• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 8.5 Informatievergaring, -opslag en -verstrekking

  8.5 Informatievergaring, -opslag en -verstrekking

  8.5.1 Wettelijk kader

  Artikel 13, eerste lid, WIV schrijft voor dat de diensten
  elkaar, mede door het verschaffen van gegevens, zoveel mogelijk
  medewerking verlenen. De mogelijkheid tot informatieuitwisseling
  tussen de Binnenlandse veiligheidsdienst en de Militaire
  Inlichtingendienst is daarmee onbegrensd. In artikel 14 WIV is de
  zorg voor geheimhouding van gegevens en bronnen alsmede voor de
  veiligheid van personen met wier medewerking gegevens worden
  verzameld, opgedragen aan de cordinator van de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten en de hoofden van deze diensten. De bepaling
  biedt daarmee onder meer bescherming aan informanten en
  agenten.

  Artikel 15 WIV biedt een ruime grondslag voor
  gegevensverzameling door de cordinator en de hoofden van de
  diensten. Zij zijn bevoegd zich voor het verkrijgen van gegevens te
  wenden tot andere overheidsorganen,
  overheidsdiensten of ambtenaren, en voorts tot een ieder die geacht
  wordt gegevens te kunnen verstrekken. Deze bevoegdheidsregeling
  lijkt niet zonder meer een verplichting te bevatten voor de
  personen tot wie de BVD zich richt.

  Het eerste lid van artikel 16 WIV geeft een grondslag voor
  verzameling en registratie van persoonsgegevens en verstrekking aan
  derden. Verzameling, registratie en verstrekking van dergelijke
  gegevens kan slechts plaatsvinden, voor zover dat noodzakelijk is
  voor de uitvoering van de in de wet omschreven taak. Bij de
  verstrekking van persoonsgegevens dient de BVD zich te richten naar
  de aanwijzingen van de minister van Binnenlandse Zaken. Voor
  verstrekking aan andere dan overheidsorganen is een bijzondere
  machtiging van de genoemde minister vereist.

  Ten behoeve van het beheer van de verzamelingen van
  persoonsgegevens is een Privacyregeling BVD tot stand gekomen.
  Noot Deze regeling is uiteraard ook van toepassing voor
  de gegevens die worden verzameld door ambtenaren als bedoeld in
  artikel 18 WIV.

  Voor zover hier van belang verschaft artikel 17 WIV aan de
  cordinator en de hoofden van de diensten de bevoegdheid zich te
  wenden tot de houder van een verzameling van persoonsgegevens in
  bij machtiging van de minister van Binnenlandse Zaken en de
  minister van Justitie gezamenlijk omschreven gevallen of soorten
  van gevallen. De machtiging dient de duur van de termijn waarvoor
  deze geldt in te houden. Die termijn bedraagt ten hoogste een jaar.
  In het derde lid van artikel 17 WIV worden de bij of krachtens de
  wet (bijvoorbeeld de Wet persoonsregistraties) voor een houder van
  dergelijke gegevens geldende voorschriften buiten toepassing
  verklaard. Noot Met toepassing van artikel 17 WIV kan de
  BVD derhalve toegang hebben tot het CID-register en het grijze
  veld-register alsmede tot gegevens opgeslagen in het HKS
  (geautomatiseerd herkenningssysteem van de politie met zogenoemde
  mutaties, dat wil zeggen registratie van mogelijk gepleegde
  strafbare feiten).

  Voor de samenwerking tussen het openbaar ministerie en de
  politie enerzijds en de BVD anderzijds is, zoals vermeld, artikel
  22 WIV van belang. In het eerste lid is bepaald dat de leden van
  het openbaar ministerie, door tussenkomst van de
  procureur-generaal, mededeling doen aan de BVD van de te hunner
  kennis gekomen gegevens, die zij voor de BVD van belang achten.
  Voor de ambtenaren van de regiopolitie, de grensbewaking en de
  Koninklijke marechaussee geldt een soortgelijke verplichting.
  Gegevens die voor de BVD van belang zijn dienen zij te verstrekken
  aan de korpschef of aan ambtenaren als bedoeld in artikel 18 WIV.
  Deze zenden de gegevens, indien zij dat van belang achten, aan de
  BVD. Artikel 22, derde lid WIV biedt de mogelijkheid van overleg
  tussen de procureur-generaal en het hoofd van de BVD.

  8.5.2 Verbod tot verstrekking van informatie
  (geheimhoudingsplicht)

  Alle betrokkenen bij de uitvoering van de WIV zijn verplicht tot
  geheimhouding, ook nadat de betrokkenheid is geindigd (artikel 23
  lid 1 WIV). Deze verplichting geldt niet tegenover degene aan wie
  de ambtenaar ondergeschikt is (artikel 24 lid 1 WIV). Bij optreden
  als getuige of deskundige in een rechtsgeding kan de
  geheimhoudingsplicht door een schriftelijke ministerile ontheffing
  worden doorbroken (artikel 24 lid 2 WIV).

  8.5.3 Recht op informatie

  De vraag rijst of de burger recht heeft op informatie inzake een
  door de BVD ingesteld onderzoek. Daarbij kan nog onderscheid worden
  gemaakt tussen een zelfstandige verplichting van de overheid om op
  eigen initiatief informatie te verschaffen (notificatie) en een
  verplichting om slechts desgevraagd de informatie te verschaffen.
  Het huidige regeringsstandpunt op dit terrein is als volgt weer te
  geven. Noot Voor een burger mag geheim worden gehouden
  dat er een onderzoek zal worden ingesteld of gaande is. Een
  notificatieverplichting vloeit niet dwingend voort uit de
  jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens.
  Wel moet er in het licht van artikel 13 EVRM een klachtmogelijkheid
  voor de burger zijn. De regering is van oordeel dat het een
  mogelijkheid is om in de WIV te verwijzen naar de Nationale
  ombudsman. Noot Ook zou een bijzondere (al dan niet
  parlementaire) commissie denkbaar zijn. Nadere bestudering van deze
  mogelijkheden wordt aangekondigd. Het gaat te ver uit de voornemens
  van de minister van Binnenlandse Zaken de conclusie trekken dat de
  burger zelf de mogelijkheid krijgt zijn dossiers in te zien.

  8.5.4 Vernietiging van dossiers

  Persoonsgegevens, die, gelet op de doelstelling van registratie,
  hun betekenis hebben verloren, moeten worden verwijderd (artikel 12
  lid 1 Privacyregeling BVD). De BVD heeft met de schoning een grote
  achterstand. Het betreft bovendien een omvangrijk archief. De
  documentatie over personen beslaat alleen al 700 meter. Treffend is
  in dit opzicht de uitspraak van een voormalig hoofd van dienst bij
  de BVD: Wij waren op zoek naar
  een speld in een hooiberg en derhalve verzamelden wij hooibergen.
  Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken