• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 6.8 Conclusies

  6.8 Conclusies

  1. De eerste initiatieven voor de totstandkoming van kernteams
  kwamen van de zijde van de politie. Zij waren gericht op
  onderzoeken die een bovenregionale aanpak vereisten. Later werden
  de kernteams door het ministerie van Justitie en de top van het
  openbaar ministerie ook beschouwd als instrumenten voor een
  centrale aansturing van de bestrijding van de georganiseerde
  misdaad.

  2. Er bestaan verschillen in de structuur en organisatie van de
  zes kernteams. Drie kernteams worden duidelijk overheerst door de
  regionale, grootstedelijke politie van een van de twee
  participerende korpsen. Het Rotterdamse kernteam is nauwelijks te
  identificeren als een organisatie die op enige afstand staat van
  het regiokorps Rotterdam-Rijnmond.

  3. Formeel heeft de CID van een kernteam geen eigen CID-status.
  Dit wordt in de praktijk als problematisch ervaren, vooral in de
  niet-grootstedelijke kernteams. De facto is de band met de CID van
  een regiokorps (RCID) daar buitengewoon gering.

  4. Vijf van de zes kernteams beschikken over een eigen
  observatieteam.
  5. De uitwisseling van criminele inlichtingen tussen de regionale
  politiekorpsen en het kernteam geschiedt doorgaans via de RCID-en.
  Daarnaast komt het voor dat kernteams informatie wegtippen opdat de
  regionale politie arrestaties kan verrichten zonder dat van
  betrokkenheid van het kernteam blijkt. 6. Het in november 1995
  ingestelde landelijk rechercheteam (LRT) heeft een aanvullende taak
  ten opzichte van de kernteams en dient mede ter ondersteuning van
  de regionale politiekorpsen. Zijn taakomschrijving omvat financieel
  en fiscaal onderzoek, internationale rechtshulp en belangrijk
  onderzoek waar de regionale korpsen en de kernteams niet aan
  toekomen.

  7. Kernteams doen ook onderzoek naar groeperingen die niet als
  hoog georganiseerd zijn te kwalificeren. Ook buiten de kernteams
  wordt onderzoek gedaan naar hoog georganiseerde groepen. 8. Bij de
  bepaling van prioriteiten is de materile invloed van de regionale
  politie tot op heden groot, ondanks de formele
  beslissingsbevoegdheid van het Cordinerend beleidsoverleg (CBO). 9.
  Kernteams houden zich bezig met n vijf langlopende projecten.
  Daarbij richt de aandacht zich doorgaans op drugsbendes en spelen
  vaak internationale connecties een rol. 10. Er bestaat discussie
  over de vraag wat fenomeenonderzoek is. De verdeling van
  fenomeenonderzoeken over de kernteams staat ter discussie. Van het
  fenomeenonderzoek komt in sommige kernteams niet veel terecht; in
  andere kernteams neigt het tot te hoge graden van abstractie. Soms
  wordt fenomeenonderzoek uitbesteed. Ook buiten de kernteams wordt
  fenomeenonderzoek gedaan.

  11. De frequentie van het feitelijk gebruik van
  opsporingsmethoden is slechts bij benadering vast te stellen. Ook
  van methoden met verhoogde risico’s wordt geen systematisch
  overzicht gehouden. Noch de gegevens van de Doorlichting van het
  ministerie van Justitie noch die van de Centrale toetsingscommissie
  (CTC) zijn volledig betrouwbaar.
  12. Aangezien kernteams verondersteld worden grote onderzoeken naar
  georganiseerde criminaliteit uit te voeren, zijn het runnen van
  informanten en het gebruik van burgerinfiltranten voor kernteams
  buitengewoon belangrijk. De kernteams passen het combi-runnen
  toe.

  13. Een aantal kernteams runt slechts een zeer gering aantal
  informanten, die evenwel veel relevante informatie aanleveren.
  14. De kernteams Haaglanden, Rotterdam en Zuid hebben deel gehad
  aan het gecontroleerd doorlaten van drugs.
  15. Financieel rechercheren geschiedt vooral door aan de kernteams
  toegevoegde buitengewone opsporingsambtenaren. Deze methode wordt
  niet in de plaats van andere methoden toegepast, maar in aanvulling
  daarop.

  16. Kernteams maken veelvuldig gebruik van foto- en
  videocamera’s en van peilapparatuur. 17. De samenwerking tussen de
  kernteams alsook de samenwerking tussen de kernteams en de
  regiokorpsen wordt belemmerd door de vertrouwelijkheid die de
  organisatie en de onderzoek van de kernteams omgeven. 18. De
  positie van de verschillende kernteam-officieren van justitie
  verschilt onderling. Doorgaans is de kernteamofficier tevens
  CID-officier voor het kernteam en bestaat weinig afstand tussen het
  kernteam en de officier van justitie. Waar dat niet het geval is,
  is hun onderlinge verhouding onduidelijk. De hoofdofficier heeft
  niet altijd voldoende leiding over de kernteamofficieren van
  justitie.

  19. De rol van de cordinerend rechter-commissaris is nauwelijks
  uitgekristalliseerd en staat nog ter discussie.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken