• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – I.3. De inhoud van de volgende hoofdstukken

  I.3. De inhoud van de volgende hoofdstukken

  In de loop van het onderzoek is niet of nauwelijks afgeweken van
  de opzet die hiervoor is uitgetekend. Dit betekent dat er
  uiteindelijk inderdaad zeven deelrapporten zijn vervaardigd. Het
  gaat met name om:

  • C. Fijnaut: De rol van autochtone criminele groepen
  • F. Bovenkerk en C. Fijnaut: Over allochtone en buitenlandse
   criminele groepen
  • G. Bruinsma en F. Bovenkerk: De branches
  • H. van de Bunt en H. Nelen: Fraude en witwassen
  • H. van de Bunt: De vrije-beroepsbeoefenaars: advocaten,
   notarissen, accountants
  • C. Fijnaut en F. Bovenkerk: Een analyse van de situatie in
   Amsterdam

   – G. Bruinsma en H. van de Bunt: Een analyse van de situatie in
   Enschede, Nijmegen en Arnhem
   De inhoud van deze deelrapporten
   vormt de grondslag waarop dit eindrapport is gebaseerd. De
   structuur van de volgende hoofdstukken sluit evenwel enerzijds aan
   op de vraagpunten die de werkgroep-Van Traa in haar rapport heeft
   opgeworpen, en volgt anderzijds de vragen die de Enqutecommissie in
   een later stadium de onderzoeksgroep heeft opgegeven.

  In hoofdstuk II en hoofdstuk III komen, zoals reeds werd
  aangegeven, de eerste twee van de drie vragen aan de orde die de
  Enqutecommissie aan de onderzoeksgroep heeft gesteld. Hoofdstuk II
  heeft betrekking op de kwestie van de definitie van wat
  georganiseerde criminaliteit is. Enerzijds wordt hierin de
  discussie behandeld die hierover in Nederland het afgelopen
  decennium is gevoerd, anderzijds wordt hierin de definitie
  verantwoord en gepreciseerd die in dit onderzoek is gehanteerd. In
  hoofdstuk III staat dan de vraag naar het onderzoek van
  georganiseerde criminaliteit centraal. Aan de ene kant worden in
  het algemeen de mogelijkheden en de beperkingen van een dergelijk
  onderzoek besproken. Aan de andere kant wordt per deelonderzoek
  aangegeven hoe het is uitgevoerd.

  De hoofdstukken IV tot en met VII geven in grote lijnen de
  resultaten van de verrichte onderzoeken weer; zij vormen dus het
  antwoord op de derde vraag van de Enqutecommissie. Conform de opzet
  van het onderzoek worden in hoofdstuk IV de actuele
  verschijningsvormen van traditionele georganiseerde criminaliteit
  besproken en de criminele groepen die betrokken zijn bij het plegen
  hiervan. Meer bepaald gaat het hier om de drugshandel, de handel in
  vrouwen, wapens en gestolen auto’s, en fraude. Hoofdstuk V bevat de
  bevindingen naar aanleiding van de vraag of er (en zo ja: welke)
  legale economische sectoren zijn aan te wijzen waarin sporen van
  georganiseerde criminaliteit worden gesignaleerd. De branches die
  achtereenvolgens worden besproken, zijn: horeca, transport,
  autobranche, textielnijverheid, afvalverwerkingsbranche en
  bouwnijverheid. Hoofdstuk VI betreft de brugfuncties in de
  georganiseerde criminaliteit. Hier gaat het om de rol die de vrije
  beroepen spelen bij het plegen van georganiseerde criminaliteit en
  om de manier waarop de revenuen hiervan in legale sectoren van de
  economie worden gesluisd. In hoofdstuk VII wordt het vraagpunt
  behandeld of (en zo ja: in hoeverre) de georganiseerde
  criminaliteit een bedreiging vormt voor de democratische
  rechtsstaat. De bespreking van dit punt gebeurt in de vorm van een
  analyse van de contrastrategien die wij in de loop van onze
  onderzoeken hebben kunnen identificeren: contra-informatie,
  corruptie, intimidatie, inschakeling van de media en gebruik van
  invloedrijke derden.

  Bij herhaling heeft zowel de werkgroep-Van Traa als de
  Enqutecommissie ook de vraag opgeworpen naar de ernst van de
  georganiseerde criminaliteit in ons land. De onderzoeksgroep heeft
  zich altijd op het standpunt gesteld dat de ernst van dit probleem
  wordt bepaald door de aard en de omvang van die criminaliteit en
  door de schade welke zij aanricht. Hoe ernstig de situatie in haar
  ogen op dit moment feitelijk is, kan dan ook pas aan de orde worden
  gesteld in hoofdstuk VIII: het algemeen besluit.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken