• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – IV.2. De handel in drugs

  IV.2. De handel in drugs

  IV.2.1. De overheersende rol van de drugshandel in de
  georganiseerde criminaliteit

  De ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit in Nederland
  vanaf het begin van de jaren zeventig is nauw verbonden met de
  opkomst van een omvangrijke nationale en internationale
  consumentenmarkt in drugs en met de introductie van commercile
  handel, distributie en verkoop van verdovende middelen. Het lijdt
  geen
  twijfel of de handel in drugs heeft andere vormen van zware
  criminaliteit voor een belangrijk deel verdrongen en grote
  zuigkracht uitgeoefend op de onderwereld en de individuele personen
  die daar hun inkomsten verwerven. Vergeleken met het overwinnen van
  de obstakels op de burgerlijke weg die leidt tot maatschappelijk en
  economisch succes is de drempel voor toetreding in de drugshandel
  laag. Formele diploma’s en gespecialiseerde kennis worden hier niet
  gevraagd. De pakkans bij de uitvoering van criminele projecten is
  gering en dat geldt zeker voor de jaren zeventig en tachtig toen de
  politie de import en handel van cannabis vrijwel ongemoeid liet.
  Het simpele verschil tussen de prijzen van inkoop en verkoop van
  drugs is zo groot dat handelaren de vangst van n of enkele partijen
  contrabande gemakkelijk kunnen overleven. De vervangingswaarde van
  de inbeslaggenomen kapitaalgoederen die nodig zijn voor de
  produktie, het transport en de distributie van drugs, is naar
  verhouding tot de waarde van het produkt zelf zo laag dat men het
  verlies wel kan velen. Sommige onconventionele eigenschappen
  strekken wel tot aanbeveling om in deze handel te floreren.
  Drugshandelaren moeten over voldoende lef en koelbloedigheid
  beschikken om in deze (niet door de overheid gereglementeerde en
  beheerste) markt geweld te gebruiken om hun belangen te verdedigen
  als dat nodig is of om daar althans effectief mee te dreigen, en
  zij moeten voldoende sluwheid aan de dag kunnen leggen om het
  voortdurende gevaar om door de handelspartner of de concurrent te
  worden bedrogen, het hoofd te kunnen bieden. Verder is het vooral
  een kwestie van het voorhanden hebben van vrij besteedbaar kapitaal
  om de smokkel van grote partijen te financieren. Wie bezaten die
  lef en arglistigheid en wie hadden de beschikking over zo’n grote
  hoeveelheid onbelast kapitaal om de groothandel in drugs van de
  grond te krijgen?

  De aanzuigende werking van de drugshandel blijkt historisch uit
  een grote verandering binnen de onderwereld, uit de breuk in veel
  grote criminele carrires en uit de opkomst van een nieuw type
  criminelen. In grote steden zoals Amsterdam ging een deel van de
  oude penose die zich tot dan toe verenigd wist in de wereld van de
  prostitutie, over op de handel en verkoop van soft en hard drugs.
  In Brabant, met haar lange traditie van sluikhandel (boter,
  sigaretten), gingen verschillende smokkelaars over op de import en
  handel in narcotica. Personen die voorheen illegaal alcohol
  stookten, zagen in enkele gevallen kans om in technisch nogal
  klungelige laboratoria chemische drugs te produceren. En ook de
  ruige minderheid onder de woonwagenbevolking die door de politie
  met de verzamelnaam kampers wordt aangeduid, bleek over de juiste
  mix van eigenschappen en hulpbronnen te beschikken. Zij hadden
  ervaring met de grijze en zwarte economie, zij bezaten een geduchte
  reputatie als het ging om de bereidheid list en geweld te
  gebruiken, zij beschikten over zwart geld dat afkomstig was uit
  andere criminele ondernemingen en zij wisten zich effectief van de
  buitenwereld af te schermen door zich vooral te bewegen binnen de
  eigen kring. Ook buiten deze sferen van wat wel de onderwereld
  wordt genoemd, is in individuele carrires van heel wat oudere
  drugshandelaren het belangrijke moment aan te wijzen waarop zij
  overgingen van (bank)roof, heling of pooierij op de handel in
  drugs. De stap terug werd naar onze indruk zelden of nooit gemaakt
  en dat bewijst de financile aantrekkingskracht van de branche.
  Jongere handelaren zijn vaak direct in deze tak van bedrijvigheid
  binnengetreden, niet zelden nadat zij die zelf in de jaren zeventig
  als drugsgebruiker hadden leren kennen. De roemruchte carrire van
  de Amsterdamse Klaas Bruinsma (1954-1991) vormt daarvan een goede
  illustratie. Deze verlegging van illegale activiteiten in de
  criminele wereld doet denken aan de geschiedenis van de
  Drooglegging in de Verenigde Staten in de jaren twintig. De
  illegale branches van de prostitutie, het gokken en ook die van
  bankroof en zwendel, verloren toentertijd criminele talenten aan de
  handel in alcoholische drank. De overgang op de handel in drugs
  speelde zich in Nederland af in de afgelopen tien twintig jaar. Hij
  vormde een onderdeel van de opkomst van een wereldwijde onderwereld
  (zowel in de ontwikkelde landen als in sommige landen van de Derde
  Wereld) die zich heeft kunnen ontplooien als gevolg van de
  strafbaarstelling en de strafrechtelijke vervolging van de handel
  in en het gebruik van drugs. Om het belang van de drugshandel voor
  de georganiseerde criminaliteit in Nederland te kunnen preciseren,
  zou men graag beschikken over een verantwoorde schatting van de
  omvang van de wereldmarkt, het aandeel van West-Europa daarbinnen,
  en daarbinnen weer het relatieve aandeel van Nederland. Hoe groot
  is de Nederlandse markt voor de verschillende soorten van drugs in
  absolute zin? De schattingen hiervan zijn ofwel erg globaal van
  aard of fragmentarisch. In alle schattingen is de (West)europese
  consumentenmarkt naast die van Noord-Amerika verreweg de grootste.
  Maar welke aandeel heeft Nederland nu precies? Bij vergelijking van
  landen in Europa worden in de literatuur steeds Rotterdam en
  Amsterdam met nadruk genoemd; de eerste stad omdat zich hier de
  grootste haven van de wereld bevindt en de tweede vanwege zijn
  cosmopolitische ambiance. Maar hoe belangrijk zijn deze steden voor
  de georganiseerde criminaliteit echter als we ze vergelijken met
  Marseille, Londen, Frankfurt, Madrid of Palermo?

  Het relatieve belang van Nederland en zijn steden in de
  drugshandel kan enigermate worden bepaald aan de hand van cijfers
  die zijn verkregen bij de studie van vijf stadia in de keten van
  producent tot consument: (a) de produktie van drugs, (b) de
  handelsroutes die ze volgen, (c) de hoeveelheden drugs die (aan de
  grenzen) worden geconfisceerd, (d) de omvang van de
  consumentenmarkten en (e) de hoeveelheden geld die de handel
  opbrengt. Andere cijfers dan die welke betrekking hebben op deze
  momenten in de handelsketen bestaan er bij
  ons weten niet.

  De omvang van de drugsproduktie

  De omvang van de handel in drugs in Nederland zou berekend
  kunnen worden als de proportie van de handel in alle drugs die de
  wereld voortbrengt. Vr de oorlog was Nederland belangrijk als land
  waar drugs werden verwerkt en van waar zij werden
  uitgevoerd. Er werden herone, morfine en cocane gexporteerd
  naar China en andere landen in de Derde Wereld. Na de oorlog worden
  deze stoffen het land ingevoerd, ook al zijn er tekenen dat
  iets van de produktie weer terugkomt. Als gevolg van het
  uitvoerverbod op chemicalin die nodig zijn om cocane-HCl te
  raffineren in Colombia wordt nu uit dat land ook het halffabrikaat
  cocanebase gemporteerd; het eerste cocane-laboratorium
  waarin dit tot poeder wordt gemaakt is in Nederland onlangs reeds
  aangetroffen. Thans bereikt ons echter herone uit de Gouden Sikkel
  (Pakistan, Iran, Irak, Afghanistan), de Gouden Driehoek in
  Zuidoost-Azi (Thailand, Birma en Cambodja) en in toenemende mate
  ook uit Zuid-Amerika (Colombia). Cocane komt in hoofdzaak uit de
  landen in Zuid-Amerika, die de Gouden Ruit vormen: Venezuela,
  Bolivia, Peru, Colombia en Brazili. Cannabis komt voor zover het
  gaat om hash uit Marokko, Pakistan, Libanon, Afghanistan, India,
  Nepal en enkele andere landen in het Midden-Oosten. Marihuana is
  afkomstig uit Thailand, Colombia, Jamaca, Nigeria en andere landen.
  Op Nederlandse bodem worden chemische drugs vervaardigd (XTC,
  amfetamine, designer drugs) en wordt er nederwiet (marihuana)
  geteeld. Hoe groot is de produktie? Het lijkt redelijk te
  veronderstellen dat de schatting van de produktie beter is naarmate
  dichter bij huis wordt gemeten. De opbrengst van nederwiet werd in
  1993 door de CRI geschat op 20 ton, door de onafhankelijke
  onderzoeker en cannabiskenner Janssen op 40 ton en door de
  onderzoeksbureaus Van Dijk, Van Soomeren en Partners en Steinmetz
  op maar liefst maximaal 84 ton op jaarbasis (zie Van Dijk etc.,
  1995 voor al deze schattingen). Als de variatie van schatting zo
  dicht bij huis al zo groot is, hoe staat het dan met de cijfers op
  wereldschaal en in landen waar we een gebrekkige telling moeten
  verwachten? De cijfers die reeds jaren lang in soorten en maten
  voor de produktie van verschillende soorten drugs worden
  gepubliceerd door instellingen zoals het Amerikaanse ministerie van
  Justitie, Interpol en het onafhankelijke onderzoekscentrum te
  Parijs: Observatoire Gopolitique des Drogues, verschillen nog meer
  van elkaar. Het hangt er maar helemaal vanaf waar en wanneer
  tellingen worden verricht. Als gevolg van verschuivingen in de
  drugseconomie zelf, maar meer nog door het verplaatsingseffect dat
  het gevolg is van internationale politieke druk op
  drugsproducerende landen, gaan trouwens sommige produktiegebieden
  ten onder en bloeien andere weer op. Het klassieke voorbeeld is de
  verplaatsing van de heronehandel uit Turkije na Amerikaanse druk in
  het midden van de jaren zeventig toen the French connection werd
  opgerold. Twee jaar lang was het heel moeilijk om in Amerika aan
  herone te komen; de prijzen stegen geweldig. Dat laatste vormde een
  aansporing voor handelaren in andere landen (Mexico, Zuidoost-Azi)
  om deze lucratieve markt over te nemen. De aanvoerroute was vanaf
  dat moment minder doorzichtig en voor de autoriteiten moeilijker
  onder controle te krijgen (Rasmussen en Benson, 1994).

  Als het dus zo moeilijk is om op wereldschaal de omvang van de
  drugsproduktie vast te stellen, wat zeggen de beschikbare cijfers
  dan over het aandeel van Nederland? Het enige dat wij veilig kunnen
  zeggen is dat de nederwiet sterk in opkomst is, dat er chemische
  drugs worden gefabriceerd en dat het als land van import bij alle
  schattingen van bestemmingsgebieden van de wereldproduktie een
  flinke partij meeblaast. Maar alle cijfers suggereren een grotere
  mate van exactheid dan er in werkelijkheid is.

  Het volume van de handelsstromen

  Een tweede mogelijk meetpunt ligt aan het begin of het einde van
  de verschillende routes die drugs over de wereld volgen. Korf en
  Verbraeck (1990 en 1993) beschrijven hoe herone over land wordt
  aangevoerd langs de Balkanroutes via Turkije en Bulgarije en dan
  langs Roemeni en Hongarije, via Griekenland en Itali of (gewaagd)
  via de zuidelijke republieken van het GOS naar West-Europa. Het
  gaat over zee vanuit Zuidoost-Azi en nu ook vanuit Zuidamerikaanse
  exporthavens. Herone bereikt Nederland ook door de lucht wanneer
  reizigers uit de bronlanden het in kleinere hoeveelheden meenemen.
  Cocane komt in scheepsladingen uit Zuid-Amerika direct naar de
  havens van alle landen van West- en Zuid-Europa of via tussenstops
  in West-Afrika of Marokko. Hash komt thans in de eerste plaats uit
  Marokko. Het bereikt ons via vrachtvervoer over de weg of met
  terugkerend gemotoriseerd vakantieverkeer; via zeeschepen en
  pleziervaartuigen over zee; via lijnvluchten of met particuliere
  vliegtuigjes door de lucht. Verder komt het met kleinere of grotere
  schepen uit Libanon, Pakistan en India na eerst over land te zijn
  gebracht uit Afghanistan, Nepal en andere landen. Marihuana wordt
  per schip ingevoerd uit onder andere Colombia, Thailand, Jamaca en
  Nigeria. De routes die chemische drugs volgen en dat is dus onder
  andere vanuit Nederland, zijn minder duidelijk. Nederland is niet
  alleen belangrijk vanwege zijn eigen consumentenmarkt, maar meer
  nog als
  doorvoerland naar het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland,
  Belgi, Frankrijk, Itali, Scandinavi en landen in Oost-Europa. Het
  land ontvangt ook weer van de anderen. Hoe deze stromen precies
  lopen is niet zeker. Kunnen we op grond van schattingen over de
  omvang van deze handelsstromen iets zeggen over de plaats van
  Nederland in de internationale wereld van de drugshandel? Het zou
  voor ons doel mooi zijn als de omvang van de stroom werd gemeten
  aan het beginpunt, bij het verlaten van het land van export. De
  hoeveelheid van de door politie en douane op dit punt
  geconfisceerde verdovende middelen zou een maat op kunnen leveren.
  Zo is echter het volume van de handelsstroom zelden gemeten omdat
  een groot deel van de drugs reeds in beslag wordt genomen voordat
  de partijen zijn geadresseerd. In de praktijk wordt het volume dan
  ook meestal bepaald op grond van de inbeslaggenomen hoeveelheid
  drugs in het land van import. Daarvan zijn de plaats van vertrek en
  bestemming bekend. Dit zou op zichzelf een goede maat kunnen
  zijn.

  De hoeveelheden inbeslaggenomen drugs

  Het enige dat we zeker weten is de hoeveelheid drugs die in
  beslag wordt genomen op de plaats van bestemming. Dit levert de
  volumecijfers op die in de literatuur het meeste worden genoemd. We
  weten echter niet welk deel dit absolute minimum is van het totale
  ingevoerde volume. Men gaat er gewoonlijk van uit dat een vast deel
  wordt ontdekt, bijvoorbeeld 10%. De schatting van het totale volume
  van gemporteerde drugs bestaat dan natuurlijk uit de eenvoudige
  vermenigvuldiging van de geconfisceerde hoeveelheid met tien. Er
  zijn ook andere schattingen in omloop. Bij het Douane Informatie
  Centrum (DIC) in Rotterdam meent men over zo’n uitgekiende
  opsporingsmethode te beschikken (het opmerken van anomalien in
  plaatsen van verzending en bestemming, de lading en de route in de
  bills of lading) dat meer wordt gepakt. Cannabishandelaren
  die door de hierbovengenoemde Van Dijk, Steinmetz en anderen werden
  genterviewd zeggen er vanuit te gaan dat ongeveer een derde van hun
  handel in handen van de opsporingsinstanties valt. In feite zijn
  dit echter allemaal volkomen ongeverifieerde schattingen. Hoe
  wisselend de inbeslaggenomen hoeveelheid in feite is, blijkt uit
  onderstaande figuren betreffende de hoeveelheden inbeslaggenomen
  drugs in Nederland over een reeks van meer dan 20 jaren.

  Afgezien van enkele onregelmatigheden blijkt uit deze cijfers
  wel een algemene toename en die zou scherper zichtbaar gemaakt
  kunnen worden door de figuren te tekenen op grond van
  voortschrijdende gemiddelden. Maar ook deze cijfers geven geen
  uitsluitsel, want de algemene toename van het geconfisceerde volume
  kan zowel betekenen dat de pakkans groter wordt als dat er meer
  drugs worden ingevoerd. Hierbij mag verder worden aangetekend dat
  volgens cijfers in de recente nota Het Nederlandse drugsbeleid;
  Continuteit en verandering
  Nederland zeker niet onderdoet voor
  andere Europese landen wat betreft de inbeslagneming van verdovende
  middelen. In 1994 werden hier te lande (veel) meer kg. cocane,
  cannabis en amfetamine gepakt dan in landen als Frankrijk,
  Duitsland, Belgi en Spanje (p.40).

  De omvang van de consumentenmarkt

  Om te bepalen hoe groot de markt voor Nederlandse
  drugshandelaren is, zijn we er niet door alleen in Nederland te
  kijken. Buitenlanders komen in Nederland inkopen doen en
  Nederlandse handelaren leveren aan het buitenland. We weten niet
  hoe groot die markten zijn en welk deel daarvan door Nederlandse
  handelaren wordt bediend. De Zwart en Mensink (1993) hebben een
  vergelijking gemaakt tussen de aantallen mensen die in
  verschillende Europese landen aan hard drugs zijn verslaafd. In
  Nederland zouden dat er 21 tot 25 duizend zijn, in Duitsland loopt
  de schatting uiteen van 80.000 tot 100.000, in Belgi van 15.000 tot
  20.000, in Frankrijk van 120.000 tot 150.000, in Groot-Brittanni
  van 100.000 tot 150.000, in Itali van 150.000 tot 200.000,
  enzovoort. In de zojuist geciteerde drugsnota worden gelijkaardige
  cijfers genoemd (p.5). Veel zeggen doen die cijfers echter niet
  voor ons probleem. Zij laten alleen zien dat de markt voor
  Nederlandse handelaren in potentie veel en veel groter is dan de
  nationale markt alleen.

  De opbrengst van drugshandel

  Een laatste mogelijkheid om het belang van de drugshandel te
  meten voor de georganiseerde criminaliteit is te berekenen hoe
  groot de omzet is, hoe groot de winst en hoe groot het crimineel
  verkregen vermogen is dat in aanmerking komt om te worden
  witgewassen. Ook hier worden weer van allerlei bedragen genoemd die
  flink van elkaar verschillen en die bij nadere bestudering van de
  bron op weinig meer blijken te berusten dan op natte-vinger-werk.
  In een rapport dat het bureau van McKinsey in 1991 ten behoeve van
  de Stichting Maatschappij en Politie heeft vervaardigd, wordt
  plompverloren het bedrag genoemd van 10 miljard Nederlandse guldens
  aan wit te wassen geld per jaar. Die schatting berust op wat
  tijdens vraaggesprekken met criminologen en andere deskundigen zo
  maar is geopperd, maar zonder dat blijkt hoe zij dit
  beargumenteren.
  De Working Group on Statistics and Methods van de Financial Action
  Task Force (onderdeel van de OECD) heeft op grond van de geschatte
  omzet in 1989 de bruto-opbrengst van drugshandel in de Verenigde
  Staten en Europa berekend op 300 miljard US Dollar. Voor herone zou
  in Europa de netto-opbrengst 2,13 miljard dollar bedragen en voor
  cannabis 7,5 miljard dollar. Van Duyne (1993) heeft aangetoond dat
  deze schattingen op onaanvaardbare aannamen zijn gebaseerd. Een
  andere methode bestaat eruit te veronderstellen dat 10% van alle
  geld dat in omloop is op de een of andere manier besmet is en dat
  daarvan weer een deel illegaal is verkregen door de georganiseerde
  misdaad en daarvan weer een deel door drugshandelaren. Ook die
  aannamen (ook hier weer een welhaast magische assumptie van 10%)
  berusten op weinig meer dan natte-vinger-werk. Over welk geld
  hebben we het als een tiende wordt verondersteld? Baar geld of ook
  giraal geld? De schattingen gaan steeds over winsten, maar hoe
  realistisch zijn de schattingen van de kosten die drugshandelaren
  moeten maken?

  De nieuwste schatting van de opbrengst komt van de eerder
  genoemde Van Dijk, Steinmetz en anderen (1995) en heeft betrekking
  op de Nederlandse markt voor soft drugs. Zij komen tot de slotsom
  dat de binnenlandse omzet aan soft drugs een waarde van 0,8 miljard
  gulden bedraagt, dat voor een waarde van 1,8 miljard wordt
  gexporteerd naar het buitenland, dat de transitohandel door
  Nederland (waar geen enkele transactie in Nederland aan te pas
  komt) 3,9 miljard waard is en voor de internationale handel die wel
  door Nederlanders wordt georganiseerd, maar die het land niet eens
  aandoen, komen zij tot het fantastische bedrag van 12,5 miljard per
  jaar. Deze poging is alleszins de moeite waard, maar ook dit
  rapport levert geen definitieve waarheid op. Met name de schatting
  van het enorme bedrag aan internationale handel berust op weinig
  meer dan de indruk van de genterviewde godfathers dat de geschatte
  jaarlijkse omzet van hash en marihuana 10 tot 20% bedraagt van het
  totaal aan transito-handel en internationale handel. En door een
  schatting van de transito-handel, op grond van gegevens over
  inbeslaggenomen soft drugs van de CRI, van het aldus berekende
  totaal af te trekken, houdt men voor internationale handel een
  omzet over van 1450 ton. Dit is goed voor 12,5 miljard gulden per
  jaar. De huidige regering heeft in haar recente drugsnota kennelijk
  slechts een deel van deze cijfers voor haar rekening willen nemen,
  in het bijzonder de schatting van de binnenlandse omzet aan soft
  drugs (inclusief de verkoop aan drugstoeristen).

  Het resultaat van deze zoektocht door de wereld van cijfers over
  produktie, inbeslaggenomen hoeveelheden, de omvang van markten en
  de criminele opbrengst is bepaald teleurstellend. Als n ding
  duidelijk is, dan is het wel dat we niets exact weten. Er zijn
  aanwijzingen genoeg voor de uitspraak dat Nederland werkelijk een
  aanzienlijke rol speelt in de wereldhandel in drugs, en dat geldt
  vooral voor soft drugs maar ook voor hard drugs, maar er zit niet
  anders op dan toe te geven dat we de preciese omvang niet kennen.
  Hoe groot de rol is die Nederland speelt temidden van andere
  Europese landen kunnen we onmogelijk zeggen. Er bestaat nog steeds
  alle ruimte voor zowel onderschatting als overschatting van het
  probleem.

  IV.2.2. De organisatie van de drugshandel

  IV.2.2.1. De politieke economie van de handel in drugs Tot nu
  toe is het in de discussie over de georganiseerde
  drugscriminaliteit gebruikelijk om haar op te vatten als de som van
  alle door de politie en justitie gedentificeerde groepen of
  netwerken. En de meest voorkomende gespreksonderwerpen zijn:
  hoeveel groepen zijn dat? Hoe groot zijn ze? Zijn er centrale
  leidersfiguren en hoe strak en hirarchisch zijn de groepen
  georganiseerd? Schermen zij zich af tegen tegen overheidsinventie?
  Investeren zij in legale sectoren van de economie? Het denken in
  termen van concrete en afgrensbare groepen sluit goed aan bij de
  strafrechtelijke praktijk. Wanneer een groep strafrechtelijk wordt
  vervolgd, wordt veelvuldig de figuur van artikel 140 Sr gebruikt
  die deelname strafbaar stelt aan een organisatie die criminele
  doeleinden nastreeft. Ook in onze analyse maken wij gebruik van
  deze definiring van het verschijnsel, voor een deel noodgedwongen
  omdat wij ons moeten verlaten op de rapportages die de politie ons
  erover heeft geleverd. We zullen echter zien dat de betrokken
  groepen in werkelijkheid minder duidelijk zijn af te grenzen dan in
  de strafrechtelijke voorstelling lijkt en verder dat ze minder
  duurzaam zijn, wisselend van samenstelling en minder strak
  hirarchisch georganiseerd dan de politie het vaak voorstelt en dat
  is voor ons reden om geen concreet aantal groepen te noemen, maar
  toch blijft ons denkmodel hier gebaseerd op het idee van groepen,
  netwerken of dadervelden zoals onze Oosterburen dat deel van de
  plaatselijke onderwereld noemen waaruit de leiders van criminele
  groepen kunnen putten. Bij veel autochtone groepen of door
  autochtone chefs geleide netwerken in de wereld van de drugshandel
  is deze voorstelling van zaken goed te verdedigen omdat zij hier
  hun hoofdzetel hebben en omdat de meeste activiteiten en de meeste
  betrokken personen door de politie op Nederlands grondgebied kunnen
  worden waargenomen. Voorts opereren zulke handelsorganisaties in
  Nederland in zodanig isolement van de rest van de samenleving, dat
  zij als relatief aparte structuren kunnen
  worden onderzocht.
  Dit ligt anders als het gaat om drugshandelsgroepen die
  transnationaal opereren en die in het buitenland hun hoofdkwartier
  hebben. De Nederlandse politie neemt slechts fragmenten van zulke
  groepen waar. Zij ziet zaakwaarnemers, inkopers en handelsreizigers
  die een cosmopolitische gezelschap vormen dat zich op de
  Nederlandse markt van drugs beweegt. Of ze ziet het smokkel- en
  distributiegedeelte als einde van een lange keten die vanuit het
  bronland een drugslijn vormt. Het gaat bij zulke groepen, of het nu
  groepen van de gevestigde Italiaanse mafia betreft of meer recent
  opgekomen Turkse criminele drugsgroepen, om groepen die als geheel
  groter, zelfs veel en veel groter zijn dan Nederlandse groepen en
  om groepen die verknoopt zijn met het bedrijfsleven, de politiek en
  de bureaucratie in de landen waar zij hun activiteiten ontplooien.
  De grootste Nederlandse hash-handelsgroep is in omvang niet te
  vergelijken met de Colombiaanse kartels, de Italiaanse mafia of de
  Marokkaanse hashgroepen en hun invloed op de Nederlandse politiek
  en economie is naar verhouding gering. Om het optreden van zulke
  drugshandelsgroepen in Nederland in volle omvang te begrijpen, is
  een andere wijze van beschouwen noodzakelijk. In navolging van
  onder andere Italiaanse en Franse auteurs (Bandini con suis, 1993,
  en dan vooral de bijdrage van Santino; Observatoire Gopolitique des
  Drogues, 1994) die ons voorgingen in de studie van de geschiedenis
  van zulke groepen, de analyse van hun economische systemen, de
  beschrijving van de sociale oorzaken van hun opkomst en het
  onderzoek van de sociale, economische en politieke vervlechtingen
  met de machtscentra in de landen waar zij actief zijn, duiden wij
  deze wijze van benaderen aan met de term politieke economie.

  Dit heeft implicaties voor de manier waarop wij de
  georganiseerde drugscriminaliteit van internationaal opererende
  groepen willen bekijken. De vraag is dan steeds welke rol het
  gedeelte dat in Nederland met strafrechtelijk onderzoek zichbaar is
  geworden, speelt voor het geheel van de groep in kwestie of voor de
  hele betreffende sector van de drugshandel of -economie. Bij die
  vraag komt bepaald aan de orde uit welke maatschappelijke lagen of
  onderdelen van de Nederlandse samenleving degenen afkomstig zijn
  die bij de handel in drugs zijn betrokken. Welke
  sociaal-economische klassen zijn erbij betrokken? Welke regionale
  groepen? Welke etnische categorien? Welke leeftijdsklassen of
  generaties? Zo gesteld, zal het antwoord op deze vragen al gauw
  grotere of zelfs veel grotere aantallen mensen opleveren die bij de
  georganiseerde misdaad zijn betrokken dan de optelling van personen
  die voorwerp zijn van strafrechtelijke aandacht. Er zijn meer
  mensen (uit een bepaalde bevolkingscategorie) bij georganiseerde
  misdaad betrokken dan die strafrechtelijk worden vervolgd. Toch kan
  de drugshandel niet floreren of blijft de vorm waarin hij zich
  manifesteert, onbegrijpelijk zonder hen te kennen. In bepaalde
  allochtone milieus hebben zich aparte circuits ontwikkeld van
  drugshandel, vaak zijn daarbij gezinnen of hele families betrokken.
  Slechts n of enkele mannen in zo’n familie plegen strafbare feiten
  van de soort waarvoor de politie belangstelling heeft. Vrouwen die
  bijvoorbeeld de bergplaats bewaken of kinderen die kleinere
  hoeveelheden drugs van de ene plaats naar de andere brengen, zijn
  voor de politie minder interessant. Toch vervullen zulke mensen een
  essentile rol. Dat geldt ook voor al degenen die het met de
  drugshandel verkregen vermogen binnen de legale economie brengen,
  bijvoorbeeld door huizen te laten bouwen. Deze andere wijze van
  beschouwen verklaart de discrepantie die kan optreden tussen de
  wijze waarop de politie en justitie de georganiseerde criminaliteit
  zien en onze analyse die waar mogelijk de logica van de politieke
  economie volgt. Zo zijn voor de politie van Amsterdam in
  strafrechtelijk opzicht enkele honderden handelaren binnen het
  Turkse drugsmilieu werkelijk van belang als het erom gaat de
  plaatselijke heronehandel in te dammen, maar wordt vanuit deze
  beschouwingswijze het net wijder gespannen, dan wordt – scherp
  geteld; aan de hand van een speciaal gegevensbestand van de
  Amsterdamse politie -, de betrokkenheid van 1.880 volwassen mannen
  in de periode 1 januari 1991 – 18 september 1995 zichtbaar.

  In hoeverre stelt het materiaal waarover wij beschikken, ons in
  staat om zulke vragen van wijdere strekking te beantwoorden? In de
  wetenschappelijke literatuur komen soms aanduidingen voor van de
  milieus of risicogroepen waaruit individuele drugshandelaren
  afkomstig zijn. Enkele woonwagenmilieus worden genoemd, sommige
  oude wijken in grote steden, een mondaine zelfkant van de
  kunstwereld, enkele etnische minderheden. Er bestaat echter geen
  studie waarin de mate van betrokkenheid van zo’n milieu is
  beschreven. Dat is jammer want we zouden graag de gegevens die we
  van de politie hebben gekregen over een aantal Hollandse groepen
  aanvullen met een beschrijving van de sociale wereld van waaruit
  zij opereren. Een groep die volgens politiegegevens uit tien
  misdadigers bestaat, zou, als we alle betrokkenen tellen, tot het
  niveau van de straatdealers toe, wel eens honderd of meer mensen
  kunnen omvatten. We zijn iets beter in staat om het gehele circuit
  van de drugshandel te beschrijven als het gaat om de allochtone
  milieus waarbinnen bepaalde circuits van mensen de uitvoerders zijn
  van drugsgroepen die hun hoofdzetel hebben in de bronlanden van de
  verschillende gemporteerde drugs. Dat we hiervan wat meer weten,
  heeft in dit geval weinig te maken met selectieve aandacht door de
  politie. Wanneer zij meer weet van Turkse georganiseerde misdaad
  komt dat doordat het opsporen van heronehandel hoog op haar
  prioriteitenlijst staat en die is voor een belangrijk deel (zij het
  lang niet exclusief, want Chinezen, Colombianen en Nederlanders
  blazen ook hun partijtje mee) in handen van Turkse groepen. Over de
  politieke en economische situatie in de landen van herkomst die
  drugshandel mogelijk maken bestaat wetenschappelijke literatuur en
  dat geldt ook voor andere landen waar de betreffende groepen zijn
  neergestreken. Over de sociale en economische condities waarin
  etnische minderheden in Nederland leven zijn wij op grond van
  jarenlang volgehouden sociaal-wetenschappelijk onderzoek veel beter
  genformeerd dan over autochtone achterstandsgroepen, er zijn in
  deze kringen intellectuelen die ons inlichten over de relatief
  overzichtelijke wereld van hun etnische groep en we beschikken over
  enkele beschrijvingen van de politie waarbij onze wetenschappelijke
  vraag wel is gesteld. Ofschoon zich zeer wel laat beredeneren dat
  etnische minderheidsgroepen die zijn aangesloten op de bronlanden
  voor drugs en waarbinnen een kansarm gedeelte zich ontwikkelt tot
  een maatschappelijke onderklasse, prominent in deze vorm van
  georganiseerde criminaliteit vertegenwoordigd zijn, kunnen we
  weinig met zekerheid zeggen over hun relatieve aandeel zolang we
  niet beschikken over het resultaat van zulk soort onderzoek rond
  autochtone criminele groepen. Een opmerkelijk gegeven vormt in dit
  verband niettemin het relatief grote aantal moorden die door de
  politie zijn geklassificeerd als liquidaties in de georganiseerde
  criminaliteit en waarvan de overgrote meerderheid te maken heeft
  met afrekeningen in de sfeer van de drugshandel. Bij de 31
  liquidaties in 1994 zijn 32 daders gevonden (bij sommige
  liquidaties waren meer daders schuldig, bij 17 liquidaties bleven
  de daders onbekend) en daarvan waren er 3 autochtone Nederlanders;
  de overige (vooral Turken, Surinamers, Antillianen) waren afkomstig
  uit allochtoon milieu. Dat is veel als we bedenken dat allochtonen
  in Nederland (afhankelijk van de definitie van allochtonen) tussen
  de 8 en 12 procent van de bevolking uitmaken. IV.2.2.2. Een beeld
  van de betrokken groepen

  IV.2.2.2.1. De rol van autochtone groepen

  Laat ons meteen aan het begin van deze paragraaf afrekenen met
  de gedachte dat de top van de Nederlandse drugshandel de vorm van
  een octopus heeft aangenomen. Er zijn geen aanwijzingen voor het
  bestaan van een groot organisch geheel dat functioneert op commando
  van n brein en waarbinnen geledingen quasi-automatisch
  functioneren. De wereld van de Nederlandse groothandel in drugs
  laat zich beter beschrijven als een uitgebreid netwerk waarbinnen
  duizenden personen, vaak in formaties van cliques en groepen, door
  middel van losse of vaste relaties aan elkaar zijn verbonden of
  waar zulke relaties via vrienden van vrienden gemakkelijk zijn te
  leggen als dat zakelijk nodig is. In dat netwerk zijn knooppunten
  te ontwaren en personen en groepen met meer macht dan anderen. Erg
  stabiel zijn veel van die relaties niet. De belangen van groepen of
  groepjes kunnen strijdig zijn en de persoonlijkheden van de bazen
  kunnen botsen. Men kan elkaar ontlopen of het conflict uitvechten
  door middel van geweld. Er vormen zich daarna nieuwe
  action-sets om een bepaalde klus te klaren (gezamenlijke
  financiering, uitlenen van materieel en personeel) of coalities van
  langere duur. Hierom kan de structuur van de drugshandel goed
  worden verwoord met het Engelse fission and fusion.
  Voorzover we de totstandkoming van dit uitgebreide netwerk thans
  kunnen reconstrueren, lijken twee historische ontwikkelingen van
  eminent belang. De eerste betreft de contacten tussen Nederlandse
  schippers en Pakistaanse hashhandelaren voor de kust van Dubai in
  het begin van de jaren zeventig. De schippers waren er
  gestationeerd voor de uitvoering van waterbouwkundige werken en de
  Pakistani werden klaarblijkelijk met hun handel in cannabis en ook
  herone door de Amerikanen met rust gelaten omdat de opbrengst van
  deze handel werd gebruikt in de strijd tegen het communisme in
  Afghanistan. De historische parallel met het gunnen van vrijheid
  voor de ontwikkeling van de heronehandel in de Gouden Driehoek tien
  jaar daarvoor, dringt zich op. Als geldschieters voor grote
  partijen hash traden enkele Nederlandse kampers op en toen hun
  kapitaalsvoorraad niet langer toereikend was, vonden zij de
  Femis-bank bereid deze functie te vervullen. Achteraf gezien mag
  het verbazing wekken dat grote internationale misdaadorganisaties
  zoals de Italiaanse mafia, deze Hollandse avonturiers hun gang
  hebben laten gaan. Berustte deze vrede op zee op onderlinge
  afspraken?

  De tweede ontwikkeling die heeft geleid tot het ontstaan van de
  Nederlandse groothandel in drugs is de vorming van de groep van
  Klaas Bruinsma in Amsterdam in de jaren tachtig. Er is veel over
  deze groep geschreven en gespeculeerd. Wij telden een inner
  circle
  van ongeveer tien man. Daaromheen bewogen zich enkele
  tientallen figuren die bijzondere functies vervulden (advocaten die
  Bruinsma van advies dienden; geweldsspecialisten; eigenaren van
  horecapanden en dergelijke) en die op afroep beschikbaar waren. De
  groep dreef op zijn persoonlijk organisatietalent en op zijn
  leiderskwaliteiten. En als er een figuur is geweest in de
  geschiedenis van de georganiseerde criminaliteit in Nederland die
  met zijn groep wilde beantwoorden aan het stereotype van de
  Amerikaanse mafia-baas, was hij het wel. Het lijkt zelfs niet te
  gewaagd om te veronderstellen dat hem dat zijn leven heeft gekost.
  Met zijn opzichtige grootdoenerij trok hij niet aflatende aandacht
  van de pers, vooral Het Parool. De man die voor de moord op
  Bruinsma (1991) door de rechter werd veroordeeld, was een
  ex-politieman die optrok met een groep van Joegoslaven. In
  Nederland laten zich thans aan de top van de georganiseerde
  criminaliteit verschillende typen van groepen
  onderscheiden. Enkelvoudig zijn de groepen die een enkele
  hashlijn beheren op Marokko, Libanon of Pakistan en waar een baas
  dagelijks leiding geeft. En zo’n groep telt wel 30 40 man
  (inclusief transporteurs, automonteurs, incasseerders), een andere
  is 15 20 man sterk. Meervoudig samengestelde groepen
  exploiteren meer lijnen tegelijk. De chefs kunnen beroep doen op
  ettelijke subgroepen en blijven zelf zoveel mogelijk op de
  achtergrond werkzaam. En van deze groepen wordt geleid door iemand
  die vooral optreedt als makelaar tussen producenten en afnemers;
  hij brengt transporten tot stand van continent tot continent zonder
  dat Nederland wordt aangedaan. Een andere groep exploiteert
  tenminste drie lijnen en de hash die per vrachtauto of in
  geprepareerde containers per schip wordt aangevoerd, is zowel voor
  de Nederlandse markt als voor doorvoer naar elders in Europa
  (Engeland!). Op afstand regisseert de baas hiervan een
  ondoorzichtig samenstel van subgroepen en dat maakt hem in zijn
  doen en laten flexibel. In totaal telt de kring van bedrijven en
  mensen om hem heen zo’n 100 tot 150 personen. Tussen deze twee
  uitersten in organisatievorm en leiderschap laten zich gemengd
  samengestelde
  groepen onderscheiden. Deze groepen waarvan de
  harde kern gewoonlijk maar enkele leden telt, zijn ook bepaald
  ondernemend als het gaat om het organiseren van allerlei andere
  illegale activiteiten (autohandel, gokken). Maar zij zijn vooral
  sterk in het opzetten van steeds weer nieuwe lijnen van
  verschillende soorten drugs (Nigeria, Roemeni, India, Suriname bij
  de n; Libanon, Pakistan, Marokko, Colombia en Nigeria bij de
  ander). Overigens worden sommige van de bovenbedoelde groepen ervan
  verdacht ook in cocane te handelen.

  Groepen die zich bezig houden met de ontwikkeling, de produktie
  en de distributie van synthetische drugs (XTC, amfetamine, designer
  drugs) hebben een wat andere signatuur en lijken minder omvangrijk.
  De grootste die is opgerold door het vroegere IRT
  Noord-Holland/Utrecht, bestond uit 20 man en dat waren deels mensen
  uit Noord-Brabant en deels Belgen. De overige groepjes zijn veel
  kleiner en omvatten vaak niet meer dan twee of drie mensen. Wel
  zijn deze groepjes aan elkaar gelieerd en het vermoeden bestaat dat
  zij bijvoorbeeld voor de financiering en import van grondstoffen
  en/of voor de export van de pillen afhankelijk zijn van personen
  uit de top van de georganiseerde drugscriminaliteit. Het
  vervaardigen van synthetische drugs behoort ook tot het repertoire
  van de Hells Angels. Deze wereldomspannende organisatie werd in de
  Verenigde Staten vanaf het midden van de jaren tachtig erkend als
  een criminele groepering die banden onderhoudt met de Amerikaanse
  cosa nostra. Het chapter van de Hells Angels in Amsterdam is
  het grootste van Nederland en neemt ten overstaan van de andere
  chapters een vooraanstaande plaats in. Zij handelen in meer dan
  synthetische drugs. Zij handelen ook in wapens en zijn eveneens
  actief in takken van criminaliteit als afpersing. Om te
  concretiseren hoe een autochtone drugshandelsgroep die zowel in
  soft en hard drugs als (vermoedelijk) in synthetische drugs deed,
  is georganiseerd en werkt, geven we hier het voorbeeld van de groep
  die in het deelrapport over de rol van autochtone groepen in de
  georganiseerde criminaliteit is gedoopt tot groep F. De aanvoerder
  van deze groep bouwde in de loop van de jaren tachtig de reputatie
  op een geweldenaar te zijn. Hij pleegde zowel in Belgi als in
  Nederland overvallen, stond bekend als een ripper van
  partijen drugs, zowel uit de handen van Hollandse als uit de handen
  van met name Marokkaanse groepen, en werd ook in het milieu,
  verantwoordelijk gehouden voor de liquidatie van ettelijke
  personen. De clique om hem heen was toen niet zo groot, hooguit
  zo’n vijf man, maar stond wel in contact met alle toenmalige groten
  in de Nederlandse criminele wereld, zeker de kampers onder hen.
  Nadat deze clique door arrestatie en liquidatie was geruneerd,
  bouwden de leiders een nieuwe formatie op, ditmaal veel groter en
  hoofdzakelijk actief in drugshandel. Dat er ook illegale
  wapenhandel en betrokkenheid bij illegaal gokken in het spel zijn
  (geweest), wordt niet uitgesloten geacht.

  Dat deze groep, in haar nieuwe gedaante, een maat groter was dan
  sommige andere gemengd samengestelde drugshandelsgroepen blijkt al
  direct uit haar omvang en samenstelling. De kopman werd dagelijks
  bijgestaan door een soort raadgever/beheerder, maar kon, al
  naargelang het nodig was, ook terugvallen op een advocaat, een
  accountant, een bankemploy en een medewerker van de Kamer van
  Koophandel; zij hielpen hem bij het uitdokteren van
  witwasconstructies (via Luxemburg), het wegmoffelen van zwart geld
  uit de boekhouding van zijn Nederlandse bedrijven en andere. Zo’n
  vier vijf familieleden kregen bedrijven en bedrijfjes op hun naam,
  moesten koerieren met geld en werden betrokken bij de organisatie
  en afwikkeling van drugstransporten. Twee klusjesmannen, die een
  vertrouwenspositie genoten, zorgden voor de veiligheid van de
  hoofdman. Samen met anderen – men spreekt van zowel kampers als van
  Joegoslaven – stond n van de familieleden ook in voor de
  afstraffing van degenen die fouten maakten.

  De eerste en voornaamste drugslijn die deze groep exploiteerde,
  was een lijn op Marokko. De relaties ginds werden niet alleen
  gelegd via Marokkaanse contacten hier in Nederland, maar ook via
  een Nederlander die in Marokko een bedrijf had, in financile
  problemen was geraakt, door de baas van de groep uit de knoei was
  geholpen en in ruil hiervoor allerlei hand- en spandiensten moest
  verrichten: koeriers uit Nederland opvangen, partijtjes cocane,
  bestemd voor de upper ten in Marokko opslaan, enzovoort. Aan
  de Nederlandse kant van de Marokkaanse lijn was het van hetzelfde
  laken een pak. Hier werden de eigenaren van een klein
  transportbedrijf dat door de onderschepping van een hashtransport
  in financile problemen kwam, ook door de
  aanvoerder financieel op de been geholpen. Vervolgens moesten zij
  wel voor hem op Marokko blijven rijden. En om de werkelijke
  business van dit bedrijf te verdoezelen, werd verder genvesteerd in
  een bedrijfje van een andere man die door de leider financieel van
  de ondergang was gered. Via dit bedrijfje werd een reguliere
  goederenstroom op gang gebracht om de stroom drugs te camoufleren.
  Uiteindelijk werd ook nog op een heel andere plaats in Nederland
  een bedrijf opgericht. Maar het had dezelfde functie: afdekken van
  de toevoer van hash uit Marokko.

  In de tijd dat deze infrastructuur werd opgebouwd ontstonden
  plannen voor de uitbouw van de illegale onderneming. In de eerste
  plaats werden plannen gemaakt, samen met mensen die bij de voorman
  ook in het krijt hadden gestaan, om hennep uit Nigeria, via een
  eigen bedrijf (in keramiek) in Roemeni, naar een onderneming in de
  Randstad te sluizen. Heel dit circuit werd ook metterdaad
  opgebouwd, maar de benutting ervan stokte door interne conflicten
  in de groep. Dezelfde methode werd toegepast om drugs, vooral
  herone, vanuit India te laten komen. Via twee contactpersonen in
  dit land, waarvan er n (in 1988) een tijd in de Bijlmer-bajes heeft
  gezeten maar hieruit met de hulp van bewaarders is ontsnapt, werd
  eerst een legale stroom van (waardeloze) goederen naar een bedrijf
  in Nederland op gang gebracht, en werd deze connectie vervolgens
  gebruikt voor het transport van de genoemde drug. Voorts werden er
  contacten gelegd met allerlei sleutelpersonen in Suriname. Dit
  gebeurde kennelijk met de bedoeling om een deel van de cocanehandel
  naar West-Europa in handen te krijgen. Er werd zelfs al een schip
  in gereedheid gebracht om deze nieuwe lijn zoveel mogelijk in eigen
  beheer te kunnen exploiteren. Dit schip is waarschijnlijk nooit
  voor dit doel gebruikt, maar er wordt niet aan getwijfeld dat er
  via deze lijn, op de een of andere manier, wel al cocane in de
  richting van Nederland is gekomen. Tenslotte gaan er verhalen dat
  deze groep ook betrokken is geweest bij de import van grote
  hoeveelheden grondstoffen voor de aanmaak van synthetische drugs,
  maar deze meldingen zijn nooit goed uitgezocht. Zoals ook niet
  verder is nagegaan wat er op een gegeven moment waar was van het
  bericht dat zij de ambitie had om de afzet van deze drugs in heel
  Nederland – vooral bij dancings en discotheken – onder controle te
  brengen.

  Het lijdt verder geen twijfel dat deze groep al het mogelijke
  deed om haar interne communicatie geheim te houden: geen
  (auto)telefoons op eigen naam, zoveel mogelijk gebruik van codes en
  dergelijke. Complementair hieraan werd alles en iedereen onder
  observatie genomen dat/die een gevaar voor de groep kon betekenen.
  Wie het zou wagen met de politie te praten, wist wat hem/haar voor
  straf te wachten stond: heel het gamma, van mishandeling, via
  marteling, tot liquidatie toe; dat had een van de companen
  ondervonden toen hij buiten de hoofdman om een eigen drugslijn
  dacht te kunnen beginnen. Een interessant punt in dit verband is
  dat hij medewerkers die in binnen- of buitenland werden
  aangehouden, onmiddellijk van juridische bijstand voorzag. Niet uit
  goedertierenheid of rechtschapenheid, maar om via zijn raadslieden
  zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vorderingen van het
  strafrechtelijke onderzoek en de rol van zijn mensen daarin (door
  het al dan niet afleggen van belastende verklaringen bijvoorbeeld).
  Regelrechte intimidatie van politie en justitie vond niet plaats,
  maar dit neemt niet weg dat de reputatie van de aanvoerder een
  meedogenloos geweldenaar te zijn, soms wel, ook ongemerkt,
  intimiderend werkte op de onderzoekers. Opmerkelijk is dat hij er
  niettemin in slaagde om corruptief getinte relaties te ontwikkelen
  met, zoals al eerder werd gezegd, een medewerker van de Kamer van
  Koophandel, en een medewerker van het consulaat van een van de
  landen die hiervoor zijn genoemd. Dit zou hem, werd wel beweerd,
  ook zijn gelukt met een poltieambtenaar. Maar dit vermoeden is bij
  een vermoeden gebleven. Wel beschikte een van zijn bodyguards, zij
  het ook buiten de eigen regio, over nauwe contacten met
  politiemensen op voor hem vitale posities. De ene werkte bij een
  CID, de andere bij een observatiegroep. Tenslotte moet worden
  gezegd dat er nog niet zoveel zicht bestaat op de (besteding van
  de) revenuen van deze groep. Een belangrijk deel werd vast en zeker
  aangewend om de genoemde infrastructuur op te bouwen. Een ander
  deel, zo denkt men, is in Nederland via slinkse wegen genvesteerd
  in legale bedrijven, speciaal in de automobielsector. Naar de rest
  is men nog op zoek.

  IV.2.2.2.2. Het aandeel van buitenlandse groepen
  Alle buitenlandse of transnationale misdaadgroepen die in Nederland
  zijn gesignaleerd, houden zich wel bezig met de handel in drugs,
  maar hun functie verschilt naar de plaats die hun bemoeienis
  inneemt binnen de reeks van activiteiten tussen produktie en
  consumptie. Deze groepen kunnen in drie categorien worden
  onderverdeeld. Er zijn groepen waarvan het hoofdkwartier ligt in de
  produktielanden van drugs (Colombia en andere Zuidamerikaanse
  landen). Vervolgens zijn er groepen die hun hoofdzetel hebben in de
  landen waar drugs worden gekocht en geconsumeerd (Itali). Tenslotte
  zijn er groepen die worden geleid vanuit landen waar drugs noch
  worden geproduceerd noch geconsumeerd, en die zich slechts
  toeleggen op smokkelen (China, Ghana, Nigeria). Ook zijn er
  transnationale groepen die ook wel in drugs handelen maar voor wie
  dit in Nederland helemaal geen hoofdactiviteit vormt (de Russische
  mafia en de bendes van voormalige Joegoslaven). Daarover slechts
  enkele zinnen aan het einde van deze paragraaf. We zullen deze
  groepen in
  de aangegeven volgorde behandelen. Telkens wordt ook stilgestaan
  bij de vraag hoe de verhouding is tussen deze misdaadgroepen en de
  immigrantengemeenschap in Nederland.
  De Colombiaanse kartels produceren, verwerken, transporteren
  en verkopen cocane, marihuana en ook herone en gros. Zij vormen
  zeer grote organisaties als men de tienduizenden mensen telt die in
  het bronland bij de verschillende handelingen betrokken zijn. Toch
  moeten ze niet worden voorgesteld als grote hecht georganiseerde en
  centraal gecordineerde mega-bedrijven. De bazen regelen vanuit hun
  kantoren het opkopen van de grondstof, de raffinage daarvan, het
  smokkeltransport overzee en zij zorgen ervoor dat de talrijke
  functies worden vervuld (interne discipline, afscherming tegen de
  overheid, witwassen en dergelijke) zonder welke hun omvangrijke
  activiteiten niet ongestoord zouden kunnen plaatsvinden, maar al
  deze processen verlopen zodanig autonoom dat succesvol
  strafrechtelijk of zelfs militair optreden tegen n daarvan het
  functioneren van de kartels niet wezenlijk aan kan tasten. Om
  dezelfde reden hebben zij het risico gespreid door filialen op te
  richten in Zuidamerikaanse buurlanden. De cocane komt daarom ook
  naar Nederland via Brazili en Venezuela en (zoals verderop zal
  blijken) via Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. Nederland
  is voor de kartels belangrijk omdat zij grote partijen ineens per
  container Europa binnenvaren en daarvoor zijn de havens van
  Rotterdam en Amsterdam geschikt. Vanaf het midden van de jaren
  tachtig zijn door de Nederlandse opsporingsinstanties Colombiaanse
  verkopers gesignaleerd die vier van de acht grote
  kartelorganisaties vertegenwoordigen die in heel Europa (Spanje,
  Duitsland) actief zijn. De Colombiaanse immigrantengemeenschap in
  Nederland is klein en onvoldoende maatschappelijk gentegreerd om
  een eigen handelsinfrastructuur op te kunnen zetten die voor de
  kartelorganisaties bruikbaar zou zijn om de import van drugs te
  verzorgen. Dat neemt niet weg dat veel van de Colombianen die hier
  verblijven op enigerlei wijze met de drugshandel van doen hebben.
  Dat geldt trouwens ook voor andere Latino’s; bij de drugshandel
  zijn ook Argentijnen en Chilenen betrokken geweest. De verkopers
  van grote partijen zijn de centrale figuren en zij zijn vooral op
  zoek naar Nederlandse handelsfirma’s die op regelmatige basis zaken
  doen met landen in Zuid-Amerika of West-Afrika om aldus een
  smokkellijn op te zetten.

  Van de Italiaanse mafia zijn in Nederland in het
  bijzonder vertegenwoordigers waargenomen van verschillende clans
  die samen de camorra vormen en die zetelen in en rond de
  stad Napels. In de landen om ons heen ( Belgi, Duitsland) hebben
  zich veel grotere groepen immigranten uit Itali gevestigd dan in
  Nederland en zij leven tot op zekere hoogte nog – ook anders dan in
  Nederland – bij elkaar in kolonies van mensen die uit dezelfde
  landstreek afkomstig zijn. Dit biedt grote mogelijkheden voor leden
  van de mafia om er in onder te duiken. De vertegenwoordigers van de
  camorra-clans hebben in Nederland geen steunpunt in een
  Napolitaanse kolonie en hun activiteiten gaan grotendeels over de
  hoofden van Italiaanse immigranten heen. Er zijn trouwens ook
  Italiaanse misdaadondernemers in de drugshandel actief, die geen
  duidelijke band met n van de grote mafia-groepen onderhouden; zij
  komen hier alleen heen om drugs aan te kopen voor hun eigen markt
  en andere Europese consumentenmarkten. De vertegenwoordigers van de
  camorra onderhouden in Nederland vooral goede betrekkingen met een
  aantal Colombiaanse groothandelaren en zij ontmoeten elkaar in een
  aantal woonhuizen en restaurants die zij hebben gehuurd of gekocht.
  In meer dan tien grotere en ook kleinere gemeenten zijn zij
  aangetroffen. Dat hun handel niet tot de grootste in Nederland
  behoort, blijkt uit het feit dat de politie in hun bezit slechts
  hoeveelheden aantreft van n of enkele kilo’s. Dat de mafia hier
  weinig macht heeft wordt ook aangetoond door incidenten als het
  volgende. Enkele Antillianen die een geslaagde rip-partij op
  Italianen uitvoerden, werden wel bedreigd, maar niet echt
  aangepakt. Chinezen behoren vanaf de Eerste Wereldoorlog tot de
  oudste etnische groepen in Nederland en ondanks het feit dat velen
  individueel zijn geassimileerd, hebben zij mede als gevolg van
  nieuwe immigratiebewegingen, steeds een betrekkelijk gesloten
  gemeenschap gevormd. Op zichzelf biedt die naar-binnen-gerichtheid
  van de Chinezen de mogelijkheid voor criminele infiltratie die door
  de overheid slecht wordt opgemerkt. Bij zulke organisaties denkt
  men aan de beruchte triaden, omvangrijke geheime
  genootschappen sedert de zeventiende eeuw, die strak hirarchisch
  zijn georganiseerd en die functionarissen hebben met bloemrijke
  namen die bijzondere afdelingen regeren. Uit hedendaagse
  beschrijvingen van de triaden in Hong Kong, de Verenigde Staten en
  ook Engeland en Frankrijk blijkt dat het thans grotendeels gaat om
  groepen met kernen van een of twee man en een kring van
  medestanders. Zulke groepen die in Nederland de vertegenwoordigers
  zijn van de 14 K, de Tai Huen Chai en de Ah Kong en die opereren
  vanuit Hong Kong, Bangkok, Maleisi en Singapore, smokkelen vooral
  herone die zij betrekken uit de Gouden Driehoek. Rond 1980 hebben
  de Chinezen hun eerste plaats op deze markt verloren omdat zij
  stevig werden aangepakt door de politie en doordat de Turkse
  groepen met een betere kwaliteit herone geducht concurreerden. Dat
  wil echter niet zeggen dat zij geheel zijn verdreven. Er wordt nog
  steeds herone gemporteerd en gedistribueerd. Hun klanten zijn onder
  meer Nederlandse handelaren.

  Vanaf het midden van de jaren tachtig zijn in Nederland cliques
  waargenomen van drugssmokkelaars uit Nigeria en Ghana. Zij vormen
  een onderdeel van Ghanese en Nigeriaanse netwerken die
  wereldwijd opereren. Door groepen in deze landen wordt in
  Zuidoost-Azi herone aangekocht en cocane in Zuid-Amerika. Ook
  handelen zij in cannabisprodukten. De bestemmingslanden van hun
  smokkelwaar zijn
  Noord-Amerika en Europa. Hun gemeenschappen in Nederland zijn
  klein, niet erg hecht en zij zijn onvoldoende maatschappelijk
  gentegreerd om de mogelijkheden voor smokkel in Nederland ten volle
  uit te buiten. In Amsterdam is wel sprake van een zekere vermenging
  met een gedeelte van de zwarte Surinaamse bevolking. Hun zakelijke
  leven speelt zich af in en rond coffeeshops, restaurants en hotels.
  De omvang en macht van deze netwerken in Nederland worden gauw
  overdreven. Het gaat eerder om kleine groepjes van smokkelaars dan
  om criminele groepen die vele activiteiten ontplooien.

  Tenslotte nog iets over de zogenaamde Russische mafia uit
  Rusland en andere republieken van de voormalige Sovjetunie. Ook zij
  is bij een onderdeel van de drugseconomie betrokken, speciaal door
  grondstoffen te leveren die nodig zijn voor het vervaardigen van
  synthetische drugs. Verder fungeren Russische misdadigers als
  inkopers van drugs voor de Oosteuropese markt, maar voor hen vormt
  dit een ondergeschikte activiteit. Ook bij (voormalige)
  Joegoslavische bendes is wel drugshandel waargenomen, maar
  de rol van deze groepen lijkt in dit opzicht toch eerder parasitair
  en te berusten op hun specialisme: geweld. Beide groepen moeten het
  stellen zonder wortels in deze samenleving. Het aantal Russische
  immigranten is miniem en de Joegoslavische onderwereld heeft weinig
  van doen met de gemeenschap van (voormalige) gastarbeiders uit
  Zuidslavische republieken. Beide groepen zijn minder relevant voor
  de handel in drugs. Daarom zal er in dit hoofdstuk niet meer op
  worden teruggekomen.

  IV.2.2.2.3. De betrokkenheid van allochtone groepen
  Het historische toeval wil dat de landen waaruit in de jaren zestig
  en zeventig grote aantallen mensen naar Nederland zijn gekomen,
  zich in de jaren tachtig en negentig hebben ontwikkeld tot
  vooraanstaande producenten en transitohandelaars van de
  belangrijkste drugssoorten voor de Europese markt. Uit Turkije komt
  veruit de meeste herone, de Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse
  zowel als de Arubaanse connectie sluiten Colombia met zijn
  cocanehandel aan op Europa, Marokko heeft zich ontwikkeld tot de
  belangrijkste producent van hash. In al deze landen hebben zich
  recentelijk grote criminele drugsgroepen ontwikkeld of heeft de
  reeds bestaande onderwereld zijn aandacht verlegd naar de handel in
  drugs. Zij zijn evenzeer verbonden met de politieke en economische
  machtscentra van hun land als de transnationale groepen dat zijn in
  Itali of Colombia.

  De groepen in Turkije kunnen worden onderverdeeld in drie
  soorten. Er is een klassieke mafia die zich vroeger bezig hield met
  allerhande smokkel, afpersing en het verlenen van illegale diensten
  op het niveau tussen de staat en de plaatselijke (stads)bevolking.
  Op zichzelf heeft deze klassieke mafia geen vaste banden met
  politieke bewegingen, ook al verleent zij er soms hand- en
  spandiensten aan. De betrokken groepen hebben zich thans toegelegd
  op de verwerking van opium tot herone en het smokkelen daarvan naar
  West-Europa. Verder zijn er drugshandelsgroepen die duidelijk
  banden onderhouden met de Grijze Wolven ter rechterzijde in het
  politieke spectrum en met de ultra-nationalistische politieke
  beweging die daar bijhoort, de MHP. Ter linkerzijde is bij enkele
  splinterpartijen wel drugshandel aangetoond, maar bij de grote
  Koerdische linkse beweging PKK met welke de Turkse overheid zich in
  staat van gewapend conflict weet, is dat niet zo. Toch heeft de PKK
  er indirect wel mee te maken omdat deze organisatie zakenlieden
  afperst en zeker ook rijke drugshandelaren. Koerden spelen bij de
  handel in herone een grote rol omdat zij uit het Oosten en
  Zuidoosten van het land afkomstig zijn en geografisch aansluiting
  vinden bij de buurlanden waar de opium vandaan komt. Evenwel: de
  raffinage en de export ervan kan thans bij welhaast alle
  bevolkingsgroepen in Turkije worden waargenomen.

  De cocanesmokkel uit Suriname is begonnen nadat de sergeants die
  hun coup pleegden in 1980, contact hadden gemaakt met Colombiaanse
  drugsbaronnen. Thans vormt een combinatie van enkele Hindostaanse
  zakenlieden die de financiering voor hun rekening namen, de
  militairen die het transport toelieten en een aantal opgeklommen
  drugsbaronnen in Suriname een geducht machtscomplex. Mensen uit
  alle etnische groepen die Suriname rijk is, doen mee: Creolen,
  Hindostanen, Javanen (minder) en bosnegers (als koeriers). De
  Nederlandse Antillen en Aruba spelen een rol als plaats van
  ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de Colombiaanse kartels en
  grootimporteurs uit Europa. Voorts worden nogal wat drugs
  gesmokkeld door vliegtuigpassagiers naar Schiphol en andere
  Europese luchthavens.

  In Marokko heeft de hashproduktie zich tot een bloeiende
  bedrijfstak ontwikkeld. Men kan zich alle bedrijvigheid niet
  voorstellen zonder de actieve betrokkenheid van de ambtenarij op
  alle niveau’s van het patrimoniale bestuurssysteem dat in dit land
  bestaat. Ook wordt aangenomen dat het koninklijk hof direct bij de
  hash-export is betrokken. Het land is in elk geval in toenemende
  mate van de inkomsten uit de drugshandel afhankelijk geworden nu
  het zenden van spaargelden door gastarbeiders met het verstrijken
  van de emigratiejaren aan het afnemen is als de belangrijkste
  inkomstenbron van het land. Voor een goed begrip van de
  ontwikkeling van de georganiseerde misdaad in de kring der etnische
  minderheden is inzicht in deze politieke en economische connecties
  onontbeerlijk.

  Veel immigranten uit deze landen hebben hun weg in Nederland
  goed gevonden, maar een aanmerkelijk
  gedeelte bevindt zich sociaal-economisch in een achterstandspositie
  en in cultureel opzicht verkeert dit deel nog grotendeels buiten de
  Nederlandse samenleving. Dat komt onder andere omdat een deel van
  de migranten nog steeds economisch en cultureel gerienteerd blijft
  op de landen van herkomst. Ook uit historische studies over wat
  vroeger de georganiseerde misdaad heette – vergelijk Egmond, 1994,
  over de prominente rol van Joden en Zigeuners in de achttiende eeuw
  – weten we dat de combinatie van geringe sociale kansen en een
  cultureel marginale positie een belangrijke risicofactor kan vormen
  voor de aansluiting op criminele groepen. De werkloosheidscijfers
  van Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken, Koerden en
  Marokkanen in Nederland liggen drie tot vier maar zo hoog als het
  Nederlandse gemiddelde. Zij die wel betaalde arbeid verrichten,
  zijn sterk oververtegenwoordigd in de laagste twee
  functiecategorien. Voor immigranten uit het Carabische gebied geldt
  dat minder, maar Turkse en Marokkaanse immigranten wonen overwegend
  in de slechtste buurten van de steden en stadjes en in huizen van
  de geringste woonkwaliteit. In zulke buurten leveren de scholen
  minder leerlingen af die doorgaan naar middelbare en hogere
  opleidingen dan gemiddeld. De schoolprestaties van sommige
  subgroepen van de kinderen en kleinkinderen van de immigranten zijn
  heel behoorlijk, maar gemiddeld genomen blijven deze kinderen
  achter en verliezen zij op de arbeidsmarkt de concurrentie van
  Nederlandse autochtone leeftijdsgenoten. Deze sociale achterstanden
  werken daarenboven cumulatief. Hierom zijn deze groepen door de
  overheid aangewezen tot de belangrijkste doelgroepen van het
  minderhedenbeleid.

  De sociale achterstand wordt in de verzorgingsstaat Nederland
  zowel gemitigeerd als verhuld, maar de kans is levensgroot dat zich
  binnen deze immigrantengroepen een aparte etnische onderklasse
  ontwikkelt waarbij de relatieve armoede en het gebrek aan
  maatschappelijke kansen sociaal overerfelijk worden (Roelandt,
  1994). Binnen de etnische minderheden komt grote
  status-concurrentie voor waarbij maatschappelijk succes wordt
  afgemeten aan materile welstand zowel in Nederland als in het land
  van herkomst. De tweede generatie vergelijkt zijn kansen met
  Nederlandse leeftijdsgenoten. Een deel van de werkloos geworden
  immigranten of van de nieuwe starters op de arbeidsmarkt neemt het
  initiatief zich te vestigen als zelfstandige ondernemer. Er zijn in
  alle drie gevallen bijzondere redenen waarom immigranten de morele
  grens kunnen oversteken om op de drugshandel over te gaan. In het
  Turkse geval kan politieke overtuiging of ook dwang meespelen, voor
  sommige Surinamers biedt de antikolonialistische gezindheid van
  machthebbers een zeker excuus, veel Marokkanen zien niet in waarom
  een lucratief exportartikel niet kan worden verkocht in een land
  waar de overheid het gebruiken van cannabis toestaat. Het ontbreken
  van zo’n morele drempel biedt criminele groepen de mogelijkheid om
  vaste voet te krijgen in de beschreven sociaal weinig kansrijke
  segmenten van minderheidsgroepen. Meestal gaat het bij de
  georganiseerde criminaliteit die in den vreemde opereert – en dat
  geldt zeker voor de beschreven transnationale criminele groepen –
  om slechts betrekkelijk weinig actieve misdadigers. Maar hier
  hebben zich binnen de gevestigde etnische minderheden
  drugshandel-circuits ontwikkeld waarbij mensen zijn ingeschakeld in
  allerlei rollen (handelaar, geldschieter, bewaker van
  drugs-voorraden, koerier etcetera) en daarom is hun aantal veel
  groter. In tegenstelling tot de transnationale groepen die we zoven
  beschreven, zijn die drugshandelsgroepen hecht verankerd geraakt in
  de grootste gevestigde etnische minderheden en zijn deze voor een
  deel van hun inkomsten en welvaart van de georganiseerde
  criminaliteit afhankelijk geworden. De Turkse en Koerdische groepen
  zijn overal waargenomen waar immigranten uit Turkije zich in groten
  getale hebben gevestigd met misschien wat meer belangrijke centra
  in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. Surinamers en Antillianen wonen
  disproportioneel in de grote steden en de cocane-smokkel vindt men
  dan ook vooral in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en ook Eindhoven.
  Marokkanen worden in coffeeshops aangetroffen in het hele land,
  maar ook hier zijn enkele duidelijke centrale handelspunten aan te
  wijzen, bijvoorbeeld in het Gooi en in Brabant. Omdat er in de
  voorbije jaren – om de reden die eerder werd genoemd – veel
  onderzoeken zijn gedaan naar de Turkse heronehandel, bestaat er een
  tamelijk goed zicht op de organisatie van de families die zich met
  deze handel bezighouden. In Arnhem is hij in handen van vijf
  Koerdische families die deels solistisch opereren, deels nauw
  samenwerken. Zij halen de herone zelf rechtstreeks uit Turkije en
  distribueren haar in Amsterdam en Rotterdam, maar ook in Duitsland,
  Frankrijk, Spanje, Engeland en Belgi. Het gaat hier om omvangrijke
  families die met het oog op de drugshandel ook nog een veelheid van
  andere Turken inschakelen voor het uitvoeren van allerlei klusjes.
  In een tussenbalans van de Arnhemse recherche uit 1992 wordt
  gesteld dat er ongeveer 900 Koerdische en Turkse personen
  rechtstreeks in verband konden worden gebracht met de heronehandel.
  Uit het eigen onderzoek is gebleken dat in periode 1990-1995 in
  totaal 524 Turkse mannen door de Arnhemse politie zijn gergistreerd
  wegens drugshandel en bezit van drugs. In Rotterdam was in het
  begin van de jaren negentig een Turkse familie actief die enkele
  tientallen Turkse en Koerdische verwanten in dienst had om de
  distributie van de herone ter plaatse adequaat te kunnen
  afhandelen. Een politieel onderzoek naar hashhandel in het Gooi dat
  in het begin van de jaren negentig werd uitgevoerd, wees uit dat
  deze handel werd gecontroleerd door drie Marokkaanse families. Deze
  families waren gevormd door Marokkaanse arbeiders die in de jaren
  zeventig waren komen werken bij bedrijven in de streek. Het waren
  mensen zonder veel opleiding: de meesten waren analfabeet en nadat
  zij in de jaren zeventig en tachtig uit
  het arbeidsproces waren getreden, was de overgrote meerderheid
  werkloos gebleven. De vreemdelingendienst kenschetste ze als een
  niet gentegreerde, kansloze groep en onder de tweede generatie had
  een aantal jongens reeds een flinke criminele antecedentenlijst
  opgebouwd. Hilversum bleek te fungeren als distributiecentrum voor
  (door Nederlandse transporteurs) uit Marokko aangevoerde hash.
  Nederlandse en Marokkaanse klanten kwamen hier in het groot (tot
  duizend kilo toe) inkopen. De klant zette zijn auto neer op een
  aangewezen plek en overhandigde de groothandelaar in het koffiehuis
  zijn sleutels als de koop was gesloten. Een koerier reed de auto
  naar een geheime plaats waar de gekochte hash achterin werd geladen
  en daarna werd de auto op een andere plaats neergezet. De klant
  kreeg zijn autosleutels terug en kreeg te horen waar hij zijn auto
  op kon halen. De politie was verbaasd over de openheid waarmee deze
  handel werd bedreven. Zij ontdekte een soort raad van bestuur van
  de organisatie in engere zin. De oudste zonen beheerden tien
  koffiehuizen, een slagerij, een videotheek, een lunchroom en een
  shoarmazaak. Andere familieleden vormden het personeel in deze
  middenstand. Sommigen fungeerden als koeriers; daar waren ook
  kinderen bij die hoeveelheden hash achter op hun fiets vervoerden.
  Anderen stelden (tegen betaling van f.25,- per kilo) hun huis of
  schuurtje ter beschikking als bergplaats. De politie kwam tot de
  slotsom dat van een aanzienlijk deel van alle Marokkaanse families
  in het Gooi tenminste n gezinslid direct aan de hashhandel deelnam
  of daar indirect van profiteerde.

  IV.2.3. De werkwijzen die worden gebezigd

  IV.2.3.1. De infrastructuur van de drugshandel
  Drugshandelaren kunnen het niet stellen zonder gebruik te maken van
  de bestaande legale infrastructuur of zonder die zelf op te
  richten. Dat kost veel geld en een deel van de opbrengsten vloeit
  hiernaar toe. Voor de rechercheurs en accountants die
  strafrechtelijk en financieel onderzoek verrichten – onder andere
  om te kunnen bepalen hoeveel aan crimineel verworven vermogen kan
  worden geconfisceerd – levert het steeds weer de nodige
  hoofdbrekens op om de omvang van deze werkelijk gemaakte kosten te
  berekenen. In deze paragraaf zal worden getoond hoe de
  infrastructuur van de drugshandel in de richting van Nederland er
  uitziet. Eerst komt de faade die moet worden opgetrokken om
  de import een legitiem aanzien te geven. Hier kunnen in beginsel
  alle bedrijven voor worden gebruikt die uit het buitenland
  importeren of die georganiseerd vanuit Nederland internationaal
  zaken doen. Importen exportfirma’s zijn gewild, vooral wanneer deze
  vertrouwen wekken door reeds lang en volgens vaste routine zaken te
  doen met firma’s in het land waar de drugs vandaan komen.
  Nederlandse firma’s die zaken doen met Zuid-Amerika, om welke
  produkten het ook gaat, mogen zich verheugen op bijzondere
  belangstelling van vertegenwoordigers van de Colombiaanse kartels.
  Daar is een bedrijf bij dat zaden exporteert, een firma die hout
  importeert, een bedrijf dat schoenpoetsmachines verkocht, een zaak
  waar men zonwerende folie te koop heeft, enzovoorts. Nederlandse
  drugshandelaren richten zelf ook wel dekmantelfirma’s op en ook
  daar gaat het om handel die tussen beide landen aannemelijk is.
  Vooral het transport van bederfelijke waar (bijvoorbeeld bloemen of
  vlees) is populair omdat de dounane soms coulant is en het
  transport zonder al te veel controle door laat gaan. Allochtone
  drugshandelaren maken gebruik van de eigen middenstand die de
  etnische groepen voorziet van produkten uit het land van herkomst:
  tropische groenten uit Suriname, noten en thee uit Turkije,
  bevroren vis uit Marokko. De omvang van deze gevarieerde
  nep-infrastructuur is niet bekend.

  Daarna komt de fase van het transport en dat kan gaan
  over land, over zee en door de lucht. Nederland is een
  aantrekkelijk land omdat het een echt transportland is en omdat het
  beschikt over de nodige expertise. Drugs komen over de weg
  nog steeds wel met personenauto’s van echte of zogenaamd
  terugkerende vakantiegangers: de smokkel door zogenaamde mieren.
  Voor grotere partijen worden vrachtauto’s gebruikt en dan worden de
  drugs meegenomen, verstopt in de lading of in het chassis, de
  wanden (vandaar ook de voorkeur voor koelwagens), de
  brandstoftanks, de reservebanden en nog meer. Voorheen
  organiseerden Nederlandse drugshandelaren transporten met hash
  vanuit Marokko vanaf de producent tot aan de koper. De Marokkaanse
  handelaren hebben echter de afgelopen jaren aan macht gewonnen en
  hebben de rol van de Nederlanders gereduceerd tot die van
  transporteurs. Wie het thans toch op zijn eigen houtje probeert –
  en er zijn chauffeurs die voor een aanlokkelijk aanbod op een grote
  parkeerplaats of in het chauffeurscaf zwichten – loopt het grote
  risico (na een tip van de handelaar) door de douane te worden
  gepakt. Volgens opgave van de FNV-Vervoersbond zitten thans zo’n 40
  Nederlandse vrachtwagenchauffeurs wegens hashsmokkel in Marokkaanse
  gevangenissen. Turkse herone-smokkelgroepen maken gebruik van eigen
  transportbedrijven (in het Zuiden van het land is een
  provincieplaats Kilic met een mafia-familie die een groot deel van
  het wegtransport beheerst) maar zij laten vaak Hollandse of althans
  Westeuropese chauffeurs rijden omdat die minder argwaan wekken.
  Verder maken wij uit het ons ter beschikking gestelde
  politiemateriaal op dat 30 op zichzelf bonafide Nederlandse
  bedrijven zich met drugssmokkel hebben beziggehouden, maar dit
  aantal, dat
  overigens ten dele ook betrekking heeft op bedrijven die betrokken
  zijn (geweest) bij de smokkel van hash uit Marokko, is stellig te
  klein en berust op ongelijksoortige en incomplete gegevens. Het is
  verder waarschijnlijk dat juist jonge en kleine bedrijven die in
  financile problemen zitten daarvoor worden gebruikt, maar
  aangetoond is dit niet. Zeker is tenslotte dat enkele Hollandse
  drugshandelsgroepen over een doeltreffend informatiesysteem in de
  transportwereld beschikken om de zwakke broeders eruit te halen. De
  cocane en marihuana uit Zuid-Amerika en vooral de hash uit Marokko
  komen ook over zee. Behalve de drugs die door individuele
  toeristen (bijvoorbeeld in hun zeewaardig zeiljacht) worden
  meegenomen, gebeurt de smokkel via reguliere
  scheepvaartondernemingen. Grote partijen gaan veel met containers.
  Er worden twee smokkelmethoden toegepast: (a) op de ladingbrieven
  wordt een andere lading voorgewend, de vaarroute wordt verkeerd
  opgegeven of er wordt aan een onverdachte klant geadresseerd en (b)
  de contrabande wordt in de legale lading verstopt en daarbij valt
  op hoe kunstig smokkelaars de drugs in vormen persen om er
  onopgemerkt de douane mee door te komen. Er zijn geen aanwijzingen
  dat criminele groepen de gehele, administratief nogal ingewikkelde,
  route in de Rotterdamse haven controleren. De kunst is hier om
  controle te ontlopen. De smokkel vanuit Suriname verloopt voor een
  deel ook op deze manier. Die van Chinese smokkelgroepen evenzeer:
  zij verzenden honderden kilo’s herone tegelijk per schip vanuit
  Bangkok. Een Nederlandse groep die wordt geleid door kampers had
  een tijdlang een kleine eigen vloot over de zeen varen. Met haar
  schepen bracht deze groep de drugs aan land door die vlak voor de
  kust over te laden op kleinere motorboten die ze vervolgens
  razendsnel overbrachten naar speciaal ingerichte bergplaatsen. Veel
  drugs worden gesmokkeld door de lucht. Er zijn koeriers die
  ze meenemen als passagier, er zijn bemanningsleden die smokkelen,
  de waar wordt verstopt in de vracht of wordt met eigen vliegtuigen
  aangevoerd. De Colombiaanse kartels hebben nog wel geprobeerd om
  voor de kust van Ierland dezelfde methode toe te passen die het
  voor de Noordamerikaanse kust zo goed had gedaan: het droppen van
  grote, goed ingepakte partijen op zee, maar dat is mislukt. Uit
  Suriname, de Antillen en Aruba gaat het met koeriers en dat geldt
  ook voor de groepjes smokkelaars uit Ghana en Nigeria. Chinese
  smokkelaars werken op dezelfde manier en verstoppen de drugs in
  partijen kleding en in bagage. Uit het materiaal dat wij onder ogen
  hebben gehad over de luchthaven Schiphol blijkt dat hier de
  controle verre van waterdicht is en dat daarom hier veel drugs door
  kunnen komen. De controle op deze drukke luchthaven gaat snel en is
  oppervlakkig en er zijn in de voorbije jaren dan ook heel wat
  platte functionarissen opgespoord (in de schoonmaaksector, bij de
  catering, bij de bagage-afhandeling, bij de expeditie, bij de
  marechausse en bij de douane). Wanneer de drugs eenmaal Nederland
  zijn binnengekomen, moeten zij verdekt worden opgeslagen (safe
  house
  , stash). Dat gebeurt in bedrijfsruimten van
  overigens bonafide en onopvallende firma’s die zowel op oude als op
  nieuwe industrieterreinen staan. Er worden ook loodsen en
  woonschepen gebruikt die men aan de rand van veel steden aantreft.
  Dit zijn ook nogal eens de plaatsen waar synthetische drugs worden
  vervaardigd. Maar er zijn ook particulieren die hun woonhuizen en
  schuren beschikbaar stellen. De groothandel vindt verder plaats in
  verkoopkantoren. Dat zijn in het geval van Nederlandse
  hashhandelaren vaak moderne gebouwen in de industriezones rond de
  steden. Marokkaanse en Turkse handelaren opereren vanuit hun
  koffiehuizen. Zij kopen hier per week een stoel en toegang tot de
  telefoon (zodat met Turkije kan worden gebeld); na betaling door de
  klant verbergt een handlanger de gekochte waar in diens auto, die
  hij vervolgens op een aan te wijzen plaats op kan halen. Chinese
  drugshandelsgroepen gebruiken voor de distributie hun
  infrastructuur van restaurants, videotheken en (illegale)
  gokhuizen. Surinaamse smokkelaars maken gebruik van de etnische
  winkelstand.

  Drugshandelaren hebben ook ontmoetingsruimten nodig waar
  zij zaken kunnen doen. Net als in het legale zakenleven gebruiken
  zij daarvoor caf’s, restaurants en hotels, maar ook seksclubs zijn
  populair. Hier zien we hoe een deel van de horeca al dan niet
  bewust ruimte geeft voor criminele activiteiten. Hoe groot die
  betrokkenheid van de horeca precies is, valt onmogelijk te zeggen
  op grond van ons materiaal. Volgens vertegenwoordigers van deze
  branche zelf gaat het hier om een aanzienlijk probleem. Als we dit
  alles overzien dan kan het niet anders of veel personen die
  werkzaam zijn in de legale economie, moeten op de hoogte zijn van
  drugshandelsactiviteiten of moeten tenminste vermoeden wat onder
  hun neus gebeurt, en dit geldt ook voor mensen die wonen in de
  buurten waar zich de drugshandel afspeelt. Dat is in feite altijd
  het zwakke punt van georganiseerde criminaliteit: zowel de afnemers
  van illegale goederen en diensten als degenen die op de een of
  andere wijze zijn betrokken bij de verwerking, het transport of de
  financiering weten goed wat er gebeurt (Potter, 1994). Criminele
  groepen kunnen trachten zich daartegen af te schermen door
  vrijplaatsen te scheppen waar ongenode gasten niet worden
  toegelaten. Bij de kampers die zo’n prominente rol spelen in de
  Nederlandse drugshandel, is dit al veel langer zo; zij zijn
  afkomstig uit woonwagencentra waar burgers zelden een stap zetten.
  Dat geldt ook voor de Hells Angels die eigen honken bouwen en ze
  voorzien van allerlei veiligheidsvoorzieningen waarmee zij
  buitenstaanders effectief buiten de poort houden. Het geldt ook
  voor sommige straten of delen van straten in steden die door
  criminele groepen worden gecontroleerd: daar wonen mensen uit
  hetzelfde sociale milieu of van dezelfde etnische groep en degenen
  die het niet bevalt staat de mogelijkheid open te verdwijnen of
  zwijgzaam toe te geven aan
  de intimidatie. Zulke ruimtes hebben veel weg van wat de Amerikanen
  no-go areas noemen, maar dat zijn dat niet. Met die term
  wordt uitgedrukt dat de overheid en haar dienaren het terrein niet
  opdurven anders dan ondersteund door een overmatige troepenmacht.
  Zulke vrijplaatsen of reservaten kent Nederland niet. Er bestaan
  ook nergens getto’s in de zin dat een hele buurt door n etnische
  groep wordt bewoond (en dat ook alle leden van die etnische groep
  in die ene buurt wonen). Alleen al de greep van de overheid op de
  huurwoningdistributie is daarvoor te groot.

  IV.2.3.2. De toepassing van geweld
  Geweld of beter nog: het effectief dreigen met geweld, is zeker ook
  onlosmakelijk met de georganiseerde drugscriminaliteit verbonden en
  vervult vele functies (Amir, 1995). Intern wordt geweld aangewend
  om discipline in de groep te handhaven of door individuele
  misdadigers met leidersaspiraties om op te klimmen in de hirarchie.
  Extern geweld kan dienen om het aandeel in de markt dat door
  anderen wordt bedreigd, te beschermen, of om het eigen marktaandeel
  uit te breiden. Het niveau van zware geweldpleging tot en met
  liquidaties is in Nederland vanaf de achttiende eeuw uitzonderlijk
  laag (Spierenburg, 1993); Nederlanders reageren dan ook geschokt
  als geweld wordt toegepast (Franke, 1991). Maar het aantal gevallen
  van doodslag neemt toch langzaam toe (Van den Eshof en Weimar,
  1991; Berghuis en De Jonge, 1993) en het is volstrekt duidelijk dat
  dit onder andere te maken heeft met de opkomst van de handel in
  drugs. De grootstedelijke penose is van karakter veranderd met de
  introductie van vuurwapens in de jaren zeventig. De figuur van de
  drugshandelaar Klaas Bruinsma staat voor die omslag symbool. Hij
  wordt er in politiekringen van verdacht opdracht te hebben gegeven
  tot zes aanslagen op concurrenten of afvallige medestanders,
  waarvan er drie dodelijk afliepen; zelf was hij betrokken bij drie
  schietpartijen. Verder mag niet uit het oog worden verloren dat de
  Brabantse smokkelaars in de jaren vijftig in een heuse
  geweldsspiraal met de politie en de douane waren betrokken. En
  overigens kennen ook de kampers een traditie van gewelddadigheid.
  Het aantal liquidaties bedraagt op dit ogenblik, althans voor zover
  dat bij de politie bekend is, 30 40 per jaar. Dit is heel laag in
  vergelijking met landen waar de georganiseerde criminaliteit
  werkelijk belangrijk is. In Colombia is dat het cijfer voor een
  grote stad in n week. Zeker zijn we van dit cijfer overigens
  allerminst want hoeveel van de persoonsverdwijningen per jaar zijn
  in feite gecamoufleerde en niet ondekte moorden? In ieder geval
  wordt per jaar wel op dezelfde manier geteld en daarom staat vast
  dat het aantal liquidaties toeneemt. De directe aanleidingen tot
  moordpartijen in het drugsmilieu zijn doorgaans hetzelfde: er zijn
  (af)betalingsproblemen, er is een rippartij gepleegd of er is er
  een afgeslagen, een potentile getuige voor justitie moet uit de weg
  worden geruimd of iemand wordt vermoord omdat bekend wordt dat hij
  als verklikker is opgetreden. Achter deze aanleidingen gaat
  doorgaans de grotere oorzaak schuil dat concurrentie met geweld
  wordt uitgevochten. Want men moet goed voor ogen houden dat in de
  drugshandel geweld steeds een afgeleide is van de
  ongereglementeerde marktomstandigheden waarin deze illegale handel
  nu eenmaal moet opereren. Het is hier geen doel op zichzelf zoals
  wel het geval is bij sommige andere vormen van georganiseerde
  criminaliteit zoals afpersing of loan sharking.
  Uitzonderingen op deze regel vormen groepen die via hun
  geweldsspecialisatie bij de drugshandel betrokken raakten zoals de
  Hells Angels en enkele groepen van kampers die zich hebben
  opgewerkt met de opbrengsten van het rippen van Marokkaanse groepen
  of het onderscheppen van drugstransporten uit Libanon en Pakistan.
  Als er echter in het algemeen weinig concurrentie bestaat, zal het
  geweldsniveau bij de drugshandel laag zijn. Juist deze
  omstandigheid verklaart waarom het autochtone Nederlandse
  drugsmilieu althans tot en met de jaren tachtig relatief weinig
  gewelddadig was. De druk van de autoriteiten was niet groot omdat
  de handel in hash nogal met rust werd gelaten en de markt
  expandeerde zodat er voor nieuwelingen plaats was zonder dat de
  gevestigde handelaren hoefden in te leveren. Als deze
  veronderstelling juist is, zou de toegenomen belangstelling van
  justitie en politie voor de cannabis-handel moeten leiden tot een
  verhoogd geweldsniveau in kringen van handelaren. Hierboven werd al
  aangegeven dat het aandeel van autochtone Nederlanders bij
  liquidaties bepaald laag is als we het vergelijken met dat van
  allochtonen. Wellicht is dit voor een deel schijn omdat Hollanders
  zoveel mogelijk in het geniep slachtoffers maken, terwijl executies
  in allochtoon milieu vaak theatrische trekken (vergelijk ook de
  Turkse gewoonte om kleinere overtredingen te bestraffen met het
  vernederende afsnijden van een oor) vertonen en juist wel moeten
  worden opgemerkt ten einde afschrikkend te kunnen werken. De
  oververtegenwoordiging van allochtone slachtoffers en (bekend
  geworden) daders is echter zo groot (steeds 3 tot 4 maal zo groot
  als bij autochtonen) dat we er gevoeglijk van kunnen uitgaan dat er
  echt een bijzonder probleem is. De variatie in het niveau van zware
  geweldpleging tussen verschillende etnische groepen is trouwens nog
  opvallender. Waar hangt dat vanaf? In het geval van de moorden in
  het Chinese milieu is steeds sprake van harde concurrentie op een
  beperkte markt die onder druk staat van politieel ingrijpen
  (herone) en dan gaat het om een strijd om de macht tussen triaden
  en bendes die overigens uitstijgt boven het niveau van drugshandel.
  Oorlogen in het Chinese milieu vonden plaats in het midden van de
  jaren zeventig in Amsterdam, maar na 1991 is er opnieuw een golf
  waargenomen van tot nu toe 13 aanslagen met 14 doden en
  3 gewonden. In de Turkse heronehandel is het aantal liquidaties het
  hoogst. Dit wordt mogelijk verklaard door (a) export van politieke
  strijd, zoals blijkt uit betrokkenheid van Grijze Wolven en PKK,
  (b) het aanzienlijke vuurwapenbezit onder Turkse en Koerdische
  mannen, zowel in Turkije als daarbuiten, (c) een gewelddadige
  culturele traditie rond kwesties van eerwraak (Yesilgz, 1995). In
  deze sfeer is echter (d) ook sprake van concurrentie om het
  marktaandeel. De ruzie tussen een gezeten criminele familie in
  Rotterdam en nieuwelingen die hun in 1992 de macht betwistten,
  kostte na interventie vanuit Turkije niet minder dan 11 doden. De
  overige etnische criminele groepen tonen een veel lager
  geweldsniveau. In het geval van de Italianen en Colombianen komt
  dat vooral doordat zij met zo weinig mensen in Nederland zijn en
  ook omdat zij in Nederland slechts bepaalde activiteiten
  ontplooien. Dat laatste geldt eveneens voor Ghanese en Nigeriaanse
  criminele groepen. Hun geweldsniveau is zeer laag; zij bestaan hier
  ook uit niet veel meer dan cliques van smokkelaars die elkaar niet
  in de weg zitten. Het geweld in criminele Surinaamse, Antilliaanse
  en Arubaanse kring is wel hoger maar lang niet zo hoog als dat van
  de Chinezen en Turken. Marokkaanse drugshandelaren scoren tenslotte
  opmerkelijk laag, afgezet tegen het totale aantal landgenoten in
  Nederland en gelet op hun aanzienlijke rol in de hashhandel. Dit
  wordt enerzijds wellicht verklaard door de geringe omvang van het
  wapenbezit in Marokko en dat komt weer doordat de overheid zeer
  actief wapensmokkel tegengaat teneinde geen bedreiging te laten
  ontstaan van de centrale macht (zoals in het buurland Algerije
  thans wel het geval is). Anderzijds heeft het mogelijk te maken met
  het feit dat het samenwerkingsverband van drugslords en
  overheidsdienaren in Marokko (vooral de militairen zijn in dit
  verband relevant) de touwtjes stevig en tot over de grenzen in
  handen heeft.

  IV.2.4. De besteding van inkomsten

  Strafrechtelijk-financieel onderzoek is nog jong. De
  pluk-ze-wetgeving die beoogt om vermogenscriminaliteit af te remmen
  door illegaal verkregen vermogens confisceerbaar te maken dateert
  van 1993, maar nu reeds blijken verschillende onderzoeken
  interessante gegevens op te leveren over de wijze waarop de
  drugshandel en andere vormen van georganiseerde misdaad werken.

  Als de handel wordt gecontinueerd, wordt de opbrengst ten eerste
  gestoken in de aankoop van nieuwe handelswaar. Verder zagen we
  hiervoor al dat er een reeks faciliteiten moet worden bekostigd
  voordat tot verkoop kan worden overgegaan: kosten voor transport,
  opslag, kantoorruimte, telefoon, ontmoetingsplaatsen en zelfs voor
  het scheppen van kleine enclaves. Voorts dienen controlerende
  overheidsinstanties en personen te worden omgekocht. In Marokko is
  de prijs voor corruptie soms bij de aankoopprijs inbegrepen (men
  koopt hash plus de weg en de haven), maar meestal wordt het
  betrokken bedrag apart betaald. Voor de drugshandel op Nederland
  kan deze kostenpost overigens nooit hoog zijn, want in dit verband
  wordt eerder de strategie der ontwijking gehanteerd dan die van
  corruptie.

  Dan kosten de medewerkers in vaste dienst (vertegenwoordigers,
  bodyguards) veel geld en ook de losse krachten die komen op afroep
  (chauffeurs, incasseerders). Hun gages zijn doorgaans hoog omdat de
  risico’s van aanhouding door de politie gecompenseerd moeten
  worden. Een chauffeur die een flinke partij hash per container uit
  Marokko haalt, ontvangt daarvoor enkele tienduizenden tot
  (uitschieter) 150.000 gulden. Een misdaadondernemer die goed is
  voor zijn personeel en die zijn eigenbelang op wat langere termijn
  in het oog houdt, zorgt ook nog voor het levensonderhoud van de
  alleengebleven familie als de man in de gevangenis zit. Tenslotte
  zijn er nog kosten voor juridische bijstand en de honoraria van
  notarissen, makelaars en accountants die investeringen in de legale
  economie mogelijk maken. Van wat er over blijft wordt een deel
  gebruikt voor persoonlijke uitgaven en een ander deel voor
  investeringen in andere activiteiten. Voor beide is het nodig het
  illegaal verkregen vermogen te voorzien van een schijnbaar legale
  herkomst. De eerste fase van deze gedaanteverwisseling kan bestaan
  in het wisselen van de verkregen valuta. IV.2.4.1. Het wisselen van
  crimineel geld

  De wijze waarop Nederlandse criminele groepen hun vermogens
  witwassen via binnen- en buitenlandse banken komt aan de orde in
  hoofdstuk VI. Op deze plaats wordt alleen ingegaan op het
  wegsluizen van gelden naar landen buiten Europa omdat de meeste
  allochtone en buitenlandse misdaadgroepen haast uitsluitend in
  drugs handelen en zij hun gelden langs andere dan Nederlandse
  kanalen laten terugvloeien naar hun land van herkomst.

  Het eerste dat opvalt is dat de meeste landen waar de
  drugshandelsgroepen vandaan komen, geen wetgeving hebben die
  witwassen verbiedt. Dat geldt met name voor Turkije en Marokko en
  daar worden de opbrengsten dan ook vaak direct per koerier naartoe
  gebracht. Via verzamelrekeningen bij zogenaamde rep-offices kunnen
  gelden ook naar Turkse banken worden overgemaakt. In Marokko
  bestaan off shore-banken die zich aan controle van de overheid
  onttrekken en waarheen zonder veel plichtplegingen geld kan worden
  overgemaakt.
  Voorts wordt geld naar Marokko gebracht via traditionele sociale
  verbanden zoals gilden en banken van lening. Bij het wegsluizen van
  drugswinsten naar Suriname wordt in Hindostaanse kring het systeem
  van ponton-bankieren toegepast. De gelden die voor Colombia zijn
  bestemd worden soms via wisselkantoren gestuurd en ook wel giraal
  overgemaakt via landen waar het bankgeheim nog volop intact is. In
  Colombia is witwassen weliswaar verboden, maar het wisselen van
  crimineel geld gebeurt niettemin via het bestaande bankstelsel. In
  het geval van de Chinese bendes wordt het bankwezen in Hong Kong,
  geruggesteund door een streng bankgeheim en mild overheidsoptreden,
  als witwasmachine gebruikt. Of ook Italiaanse mafiagelden in
  Nederland op grote schaal worden gewisseld, is niet duidelijk.

  IV.2.4.2. De persoonlijke uitgaven
  Heel veel van de winst van drugsverkoop die overblijft na aftrek
  van de kosten gaat op aan het voeren van een uitbundige
  levensstijl. Nederlandse drugshandelaren, maar het geldt ook voor
  Surinaamse en Antilliaanse handelaren en tot op zekere hoogte ook
  voor handelaren uit de tweede generatie van andere allochtone
  groepen, spenderen graag hun geld aan de bouw en aankoop van huizen
  en zeewaardige jachten. Zij rijden in (geleasde) luxe auto’s,
  dragen dure kleding, extravagante horloges en bij de horeca zijn ze
  graag geziene gasten vanwege hun gulheid. Drugshandelaren van alle
  nationaliteiten spenderen een hoop geld in legale en illegale
  casino’s en in gokhuizen.

  Allochtone drugshandelaren vertonen een veel minder verkwistend
  uitgavenpatroon. Turkse en Marokkaanse drugshandelaren lijden
  eerder een leven dat men van uitgewerkte gastarbeiders verwacht.
  Zij zijn sober, zij ontvangen niet zelden een uitkering en vallen
  niet op. Alle opbrengsten worden vervoerd naar het vaderland. Daar
  leeft men op ruime voet en investeert men in de legale economie.
  Vertegenwoordigers van transnationale groepen doen al evenveel
  moeite om onopvallend door het leven te gaan. Ook zij leiden zolang
  zij in Nederland verblijven een bescheiden leven. Dat geldt ook
  voor Chinezen, maar naar verhouding wordt er in hun kring wel veel
  gegokt.

  IV.2.4.3. Investeringen in bedrijven en onroerend goed Over de
  objecten waarin Nederlandse drugshandelaren hun winsten investeren
  zijn we in het algemeen niet goed ingelicht. Wel is duidelijk dat
  hier te lande geld wordt belegd in de sfeer van het onroerend goed
  en dat er horeca-zaken mee worden gekocht (ook als die niet nodig
  zijn vanwege hun facilitaire functie). Ook wordt vermoed dat er
  soms aandelen mee worden aangeschaft in bedrijven, bijvoorbeeld in
  automobielfirma’s en commercile sportcentra. Hoe groot deze
  investeringen zijn is onbekend. Verder wordt er genvesteerd in het
  sponsoren van allerlei sportieve en recreatieve evenementen.
  Hierbij gaat het om het verkrijgen van sociaal aanzien. Dit is wat
  in Zuid-Amerika narco-filantropie wordt genoemd.

  In de geschiedenis van de georganiseerde criminaliteit in de
  Verenigde Staten blijkt steeds weer hoe gangsters hun winsten
  aanwenden om bedrijven te kopen waarmee zij voortaan legaal kunnen
  werken. Georganiseerde misdaad vormt met andere woorden soms een
  curieuze ladder voor sociale mobiliteit (Bell, 1960). Aan wie thans
  legaal succesvol opereert, worden geen lastige vragen gesteld over
  het verleden. We hebben hier gedurende ons onderzoek goed op gelet,
  maar zulke gevallen zijn we in Nederland niet tegengekomen.
  Rechercheurs konden ook geen voorbeelden noemen van voormalige
  drugshandelaren van wie nu zeker is dat zij als zakenlieden
  uitsluitend legaal werken. Wellicht is de geschiedenis van de
  handel in drugs in Nederland daarvoor nog te jong.

  Van alle criminele groepen in de sfeer van de etnische
  minderheden kan men zeggen dat zij meer beleggen in hun achtergrond
  daar dan dat zij investeren in hun toekomst hier. Surinaamse
  handelaren bouwen prachtige huizen in Paramaribo die daar bekend
  staan als coke-bungalows of zij beginnen een winkel of een
  supermarkt. Turken en Marokkanen volgen tot op zekere hoogte het
  gastarbeiderspatroon. Zij bouwen huizen, kopen grond, of richten
  een winkel in en verwerven daarmee aanzien en sparen voor de oude
  dag die zij zich voorstellen thuis te zullen slijten. Veel mensen
  van de eerste generatie keren echter niet terug en hun kinderen
  voelen er weinig voor om te gaan wonen in de primitieve
  omstandigheden van het platteland waar hun ouders hebben gebouwd.
  Zij zullen op een gegeven moment die huizen te koop aanbieden en
  het gevaar is groot dat de huizenmarkt instort. Meer profijtelijke
  investeringen worden thans gedaan in de toeristenindustrie in het
  land van herkomst, maar ook in Spanje. En er wordt geld weggezet op
  banken in Liechtenstein en Luxemburg.

  Vanuit Nederland is men geneigd om de georganiseerde
  criminaliteit te zien als een soort van vermogenscriminaliteit
  zonder meer. Hiervoor werd echter al aangegeven dat er in veel
  landen politieke belangen mee zijn gemoeid. De Marokkaanse overheid
  doet haar uiterste best om vreemde valuta binnen te loodsen die
  haar onderdanen in den vreemde genereren. Zij stelt gunstige
  voorwaarden vast voor het beleggen
  in de bouw en in het toerisme. Zij hoopt met geldzendingen een deel
  van de grote infrastructurele werken zoals de aanleg van een
  stuwdam te kunnen financieren. Er zijn drugshandelaren gesignaleerd
  die investeren in de bouw van moskeen met een fundamentalistische
  inslag en ook dat heeft een politieke dimensie. Turkse politieke
  bewegingen te rechterzijde drijven onder andere op de inkomsten uit
  drugs. Te linkerzijde drijft de PKK voor een deel op de afgeperste
  opbrengsten uit de handel in drugs. Ook zijn er in Turkije rijke
  drugshandelaren die beleggen in sportverenigingen (voetbal). De
  politieke beweging rond de voormalige legerleider Bouterse doet mee
  aan de volgende parlementsverkiezingen en hij gedraagt zich met de
  uitdeling van voedsel onder de armen als een echte Zuidamerikaanse
  drugslord.

  IV.2.5. Plaatselijke variaties van het beeld

  In deze afsluitende paragraaf wordt kort nagegaan hoe de
  drugshandel zich over Nederland heeft verspreid, in welke mate de
  onderscheiden groepen in de Randstad en daarbuiten vertegenwoordigd
  zijn, of hun werkwijze (inclusief het gebruik van geweld) in de
  verschillende delen van Nederland overeenkomt en of er naast
  overeenkomsten ook verschillen bestaan in de wijze waarop het geld
  wordt besteed. Omdat de lokale situaties in Amsterdam en in het
  stedentrio Enschede, Arnhem en Nijmegen in het bijzonder door ons
  onder de loep zijn genomen, zullen deze als referentiepunten
  dienen.

  Is de groothandelsmarkt in Nederland sterk gecentraliseerd of
  niet? De handel in illegale goederen tendeert volgens de gangbare
  Amerikaanse economische theorie over georganiseerde misdaad
  (Schelling, 1967) altijd naar concentratie en monopolievorming. De
  overheid kan immers op een illegale markt niet regelend optreden en
  de ondernemers maken gebruik van andere middelen dan alleen de
  kracht van hun concurrentie. Als dit voor de drugshandel in
  Nederland zou opgaan, mag men enkele grote groepen verwachten in
  plaats van een heleboel kleine en ligt het voor de hand te
  veronderstellen dat de hoofdstad daarbij zou domineren. Het
  tegendeel blijkt echter waar. De markt is heel open,
  groothandelaren en drugshandelsgroepen zijn werkelijk over het hele
  land verspreid en het distributienetwerk is zo fijnmazig dat de
  consument tot in de kleinste stadjes toe alle soorten drugs
  gemakkelijk kan verkrijgen. Hij hoeft daarvoor niet naar de grote
  stad te gaan. De prijzen voor drugs van goede kwaliteit zijn in
  Nederland bovendien laag vergeleken met die in de buurlanden. En
  ook dit duidt niet op kunstmatige monopolie vorming maar op een
  betrekkelijke normalisering van de branche. De enige activiteit die
  de markt wel steeds dreigt te verstoren, is het rippen. Zowel in
  Amsterdam als in de steden in Oost-Nederland komt dit met enige
  regelmaat voor.

  De openheid van de markt blijkt ook als men kijkt naar de
  groepen die zich met de handel bezighouden. Weliswaar spelen
  Amsterdam en Rotterdam een centrale rol als knooppunten in de
  handelsstromen, maar lokale handelaren doen zelf ook zaken met
  verkopers in het buitenland. In Amsterdam bevinden zich Colombianen
  en Nederlanders die trachten drugslijnen op te zetten waardoor
  Europa wordt aangesloten op Zuid-Amerika. Een handelaar uit
  Enschede heeft echter ook een directe band met Colombia. Als zijn
  partij marihuana in de Amsterdamse haven per container is
  gearriveerd haalt hij hem daar zelf op om in Enschede te verkopen.
  Dit geldt ook voor de drugshandel in allochtoon etnisch milieu. De
  groothandel in herone is overal in Nederland voor een groot deel in
  handen van Turkse of Koerdische families. Die zijn met hun
  coffeeshops in de verschillende wijken van Amsterdam net zo goed
  als in die van Arnhem en Nijmegen vertegenwoordigd en verder in
  alle Nederlandse plaatsen van enige omvang. Deze handel is ook nog
  in een ander opzicht erg open: een aanzienlijk deel van de
  plaatselijke mannelijke Turkse bevolking is zowel in Amsterdam als
  in de twee genoemde Gelderse steden in enigerlei hoedanigheid bij
  deze heronehandel betrokken. Er is wel sprake van variatie die
  parallel loopt met het vestigingspatroon van de immigranten en dit
  patroon is weer tot stand gekomen via het mechanisme van
  kettingmigratie. In Arnhem wonen veel Koerden en de heronehandel is
  daarom hier ook vooral een Koerdische aangelegenheid. In Amsterdam
  zijn veel Turkse handelaren die in politiek opzicht lijnrecht
  tegenover linkse Koerdische bewegingen staan. Cocane komt in
  kleinere hoeveelheden Amsterdam binnen via koeriers, via
  postpakketjes en via vrachtzendingen uit Suriname en de Antillen.
  In Arnhem wordt hetzelfde waargenomen: hier hebben Surinamers
  eveneens een lucratieve lijn opgezet. Nederlanders en Marokkanen
  domineren de handel in cannabis in Amsterdam, in Rotterdam en in
  andere grote steden. In Enschede, Arnhem en Nijmegen is het precies
  zo. Ook hier speelt het toeval van het migratiepatroon van
  Marokkanen een rol. De kernen van hun hashhandel zijn soms zeer
  lokaal en worden bepaald door de plaats van herkomst in Marokko.
  Van Chinezen is geweten dat zij nog steeds in de heronehandel
  zitten en dat is onder andere in Amsterdam ook wel waargenomen.
  Over de Chinese drugshandel is echter in het algemeen bij de
  Nederlandse politie niet zo veel bekend. In de Oostnederlandse
  steden is hij niet gesignaleerd, maar dat kan ook betekenen dat de
  politie ter plaatse weinig inzicht heeft in de distributiekanalen
  van de Chinese middenstand. Vertegenwoordigers van de grote
  transnationale misdaadgroepen concentreren zich wel in hoofdzaak in
  Amsterdam. Toch zijn ook Colombianen in kleinere steden waargenomen
  die daar een onopvallend leven leiden. Een Italiaanse criminele
  groep was in Utrecht actief en individuele Italiaanse misdadigers
  zijn waargenomen in sommige kleinsteedse pizzeria’s. De
  Ghanezen en de Nigerianen schijnen wel vrijwel uitsluitend vanuit
  Amsterdam te opereren. In Amsterdam is een belangrijke categorie in
  de Nederlandse drugshandel opvallend afwezig: de kampers.
  Natuurlijk komen die ook wel naar de hoofdstad om zaken te doen,
  maar zij wonen er niet en hun uitvalsbasis is ergens anders in de
  Randstad of elders in Nederland. Een nogal voor de hand liggende
  reden voor deze afwezigheid is het ontbreken van woonwagenkampen in
  Amsterdam. In de drie onderzochte steden in het Oosten van het land
  komen de kampers wel weer prominent in beeld. De
  softdrugshandelaren vallen er op door hun intimiderende
  optreden.

  Is er iets te zeggen over de geografische differentiatie van het
  geweldsniveau dat aan de drugshandel is verbonden? In Amsterdam is
  het etnische milieu bekend waarbinnen zich de 23 liquidaties hebben
  afgespeeld op de in totaal 262 sterfgevallen die mogelijk waren toe
  te schrijven aan moord in de periode tussen 1989 en 1995. 6
  liquidaties vonden er plaats in het autochtone milieu en bij de 17
  liquidaties in het allochtone milieu waren de Turken, de
  (voormalig) Joegoslaven en de Colombianen oververtegenwoordigd. De
  onderzochte steden in Oost-Nederland hebben ook hun deel gehad.
  Turkse families in Arnhem die nauw zijn betrokken bij de
  heronehandel, zouden in de jaren 1989-1990, volgens zeer
  voorzichtige schattingen van de politie, binnen en buiten Arnhem
  ongeveer 7 liquidaties hebben uitgevoerd. Nijmegen scoort niet zo
  hoog met twee Turkse moorden en de moord op een Nederlander, en dit
  zijn dan vermoedelijk ook nog geen echte liquidaties geweest.

  Het is niet zo interessant om de werkwijzen van de verschillende
  drugsgroothandelsgroepen naar regio’s in Nederland te
  differentiren. De modi operandi stemmen grotendeels overeen. Er
  zijn in Amsterdam wel buurten verregaand door de plaatselijke
  drugshandelaren gedomineerd (geweest). De Mercatorbuurt was zo’n
  wijk waar het straatbeeld lange tijd werd beheerst door de handel
  in herone en waar Turkse criminele organisaties door het aankopen
  van winkels en woonhuizen de omgeving zodanig beheersten dat zij
  hun activiteiten enigszins af konden schermen. Het duidelijkste
  voorbeeld van dominantie door de georganiseerde misdaad wordt
  echter geleverd door het Amsterdamse Wallen-gebied. 90% van de
  bedrijven- en huizenvoorraad – en dat is voor Nederland een
  ongewoon hoog percentage – is hier in particuliere handen en dat
  biedt natuurlijk heel wat mogelijkheden tot criminele infiltratie.
  De prostitutie-scene zelf is niet zo problematisch – de eigendom
  van prostitutiebedrijven is opmerkelijk gefragmenteerd – maar de
  horeca in het Amsterdamse Wallen-gebied is volgens de politie voor
  een belangrijk deel in handen van 16 welbepaalde criminele groepen.
  En omdat de problemen op straat niet los te zien zijn van de
  eigendomsverhoudingen in de buurt, laat zich, juist ook op grond
  van de analyse die de politie van het bureau Warmoesstraat hiervan
  heeft gemaakt, de stelling verdedigen dat de sociale problemen in
  de buurt en de vraagstukken van openbare orde geen verschijnselen
  vormen die los staan van de georganiseerde criminaliteit; zij
  hebben alles met elkaar te maken. Hier is trouwens ook goed te zien
  dat niet alleen de verkoop van drugs een groot probleem van
  georganiseerde criminaliteit vormt, maar ook de omstandigheid dat
  de onroerend-goed-markt er wordt verstoord door de belegging van de
  ongecontroleerd grote winsten die in de drugshandel worden gemaakt.
  In de stad Arnhem doet zich, zij het op minder grote schaal,
  precies hetzelfde probleem voor. Het Spijkerkwartier is hier de
  raamprostitutiebuurt en het is dat geworden als gevolg van gericht
  overheidsbeleid. De buurt wordt aan de ene kant begrensd door
  panden waar Nederlandse uitbaters van prostitutiebedrijven
  resideren. Daar achter is echter in de loop van de afgelopen vijf
  jaar een heel eigen Turkse infrastructuur verrezen die door de
  heronehandelaren wordt beheerd. Turken huren doorgaans in sociaal
  zwakkere buurten, maar hier hebben zij volgens opgave van de
  politie tussen de 50 en 100 panden (winkels en woningen)
  aangekocht. Er zijn winkeltjes die levensmiddelen verkopen,
  restaurants, koffie- en theehuizen, pizzeria’s, shoarmazaakjes en
  reisbureaus. Hier is een Koerdisch-Turkse wijk ontstaan waar legale
  en illegale activiteiten door elkaar lopen en waar de Nederlandse
  autoriteiten weinig zicht meer op hebben. Het vormt een enclave die
  criminele activiteiten zoals drugshandel aan de openbaarheid
  onttrekt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken