• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – I.2. De opzet van het onderzoek

  I.2. De opzet van het onderzoek

  Reeds in januari 1995 besliste de Enqutecommissie – mede in het
  licht van het parlementaire debat – om een externe onderzoeksgroep
  de aard, omvang en ernst van de zware, georganiseerde criminaliteit
  in kaart te laten brengen. Meer bepaald werd aan de auteurs van dit
  rapport – prof. dr. C. Fijnaut (onderzoeksleider), prof. dr. F.
  Bovenkerk, prof. dr. G. Bruinsma en prof. dr. H. van de Bunt –
  gevraagd onderzoek te doen naar drie zaken:

  • inventarisatie van de problematiek inzake de definiring van het
   begrip zware, georganiseerde criminaliteit;
  • mogelijkheden en beperkingen van wetenschappelijke
   onderzoeksmethoden naar zware, georganiseerde criminaliteit;

  In samenspraak met de Enqutecommissie werd – ook gelet op de
  beschikbare tijd en mankracht – in de loop – feitelijke aard en
  omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit.
  van februari beslist om over de twee eerstgenoemde onderwerpen geen
  aparte deelstudies te vervaardigen, maar om deze kwesties, tezamen
  met de verantwoording van het eigen onderzoek naar de feitelijke
  aard en omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit, te
  behandelen in het eindrapport van de onderzoeksgroep, dit rapport
  dus. Het zwaartepunt van het onderzoek dat in de periode
  februari-augustus 1995 is verricht, heeft dus gelegen in de analyse
  van het laatstgenoemde onderwerp: de feitelijke aard en omvang van
  de georganiseerde criminaliteit. Hierbij kan onmiddellijk worden
  aangetekend dat dit onderzoek in het algemeen als een
  descriptief onderzoek moet worden bestempeld. Het heeft dus
  geen verklarend en ook geen toetsend karakter. Dit neemt niet weg
  dat in sommige deelrapporten – het ene meer, het andere minder –
  wel wordt ingegaan op de context waarbinnen bepaalde ontwikkelingen
  in de georganiseerde criminaliteit moeten worden gesitueerd.

  Het onderzoek is gegrondvest op een definitie van georganiseerde
  criminaliteit die niet alleen aansluit op de hiervoor aangehaalde
  vraagpunten van de werkgroep-Van Traa maar die ook spoort met de
  internationale onderzoeksliteratuur. Deze definitie – die wordt
  verantwoord in hoofdstuk II – luidt dat er sprake is van
  georganiseerde criminaliteit wanneer groepen van personen uit
  winstbejag op een systematische manier misdaden plegen die ernstige
  gevolgen voor de samenleving hebben, en zij in staat zijn deze
  misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen tegen
  gericht optreden van de overheid, in het bijzonder door de
  bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen door
  middel van corruptie uit te schakelen. De vragen welke in het licht
  van deze definitie zijn geformuleerd om een antwoord te geven op de
  vraag van de Enqutecommissie naar aard, omvang en ernst van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland, zijn de volgende:

  • Wat voor groepen maken zich in dit land schuldig aan
   georganiseerde criminaliteit?
  • Welke vormen van georganiseerde criminaliteit worden door deze
   groepen bedreven?
  • Op wat voor manieren worden deze vormen van criminaliteit
   gepleegd?

  Bij de verdere opzet van het onderzoek is nadrukkelijk overwogen
  dat georganiseerde criminaliteit van oudsher – Hoe worden de
  inkomsten uit het plegen van georganiseerde criminaliteit besteed?
  wordt geassocieerd met de levering van illegale goederen en
  diensten op bijbehorende zwarte markten (prostitutie, gokken,
  drugs). Even belangrijk zijn echter die vormen van georganiseerde
  criminaliteit waarbij illegale activiteiten worden ontplooid om in
  legale bedrijfstakken geld te verdienen (racketeering). En
  tenslotte mag men niet uit het oog verliezen dat groepen van
  personen die zich schuldig maken aan bovengenoemde vormen van
  criminaliteit, ook betrokken kunnen zijn bij nog andere vormen van
  criminaliteit, bijvoorbeeld Europese Unie-fraude en kidnapping. Dat
  er op wereldvlak nog andere vormen van ernstige georganiseerde
  criminaliteit bestaan, bijvoorbeeld in de financile sfeer, wordt
  met vorenstaande omschrijving niet ontkend, maar zij gaan het kader
  van dit onderzoek ver te boven.
  Uitgaande van deze nadere omschrijving van het probleem lagen de
  invalshoeken van het te verrichten onderzoek voor de hand.
  Enerzijds zou moeten worden nagegaan welke criminele groepen wat
  voor vormen van georganiseerde criminaliteit plegen, en anderzijds
  of er (en zo ja: welke) ook legale bedrijfstakken zijn waarin
  sporen van georganiseerde criminaliteit vallen te ontdekken.
  Immers, juist de grote vrees dat, zoals de werkgroep-Van Traa
  stelde, de onderwereld verweven raakt met de bovenwereld, maakt dat
  het aangewezen is om zowel vanuit het perspectief van
  groepen die normaal in illegale sectoren opereren, te bezien of zij
  ook (illegaal) in legale sectoren optreden, als vanuit het
  perspectief van de betrokken economische sectoren na te gaan, of
  dit het geval is of niet. Komt men langs beide wegen tot de
  conclusie dat dit niet het geval is, dan kan gerust worden
  tegengesproken dat het wel het geval zou zijn, en omgekeerd:
  bevestiging langs twee verschillende invalshoeken maakt het dubbel
  aannemelijk; in het derde geval (eenzijdige ontkenning resp.
  bevestiging) is nader onderzoek geboden. Welke groepen en welke
  bedrijfstakken aan een nader onderzoek zijn onderworpen, wordt
  uiteengezet in hoofdstuk III. Van meet af aan stond het vast dat
  een dergelijk onderzoek niet alleen op nationaal niveau zou kunnen
  worden verricht, maar ook op lokaal en/of regionaal niveau zou
  moeten worden uitgevoerd. En dit om twee redenen. De eerste reden
  is dat op nationaal niveau lang niet altijd voldoende informatie
  voorhanden is om over heel de linie een betrouwbaar beeld van de
  situatie te kunnen schetsen. De tweede reden sluit tot op zekere
  hoogte nauw bij de eerste reden aan, namelijk dat, omdat het
  probleem van de georganiseerde criminaliteit niet in alle steden en
  gebieden van het land hetzelfde is, het voor het nodige relif in de
  analyse van de situatie nodig is om op bepaalde lokaties een meer
  diepgaand onderzoek in te stellen. Aanvankelijk was het de
  bedoeling om op vijf plaatsen nader onderzoek te verrichten.
  Uiteindelijk is, vooral omwille van de beperkte
  onderzoekscapaciteit, alleen de situatie in Amsterdam en in de
  steden Arnhem, Nijmegen en Enschede bestudeerd. Natuurlijk ware het
  verkieslijk geweest dat ook in het buitenland – met name Duitsland,
  Belgi en Frankrijk – en in andere delen van het Koninkrijk, de
  Nederlandse Antillen, zou zijn nagegaan welke informatie daar bij
  centrale politie-instanties voorhanden is over de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland. Zulk een deelonderzoek is achterwege
  gebleven, omdat er niet voldoende tijd was om in het buitenland op
  enige schaal onderzoek te doen.

  Zou het onderzoek alleen via deze dubbele complementaire opzet
  zijn uitgevoerd, dan zouden zonder meer enkele onderwerpen niet
  zijn onderzocht, of in elk geval onderbelicht zijn geworden, die in
  een landelijk onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland niet buiten beschouwing mogen blijven. Hierbij moet ten
  eerste worden gedacht aan de rol die de Nederlandse gateways to
  Europe
  – de Rotterdamse haven en Schiphol – spelen in illegale
  (handels)activiteiten van criminele groepen, of het nu de invoer is
  van drugs of de smokkel van mensen. Ten tweede gaat het hier om
  belangrijke fraudes, gepleegd door personen en/of groepen die in
  meerdere opzichten voldoen aan onze definitie van georganiseerde
  criminaliteit. Nader onderzoek van zulke fraudes was met name ook
  hierom gendiceerd omdat het nog weer een andere mogelijkheid bood
  om na te gaan in hoeverre er sprake is van binnendringing van
  legale economische sectoren door criminele groepen die voordien
  vooral actief zijn geweest op zwarte markten. En ten derde kan in
  een onderzoek als het onderhavige niet worden heengegaan om de rol
  die enerzijds de zogenaamde vrije beroepen – advocatuur, notariaat,
  accountancy – en anderzijds het bankwezen spelen in de sfeer van de
  georganiseerde criminaliteit, zowel bij het plegen van deze
  criminaliteit als bij het besteden van de revenuen die zij
  oplevert. Naar deze drie onderwerpen zijn dan ook aparte
  deelonderzoeken uitgevoerd. In hoofdstuk III wordt uiteengezet hoe
  de verschillende onderzoeken zijn verricht, inclusief een
  bespreking van de methoden die zijn gehanteerd en de bronnen die
  zijn aangeboord.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken