zogeheten BUD-zaken. De
  AID
  doet daarnaar fenomeenonderzoek en concentreert zich
  vooral op de personen en organisaties die zich (op illegale wijze)
  met dierenhandel bezighouden. Dit onderzoek is overigens tamelijk
  gericht op de opsporing. De Rotterdamse politie laat
  wetenschappelijk onderzoek verrichten naar de sector (illegale)
  dierenhandel. Centraal staan vragen als: welke mensen houden zich
  daarmee bezig; hoe komen zij met elkaar in contact; hoe lopen de
  goederenstromen? In dit onderzoek wordt, anders dan bij de
  AID
  het geval is, geen enkel gebruik gemaakt van
  opsporingsmethodieken, maar wordt gesproken met mensen in het veld
  met inbegrip van personen die bij de
  AID bekend
  zijn.

  Er bestaat een landelijk overleg over het fenomeenonderzoek. Dit
  zogeheten Landelijk overleg fenomeenonderzoek is erop gericht te
  komen tot afstemming van fenomeenonderzoeken en tot ontwikkeling
  van gemeenschappelijke uitgangspunten voor de bestudering van
  georganiseerde criminaliteit. Welke specifieke betekenis ook aan
  fenomeenonderzoek wordt toegekend, het onderscheidt zich in elk
  geval van het operationele onderzoek.

  De voorzitter:
  Kunt u verder nog een zaak aangeven waaruit de meerwaarde
  van het
  fenomeenonderzoek blijkt?
  De heer Jansen:
  Ik maakte al melding van een onderzoek dat wij samen met de
  horeca doen. De insteek waarvoor wij rond het
  fenomeenonderzoek
  hebben gekozen, is niet het vormen van een dreigingsbeeld, maar
  het maken van een risicoschets voor bepaalde branches. Waar is een
  branche kwetsbaar voor zware, georganiseerde criminaliteit? Als je
  met de horeca gaat samenwerken, ontdek je meer criminaliteit. Die
  behoort dan niet echt tot de georganiseerde vormen van
  criminaliteit. Het zijn ook vormen van racketeering, zoals men dat
  in
  Amerika noemt, afpersing die stelselmatig plaatsvindt.
  Het gaat dan om bedragen van fl 50.000.= waarvoor men ook mensen
  tijdelijk wegneemt.
  Noot

  Fenomeen onderzoek beoogt brede inzichten in een verschijnsel te
  verwerven door het maken van een scan, dat wil zeggen: a) het
  verzamelen en veredelen van informatie uit openbare bronnen, b) het
  onderhouden van contact met diverse personen en instanties en soms
  c) het gebruik van informatie die bij politie en bijzondere
  opsporingsdiensten bekend is. Noot Dat laatste roept de
  vraag op in hoeverre het toelaatbaar is fenomeenonderzoek mede te
  baseren op kwetsbaar (zacht) onderzoeksmateriaal en
  persoonsgerelateerde gegevens die bij opsporings- en
  inlichtingendiensten thuishoren.

  Wellicht daarom menen sommigen dat 80% van informatie ten
  behoeve van genomen onderzoek uit openbare bronnen behoort te
  komen.
  De scanfase kan worden gevolgd door het informatieve onderzoek naar
  een delicttype of een crimineel fenomeen respectievelijk het
  onderzoek naar organisaties, dadergroepen, en netwerken. Vooral het
  doorlichten van een organisatie kan vloeiend overlopen in een
  opsporingsonderzoek.

  Maar het kernteam Randstad Noord en Midden leek toch
  wel erg ver af te wijken van de algemene opvattingen over

  fenomeenonderzoek, toen het een onderzoek naar n criminele
  organisatie (waarin gerechtelijke vooronderzoeken zijn geopend) al
  aanduidde als
  fenomeenonderzoek. Politie en justitie
  hebben sinds april 1992 in onderlinge samenspraak een aantal
  fenomeenonderzoeken
  verdeeld. Formeel zijn later door het CBO aan de zes kernteams
  verschillende fenomenen toebedeeld. Het kernteam Zuid dient zich
  bezighouden met synthetische drugs; het kernteam
  Noord-Oost-Nederland met Oost-Europa en Turkije; het kernteam
  Amsterdam met West-Europa (in het bijzonder Nederlandse netwerken)
  en Joegoslavi; het kernteam Rotterdam met EG-fraude en milieu
  (inclusief bedreigde uitheemse diersoorten) en het kernteam
  Haaglanden met Zuid-Amerika en Itali. Inmiddels is besloten
  kernteam Zuid te belasten met het fenomeen Joegoslaven inclusief de
  mensenhandel; kernteam Noord-Oost-Nederland met het onderzoek naar
  de voormalige Sovjet-Unie en kernteam Rotterdam (eventueel samen
  met kernteam Randstad Noord en Midden) met Chinese netwerken; en
  kernteam Randstad Noord en Midden met Schiphol. Deze verdeling van
  fenomeenonderzoeken was van het begin af omstreden. Op uitvoerend
  wordt kritiek geuit op de oorspronkelijke verdeling van thema’s
  over de kernteams. Niet alleen wordt het belang van aan het eigen
  kernteam toebedeeld onderzoek betwijfeld, maar bestaat ook kritiek
  op het centraal verkavelen van onderzoeksgebieden. Zo is naar voren
  gebracht dat het niet goed is het onderzoek naar Turkije te
  concentreren bij het kernteam Noord-Oost-Nederland, terwijl men in
  Rotterdam en Amsterdam ook met dergelijke dadergroepen wordt
  geconfronteerd.

  De gekozen opzet impliceert de mogelijkheid dat concreet
  onderzoek door een bepaald team in het gehele land, dus ook
  ressortsoverschrijdend, moet worden verricht. Die situatie is nog
  lang niet bereikt. Het roept de vraag op hoe het
  kernteam-fenomeenonderzoek zich verhoudt tot datgene wat de CRI zou
  kunnen doen. In het CBO is in dit verband in februari 1995 gesteld
  dat er meer gestuurd zou moeten worden op informatie ten aanzien
  van fenomenen, zoals milieucriminaliteit, dan op territoriale
  doelgroepen. In juni 1995 werd evenwel juist nader besloten tot
  herverdeling van de onderzoeken van de territoriale groepen waarbij
  verschillende teams specifieke aandacht aan mensensmokkel zouden
  moeten geven.

  Organisatorisch heeft het fenomeenonderzoek het duidelijkst vorm
  gekregen in het kernteam Noord-Oost-Nederland. Twee aparte teams
  houden zich met de toegewezen onderwerpen bezig: elk team heeft een
  eigen cordinator, eigen inwinners van informatie en eigen
  analisten. Het fenomeenonderzoek heeft hier een wetenschappelijk
  stempel. Dat kernteam besteedt vijftien procent van de totale
  sterkte van het kernteam aan fenomeenonderzoek. Elders,
  bijvoorbeeld in Haaglanden en in Rotterdam, wordt het
  fenomeenonderzoek vaak uitbesteed aan al dan niet aan de politie
  gelieerde bureaus of personen. Het kernteam Haaglanden is
  nadrukkelijk voorstander van een fenomeenaanpak. Maar ondanks het
  bestaan van enkele zeer algemene scans van de hand van het bureau
  Informatiecordinatie, analyse en research (ICAR), is het echte

  fenomeenonderzoek nog niet van de grond gekomen. Iets
  vergelijkbaars geldt voor het
  kernteam Zuid. Vermoedelijk
  moet de wat moeizame start worden begrepen tegen de achtergrond dat
  uitvoerende medewerkers meer heil zien in organisatiedoorlichting
  dan in de al te wetenschappelijke scans, terwijl de
  organisatiedoorlichtingen daar nog niet van de grond zijn gekomen.
  In Rotterdam liggen in het kader van het
  fenomeenonderzoek
  twee voorstellen met betrekking tot EU-fraude en twee
  voorstellen met betrekking tot milieu. En daarvan is het reeds
  genoemde onderzoek naar de illegale handel in bedreigde uitheemse
  diersoorten. Dit betreft materie die past in een landelijk project
  waarvan het secretariaat in Rotterdam is gevestigd.

  Het kernteam Amsterdam en het kernteam Randstad Noord en Midden
  doen zelf feitelijk geen fenomeenonderzoeken. Dergelijke
  onderzoeken gebeuren daar al elders in de betrokken regiokorpsen.
  Bovendien is men van oordeel dat fenomeenonderzoeken beter door de
  regionale recherche kunnen worden verricht.

  Als zodanig is fenomeenonderzoek niet voorbehouden aan
  kernteams. Dat ligt ook voor de hand, als alleen al wordt gedacht
  aan branche-onderzoeken door de FIOD en andere bijzondere
  opsporingsdiensten. Dit soort onderzoeken, waarbij binnen een
  bepaalde branche systematisch wordt gekeken naar de zwakke plekken
  of waarbij bepaalde risicobranches worden gedentificeerd, zijn in
  feite voorlopers van de fenomeenonderzoeken geweest.

  Niet alleen bij de kernteams, maar ook in de regiokorpsen wordt
  fenomeenonderzoek verricht. Zo doet bijvoorbeeld het regiokorps
  Midden- en West-Brabant fenomeenonderzoek naar vrouwenhandel,
  grensoverschrijdend transport van chemisch afval en bedreigde
  uitheemse diersoorten. Het fenomeenonderzoek vindt zelfs plaats in
  regiokorpsen waar een kernteam, waaraan al fenomeenonderzoek is
  opgedragen, is gesitueerd. Zo wordt in het regiokorps Haaglanden
  fenomeenonderzoek gedaan naar de horeca; in het regiokorps
  Rotterdam naar de transportbranche. Daarbij moet worden aangetekend
  dat deze beide onderzoeken zijn gekozen door het interregionale
  Platform criminaliteitsbeheersing. In beide korpsen lopen ook nog
  andere fenomeenonderzoeken.

  6.5.3 Methoden: overige opsporingsmethoden

  Kernteamonderzoeken zijn per definitie grote onderzoeken. In
  vrijwel alle kernteamonderzoeken worden een of meer bijzondere
  methoden gebruikt.
  Het achterhalen van de frequentie van het gebruik van
  opsporingsmethoden door kernteams is moeilijk. In de eerste plaats
  is er geen centrale politie-autoriteit die de verschillende
  methoden inventariseert. Een uitzondering geldt wellicht ten
  aanzien van de politie-infiltratie. In de tweede plaats beschikken
  ook de korpsbeheerders van de regiokorpsen waar de kernteams zijn
  ondergebracht, niet over voldoende inzicht in de gehanteerde
  methoden. In de derde plaats geven de Doorlichting van het
  ministerie van Justitie en de gegevens van de Centrale
  toetsingscommissie (CTC) weliswaar terzake relevante informatie,
  maar deze gegevens zijn zeker niet volledig.

  Reeds hier zij een saillant gegeven opgemerkt: van de 59 ter
  toetsing aangemelde bijzondere methoden bij de
  CTC, waren 21
  gevallen afkomstig uit
  kernteams. Uit deze gegevens blijkt
  in elk geval ook dat er grote verschillen zijn tussen de

  kernteams onderling.

  Het gegeven dat het kernteam Noord-Oost-Nederland in
  de doorlichting van het ministerie van justitie zeer veel methoden
  als bijzonder heeft gemeld en
  kernteam Zuid relatief weinig,
  is voor verschillende uitleg vatbaar. Dat kan immers zowel te maken
  hebben met meldingsdiscipline als met feitelijk gepleegde
  handelingen. Wat de bij de
  CTC aangemelde zaken betreft,
  lijkt deze uitleg te worden bevestigd. Van 1 januari tot 10 oktober
  1995 zijn 59 zaken ter toetsing aan de
  CTC voorgelegd,
  waarvan tien van
  kernteam Haaglanden, n van kernteam
  Randstad Noord en Midden, twee van kernteam
  Noord-Oost-Nederland, vijf van kernteam Rotterdam, twee
  uit
  kernteam Zuid en n uit kernteam Amsterdam. Tot 1
  juni 1995 hadden slechts het
  kernteam Randstad Noord en
  Midden en het
  kernteam Noord-Oost-Nederland zaken ter
  registratie aangemeld bij de
  CTC. Een vierde factor die
  het kwantitatieve onderzoek naar het gebruik van opsporingsmethoden
  bemoeilijkt is dat juist op het vlak van het gebruik van
  opsporingsmethoden verwevenheid bestaat tussen de onderzoeken van
  verschillende kernteams. Dit kan enerzijds ertoe leiden dat
  dubbeltellingen plaatsvinden en dat dus bijvoorbeeld meer
  inkijkoperaties worden gemeld dan zijn gedaan, maar anderzijds ook
  dat operaties geheel niet worden gemeld.

  Bekend is het optreden van een informant van de
  RCID Kennemerland en zijn runners in Rotterdam, door wiens
  tussenkomst tonnen hash met betrokkenheid van politie en justitie
  op de markt kwamen. De zaak Bertus K. toont aan dat een Amsterdams
  onderzoek dat door de
  FIOD is aangezwengeld, gepaard kan
  gaan met een
  inkijkoperatie door Utrechtse
  politie-ambtenaren.

  Informanten

  Informanten zijn juist voor kernteamonderzoek van het grootste
  belang. Het succes van de kernteams wordt geheel afgemeten aan de
  grote, langlopende zaken waarmee zij zijn belast. De betekenis van
  een informant is dan van belang, omdat doorgaans geprobeerd wordt
  de grote vis te vangen. Wanneer in een crimineel netwerk de
  taken zo zijn verdeeld dat een hoofdpersoon zich slechts bezighoudt
  met het
  witwassen van met drugs verdiend geld, een andere
  met de inkoop van nieuwe drugs en een derde met de logistiek om de
  nieuwe drugs te importeren en aan de man te brengen, dan kan het
  lastig zijn bijvoorbeeld de financile man te binden aan de rest van
  de organisatie. Zeker als de betrokkenen behoedzaam opereren is
  informatie van een goed geplaatste
  informant of infiltrant
  welhaast onontbeerlijk, al was het maar om bijvoorbeeld een
  bankrekeningnummer door te geven van waaruit kan worden
  doorgerechercheerd.
  De Doorlichting van het ministerie van
  Justitie maakt in zeven kernteamzaken gewag van bijzonderheden met
  betrekking tot een informant. In twee gevallen ging het daarbij om
  een informant die was ingezet als burgerinfiltrant: beide
  onderzoeken zijn inmiddels op last van de minister van Justitie
  stop gezet. In enkele andere gevallen ging het om deals, zelfs een
  keer om een kroongetuige. Zowel de burgerinfiltratie als het
  sluiten van deals komen (al dan niet in samenhang) vaker voor, maar
  de meest omstreden zaken betreffen activiteiten van regionale
  CID-en en niet die van de CID-en van kernteams. Juist voor een
  kernteam met zijn vrijwel uitsluitende orintatie op een of enkele
  grote zaken is het van grote betekenis om informanten van
  importantie te runnen. Sommige informanten zijn zich bewust van hun
  positie in grote recherche-onderzoeken.

  In de zaak van het IRT Noord-Holland/Utrecht zorgde
  een
  informant die vergaande voorwaarden stelde, dan ook voor
  zeer grote problemen. Deze en andere
  informanten hebben met
  diverse regionale korpsen, maar ook met het
  kernteam
  Randstad Noord en Midden en het kernteam Rotterdam zaken
  gedaan, wat hun miljoenen

  guldens heeft opgeleverd.
  Informanten krijgen soms hoge geldelijke beloningen. Die beloningen
  worden of als onkostenvergoedingen uit het kernteambudget, of als
  justitie-beloningen of als beloningen van
  verzekeringsmaatschappijen betaald. De bedragen die justitie
  uitkeert in het kader van de Regeling tip-, toon- en
  voorkoopgelden, worden in verhouding tot de verzekeringspenningen
  te laag geacht. Sommige kernteams proberen de informanten ertoe te
  bewegen hun criminele gelden te laten inleveren en hen in ruil
  daarvoor een passende beloning – gedacht wordt aan tonnen – te
  geven.

  De in Rotterdam uitgekeerde beloningen variren van f. 2.000
  tot f. 50.000 Eenmaal is een beloning van f. 230.000 betaald door
  justitie, terwijl de
  informant tevens het geld dat hij had
  verdiend bij de criminele organisatie, mocht behouden.


  In Haaglanden krijgt een
  informant voor geslaagde partijen
  geld van de criminele organisatie. Na overhandiging van de
  justitile beloning van f. 275.000 draagt de
  informant
  zijn verdiensten af. Het ingeleverde bedrag bedraagt meer
  dan n miljoen gulden. Het geld wordt geparkeerd op een rekening van
  de
  CRI.

  Slechts bij hoge uitzondering vinden strafvorderlijke deals
  plaats. Maar zij komen voor, ook in kernteamzaken: in Rotterdam
  gebeurde dat in het Laundry-onderzoek twee keer. Het gaat daarbij
  niet alleen om het in het vooruitzicht stellen van een sepot. Ook
  komt het voor dat de criminele informant in geval van detentie als
  beloning wordt overgeplaatst naar een lichter regime of dat naar
  aanleiding van zijn gratieverzoek een gunstig advies of
  strafvermindering wordt gegeven.

  Het aantal informanten varieert per kernteam. Rotterdam stelt
  circa 70 100 informanten te hebben ingeschreven. Het kernteam
  Randstad Noord en Midden heeft meer dan 32 namen en het kernteam
  Amsterdam niet meer dan 10. Maar deze cijfers zeggen niets.
  Doorslaggevend is namelijk dat soms ook personen met wie een
  eenmalig contact heeft plaatsgevonden, als informant worden
  ingeschreven. Anderzijds bevinden zich tussen deze namen ook de
  actief gerunde informanten en de personen die als
  burger-infiltranten optreden. Ook ten aanzien van de actief gerunde
  informanten bestaan echter verschillen. Het varieert volgens de
  chefs van de kernteam-CID-en van twee tot twintig actief gerunde
  informanten per kernteam. De CID van het kernteam runt niet alleen
  zelf informanten, maar probeert ook andere CID-en, waaronder CID-en
  van regiokorpsen, te activeren. Daartoe wordt eerst bij de NCID
  gevraagd welk regiokorps informatie zou kunnen bieden. Vervolgens
  wordt bij de andere regiokorpsen nagegaan of de CID daar beschikt
  over relevante informatie. Dit kan leiden tot het reactiveren van
  oude informanten. Dat gebeurt dan doorgaans door de oorspronkelijke
  runners. Het komt voor dat een runner uit het kernteam en een
  runner uit een regiokorps gezamenlijk een informant runnen, het
  zogeheten combi-runnen. Het gebeurt ook dat een informant van een
  andere CID die van belang is voor het kernteamonderzoek buiten het
  domein van het kernteam wordt gerund. Dit vergt een nauwkeurige
  afstemming tussen het kernteam en de betreffende regio. Het is
  namelijk niet vanzelfsprekend dat het betrokken kernteam gebonden
  is aan de kaders waarbinnen de informant mag opereren, zoals die
  gesteld zijn door de CID-officier van justitie van de regio in
  kwestie. Veel CID-en willen dan ook liever hun eigen informant
  blijven runnen.

  Ook binnen de kernteams wordt de veiligheid van de informant
  belangrijker geacht dan het behalen van resultaat. Het openbaar
  ministerie heeft in enkele kernteamzaken of daaraan gelieerde zaken
  de veiligheid van de informant in dit opzicht laten prevaleren.

  Bekend is dat vanwege de wens van de CID-officier van
  justitie tot bescherming van een
  informant naar de mening
  van de rechtbank in een deel van het
  Ramola-onderzoek niet
  kon worden vastgesteld, of bij het verrichten van vooraankopen
  uitlokking had plaatsgevonden. Het openbaar ministerie werd daarop
  niet ontvankelijk verklaard. In hoger beroep is het gerechtshof te
  Den Haag inmiddels tot de conclusie gekomen dat de rechtbank de
  officier van justitie ten onrechte niet-ontvankelijk heeft
  verklaard in zijn vervolging. Ook in het verlengde van het
  Delta-onderzoek van het ontbonden
  IRT Noord-Holland/Utrecht
  moest vanwege de veiligheid van een
  informant in de zaak
  Oude Bildtzijl door de procureur-generaal vrijspraak geist
  worden.
  Desalniettemin lopen informanten het risico dat hun
  veiligheid in het geding komt. Zo werd de kroongetuige
  Helio Stewart, de lijfwacht van de hoofdverdachte in de
  Laundry-zaak, op 6 december 1993, kort na zijn verklaring bij de
  politie, doodgeschoten. Verder zegt een runner te weten van zes
  liquidaties van
  informanten.

  Infiltranten

  De Doorlichting van het ministerie van Justitie meldt vijf
  infiltratie-acties door een kernteam, al dan niet in de vorm van
  pseudo-koop; in drie van die gevallen ging het om de inzet van een
  infiltrant van een politieel infiltratieteam (PIT). Daarnaast wordt
  in het kader van een diepgaande politie-infiltratie melding gemaakt
  van het ter beschikking stellen van een auto met chauffeur door de
  politie. Verder werd drie keer gewag gemaakt van een
  burgerinfiltrant.

  De meeste kernteams maken gebruik van politie-infiltratie. Het
  kernteam Randstad Noord en Midden en het kernteam Amsterdam stellen
  echter daarvan geen gebruik te kunnen maken, omdat het bijna
  onmogelijk is voor een buitenstaander in een grote criminele
  organisatie binnen te dringen. Criminele organisaties gaan bij de
  werving van hun personeel immers buitengewoon zorgvuldig te
  werk.

  Om dezelfde reden wordt het weinig kansrijk geacht dat
  ambtenaren uit andere landen dit werk doen, ook al omdat zij geen
  contacten in het milieu hebben.

  De bespreking van de methode infiltratie kan op deze plaats beperkt
  blijven. De beslissing om PIT-assistentie aan te vragen is
  weliswaar aan het kernteam, maar de formele verantwoordelijkheid
  voor wat in het infiltratie-traject gebeurt, ligt bij de chef van
  het PIT en niet bij het kernteam. Wel wordt bij het kernteam Zuid
  gewerkt met een stuurgroep begeleidingsteam, bestaande uit de
  cordinerend officier van justitie, de zaaksoficier van justitie, de
  kernteamchef, de recherchechef en de politie-infiltranten. Deze
  stuurgroep komt een keer per maand bijeen.

  Politie-infiltratie voor een kernteam is meestal kortlopend. De
  kernteams zien daar echter graag verandering in komen.
  Met betrekking tot burgerinfiltratie zijn de belangrijkste
  problemen besproken. Het betreft de beloning van de informant en de
  vraag of de runners wel voldoende greep hebben op de
  burgerinfiltrant. In dit opzicht hebben de grootste problemen zich,
  afgezien van het IRT Noord-Holland/Utrecht, niet zozeer voorgedaan
  bij de kernteams, maar bij de CID-en van de regiokorpsen.

  Frontstores worden in de regel via de Afdeling nationale
  cordinatie politile infiltratie (ANCPI) opgezet. In het kader van
  samenwerking met Canada is het kernteam Zuid (met de ANCPI)
  betrokken geweest bij een frontstore-operatie. Het kernteam
  Noord-Oost-Nederland heeft geprofiteerd van Engelse en Duitse
  expertise bij het opzetten van de frontstore. De CTC heeft naar
  aanleiding van een Rotterdams verzoek gesteld de voorkeur te hebben
  voor een landelijke regeling.

  Observatie

  Volgens de Doorlichting van het ministerie van Justitie zijn in
  circa tien kernteamonderzoeken semafoons getapt of is via de
  Kolibrie afgeluisterd op het autotelefoonnet (ATF-net). Ook is
  onder meer in het buitenland GSM afgetapt.

  Het gebruik en plaatsen van peilapparatuur wordt in de
  doorlichting vijf keer in verband gebracht met kernteams, waarbij
  het eenmaal om een satellietbaken ging. Uit de meldingen, die ter
  registratie aan de CTC zijn doorgegeven, blijkt dat het kernteam
  Randstad Noord en Midden en het kernteam Noord-Oost-Nederland
  minstens elf keer een peilbaken hebben geplaatst althans een
  voeding voor een peilbaken hebben verwisseld. Uit andere bronnen
  blijkt ook dat het kernteam Randstad Noord en Midden frequent
  peilbakens gebruikt. Het openbaar ministerie werd tot 1993 in het
  algemeen hiervan niet in kennis gesteld. De reden die hieraan ten
  grondslag lag, was dat observatie werd opgevat als een hulpmiddel
  en dus ter beoordeling van de politie staat. In de Doorlichting van
  het ministerie van Justitie zijn drie inkijkoperaties gemeld,
  waarvan n in een niet bewoonde woning. Het kernteam
  Noord-Oost-Nederland en het kernteam Randstad Noord en Midden
  hebben tot nu toe niet of nauwelijks behoefte gehad aan
  inkijkoperaties. Toch staat vast dat het kernteam
  Noord-Oost-Nederland gebruik heeft gemaakt van een endoscoop en dat
  het plaatsen van een peilbaken soms een inkijkoperatie
  vereiste.

  De inzet van foto- en videocamera’s al of niet in een vaste
  opstelling ten behoeve van de kernteams werd in de Doorlichting van
  het ministerie van Justitie vijf keer gemeld. Daarbij was n keer
  sprake van observatie met behulp van een videokoffer. Foto en
  videocamera’s worden in de praktijk veel vaker gebruikt (sinds 1
  augustus 1994 heeft alleen al het kernteam Randstad Noord en Midden
  tussen de 25 en 50 camera’s ingezet). Het idee van het kernteam
  Noord-Oost-Nederland om afluisterapparatuur te laten plaatsen in
  een in aanbouw zijnd pand, zodat direkt zou kunnen worden
  afgeluisterd, heeft nooit geresulteerd in een officieel verzoek aan
  het openbaar ministerie, omdat al in een discussie hierover tussen
  politie en openbaar ministerie duidelijk werd dat het in dat geval
  onverantwoord was. Het kernteam Zuid ondervond dat het plaatsen van
  een bug in een
  telefooncel en van andere apparatuur waarmee direkt kan worden
  afgeluisterd geen effect sorteerde. Het in 1993 opgeheven IRT
  Noord-Holland/Utrecht liet met enige regelmaat inkijkoperaties
  uitvoeren.

  De heer Lith:
  (….). Als ik hem vroeg om met zijn team bij wijze van
  spreken morgen zo’n inkijkactie te verrichten, dan ging hij
  vanavond voorverkennen. Daar besteedde hij twee uur aan. En dat
  bleek er ook op te staan als klusje. In die zin kan ik precies bij
  de administratie van het
  IRT terugvinden welke inkijkacties,
  overigens met toestemming van het openbaar ministerie, wij hebben
  gedaan.(…) Het
  IRT heeft bij dit soort kijkoperaties
  altijd overleg gepleegd met het openbaar ministerie. Er is altijd
  verslag van gemaakt. Dit is vastgelegd in de administratie.
  (…)
  De voorzitter:
  Het ging ons erom vast te stellen dat bij de mensen die
  de
  inkijkoperaties uitvoerden, verder geen
  verslaglegging te vinden was.
  De heer Lith:
  Daarover kunnen wij misschien van mening verschillen. De
  verslaglegging behoort te berusten bij degene die
  verantwoordelijk is en niet bij degene die het uitvoert. Je kunt
  natuurlijk zeggen dat zij het op een andere manier hadden moeten
  registreren. Maar de verantwoording voor hetgeen gebeurt, ligt bij
  het onderzoeksteam en niet bij een
  arrestatieteam dat wordt
  ingezet als hulpmiddel, omdat het de technische vaardigheden heeft
  om die actie te doen.
  Noot

  Informatie-uitwisseling

  Uit de Doorlichting van het ministerie van Justitie blijkt dat
  in twee zaken bijzonderheden waren met betrekking tot
  informatie-uitwisseling. Het ging om het opvragen van kopien van
  een rijbewijs en om de uitwisseling van informatie met een
  bijzondere opsporingsdienst.

  De informatie-uitwisseling blijkt voor de kernteams vooral van
  belang te zijn in het kader van het financieel rechercheren. In de
  kernteams is de belangstelling daarvoor vrij groot. Het
  inzichtelijk maken van geldstromen voert immers vaak naar de top
  van de criminele organisatie en naar betrokken personen in de
  bovenwereld. Bij het financieel rechercheren door de kernteams gaat
  het niet zozeer om de buitgerichte opsporing zoals wordt verricht
  door de BFO’s, danwel om de dadergerichte opsporing. Daarbij kan
  enerzijds worden geprobeerd aan te tonen wat de betrokkene legaal
  verdient en vervolgens de door hem gedane uitgaven hiermede
  vergeleken. Anderzijds kan men zich concentreren op het geldspoor
  dat de omgekeerde richting volgt van een transport van illegale
  goederen. De paper trail van bijvoorbeeld een drugstransport wordt
  in kaart gebracht. Het is in beide gevallen van belang de relevante
  bankrekeningen te kennen. Uit alle uitgaven en inkomsten van dat
  rekeningnummer worden de opmerkelijke uitgaven geselecteerd.

  De banken werkten tot voor kort ook informeel (dat wil zeggen
  via hun eigen dienst veiligheid) goed mee. Dat geldt ook voor de
  creditcardmaatschappijen. Recentelijk is men echter geschrokken
  toen informatie van het Meldpunt ongebruikelijke transacties
  (
  MOT) die in een kernteamonderzoek door de ABN/Amro-bank is
  verstrekt, naar buiten is gebracht. De bank is nu bang voor
  negatieve publiciteit. Daarom zijn de banken terughoudender
  geworden en eisen zij eerst een uitleveringsbevel.

  Het vergt kennis van de materie om een financile stroom te
  kunnen volgen. Zonder die kennis is het moeilijk te beoordelen wat
  opmerkelijke uitgaven zijn als het gaat om bijvoorbeeld
  huizenaankoop of beurstransacties. In de kernteams wordt met name
  met het oog op het financieel rechercheren, geparticipeerd door
  ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten en accountants van de
  CRI. Er zijn echter ook enkele politie-ambtenaren die zich hiermee
  bezighouden. Aan het kernteam Randstad Noord en Midden en het
  kernteam Haaglanden heeft het BFO personeel uitgeleend ten behoeve
  van het kernteam.

  Het toevoegen van fiscale experts aan het kernteam brengt niet
  alleen die expertise binnen het team, maar biedt ook de
  mogelijkheid gebruik te maken van de contacten van deze experts.
  Zo is de mogelijkheid genoemd dat iemand interessant wordt
  gevonden als mogelijke
  informant en dat daarom bij een
  belastingcontact wordt gevraagd hoe de potentile
  informant
  er fiscaal voorstaat. In dat geval zou vanuit een fiscale
  klemsituatie een relatie kunnen groeien. Overigens wordt van
  belastingzijde ontkend dat (al dan niet in overleg met justitie)
  fiscale deals met
  informanten worden gesloten. Wel is onder
  meer in Amsterdam overleg tussen politie en Belastingdienst wat
  eraan heeft bijgedragen dat verschillende personen uit de
  onderwereld miljoenenaanslagen kregen opgelegd.

  Soms worden fiscale contacten gebruikt voor verdergaande doelen.
  Het komt bijvoorbeeld voor dat een kernteam een verdachte welbewust
  ertoe wil prikkelen om naar zijn financieel adviseur te gaan en dat
  hem daarom een hoge belastingaanslag wordt toegemeten.
  Noot Omgekeerd komt het voor dat het kernteam de
  belastingambtenaar vraagt nog even te wachten met het opmaken van
  een aanslag.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken