• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – IV.1. Inleiding

  IV. ACTUELE VERSCHIJNINGSVORMEN VAN TRADITIONELE
  GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

  IV.1. Inleiding

  Traditioneel wordt georganiseerde criminaliteit bovenal
  geassocieerd met de illegale organisatie van gokspelen, de controle
  over de prostitutie, de handel in verboden drugs, de illegale
  wapenhandel, en afpersing bedrijven, met name in de sfeer van de
  horeca. Daarenboven wordt steevast aangenomen dat criminele –
  afpersing niet alleen van personen die eveneens zulke illegale
  activiteiten ontplooien, maar ook van legale groepen die in
  bovengenoemde sectoren van de georganiseerde criminaliteit actief
  zijn, heel goed ook nog andere vormen van misdaad kunnen bedrijven.
  Hierbij kan zowel worden gedacht aan allerhande vormen van diefstal
  (autodiefstallen, bankovervallen) als aan allerhande vormen van
  fraude (sociale fraude, belastingfraude). Waarmee meteen nog eens
  is gezegd dat niet iedere dief of dievengroep, en ook niet iedere
  fraudeur of groep fraudeurs, mag worden bestempeld als een (bende)
  georganiseerde misdadiger(s). In hoofdstuk II werd dit onderscheid
  al toegelicht.

  In de definitie van georganiseerde criminaliteit die in dit
  onderzoek wordt gehanteerd, is voor deze vormen van traditionele
  georganiseerde criminaliteit vanzelfsprekend de nodige plaats
  ingeruimd. Daarnaast wordt in deze definitie duidelijk gedoeld op
  vormen van moderne georganiseerde criminaliteit. Deze vormen kunnen
  worden samengevat onder de noemer: de ontplooing van illegale
  activiteiten in legale bedrijfstakken en nijverheden, zoals de
  bouwnijverheid en de textielnijverheid, met het oogmerk om hierin –
  zoals bijvoorbeeld in New York het geval is rendabele
  machtsposities uit te bouwen. In dit hoofdstuk worden evenwel
  alleen de onderzoeksbevindingen betreffende de traditionele
  georganiseerde criminaliteit in Nederland gepresenteerd. De
  bevindingen die zijn gedaan in relatie tot de moderne
  georganiseerde criminaliteit worden in hoofdstuk V te berde
  gebracht. In hoofdstuk VII worden dan de onderzoeksresultaten
  aangaande de derde belangrijke component van de definitie
  besproken, namelijk de strategien met behulp waarvan criminele
  groepen hun illegale optreden trachten af te schermen tegen gericht
  optreden van de overheid. Zoals in hoofdstuk III reeds werd
  aangegeven, zijn in het kader van dit onderzoek niet alle vormen
  van traditionele georganiseerde criminaliteit even verregaand aan
  de orde gekomen. Het hoofdaccent ligt zonder meer op de
  drugshandel. In relatie tot de prostitutie is vooral de
  vrouwenhandel bekeken. Hoewel er zeker redenen zijn om diepgaand
  het illegale gokken te onderzoeken, is nu alleen aandacht besteed
  aan de handel in speelautomaten (Van ‘t Veer et al., 1993).
  En wat de illegale wapenhandel betreft kon ook slechts mondjesmaat
  enige informatie boven water worden gehaald. Verder is er onderzoek
  ingesteld naar de diefstal van auto’s en naar bepaalde vormen van
  fraude. Hierna zullen – met uitzondering van de handel in
  speelautomaten (die komt in hoofdstuk VI bij de horeca aan de orde)
  – deze vormen van (georganiseerde) criminaliteit n voor n worden
  besproken, te beginnen de drugshandel. In de mate van het mogelijke
  is bij de bespreking van de bevindingen hieromtrent als volgt te
  werk gegaan. Na een algemene schets van de situatie wordt – conform
  de vragen die in het verlengde van de definitie zijn uitgewerkt in
  het analyseschema – in grote lijnen geschetst welke groepen zich op
  welke manier schuldig maken aan het plegen van de betrokken vormen
  van criminaliteit. Bovendien wordt, waar dit kan, onderscheid
  gemaakt tussen de algemene, landelijke situatie en de situatie in
  de steden die in het onderzoek zijn betrokken: enerzijds Amsterdam,
  anderzijds Arnhem, Nijmegen en Enschede. Allicht worden in dit
  geval alleen de belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen
  deze steden aangestipt. Dat niet evenveel aandacht wordt geschonken
  aan de verschillende delictsvormen, hangt in belangrijke mate samen
  met de verschillen in rol die zij spelen in de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken