• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 8.1 Inleiding

  8 INLICHTINGENDIENSTEN

  8.1 Inleiding

  8.1.1 Wettelijk kader

  De taak van de Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) is geregeld
  in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (verder af te
  korten tot WIV). Artikel 8, tweede lid formuleert haar als volgt:
  a het verzamelen van gegevens omtrent organisaties en personen
  welke door de doelen die zij nastreven, dan wel door hun
  activiteiten aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij
  een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische
  rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of voor andere gewichtige
  belangen van de Staat;

  b het verrichten van veiligheidsonderzoeken ter zake van de
  vervulling van vertrouwensfuncties, dan wel van functies in het
  bedrijfsleven, welke naar het oordeel van Onze ter zake
  verantwoordelijke Ministers de mogelijkheid bieden de veiligheid of
  andere gewichtige belangen van de Staat te schaden; c het
  bevorderen van maatregelen ter beveiliging van gegevens waarvan de
  geheimhouding door het belang van de Staat wordt geboden en van die
  onderdelen van de overheidsdienst en van het bedrijfsleven, welke
  naar het oordeel van Onze terzake verantwoordelijke Ministers van
  vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk
  leven.

  Artikel 18, eerste lid, WIV stelt dat de korpschef van een
  politiekorps en de commandant van de Koninklijke marechaussee en
  bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen ambtenaren
  Noot belast met de grensbewaking, werkzaamheden ten
  behoeve van de Binnenlandse veiligheidsdienst verrichten. Ingevolge
  het tweede lid van genoemde bepaling wijst de korpsbeheerder van
  een regionaal politiekorps, in overeenstemming met de minister van
  Binnenlandse Zaken, ondergeschikten aan tot de feitelijke
  uitvoering van de werkzaamheden. Het gaat hier onder meer om de
  inschakeling van een Regionale inlichtingendienst ( RID) ten
  behoeve van BVD-taken.

  Voor de informatie-verstrekking door het openbaar ministerie
  (OM) en de politie aan de BVD biedt artikel 22 WIV een basis. Het
  eerste lid stelt dat de leden van het OM, door tussenkomst van de
  procureur-generaal, mededeling doen aan de BVD van de te hunner
  kennis gekomen gegevens, die zij voor de BVD van belang achten. De
  politieambtenaren kunnen de BVD informatie verschaffen door middel
  van hun korpschef of de in artikel 18, eerste lid WIV bedoelde
  ambtenaar (artikel 22 lid 2 WIV). Voorts verschaft het derde lid
  een basis voor wederzijds overleg: Steeds wanneer de vervulling van
  de taak van het openbaar ministerie en van de dienst daartoe
  aanleiding geeft, plegen de betrokken procureur-generaal en het
  hoofd van de betrokken dienst overleg. Met het oog op dit overleg
  dient de landelijk terreurofficier van justitie onder meer de
  communicatie tussen de BVD en het OM te bevorderen (zie 8.3.5). De
  artikelen 11 en 12 WIV regelen de verstrekking van gegevens door de
  BVD aan andere overheidsorganen.

  De wet regelt ook de taken van de Militaire
  inlichtingendienst (MID). De werkzaamheden van deze dienst raken in
  enkele gevallen de bestrijding van georganiseerde criminaliteit,
  zoals de inzet van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en
  Aruba
  Noot bij de bestrijding van drugshandel. Het
  beheer over de kustwacht wordt gevoerd door de minister van
  Defensie van het Koninkrijk. De justitile sturing van de kustwacht
  is de verantwoordelijkheid van de ministers van Justitie van
  Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Voor hun beleid kunnen
  voorstellen worden gedaan door het overleg van procureurs-generaal
  van de Nederlandse Antillen en Aruba en de voorzitter van het
  College van procureurs-generaal in Nederland. Daarover worden
  inlichtingen verstrekt aan de commissie voor de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten. Noot

  8.1.2 De inlichtingendiensten en georganiseerde
  criminaliteit

  In de pers wordt regelmatig gesuggereerd dat de BVD zich zou
  inlaten met de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Die
  suggestie laat zich wellicht verklaren uit bepaalde passages uit
  het jaarverslag over 1994. Het standpunt van de BVD is thans dat de
  zware, georganiseerde criminaliteit als zodanig geen
  aandachtsgebied is
  van de BVD. Noot

  De heer Rabbae:
  Wat verstaat u als BVD-man onder zwaar georganiseerde
  criminaliteit?
  De heer Van Helten:
  Ik kan het moeilijk uitleggen wat ik er precies onder
  versta. Het is een verschijnsel waar iedereen over spreekt en
  daarbij worden dat soort termen gebruikt. Voor ons werkt het begrip
  georganiseerde criminaliteit niet als een onderscheidend criterium.
  Daar kunnen we moeilijk wat mee doen. Maar de verschijnselen die zo
  genoemd worden, overlappen wel degelijk ook het werk van de

  BVD. Maar wij kijken niet naar verschijnselen omdat ze op
  misdrijven uitkomen of omdat ze dat zijn, of dat de misdrijven in
  georganiseerd verband plaatsvinden, wij kijken naar groeperingen of
  personen die vanuit hun activiteiten of bedoelingen een ernstig
  risico voor de democratische rechtsorde, staatsveiligheid en
  dergelijke betekenen. (…)
  De heer De Graaf:
  Hoe komt het dat de Russische maffia met zoveel woorden en
  met nadruk wordt genoemd in het openbare deel van uw
  jaarverslag?
  De heer Van Helten:
  Omdat wij daar een aantal verontrustende verschijnselen
  zien.
  De heer De Graaf:
  Terwijl de onderzoekers die daarnaar in opdracht van ons
  hebben gekeken, zeggen dat zij die verschijnselen niet kunnen zien.
  Is het geen overaccent van u geweest?
  De heer Van Helten:
  Nee.
  De voorzitter:
  Kunt u verontrustende verschijnselen noemen?
  De heer Van Helten:
  Ook in de informatie die politie en justitie ons
  verstrekken, zien wij dat er bewegingen vanuit Oost-Europa naar ons
  toe plaatsvinden. Er worden veel mensen deze kant op gesmokkeld.
  Het verschijnsel van deze mensensmokkel bekijken wij met enige
  zorg.
  De voorzitter:
  Vanwege criminele activiteiten die daaruit
  voortvloeien?
  De heer Van Helten:
  Nee, vanwege de mogelijkheid dat door mensensmokkel de
  principes van onze rechtsstaat worden aangetast. Mensen kunnen hier
  illegaal worden binnengesluisd en dan in een omstandigheid komen te
  verkeren dat hun de facto een aantal grondrechten wordt
  ontzegd.
  Noot

  Het waarnemend hoofd van de BVD Kievits stelt in een gesprek met de
  commissie dat de BVD geen studie doet naar en zich niet bemoeit met
  de georganiseerde criminaliteit. Erkend wordt dat er aandrang is
  geweest (onder andere uit de hoek van het OM) om de BVD een meer
  nadrukkelijke taak op het terrein van de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit te geven.

  Van samenwerking tussen politie en BVD is wel sprake. Of
  bemoeienis van de BVD met georganiseerde criminaliteit wenselijk
  is, wordt betwijfeld. De BVD zou volgens een enkeling belast kunnen
  worden met de inwinning van criminele inlichtingen. De
  georganiseerde criminaliteit zou tot de taakvelden van de BVD
  kunnen worden gerekend, omdat door dergelijke criminaliteit de
  veiligheid van de Staat in gevaar kan worden gebracht.
  Noot Deze opvatting heeft weinig bijval gekregen.

  8.1.3 Integriteit van de overheid

  De minister van Binnenlandse Zaken stelt zich blijkens
  uitlatingen tijdens het debat van 23 mei 1995 op het standpunt dat
  georganiseerde misdaad en de integriteit van het openbaar bestuur
  voor een deel hetzelfde onderwerp betreffen. Noot
  Bemoeienis van de Binnenlandse veiligheidsdienst is naar zijn
  oordeel gerechtvaardigd als belangen van de Staat dan wel van
  vitale organen in de samenleving worden bedreigd. De taak van de
  BVD op dit terrein is het verzamelen van algemene inlichtingen. Een
  zekere overlap met de werkzaamheden van de rijksrecherche is
  daarmee een gegeven.

  Op verzoek van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken
  verricht de BVD doorlichtingen van de beide ministeries. De BVD
  heeft hierbij een signalerende functie. De inzichten en ervaringen
  die dit onderzoek opleveren, zullen worden gebruikt voor de
  samenstelling van een compendium. Met dit compendium wil de BVD
  overheidsorganisaties de mogelijkheid bieden een zelfonderzoek in
  te stellen naar kwetsbare factoren. Van een registratie per
  ministerie van incidenten die de openbare sector betreffen zou geen
  sprake zijn. Noot


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken