• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 8.6 Conclusies

  8.6 Conclusies

  1 De BVD verricht niet op eigen initiatief onderzoek naar
  strafbare feiten. 2 De BVD beschikt niet over een inventarisatie
  van gevallen waarin de georganiseerde criminaliteit de integriteit
  van de overheid bedreigt.

  3 Door een herorintatie op de aandachtsgebieden is onduidelijk
  geworden, op welke terreinen de BVD zich beweegt.
  4 Gezien de Europese jurisprudentie is het de vraag of de artikelen
  11 en 12 WIV voldoende basis bieden voor de verstrekking van
  informatie door de BVD aan opsporingsinstanties.
  5 De BVD neemt niet deel aan strafrechtelijke onderzoeken. In
  enkele gevallen heeft de BVD een liaison-functionaris bij een
  onderzoeksteam geplaatst. Deze vervult daarbij vooral een oog- en
  oorfunctie (bijvoorbeeld bij het COPA-onderzoek). Het optreden van
  de BVD in dit soort onderzoeken geeft aanleiding tot misverstanden.
  De BVD stelt zich op het standpunt dat geheel conform de wet wordt
  gehandeld. Er wordt slechts informatie verstrekt door middel van
  ambtsberichten en de BVD beschikt over de bevoegdheid om hetgeen in
  een strafrechtelijk onderzoek ter tafel komt als informatie mede
  bestemd voor de BVD te beschouwen. Het lijkt erop dat de politie
  soms de indruk heeft dat de medewerker van de BVD deel uitmaakt van
  het team. Dergelijke misverstanden mogen niet bestaan.

  6 De BVD trad in zeer incidentele gevallen desgevraagd
  facilitair op voor de politie. De inzet van de BVD valt in een
  dergelijk geval onder de verantwoordelijkheid van het OM.
  7 De politie treedt facilitair op voor de BVD. Politieambtenaren
  worden in dergelijke gevallen aangewezen in de zin van artikel 18
  WIV en vallen daarmee onder de verantwoordelijkheid van de BVD. 8
  Het werk van de BVD op het terrein van de integriteit van de
  overheid vertoont raakvlakken met dat van de politie en de
  Rijksrecherche. Het standpunt van de minister van Binnenlandse
  Zaken, dat de BVD zich niet moet bezighouden met strafzaken en
  alleen in algemene zin informatie dient te vergaren, lijkt overeen
  te komen met de werkelijkheid. De BVD houdt zich ook bezig met
  advisering van overheidsinstanties. 9 Door de BVD in het kader van
  zijn taken verzamelde informatie kan in strafzaken onder meer voor
  het bewijs worden gebruikt.

  10 Structurele inventarisatie van raakvlakken tussen
  BVD-onderzoek en onderzoek door justitie geschiedt in de praktijk
  niet, maar is vanuit een oogpunt van doelmatige
  criminaliteitsbestrijding wel wenselijk.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken