• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 8.4 Bijzondere methoden

  8.4 Bijzondere methoden

  8.4.1 Algemeen

  Artikel 20, eerste lid WIV bepaalt dat de ambtenaren van de BVD
  geen bevoegdheid tot het opsporen van strafbare feiten hebben. De
  ambtenaren als bedoeld in artikel 18 WIV (onder wie de
  RID-rechercheurs) beschikken doorgaans uit hoofde van hun functie
  over opsporingsbevoegdheden. In geval zij werkzaamheden verrichten
  in het kader van de BVD-taak oefenen zij geen bevoegdheden tot het
  opsporen van strafbare feiten uit (artikel 20 lid 2 WIV).

  Opmerkelijk is dat de BVD in enkele gevallen een beroep op het
  KLPD doet voor ondersteuning bij BVD-activiteiten. Medewerkers van
  de KLPD worden dan aangewezen in de zin van artikel 18 WIV. Een
  dergelijk verzoek om bijstand wordt schriftelijk gedaan. Daarbij
  wordt uitdrukkelijk gewezen op de bijzondere geheimhoudingsplicht
  die met die aanwijzing gepaard gaat en wordt benadrukt dat de
  ambtenaren geen opsporingsbevoegdheden mogen uitoefenen. Vanuit de
  BVD wordt opgemerkt dat het beroep op het KLPD met name wordt
  gedaan in geval de eigen middelen zijn uitgeput. Het zou dan
  bijvoorbeeld om het inzetten van afluisterapparatuur gaan.

  De heer Koekkoek:
  Komt het andersom ook voor, dat de politie en met name
  Driebergen, u helpt met technische hulpmiddelen?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer Koekkoek:
  Komt dat veel voor?
  De heer Van Helten:
  Dat komt nog steeds voor.
  De heer Koekkoek:
  Komt het in toenemende mate voor?
  De heer Van Helten:
  Ja, ik heb de indruk dat het wat vaker gebeurt dan vroeger.
  Maar wij doen dat in het kader van het regime van artikel 18 van de
  wet, waarin de politie-ambtenaren werkzaamheden voor de
  BVD
  uitoefenen. Dan gebeurt het dus wel onder ons regime.
  Noot

  In het algemeen kan worden gezegd dat de BVD over dezelfde
  mogelijkheden als de politie beschikt. Zo is er de mogelijkheid om
  door daartoe geschoolde medewerkers personen te observeren. Bij de
  inzet van middelen geldt het beginsel van subsidiariteit: het
  lichtste middel waarmee resultaat kan worden gehaald, wordt
  ingezet. De open bronnen staan voorop en daarna komen de gesloten
  bronnen, informanten/agenten en technische acties.

  8.4.2 Informanten en agenten

  Het runnen van informanten en agenten

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen informanten en (burger-)
  agenten. Een agent is iemand van wie door de BVD wordt gevraagd
  iets te doen wat hij anders niet zou doen. Een agent wordt
  gestuurd. Ten behoeve van de zogenoemde oog- en oorfunctie van de
  BVD worden door de BVD netwerken met informanten ontwikkeld. De RID
  heeft daarbij soms een taak. Vanuit de BVD is opgemerkt dat het
  onderscheid tussen informant en (burger)agent in de praktijk niet
  altijd even duidelijk is.

  Voor de informatievergaring wordt gebruik gemaakt van personen
  die zich ophouden in of nabij het milieu waarvoor de BVD bijzondere
  belangstelling heeft.
  Er is geen regel die voorschrijft dat een agent alleen mag worden
  gerund door twee personen. Een agent kan zowel door een medewerker
  van de BVD als iemand van de RID, als in combinatie worden gerund.
  Dezelfde agent kan niet door beiden afzonderlijk worden gerund. Als
  een agent door een medewerker van de RID wordt gerund, zal iemand
  van de BVD tenminste twee keer per jaar samen met de RID-runner
  contact hebben met de agent. De informatiebewerker van de BVD is
  aanspreekpunt voor de RID-er die een agent runt. Regel is dat er n
  contactman per operationele bron is. Dat is ook voldoende, want in
  de BVD-sfeer zijn agenten minder op eigen belang uit dan de
  burgerinfiltranten in het criminele circuit. Er is verschil van
  opvatting geconstateerd over de wenselijkheid van begeleiding van
  een informant door n of twee personen tussen tenminste n RID en de
  BVD. Over de noodzaak van begeleiding van runners wordt door een
  enkeling enigszins relativerend gedaan. In algemene zin is wel
  sprake van begeleiding van runners middels opleiding en themadagen.
  In geval van twijfel over de werkwijze van de runner van de RID
  (bijvoorbeeld als er twijfel is of hij, in strijd met
  afspraken, mededelingen aan de agent heeft gedaan) benadert de BVD
  de agent zelf. Het bovenstaande geldt voor het runnen van
  informanten en agenten ten behoeve van de BVD-taak.
  Voor informanten in het kader van de BVD-taak biedt artikel 14 WIV
  bescherming. De cordinator van de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten en de hoofden van die diensten dragen in de
  eerste plaats zorg voor de geheimhouding van daarvoor in aanmerking
  komende gegevens en van de bronnen waaruit die gegevens afkomstig
  zijn en in de tweede plaats voor de veiligheid van personen met
  wier medewerking die gegevens worden verzameld.

  Vergoedingen

  Voor vergoedingen en vaste beloningen heeft de BVD een budget
  van beperkte omvang. Alvorens een onderzoeksproject wordt gestart
  wordt een budget vastgesteld. Voor verkregen informatie behoeft
  heel vaak niet betaald te worden. Als het gaat om
  informatieverschaffers met een uitkering of een minimumloon zouden
  deze in geval er betaald zou worden opvallen en hun rol dus niet
  meer natuurgetrouw kunnen spelen. Er zijn ook informanten die
  voltijds voor de BVD werken en derhalve een gewoon salaris
  ontvangen. Van het geld dat bestemd is voor beloningen staat de BVD
  een deel onmiddellijk af aan de fiscus. Betalingen moeten worden
  verantwoord in een operatierapport. De operateur van de BVD of de
  medewerker van de RID betalen zelf de beloningen uit.

  Rapportage

  In het operatierapport legt de runner informatie vast omtrent de
  bron en het verloop van het contact met de bron. De inhoud van de
  mededelingen van de bron wordt opgeslagen in een informatierapport.
  Als sprake is van het runnen door een RID wordt een kopie van de
  originele rapportage bewaard door de RID. Wekelijks gaan de
  originele rapporten per bode naar de BVD. Van die rapporten vindt
  afzonderlijke dossiervorming plaats bij de BVD. Evaluatie bij de
  BVD kan er toe leiden dat een bepaald contact verbroken wordt. De
  informatieopslag bestaat daarnaast uit samengevatte
  informatierapporten van informatie uit tijdschriften, vlugschriften
  en dergelijke.

  Bij de RID bewerkt een documentalist de inhoud van de rapportage
  en slaat deze op in een geautomatiseerd systeem. De informatie
  wordt bij de RID opgeslagen per zaak, dat wil zeggen per contact,
  waaruit de informatie is voortgevloeid. Het is mogelijk de
  informatie via diverse ingangen te bevragen: persoon, locatie,
  kenteken, organisatie.

  Plegen van strafbare feiten

  De landelijke officier van justitie heeft de indruk dat de BVD
  in vergelijking met de CID minder te maken heeft met personen die
  strafbare feiten plegen of gepleegd hebben. De BVD zou doorgaans
  veel meer in de bovenwereld zitten en daarom niet aanlopen tegen de
  problemen waarmee de CID wordt geconfronteerd. Tijdens een
  interpellatie in de Kamer heeft de minister van Binnenlandse Zaken
  zich uitgelaten over het plegen van strafbare feiten: Informanten
  krijgen de uitdrukkelijke opdracht, geen initiatieven te nemen tot
  het plegen van strafbare feiten. Dat is dus veel sterker de andere
  kant op dan dat zij zouden worden uitgelokt. Voor het overige
  dienen zij zich te conformeren aan het binnen de groep geldende
  gedrag. Indien dit het deelnemen aan strafbare feiten met zich zou
  brengen, wordt er gezocht naar een oplossing waarbij de actie kan
  worden voorkomen, dan wel de
  informant zich daarvan kan
  terugtrekken. Lukt dat allemaal niet, dan wordt
  informanten
  wier betrouwbaarheid nog niet vaststaat op voorhand een verbod
  opgelegd om daaraan mee te doen, en wordt met betrekking tot

  informanten, wier betrokkenheid inmiddels is gebleken, zoveel
  mogelijk per geval beoordeeld of deelgenomen kan worden. Een en
  ander geschiedt in overleg met de verantwoordelijke autoriteiten –
  ik bedoel daarmee per geval de hoogst verantwoordelijke justitile
  autoriteit – na zorgvuldige afweging van het belang van het in
  stand houden van de informatiepositie in de betreffende
  anti-democratische groepering, de daarvoor noodzakelijke
  geloofwaardigheid van de
  informant, de aard van de te
  verwachten schade, de mogelijkheden de actie te verhinderen en
  dergelijke. De
  informant ontvangt vervolgens nauwkeurige
  instructies met betrekking tot zijn opstelling.

  Noot

  8.4.3 Technische middelen

  Plaatsen van afluisterapparatuur

  In BVD-jargon wordt hier gesproken van een M-actie
  (microfoonactie). Bij een dergelijke actie zal het soms
  noodzakelijk zijn tegen de wil van de bewoner (of gebruiker van een
  ruimte) binnen te treden. In de ministerile toestemming voor de
  M-actie is volgens de ministers impliciet ook toestemming voor het
  binnentreden vervat (Kamerstuk 23.047, nr. 6, 1992-1993, p. 18).
  Voor een microfoonactie is een last aan het hoofd BVD noodzakelijk,
  afkomstig van de minister-president, de minister van Binnenlandse
  Zaken en de minister van Justitie gezamenlijk. De last geldt voor
  drie maanden en is te verlengen.

  Tappen

  In BVD-terminologie gaat het hier om T-acties en N-acties. De
  T-actie is het afluisteren van telefoonaansluitingen en van fax en
  telex. De last voor een telefoonactie moet worden gegeven door de
  minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister
  van Justitie en de minister van Verkeer en Waterstaat gezamenlijk.
  Gelet op artikel 139c Sr is voor het afluisteren van gesprekken via
  autotelefoons eveneens een ministerile last nodig, tenzij de
  betreffende informatie zonder bijzondere inspanning en met
  toegelaten apparatuur uit de ether kan worden verkregen.

  Bij een N-actie (numerator-actie) worden alleen printgegevens
  bij de PTT opgevraagd. Op die wijze is na te gaan met welke
  telefoonaansluiting contact is geweest vanuit een bepaalde
  aansluiting. Volgens het Handboek administratieve organisatie BVD
  beslist het hoofd van de BVD over een N-actie. De duur van een
  dergelijke actie bedraagt maximaal twee weken.

  Over het registreren van semafoonverkeer is tijdens het
  onderzoek niets naar voren gekomen. Gelet op artikel 139c Sr is
  daarvoor een ministerile last vereist als het gaat om overgedragen
  gegevens, tenzij de betreffende informatie zonder bijzondere
  inspanning en met toegelaten apparatuur uit de ether kan worden
  verkregen.

  Overige methoden

  Er is mede op grond van het Handboek administratieve organisatie
  BVD weinig aanleiding te veronderstellen dat de BVD op dit moment
  tot technisch meer geavanceerde acties dan de politie in staat is.
  Te wijzen valt hier bijvoorbeeld op de mogelijkheid van de BVD om
  een vertrek te sweepen. Daarmee wordt een technisch
  onderzoek bedoeld, waarbij gezocht wordt naar de aanwezigheid van
  verborgen technische apparaten (microfoons e.d.). Voorts valt hier
  nog te wijzen op de geheime signalering. Het gaat hier om
  signalering bij de Koninklijke marechaussee met het doel
  grenspassering van een bepaalde persoon aan de BVD te melden. Zo
  mogelijk dient voorts aan de BVD te worden gemeld: herkomst, doel
  van de reis, gezelschap waarin persoon verkeert, paspoortgegevens,
  signalement, verblijfplaats in Nederland en dergelijke.

  8.4.4 De bevoegheidsregeling tot inzet van methoden

  De regeling van de bevoegdheid als uitzondering op
  strafbaarheid

  In de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ontbreekt
  een uitdrukkelijke regeling van onderzoeksmethoden nodig voor de
  uitvoering van de in artikel 8 WIV omschreven taak. Noot
  Het eerste lid van artikel 16 WIV bepaalt slechts:

  Door een dienst worden slechts persoonsgegevens verzameld,
  geregistreerd en aan derden verstrekt, voor zover dat noodzakelijk
  is voor de uitvoering van zijn in deze wet omschreven taak.
  De
  middelen die ten behoeve van het onderzoek mogen worden aangewend,
  zijn niet opgesomd. De artikelen 139a tot en met 139c Sr betreffen
  strafbaarstelling van het afluisteren van (telefoon)gesprekken en
  van het aftappen van gegevensverkeer met een technisch hulpmiddel.
  De bevoegdheid van de BVD om af te luisteren vloeit voort uit de
  omstandigheid dat voor de BVD in geval van vervolging bij
  afluisteren een beroep op een strafuitsluitingsgrond kan worden
  gedaan. Noot

  De bevoegdheid ter discussie

  Het is de vraag of de regeling van het afluisteren, aftappen en
  opnemen door de BVD de toets van het Europees Verdrag voor de
  Rechten van de Mens kan doorstaan. Het gaat hier met name om het in
  artikel 8 EVRM vastgelegde recht op privacy. Inbreuken daarop
  dienen in accordance with the law te geschieden en dat
  betekent volgens vaste jurisprudentie van het Europese Hof dat de
  regel waarop een inbreuk berust accessible en
  foreseeable moet zijn. Globaal komt het er op neer dat er
  sprake moet zijn van een voldoende nauwkeurig
  geformuleerde regeling, zodat de burger in staat is zijn gedrag
  daarop af te stemmen en zodat de burger in staat is om
  redelijkerwijs te voorzien welke gevolgen uit een bepaalde
  handelwijze voortvloeien. In twee beslissingen van de afdeling
  bestuursrechtspraak van de Raad van State is beslist dat de
  algemene taakomschrijving van artikel 8 WIV onvoldoende specifiek
  is om daarop ingrijpende bevoegdheden te baseren. Noot In artikel 8
  WIV is weliswaar geregeld ten aanzien van welke categorien van
  mensen inlichtingen mogen worden verzameld, maar niet onder welke
  omstandigheden dat mag plaatsvinden en evenmin welke middelen
  daarbij mogen worden gebruikt. De minister van Binnenlandse Zaken
  heeft zich op het standpunt gesteld dat de conclusie van de Raad
  van State te ver gaat. Hij doet daarbij niet alleen een beroep op
  artikel 8 WIV, maar ook op artikel 16 van diezelfde wet en de
  daarop gebaseerde privacyregeling. Bovendien wordt groot gewicht
  toegekend aan de artikelen 139a tot en met 139c Sr. Uit de zware
  regeling voor afgifte van een last kan worden afgeleid dat er
  sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden, willen deze
  middelen worden ingezet. Het doel waarvoor de middelen kunnen
  ingezet is voorzienbaar, onder meer omdat de doelgroepen van de BVD
  zijn omschreven in het openbare jaarverslag. Noot

  Ondanks dat de minister een duidelijk ander standpunt dan de
  afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inneemt, is hij
  bereid de geheime observatie (naar aan te nemen valt wordt hier ook
  gedoeld op afluisteren, aftappen en opnemen van
  (telefoon)gesprekken) nader te regelen. Er wordt daarom gezocht
  naar formuleringen voor de WIV, waarin:

  • de middelen die worden ingezet – in globale termen – nader
   worden omschreven;
  • bepaald wordt dat de inzet van nieuwe middelen en de
   invulling van bepaalde operationele middelen vooraf met de
   Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt
   besproken;
  • een regeling getroffen wordt voor het thans bij de BVD
   bestaande interne toetsingskader met betrekking tot de
   subsidiariteit en proportionaliteit van de inzet van middelen in
   een concreet geval;
  • de omstandigheden waaronder deze middelen ingezet kunnen
   worden, nog meer verduidelijkt worden. Overwogen wordt het
   jaarverslag van de
   BVD, waarin de BVD nu al zonder
   wettelijke verplichting zicht biedt op haar aandachtsvelden,
   daartoe wettelijk te regelen.
   Noot

   8.4.5 BVD-methoden in strafrechtelijk onderzoek

   De politie verzocht de BVD wel eens technische middelen die de
   BVD ten dienste staan in te zetten, waarbij er kennelijk van uit
   werd gegaan dat de BVD over meer of andere bevoegdheden beschikte.
   Er zou wel eens verzocht zijn om een microfoon of camera te
   plaatsen.

  De landelijke officier van justitie stelt zich op het standpunt dat
  in het kader van strafrechtelijk onderzoek geen gebruik kan worden
  gemaakt van de BVD-methoden. Ze maakt dit ook duidelijk aan de
  officieren van justitie. In geval van capaciteitsgebrek sluit ze
  echter niet uit dat een observatieteam van de BVD werkzaamheden
  verricht ten behoeve van de politie. Naar haar oordeel moet er dan
  een politieman als opstapper mee. Hij relateert dan hetgeen is
  waargenomen. De praktijk leert dat de BVD inderdaad soms facilitair
  optrad ten behoeve van de politie.

  De heer Vos:
  Doet de politie wel eens een beroep op de expertise, de
  bijzondere vaardigheden, de technische instrumenten die bij de
  dienst beschikbaar zijn?
  De heer Van Helten:
  Dat gebeurt wel eens.
  De heer Vos:
  In welke gevallen gebeurt het?
  De heer Van Helten:
  Van geval tot geval wordt bekeken wat er kan gebeuren. Een
  en ander wordt zeer precies vastgelegd.
  De heer Rabbae:
  Heeft u ooit een gaatje geboord of een camera geplaatst voor
  de politie?
  De heer Van Helten:
  Wij hebben wel eens technische activiteiten voor politie en
  justitie verricht.
  De heer Rabbae:
  Dat doet u nog steeds.
  De heer Van Helten:
  In zeer beperkte mate. Het is uiterst zelden
  noodzakelijk.
  Noot
  De heer Rabbae:
  Is het voorgekomen, in het kader van de samenwerking tussen
  de
  BVD en de politie, dat het aanbrengen van een technisch
  middel aan de orde was en dat u daarvan zei dat het niet aan de

  BVD was om daarmee te werken, maar aan de politie, conform de
  reglementaire weg.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Dat heeft zich niet voorgedaan, maar ik vind wel dat het aan
  de politie is om haar eigen technische middelen in te
  zetten.
  De voorzitter:
  Is er nu nog sprake van praktische samenwerking tussen
  de
  BVD en de politie in het kader van uitwisselbare taken
  bij opsporingsonderzoeken, bijvoorbeeld
  observatie?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Op dit moment niet.
  De voorzitter:
  Maar het kan voorkomen.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Dat kan voorkomen. Noot
  In het verleden heeft de BVD wel eens een inkijkoperatie voor
  justitie uitgevoerd om technische apparaten te plaatsen. Ook in een
  dergelijk geval is een schriftelijk verzoek vereist en treedt de
  BVD op onder verantwoording van justitie. De resultaten van het
  onderzoek uitgevoerd door medewerkers van de BVD waren dan bestemd
  voor het justitieel onderzoek. Het staat de politie echter vrij om
  de informatie over te dragen aan de BVD op grond van artikel 22
  WIV.
  De heer De Graaf:
  Maar hier ging het om technische ondersteuning…
  De heer Van Helten:
  Als justitie ons vraagt om het een en ander te plaatsen, dan
  kunnen wij ja zeggen. In 1991 werd het min of meer vanzelfsprekend
  geacht dat de dienst volmondig ja zou zeggen. In 1992 heb ik
  duidelijk geregeld dat justitie van ons technische bijstand kan
  krijgen, maar dat datgene wat verder gebeurt haar
  verantwoordelijkheid betreft. Want dat is opsporing en daar bemoei
  ik mij niet mee. Zeker gezien de achtergrond van deze enqute zou ik
  tegenwoordig willen zien op welke gronden men iets wilde van de
  dienst.
  De heer De Graaf:
  Maar de vraag was: wat hebt u in die voorbeelden gedaan?
  Hebt u op verzoek van justitie en politie camera’s geplaatst in
  loodsen?
  De heer Van Helten:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Wat was uw bevoegdheid daartoe? Als de politie mij zou
  vragen om in een afgesloten ruimte een camera te plaatsen, dan zou
  ik daartoe niet bevoegd zijn. Ik ben geen opsporingsambtenaar. Uw
  mensen zijn dat ook niet.
  De heer Van Helten:
  Je kunt een dergelijke handeling zowel laten verrichten door
  een dienst waarmee je samenwerkt als door een bedrijf. Je moet
  echter wel weten dat het terecht gebeurt. Dat verhaal kan ik nu
  houden. Vijf jaar geleden zou ik het niet zo hebben kunnen houden,
  omdat ik dat inzicht niet had. Ik denk dat wij nu zeer nadrukkelijk
  zouden vragen naar de bevoegdheid. Wij maken nu duidelijk tot op
  welk niveau wij een handje toesteken.
  Noot

  Dergelijke verzoeken tot uitvoering van technische acties door de
  BVD zouden de laatste jaren niet meer voorkomen, omdat de
  technische voorsprong van de BVD zou zijn geslonken.

  De heer Van Helten:
  Justitie en politie vergewissen zich veel strikter dan in
  het verleden van tevoren van de mogelijkheden. Bovendien zijn de
  technische mogelijkheden van de politie inmiddels zodanig, dat zij
  in de meeste gevallen geen beroep op ons meer hoeft te
  doen.
  De heer Rabbae:
  Het is niet zo dat het komt omdat de politie technisch
  gesproken wat verder is?
  De heer Van Helten:
  Het is mijn indruk dat de politie technisch gesproken verder
  is.
  De heer Rabbae:
  Verder dan u?
  De heer Van Helten:
  Nee, onze technische activiteiten zijn toch iets anders dan
  die van de politie. Het lijkt op elkaar, maar het is niet
  hetzelfde.
  De voorzitter:
  Wanneer hebt u voor het laatst dit soort hand- en
  spandiensten voor de politie verricht?
  De heer Van Helten:
  In zeer vergaande zin is dat voor het laatst eind 1991,
  begin 1992 gebeurd.
  De voorzitter:
  Het plaatsen van camera’s?
  De heer Van Helten:
  Technische hulpmiddelen.
  De voorzitter:
  Ook afluisterapparatuur?
  De heer Van Helten:
  Wij hebben een keer een afluisteroperatie van de politie
  voorbereid. Uiteindelijk is dat echter niet geffectueerd.

  Noot

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken