• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – I.1. De achtergrond van dit rapport

  I. ALGEMENE INLEIDING

  I.1. De achtergrond van dit rapport

  In het begin van de jaren tachtig begon zowel in de politieke
  kringen als in kringen van politie en justitie de gedachte post te
  vatten dat ook in Nederland de georganiseerde criminaliteit een
  onrustbarend verschijnsel aan het worden was. De regering nam deze
  gedachte over in haar beleidsplan Samenleving en
  criminaliteit
  (1985). In dit plan werd – met het oog op de
  bestrijding van dat probleem – onder meer gepleit voor versterking
  van de bovenlokale, regionale recherchesamenwerking. Gaandeweg
  gingen er bij politie en justitie echter stemmen op dat het nodig
  was om ook interregionaal werkende rechercheteams op te richten. De
  noodzaak hiervan werd het scherpst gevoeld in Amsterdam. En dus was
  het niet zo verwonderlijk dat in november 1987 – naar aanleiding
  van een analyse van de situatie in de stad en haar omgeving – werd
  beslist om het Interregionale Recherche Team Noord-Holland/Utrecht
  (IRT) op te richten. De opheffing van dit team in 1993 leidde tot
  de instelling van de Bijzondere Onderzoekscommissie IRT. In het
  rapport van deze commissie wordt het probleem van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland begrijpelijk niet aan een nader
  onderzoek onderworpen. Tijdens de politieke discussie die volgde op
  de publikatie van dit rapport in maart 1994, werd door alle
  politieke partijen wel bij herhaling gewezen op het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit maar ging de meeste aandacht ook nog
  uit naar de opsporingsmethoden die door politie en justitie in de
  sfeer van deze criminaliteit worden gebruikt. Tegen de achtergrond
  hiervan is het niet vreemd dat in het rumoerige Kamerdebat over de
  opheffing van het IRT op 7 april 1994 door de meerderheid een motie
  werd aangenomen waarin wordt gevraagd om een parlementair onderzoek
  naar de bedoelde opsporingsmethoden, het kader waarbinnen hun
  toepassing wordt gecontroleerd en getoetst, en de daadwerkelijke
  hantering van deze methoden. Ter uitvoering van deze motie stelde
  de vaste commissie voor Justitie op 1 juni 1994 een werkgroep onder
  leiding van M. van Traa in om een vooronderzoek te verrichten naar
  de toedracht van de zoven genoemde kwesties – de Werkgroep
  vooronderzoek opsporingsmethoden.

  In het rapport van deze werkgroep Opsporing gezocht dat
  op 21 oktober 1994 publiek werd gemaakt, wordt het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland uitdrukkelijk aan de orde
  gesteld. De reden hiervan wordt op diverse plaatsen in dit rapport
  aangegeven. Zij komt erop neer dat een beeld van de georganiseerde
  criminaliteit noodzakelijk is om tot een beoordeling van het
  gebruik van opsporingsmethoden te kunnen komen (p.14). Op een
  andere plaats (p.62) wordt hieraan toegevoegd dat het ook met het
  oog op de wenselijkheid van uitbreiding van bevoegdheden van
  politie en justitie nodig is hiervan een beeld te hebben. Daarbij
  wordt beide keren aangetekend dat een bevredigend beeld op dit
  moment niet voorhanden is. De werkgroep wijt dit enerzijds aan de
  grote verschillen van inzicht die er leven omtrent wat nu eigenlijk
  georganiseerde criminaliteit is, en anderzijds aan de problemen die
  kleven aan de analyses die tot nu toe van deze criminaliteit zijn
  vervaardigd. De conclusie die zij hieraan verbindt is dat in het
  kader van een eventueel parlementair onderzoek naar de
  opsporingsmethoden een beter kwalitatief beeld van de aard, de
  ernst en de omvang van de georganiseerde criminaliteit moet worden
  vervaardigd. Wel zou het, zo stelt de werkgroep, een illusie zijn
  te denken dat in dit kader een uitputtend beeld van de omvang, aard
  en ernst van de zware, georganiseerde criminaliteit tot stand kan
  worden gebracht.

  De vraagpunten die de werkgroep in dit verband concreet
  formuleerde, zijn de volgende: A. Welke categorien misdrijven
  vallen onder de noemer zware, georganiseerde criminaliteit? Welke
  andere elementen dienen onderdeel uit te maken van een omschrijving
  van zware, georganiseerde criminaliteit? B. Wat is de aard van
  zware, georganiseerde criminaliteit in Nederland?

  C. Waar bestaat het gevaar van verweving van de onderwereld met
  de bovenwereld? D. Is uit een beschrijving van de aard van de
  zware, georganiseerde criminaliteit een beeld te herleiden van de
  omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit?

  E. In hoeverre vormt de zware, georganiseerde criminaliteit een
  bedreiging voor de democratische rechtsstaat? Gedurende de
  discussie die op 16 november 1994 in de Kamer plaatsvond over het
  rapport van de werkgroep-Van Traa en in het bijzonder over haar
  conclusie dat het noodzakelijk was een parlementaire
  enqutecommissie in te stellen, werd van de kant van sommige
  regeringspartijen beaamd dat een onderzoek naar de aard, ernst en
  omvang van de georganiseerde criminaliteit nodig was. Alleen de VVD
  verklaarde uitdrukkelijk dat zij geen behoefte had aan een
  parlementaire enqute en dus ook niet aan een onderzoek naar de
  aard, ernst en omvang van de georganiseerde criminaliteit: laten
  wij ons geen illusie maken, wij krijgen nooit helemaal boven water
  wat er aan zware en georganiseerde criminaliteit is. Niettemin werd
  het voorstel van de leden van de werkgroep om een enqute in te
  stellen aanvaard. Als het primaire doel van dit onderzoek werd
  genoemd: het verkrijgen van informatie met het oog op het normeren
  van de methoden die door politie, bijzondere opsporingsdiensten en
  justitie kunnen worden gehanteerd.Een deel van het onderzoek zou
  antwoord moeten geven op de vraag naar de aard, ernst en omvang van
  de zware, georganiseerde criminaliteit.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken