• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 8.3 De BVD en criminaliteitsbestrijding

  8.3 De BVD en criminaliteitsbestrijding

  8.3.1 Het gebruik van BVD-informatie in een
  strafproces

  Het gebruik van BVD-informatie ten behoeve van strafvordering
  doet zich in de praktijk voor, bijvoorbeeld na de aanhouding van
  actievoerders bij de ontruiming van het Wolters-Noordhoff-complex
  te Groningen op 27 mei 1990. De BVD zou met name informatie hebben
  verschaft ten behoeve van de identificatie van de aangehouden
  personen.

  De voorzitter :
  Als hoofd van de BVD heeft u bij het toepassen van
  opsporingsmethoden ook samengewerkt met de politie?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Er zijn diverse manieren waarop de BVD zich verhoudt
  tot de politie. Dus uw vraag is wat ruim.
  De voorzitter:
  In het kader van opsporingsonderzoek, in het kader van
  justitieel onderzoek.
  De heer Docters van Leeuwen:
  Wij hebben twee dingen gedaan en voor zover ik weet doet
  de
  BVD die nog. In ieder geval deed de BVD dat nog
  tot 1 januari 1995. Als wij informatie hadden die relevant was voor
  de politie, met name in haar strafrechtelijke taak, hebben wij die
  informatie vaak overgedragen aan de politie. Meestal deden wij dat
  op twee manieren. Ofwel doordat wij een liaison vormden met het
  betrokken opsporingsteam. Dat wil zeggen dat wij niet in verbanden
  waarbij er executief opgespoord werd, gingen zitten, maar dat wij
  deelnamen aan het beleidsoverleg aan de top van zo’n team. Dat was
  de ene methode. De andere methode was die van het ambtsbericht van
  het hoofd van de
  BVD aan de hoofdofficier.
  De voorzitter:
  Hoeveel van die ambtsberichten gingen er in die tijd
  ongeveer uit?
  De heer Docters van Leeuwen:
  Ik heb dat vanochtend nagevraagd. Dat blijken er een stuk of
  90 geweest te zijn, waarvan tweederde aan de justitile
  autoriteiten.
  Noot

  Ook krijgt de Centrale inlichtingen- en analysedienst van de
  Economische controledienst informatie van de BVD. In 1992 hebben de
  toenmalige ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken zich in
  een brief aan de Kamer op het standpunt gesteld dat informatie en
  materiaal verzameld door de BVD in het kader van zijn
  taakuitoefening:

  a. aanleiding kunnen vormen tot het instellen van een
  strafrechtelijk onderzoek door de daartoe bevoegde
  opsporingsinstanties;
  b feiten en omstandigheden in de zin van artikel 27 Sv en dus een
  rechtmatige verdenking op kunnen leveren en
  c wettig bewijs kunnen vormen in de zin van het Wetboek van
  Strafvordering.
  Noot Het staat de rechter vrij om
  van de BVD afkomstige informatie al dan niet voor het bewijs te
  gebruiken. De enkele omstandigheid dat de informatie afkomstig is
  van de BVD maakt nog niet dat die informatie onrechtmatig is
  verkregen.

  Als regel zal hier een ambtsbericht van het hoofd van de BVD aan
  de officier van justitie uitgaan. In spoedeisende situaties wordt
  het niet uitgesloten geacht dat de informatie eerst mondeling wordt
  verstrekt en dat er achteraf alsnog een (schriftelijk) ambtsbericht
  komt. Zo is het in beginsel mogelijk dat de BVD door middel van een
  ambtsbericht informatie uit een BVD-telefoontap verstrekt aan de
  politie.

  De voorzitter:
  Maar welke wettelijke basis is er om op deze manier te
  werken?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Voor de BVD is de wettelijke basis te vinden in de
  Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
  De voorzitter:
  Op grond van die wet kan men inlichtingen verzamelen, maar
  die dienst kan op grond daarvan toch geen inlichtingen verzamelen
  voor een strafproces? De ambtenaren van de
  BVD zijn namelijk
  geen opsporingsambtenaren.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Nee, zij verzamelen inlichtingen op grond van hun
  bevoegdheid en als zij mij iets vertellen dat mogelijk van belang
  kan zijn, kunnen wij dat ook gebruiken in een strafproces.
  De voorzitter:
  Maar het is toch niet genoeg dat u dat zegt. Voor zoiets
  moet toch een wettelijke basis zijn. Is die er in voldoende
  mate?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ik meen dat uiteindelijk de rechter zal toetsen en dat hij
  zal zeggen of hij er genoegen mee neemt. Maar als een
  informant
  iets zegt en wij brengen die informatie in een strafproces, dan
  toetst de rechter toch ook.
  De voorzitter:
  Dan wordt een proces-verbaal gemaakt door
  opsporingsambtenaren.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Maar hiervan wordt ook proces-verbaal opgemaakt.
  De voorzitter:
  Door wie dan?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Door de afdeling DBRZ. Noot Ik krijg het
  ambtsbericht en geef dat in handen van die afdeling en daar maakt
  men er een proces-verbaal van.
  De voorzitter:
  Dus dan is de BVD eigenlijk een grote
  informant.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Maar wel een superinformant. Noot Het is de
  vraag of de artikelen 11 en 12 WIV voldoende basis bieden voor de
  verstrekking van informatie door

  de BVD aan opsporingsinstanties.

  De voorzitter:
  De vraag is of het niet dienstig is dat beter te regelen,
  vooral waar het gaat om de verantwoordelijkheid die een officier
  van justitie op zich neemt als hij of zij van die informatie verder
  gebruik maakt voor opsporingsdoeleinden.
  De heer Docters van Leeuwen:
  Dat lijkt mij op zichzelf niet nodig, in ieder geval niet om
  deze specifieke reden. Iets anders is dat ook de
  BVD deel
  uitmaakt van de rechtsstaat en zich dus ook moet houden aan de
  jurisprudentie van de Europese Commissie voor de rechten van de
  mensen en van het hof. Het hof stelt nu, dat is ook laatst naar
  voren gekomen in een uitspraak van de Raad van State die overigens
  ging over openbaarheid, dat ook de
  BVD duidelijk moet
  voldoen aan het kenbaarheidsvereiste en het
  voorzienbaarheidsvereiste. Dat slaat ook terug op deze situatie. De
  burger moet weten wanneer de
  BVD zich met iets bemoeit en
  wat er dan kan gebeuren. In dat kader lijkt het mij dat wij zeer
  goed moeten kijken of die procedure niet toch een wettelijke
  grondslag moet krijgen.
  Noot

  8.3.2 Samenwerking tussen BVD en politie

  Binnen elk korps van de regiopolitie fungeert een regionale
  inlichtingendienst (RID). Vr de reorganisatie van de politie werd
  gesproken van plaatselijke inlichtingen dienst (PID; ook aangeduid
  als politieke
  inlichtingendienst). De RID heeft enerzijds een taak ten behoeve
  van de openbare orde onder verantwoordelijkheid van de burgemeester
  en anderzijds een taak ten behoeve van de BVD onder
  verantwoordelijkheid van de korpschef en het hoofd van de BVD. De
  regionale korpschef fungeert als schakel tussen RID en BVD.

  De samenwerking tussen BVD en de politie is onderwerp van
  verschillende commissies geweest. In dit verband valt te wijzen op
  het rapport van de werkgroep Relatie politie BVD.
  Noot Deze werkgroep heeft in 1991 enkele aanbevelingen
  gedaan ten behoeve van de rol van de BVD in de nieuwe
  politie-organisatie. Tussen de korpschef en de BVD dient bilateraal
  overleg plaats te vinden. Ook wordt gepleit voor overleg tussen het
  hoofd van de BVD (of de directeur Democratische rechtsorde) en de
  Raad van hoofdcommissarissen. De werkgroep geeft in overweging om
  te komen tot een platform voor overleg tussen BVD en RID teneinde
  op functionele wijze ervaringen uit te wisselen. In het rapport van
  de werkgroep wordt voorts aanbevolen om de werkzaamheden van de RID
  en de Criminele inlichtingendienst (CID) binnen de regio op elkaar
  af te stemmen. Observatiemiddelen moeten voor de RID beschikbaar
  komen en van analysemogelijkheden moet gebruik kunnen worden
  gemaakt. Opleidingen van personen werkzaam binnen RID en BVD dienen
  op elkaar te worden afgestemd. Het hoofd van de BVD zou
  verantwoordelijk moeten zijn voor de werkzaamheden van de RID in
  het kader van een BVD-taak.

  De informatie van de RID is niet toegankelijk voor de CID. De
  medewerkers van de RID voelen zich vrij om informatie die in het
  kader van de openbare orde-taak is vergaard zonder meer door te
  geven aan de CID. In Amsterdam heeft men ten behoeve daarvan een
  CID-tipformulier ontwikkeld. Daarin wordt ook de bron van de
  informatie aan de CID kenbaar gemaakt. Het is niet uitgesloten dat
  de bron wordt overgenomen door de CID. Informatie uit het
  BVD-traject wordt uitsluitend gexploiteerd via ambtsberichten dan
  wel met toestemming van de BVD. Als een BVD-agent Noot
  vrijwel uitsluitend criminele informatie zou produceren, zal de BVD
  voorkeur hebben die bron over te dragen aan de CID.

  Het project Hermandad betreft de samenwerking tussen de BVD
  enerzijds en de politie en bijzondere opsporingsdiensten
  anderzijds. Noot Inmiddels zijn met de korpsen afspraken
  gemaakt dat de BVD bepaalt ten behoeve waarvan mensen van de RID
  die voor de BVD werken, kunnen worden ingezet. Zij kunnen
  werkzaamheden verrichten ten behoeve van een projectteam en vallen
  dan onder de leiding van de teamleider van de BVD.

  In het kader van het project Hermandad is aandacht voor de
  overdracht van informatie van de politie (met name van de CID) aan
  de BVD. Artikel 22 van de Wet op de inlichtingen en
  veiligheidsdiensten biedt hiervoor, zoals vermeld, de basis. Om
  voor de BVD onduidelijke redenen betracht de CID grote
  terughoudendheid bij de overdracht van informatie aan de BVD. Het
  principe voor wat, hoort wat zou hierbij opgaan. De politie stoort
  zich aan de eenzijdigheid van de relatie met de BVD. De BVD geeft
  zelf namelijk spontaan nooit informatie aan de CID. In gevallen
  waarin informatie aan de BVD is gegeven, wordt van de kant van de
  BVD daaromtrent nooit meer enig bericht vernomen.

  De BVD streeft ernaar uiterlijk 1 april 1997 met de RID-en een
  goede werkverhouding te hebben, die zich ook in de praktijk
  bewijst. Deze werkverhouding zal te zijner tijd onderwerp zijn van
  een evaluatie.

  8.3.3 Samenwerking BVD – politie/justitie in concrete
  strafrechtelijke onderzoeken

  De BVD neemt niet deel aan strafrechtelijke onderzoeken. Wel
  treden BVD-medewerkers soms op als liaison naar de politieteams.
  Dit is bijvoorbeeld het geval in het COPA-team.

  De heer Rabbae:
  Ik kom nu bij de samenwerking met de politie in de
  criminaliteitsbestrijding. U werkt samen met een aantal

  kernteams inzake de zware criminaliteit?
  De heer Van Helten:
  Wij werken samen met de politie. Wij hebben niet een
  concrete samenwerkingsvorm met de
  kernteams van de politie.
  Wij hebben wel contacten met de politie en dat geldt voor de
  politie in totaliteit.
  De heer Rabbae:
  Wilt u zeggen dat u geen liaisons hebt? Dat u geen mensen
  geparkeerd hebt bij
  kernteams?
  De heer Van Helten:
  Nee, niet bij alle kernteams. In sommige gevallen
  zullen wij een liaison hebben omdat de overlapping van de
  raakvlakken zodanig is, dat het nuttig is. Maar dat is meer om
  ervoor te zorgen dat wij een analysebijdrage kunnen geven aan het
  totaal dan dat wij ons mede bezighouden met het bestrijden van
  criminaliteit.
  Noot

  De liaisons hebben tot taak na te gaan welke informatie van de BVD
  mogelijk relevant is voor strafrechtelijk onderzoek. Indien de BVD
  over bruikbare informatie beschikt, wordt deze uitsluitend via een
  ambtsbericht van het hoofd van de BVD aan een team ter beschikking
  gesteld. Met het ter beschikking stellen van gegevens uit onderzoek
  van de BVD ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek is de BVD zeer
  voorzichtig. Ook is het mogelijk dat het team beschikt over voor de
  BVD relevante informatie die aan de BVD wordt overgedragen.
  Mogelijke raakvlakken tussen BVD- en justitieel onderzoek worden
  niet structureel genventariseerd. Van aanmelding van de onderzoeken
  over en weer is geen sprake. De CRI beschikt overigens wel over een
  overzicht van alle lopende en afgeronde strafrechtelijke
  onderzoeken. Daar kan de BVD vrijelijk – zonder tussenkomst van de
  landelijke officier van justitie – over beschikken.

  8.3.4 De landelijke officier van justitie

  Bij het landelijk bureau OM is een drietal landelijke officieren
  van justitie werkzaam. En daarvan heeft terreur, spionage en de BVD
  in de portefeuille. Sinds kort is mensensmokkel hieraan toegevoegd.
  Deze landelijk officier speelt een rol bij de
  informatieverschaffing van de BVD aan het OM in het kader van
  artikel 12 WIV. Zo kreeg de commissie een ambtsbericht onder
  ogen, waarin aan een officier van justitie werd meegedeeld dat bij
  een huiszoeking niet alle aanwezige verdovende middelen waren
  gevonden en in beslag genomen. Dit ambtsbericht werd opgesteld twee
  dagen nadat de informatie reeds mondeling aan de officier van
  justitie was doorgegeven. In het ambtsbericht werd aangegeven dat
  de informatie afkomstig was uit een kwetsbare bron. Ook werd aan de
  onderzoekers inzage verschaft in de onderliggende stukken. Daaruit
  bleek dat een agent van de
  BVD bij toeval informatie over
  deze zaak ter ore was gekomen en dat hij hierover op eigen
  initiatief telefonisch contact met de
  BVD had
  opgenomen.

  Bij dergelijke ambtsberichten zou het als regel gaan om
  bijvangst: nevenproducten van de BVD. Het komt vaker voor dat in
  ernstige, spoedeisende gevallen een telefonische melding aan de
  officier van justitie in het arrondissement voorafgaat aan het
  ambtsbericht. Alvorens een ambtsbericht uitgaat, vindt overleg
  plaats met de landelijke officier van justitie. Hierbij wordt wel
  extra informatie gegeven die niet is bestemd voor de officier van
  justitie in het arrondissement, bijvoorbeeld informatie afkomstig
  van een zusterdienst van de BVD. Het overleg wordt door de
  landelijke officier van justitie gebruikt om de hardheid van de
  aangeboden informatie na te gaan. Het komt voor dat in dat kader
  ook inzage in onderliggende stukken plaatsvindt. Het overleg vindt
  plaats met de voor de operatie verantwoordelijke teamleider.
  Daarbij kan ook de inzet van de inlichtingenmiddelen aan de orde
  zijn. In de periode van half november 1994 tot begin april 1995
  zijn er vier vijf ambtsberichten uitgegaan.

  De voorzitter:
  Door de politiek is altijd gezegd: er moet een sterke
  scheiding zijn tussen wat de
  BVD doet en wat justitie doet.
  Nu wordt materiaal van de
  BVD door justitie gebruikt. In de
  Tweede Kamer is altijd gezegd: de

  BVD is geen opsporingsinstantie. Maar helpt de BVD toch
  niet gewoon de opsporing?

  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Nee, zij helpen niet, maar zij doen iets. Vervolgens help ik
  of het OM de politie.
  De voorzitter:
  Zoiets moet juridisch toch beter geregeld worden. Nu is er
  sprake van een truc en lijkt het erop dat u de informatie heeft
  ingezameld.
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ik vind dit helemaal geen truc. De gang van zaken is heel
  zuiver en die houden wij ook heel zuiver. Zodra er sprake is van
  strafbare feiten bij de opsporing, zeg ik: ho, ho, niet de

  BVD

  doet dit. Ik zorg er dan wel voor, dat er een gerechtelijk
  vooronderzoek komt en dat de politie eraan begint. Zodra er sprake
  is van criminaliteit gaat
  BVD niet met het werk verder. Dan
  wordt gezegd: ho, stop, kom met mij praten. Vervolgens gaat het
  andere traject beginnen. Het een is heel zuiver gescheiden van het
  ander.
  Noot De informatie van de BVD wordt opgenomen
  in een door de landelijke officier van justitie opgesteld
  proces-verbaal. Dat proces-verbaal begint dan als volgt: Op … is
  door de BVD een ambtsbericht opgesteld dat is gezonden aan de
  landelijke officier van justitie. De integrale tekst van het
  ambtsbericht wordt opgenomen en zo mogelijk nog aangevuld met eigen
  informatie.

  De voorzitter:
  En als de BVD informatie krijgt doordat zij direct
  afluistert. Dat mag de
  BVD doen, maar justitie niet. Is het
  bewijs dan toch rechtmatig verkregen?
  Mevrouw Van der Molen-Maesen:
  Ja, als de BVD dat direct afluisteren maar
  doet in zaken waarin hij bevoegd is af te luisteren op grond van de
  Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dat is mijn visie.
  Dus het moet gaan om informatievergaring in zaken waarbij de
  democratische rechtsorde of de staatsveiligheid in het geding is.
  De
  BVD moet niet afluisteren als men daar de georganiseerde
  criminaliteit of iets dergelijks wil bekijken. Als de ambtenaren
  van de
  BVD echter op grond van hun bevoegdheid direct
  afluisteren mag ik, omdat zij de informatie rechtmatig hebben
  verkregen, die in strafzaken gebruiken. Dat vind ik.

  Noot

  De BVD bepaalt welke informatie aan de landelijke officier van
  justitie wordt verstrekt; deze heeft niet de mogelijkheid gerichte
  verzoeken om informatie te doen. Wel kan de BVD als expert op
  bepaalde terreinen
  optreden. Onlangs is dat gebeurd ten behoeve van het kernteam dat
  zich bezighoudt met de criminaliteit door Oosteuropeanen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken