• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 6.7 Sturing en controle

  6.7 Sturing en controle

  6.7.1 De korpsbeheerders en de korpsleiding

  De kernteams zijn beheers- en gezagsmatig ondergebracht bij
  bepaalde regiokorpsen en arrondissementen. Formeel ligt de
  beheersverantwoordelijkheid bij de korpsbeheerder van het
  regiokorps waar het team is gevestigd. Dat zijn de drie grote
  steden, Haarlem (kernteam Randstad Noord en Midden), Eindhoven
  (kernteam Zuid) en Zwolle (kernteam Noord-Oost-Nederland). Toch
  achten de korpsen die aan de kernteams personeel leveren, zich
  hiermee nog niet ontslagen van alle verantwoordelijkheden.

  Als gevolg daarvan voert bijvoorbeeld de chef van het
  kernteam Noord-Oost-Nederland overleg met negen
  korpsbeheerders en negen korpschefs.
  De betrokkenheid van de korpsleiding betreft vooral personele
  aangelegenheden. De rol van korpsbeheerder ligt voornamelijk bij de
  keuze van zaken, zij het dat deze feitelijk door politie en
  justitie worden voorbereid.

  De heer Koekkoek :
  U zei dat de driehoek van het kernteam de zaak ook
  moet afkaarten. Heeft u iets gemerkt van invloed van het bestuur,
  zeg maar de
  korpsbeheerder die tevens burgemeester van
  Eindhoven is, op de keuze van de projecten?
  De heer Paulissen:
  Hij heeft daar natuurlijk wel een stem in, maar ik heb sterk
  het gevoel dat hij zich ook laat leiden door hetgeen politie en
  justitie aandragen. Dus ik heb het idee dat hij op hoofdlijnen het
  proces volgt, dat hij nagaat of er goede dingen gebeuren die hij
  kan verantwoorden. Maar wat heel de voorbereiding van de
  onderzoeken betreft heeft hij een rol op afstand.

  Noot

  6.7.2 Het openbaar ministerie

  Een kernteam is gezagsmatig en beheersmatig opgehangen aan n
  hoofdofficier van justitie. In de praktijk wordt het gezag over de
  kernteams uitgeoefend door een door die hoofdofficier aangewezen
  kernteamofficier (of een officier unithoofd/georganiseerde
  misdaad). Noot

  Alleen het ressort ‘s-Hertogenbosch beschikt – overeenkomstig de
  gedachte van n kernteam per ressort – over een eigen kernteam. In
  de ressorten Amsterdam en Den Haag opereren telkens twee kernteams.
  De ressorten Arnhem en Leeuwarden beschikken daarentegen tezamen
  over n kernteam.

  Een niveau lager – en dichter bij het veld – staan de
  arrondissementen. Er blijken soms wrijvingen tussen de
  arrondissementen te bestaan. Deze zijn moeilijk op te lossen, want
  uiteindelijk kan de hoofdofficier van justitie van bijvoorbeeld
  Maastricht niet accoord gaan met het afstaan van zijn
  verantwoordelijkheid aan zijn collega in ‘s-Hertogenbosch, wanneer
  de kernteamzaak in het Limburgse arrondissement speelt. Maar ook
  binnen een arrondissement bestaat niet steeds volledige
  duidelijkheid in het bijzonder met het oog op de verhouding tussen
  kernteam- en CID-officier. Bij de meeste kernteams neemt de
  kernteamofficier een centrale plaats in, ook met betrekking tot
  door het kernteam te verrichten CID-activiteiten.

  De heer Vos:
  Mevrouw Gonzales, ik wil u eerst vragen stellen over uw
  werkveld als zodanig. Waar bestaat uw werk als kernteamofficier
  uit? Kunt u dat in het kort beschrijven?
  Mevrouw Gonzales:
  In Haarlem is er heel duidelijk voor gekozen dat de
  kernteamofficier tevens de CID-verantwoordelijkheid heeft voor
  het
  kernteam. Deze is dus tevens CID-officier, maar
  alleen van de
  CID van het kernteam. De nadruk van het
  werk ligt dan op de CID-fase en de zogenaamde proactieve fase. Het
  werk is in het algemeen voor een deel het opsporingswerk. Daar moet
  je bij het team bovenop zitten, dus nagaan welke methoden er worden
  gebruikt. Aan de andere kant moet je, juist als officier, toetsen
  aan de rechtmatigheid, dus: wat kan volgens de wet wel en
  niet.
  De heer Vos:
  U praat nu over uw CID-functie, maar kunt u iets vertellen
  over de kernteamelementen als zodanig? Wat is de functie van de
  officier van het
  kernteam?
  Mevrouw Gonzales:
  In feite heb je veel meer te maken met het aansturen van een
  aantal grote projecten die langer duren dan een paar weken. Je hebt
  te maken met een specialistisch team waarin alle onderdelen
  verenigd zijn: een eigen
  CID, een eigen observatieteam
  en een aantal tactische onderzoeken. Ook in de beheersmatige
  sfeer draai je mee in het reilen en zeilen van het
  kernteam.
  (…)
  De heer De Graaf:
  Maar heeft u nog wel voldoende distantie als officier als u
  eigenlijk deel uitmaakt van de leiding van het
  politieteam?
  Mevrouw Gonzales:
  Dat is altijd het punt dat je houdt als je als officier zo
  dicht op een opsporingsinstantie zit. Ik denk het wel, want ik ben
  juist de scharnier naar de
  zaaksofficier, mijn hoofdofficier
  en mijn unithoofd. En zij zijn mijn klankborden met wie ik dingen
  ook overleg, dus als het al zo is dat ik in mijn enthousiasme meer
  galoppeer waar het iets minder zou kunnen, dan heb ik altijd een
  paar mensen die aan de bel trekken en zeggen: heb je hier wel aan
  gedacht, of hoe zit dat? Ik denk dat daarmee de distantie wel
  verzekerd is.
  Noot

  Op papier oogt de constructie kernteamofficier/CID-officier van
  justitie echter eenvoudiger dan in werkelijkheid het geval is.
  Bij het kernteam Randstad Noord en Midden is de
  kernteamofficier tevens
  CID-officier voor zover het
  kernteamzaken betreft. Diezelfde constructie bestaat in Den Haag
  voor het
  kernteam Haaglanden. In Rotterdam zijn de functies
  van kernteam- en
  CID-officier van justitie verenigd in n
  persoon. De situatie bij het
  kernteam Zuid en het
  kernteam Noord-Oost-Nederland is minder overzichtelijk. Voor
  het
  kernteam Noord-Oost-Nederland is er een (Zwolse)
  kernteamhoofdofficier en zijn er twee kernteamofficieren, van wie n
  tevens
  CID-officier voor het kernteam is. Die opzet
  is in overeenstemming met beide betrokken procureurs-generaal. Men
  benadrukt daar dat collega
  CID-officieren op de hoogte
  worden gesteld van CID-activiteiten van het
  kernteam in hun
  arrondissement. Dit moet wel worden bezien tegen de achtergrond van
  het feit dat tot nu toe kernteamzaken vaak werden begonnen door een
  andere officier van justitie die de zaken dan moest overdragen aan
  Zwolle. Het
  kernteam Zuid heeft een cordinerend officier van
  justitie, die tevens
  CID-officier van justitie is. Hoewel
  bij dit
  kernteam slechts n ressort betrokken is, dragen twee
  parketten (hoofdofficieren) verantwoordelijkheid.

  In Amsterdam is de positie van de kernteamofficier veel
  minder centraal waar het om beslissingen ten aanzien van de
  CID
  gaat. Dergelijke beslissingen worden door de CID-officier
  van justitie genomen. Tekenend is de mededeling dat de leiding
  van het
  kernteam de kernteamofficier best eens in de drie
  maanden wil bellen.
  Kernteamofficieren behandelen doorgaans
  geen zaken ter zitting. Dat gebeurt door een zaaksofficier van
  justitie. Het komt wel voor dat kernteamzaken steeds aan dezelfde
  zaaksofficier worden toebedeeld. Dat gebeurt bijvoorbeeld in
  Haarlem en in Arnhem.

  De indruk bestaat dat de kernteamofficieren zeker bij het
  kernteam Haaglanden, het kernteam Randstad Noord en Midden, het
  kernteam Noord-Oost-Nederland en het kernteam Rotterdam nauw
  betrokken zijn bij wat er in het kernteam gebeurt. Deze officieren
  zijn meer dagen per week fysiek aanwezig bij het kernteam. Zij
  vallen niet op door terughoudendheid en vereenzelvigen zich nogal
  met de politie. De betrokken hoofdofficieren van justitie hebben
  niet veel grip op de Haarlemse en Rotterdamse officieren van
  justitie.

  6.7.3 Rechterlijke controle: de cordinerend
  rechter-commissaris

  Binnen de rechterlijke macht werd in 1994 in de aanpak van de
  georganiseerde criminaliteit aanleiding gezien het instituut van
  cordinerend rechter-commissaris in te voeren. Met de instelling van
  kernteams die over de arrondissementsgrenzen heen werken, werden
  kernteamofficieren van justitie aangesteld. Daaruit werd de
  conclusie getrokken dat ook een cordinerend rechter-commissaris op
  zijn plaats zou zijn. Die fungeren sedert 1 januari 1995 als
  zodanig. De strafvorderlijke taakverdeling behoeft met de
  aanstelling van cordinerend rechters-commissarissen niet te worden
  aangetast: het openbaar ministerie leidt en cordineert de opsporing
  en daar ligt de verantwoordelijkheid voor de onderzoekskeuzen; de
  rechter toetst. De betekenis van een CRC is dat het juist in een
  kernteamonderzoek kan voorkomen dat een zaak uitwaaiers heeft in
  vier verschillende arrondissementen. De rechters-commissarissen in
  de arrondissementen behouden hun eigen bevoegdheid tijdens het
  gerechtelijk vooronderzoek. Door zijn overzicht over lopende
  kernteamzaken, kan de cordinerend rechter-commissaris afstemming
  tussen de diverse onderzoeken realiseren en de kennis en ervaring
  van de betrokken rechters-commissarissen bevorderen. Zo kan hij
  bevorderen dat n rechter-commissaris alle getuigenverhoren doet of
  dat in n keer een rogatoire commissie in het buitenland wordt
  uitgevoerd. En hij kan eraan bijdragen dat wordt voorkomen dat een
  onderzoekshandeling in het ene arrondissement het onderzoek in een
  ander arrondissement frustreert.

  Er zijn zes kernteams en daarom ook zes cordinerend
  rechters-commissarissen. De cordinerend rechter-commissaris bij het
  kernteam Noord-Oost-Nederland bedient twee ressorten en dat houdt
  in dat zij contact heeft met de rechters-commissarissen in alle
  negen rechtbanken binnen die twee ressorten. De zes cordinerend
  rechters-commissarissen hebben overleg met elkaar, waarbij gezocht
  wordt naar de beste manier van optreden. Het is echter niet zo dat
  in dat overleg algemene, bindende beleidsafspraken worden
  geformuleerd.
  Een punt van discussie is de vraag welke rol de cordinerend
  rechter-commissaris kan hebben tijdens het vooronderzoek. Juist
  omdat deze informatieve voorfase, het proactieve onderzoek voor de
  kernteams zeer belangrijk is, is de mogelijkheid geopperd dat de
  cordinerend rechter-commissaris zich daarmee zal moeten
  bezighouden. Noot Dit zou een eigensoortige procedure
  met zich meebrengen, tenzij zou worden volstaan met de
  taakopvatting waarin de cordinerend rechter-commissaris
  vrijblijvend adviezen aan de officier van justitie geeft. De
  relatie tot de rechter-commissaris die optreedt zodra het
  gerechtelijk vooronderzoek wordt gestart, tot de zittingsrechter en
  de verhouding tot (organen van) het openbaar ministerie (zoals de
  CTC) zou dan nader moeten worden onderzocht, terwijl tevens – in
  het licht van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de
  Rechten van de Mens – zou moeten worden ingegaan op de rechten van
  de verdediging.

  De heer Vos:
  Uw redenering is dus: ik ben een CRC [cordinerend
  rechter-commissaris, red.] bij een van de kernteams,
  de
  kernteams doen het zware werk en ik wil werk doen, ook in
  de proactieve fase waarin de

  kernteams actief zijn. Maar waarom is dat juist een taak voor
  een CRC? Waarom zegt u niet dat dit bij het OM thuishoort? Wat kunt
  u toevoegen?

  De heer Gelderman:
  Ook tegen mij is gezegd dat de cordinatie toch eigenlijk een
  OM-taak is. Waarom moet daar een rechter aan zitten, is mij
  gevraagd. Daarover doordenkende, komt toch aan de orde dat het
  handig kan zijn dat een centrale
  rechter-commissaris, die in
  goed contact staat met de in zijn ressort werkzame andere RC’s
  [rechters-commissarissen, red.], afspraken kan maken over het
  cordineren van een aantal onderzoekshandelingen. Als in een grote
  zaak – met diverse takken in die ene zaak – die bij diverse
  rechtbanken speelt, een getuige wordt gehoord die in de drie of
  vier takken een rol kan spelen, dan is het wel zo handig dat het
  getuigenverhoor door n
  RC wordt verricht. Dat kan de
  cordinerend
  RC zijn. Er zullen natuurlijk afspraken gemaakt
  moeten worden over tijdstippen waarop handelingen worden verricht,
  opdat de ene huiszoeking de andere niet frustreert. (…)
  De heer Vos:
  Is dan uw overweging dat het zo praktisch is om daar een
  rechter-commissaris in de voorfase te plaatsen? Of zegt u dat
  daar de grootste knelpunten liggen, dat daar grondrechten
  geschonden kunnen worden en dat daar dus een rechter bij moet komen
  als bepaalde werkmethoden aan de orde komen in de
  voorfase?
  De heer Gelderman:
  Mijn gedachte is geweest dat bij het inzetten van bijzondere
  opsporingsmethoden die een inbreuk vormen op het grondrecht van
  privacy – daar praten wij met name over – de inbreuk op de
  grondrechten bij wet in formele zin moet worden geregeld. Als je
  dat regelt, moet je ook zeggen op welke wijze dat zou mogen en
  onder welke omstandigheden dat zou mogen. Er moet ook getoetst
  worden of volgens die normen wordt gewerkt. Daar het grondrecht van
  de persoonlijke levenssfeer van groot belang is, ben ik van mening
  dat de strafvorderlijk kwalitatief zo hoog mogelijke autoriteit
  degene moet zijn die de toets aanbrengt. Dan is het de rechter die
  het moet doen. De vraag is dan wel welke rechter het moet zijn. Ik
  heb in mijn optie gekozen voor de CRC. (…)

  Noot

  Anderen hebben zich tegen deze opvatting verzet, met het argument
  dat de cordinerend rechters-commissarissen daardoor te dicht op het
  opsporingswerk komen te zitten, wat hun onafhankelijkheid – in het
  bijzonder de afstandelijkheid en onbevangenheid tegenover de
  politie – in gevaar brengt. Bovendien bestaat het gevaar dat de
  rechter-commissaris aldus gemakkelijk te manipuleren is, daar hij
  louter op grond van door de politie geselecteerde gegevens (die per
  definitie nog geen volledig beeld geven, daar anders verder
  onderzoek niet nodig zou zijn) een beslissing moet nemen. Het is
  volgens deze opvatting kenmerkend voor de rechter dat hij beide
  partijen hoort en dat is bij enkele opsporingsmethoden een
  onmogelijke opgave daar deze methoden juist gekenmerkt worden door
  hun (op zijn minst tijdelijk) geheime karakter.

  6.7.4 Overige sturing

  Bij het onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van de
  ex-legerleider van Suriname (Bouterse), dat aanvankelijk door een
  rechercheteam van de politie Den Haag en later als
  kernteamonderzoek werd uitgevoerd, was sprake van een bijzondere
  vorm van sturing. In dit geval werden de betrokken ministers, mede
  met betrekking tot de strategie en de politieke implicaties,
  gedurende ongeveer anderhalf jaar geadviseerd door een ad hoc groep
  (De Groep) waarin de secretaris-generaal van het ministerie van
  Algemene Zaken (tevens cordinator inlichtingendiensten), de
  procureur-generaal Den Haag, de directeur-generaal politie en
  criminaliteitsbestrijding van het ministerie van Justitie, een
  vertegenwoordiger van de BVD, het hoofd van de Inlichtingendienst
  Buitenland, de hoofdofficier van justitie te Den Haag, hoofd CRI en
  de hoofdcommissaris Den Haag (Brand) zitting hadden. De Groep is in
  de loop van 1993 opgeheven en heeft het gezag bij het OM
  gelegd.

  De heer Rabbae:
  De doorvoer van cocane vond plaats in het kader van het
  CoPa-onderzoek. Dat onderzoek had een groep om de minister op
  gevoelige kwesties te attenderen. U zat zelf in die groep. De
  minister is niet geattendeerd op deze gevoeligheid? Kunt u dat
  verklaren?
  De heer Suyver:
  Die groep heeft een vrij kort leven geleid. Ze stond in
  wezen aan de wieg van het
  CoPa-team. Ze heeft een aantal
  maanden een vrij zwak leven geleid, omdat haar taak onduidelijk
  was.
  De voorzitter:
  U was toch de voorzitter?
  De heer Suyver:
  Ja.
  De voorzitter:
  Bent u voorzitter van een onduidelijke groep?
  De heer Suyver:
  Ja. Daarom ben ik er ook mee opgehouden. Toen dat
  CoPa-team eenmaal begon te functioneren, en dat was de hoofdtaak
  van de groep, was dat onder het normale gezag van de hoofdofficier
  en de PG. Dat er een groep mensen was die een zekere
  nieuwsgierigheid aan de dag legde voor de vorderingen van het
  onderzoek, was wel te begrijpen, maar dat werkt op den duur niet.
  Die groep is een zachte dood gestorven door mijn toedoen. De groep
  was te groot. Toen de groep werd opgeheven…

  Noot

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken