• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – IV.3. De handel in vrouwen

  IV.3. De handel in vrouwen

  IV.3.1. De landelijke situatie

  De handel in vrouwen wordt ook in deze tijd nog beschouwd als de
  meest karakteristieke vorm van mensenhandel (Adviescommissie
  etc.,1992). Algemeen wordt aangenomen dat het er bij dit soort
  handel om gaat dat vrouwen onder dwang tot prostitutie worden
  gebracht. In Nederland wordt sedert het begin van de jaren tachtig
  beleidsmatig veel aandacht besteed aan de (bestrijding van)
  vrouwenhandel, maar dit wil niet zeggen dat er sindsdien een beter
  beeld van de aard en omvang van deze vorm van criminaliteit is
  ontstaan (Fijnaut, 1993; Van Mens, 1992). De voornaamste reden
  hiervan is dat er nog nooit een systematisch onderzoek naar het
  dark number van dit delict is ingesteld. De landelijke
  cijfers die omtrent vrouwenhandel beschikbaar zijn, weerspiegelen
  slechts de gevallen die bij de ene of de andere instantie bekend
  zijn geworden. De
  werkelijke omvang van de vrouwenhandel in Nederland is dus
  onbekend. En het viel buiten de perken van het onderhavige
  onderzoek om meer licht te brengen in zijn dark number. In
  de periode 1988 – 1994 kreeg de Stichting tegen Vrouwenhandel een
  toenemend aantal meldingen van vrouwenhandel. Dit aantal schommelde
  in de eerste jaren van deze periode rond de 70, in de latere jaren
  (1993 en 1994) liep het spectaculair op, tot 88 respectievelijk
  168. Sedert het begin van de jaren negentig heeft een toenemend
  aantal van deze meldingen betrekking op gevallen van vrouwenhandel
  waarbij daders en slachtoffers afkomstig zijn uit Midden- en
  Oost-Europa, met name uit Rusland, Oekrane, Hongarije, Tsjechi en
  Polen (International Organization for Migration, 1995). Het aantal
  meldingen dat resulteerde in een aangifte hield volgens de gegevens
  van de genoemde Stichting geen gelijke tred met de stijging van het
  aantal meldingen als zodanig. Zo werden in 1992 36 aangiften
  gedaan, in 1993 54 en in 1994 67 (Stichting tegen Vrouwenhandel,
  1994). Dat lang niet alle aangiften (al dan niet gedaan met de hulp
  van de Stichting) uitmonden in heuse strafzaken, is overigens
  gebleken uit het onderzoek van De Boer (1994). Zij registreerde in
  1988 12 van zulke zaken, in 1989 8, in 1990 2, in 1991 3 en in 1992
  10.

  Vrouwenhandel wordt gemakkelijk gelijkgesteld aan georganiseerde
  criminaliteit. Wanneer echter wordt nagegaan hoe deze handel in
  concreto wordt bedreven, dan moet worden vastgesteld dat zij in
  veel gevallen helemaal niet beantwoordt aan de kenmerken die aan
  zulke criminaliteit worden toegeschreven (Fijnaut, 1994). Ook de
  gevallen die in het kader van dit onderzoek nader zijn bekeken,
  kunnen niet allemaal zonder meer als uitingen van georganiseerde
  criminaliteit worden gekwalificeerd. Waar het gaat om de mensen, de
  groepen die vrouwenhandel bedrijven, moet vr alles worden opgemerkt
  dat ons geen onderzoeken bekend zijn geworden waarin autochtone
  criminele groepen duidelijk een hoofdrol spelen. Dit wil niet
  zeggen dat autochtone Nederlanders, met name Nederlandse
  seksclubeigenaren, in deze handel geen rol spelen. Dat doen zij
  namelijk wel. Maar hun rol blijft meestal beperkt tot die van
  afnemer van vrouwen die door buitenlanders, respectievelijk
  buitenlandse criminelen of criminele groepen hierheen worden
  gebracht. Slechts in enkele gevallen is er sprake van nauwe
  samenwerking tussen Nederlandse seksclubeigenaren en buitenlanders
  bij de organisatie zelf van de handel. Dat heel wat
  seksclubeigenaren zich wl schuldig maken aan de mede-exploitatie
  van buitenlandse vrouwen die zij in hun clubs hebben opgenomen,
  staat buiten kijf. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, gaat het
  bij de buitenlanders niet om personen of groepen van Surinaamse,
  Turkse, Chinese, Italiaanse of Colombiaanse origine. Verder is ons
  n geval van vrouwenhandel uit Marokko gemeld. De beschikbare
  informatie heeft met andere woorden hoofdzakelijk betrekking op
  personen en groepen uit Rusland, Polen, Oekrane, Tsjechi en
  voormalig Joegoslavi. Deze bevinding strookt dus helemaal met het
  algemene beeld dat terzake bij de Stichting tegen Vrouwenhandel van
  de situatie bestaat.

  Bestudering van de dossiers waarin deze buitenlandse
  vrouwenhandelaren figureren, leert dat zij lang niet altijd
  opereren in de vorm van min of meer hechte criminele groepen.
  Grosso modo kan hun organisatie in vier categorien worden
  onderverdeeld. Ten eerste blijkt er in sommige gevallen helemaal
  geen sprake te zijn van zoiets als een criminele groep die over
  langere tijd gericht vrouwenhandel pleegt, maar slechts van een
  allegaartje van personen uit heel Oost-Europa die langs allerlei
  wegen in contact komt met seksclubeigenaren hier in Nederland. Dit
  was enkele jaren geleden bijvoorbeeld het geval in Leeuwarden. In
  een zaak die enige tijd geleden in Eindhoven speelde, lag het weer
  helemaal anders. Hier kwam de politie tot de ontdekking dat n
  enkele Rus figureerde als makelaar tussen vrouwenronselaars in St.
  Petersburg en een hele reeks seksclubeigenaren in het Zuiden van
  Nederland. Van een Russische criminele groep hier te lande was geen
  sprake. En of de betrokken man de vertegenwoordiger was van een
  criminele groep in St. Petersburg, kon niet worden uitgemaakt. De
  gevallen waarin groepen een rol spelen die nog het dichtst in de
  buurt komen van de groepen die worden bedoeld in de door ons
  gehanteerde definitie van georganiseerde criminaliteit, zijn de
  gevallen van Joegoslavische vrouwenhandel. Enerzijds kan hierbij
  worden gedacht aan het geval – zoals dat recentelijk in Rotterdam
  werd ontdekt – waarin een wat ongeregelde bende Joegoslaven, met de
  hulp van handlangers in de betrokken landen, vrouwen uit
  Midden-Europa naar Nederland haalde en ze hier onderbracht in eigen
  en andermans seksclubs. Anderzijds moet worden gerefereerd aan een
  geval dat in de voorbije jaren in Groningen heeft gespeeld. In dit
  geval wilden ettelijke Joegoslavische cliques kennelijk meer dan
  een deel van de vrouwenhandel in de richting van deze stad in
  handen krijgen. Zij probeerden duidelijk ook een belangrijk stuk
  van het plaatselijke prostitutiewezen onder controle te brengen.
  Uiteindelijk is dit laatste hen niet gelukt.

  De manier waarop de vrouwenhandel werd bedreven, komt in de
  onderzochte gevallen gewoonlijk min of meer overeen met de
  beschrijving die hiervan in de recente Handleiding van de
  collegevergadering van procureurs-generaals
  is gegeven. Bij
  herhaling was er immers sprake van bedrog, uitbuiting en dwang ten
  aanzien van de betrokken vrouwen. Zij hadden onder valse
  voorwendsels ingestemd met de reis naar Nederland. Zij werden
  verplicht om exorbitant hoge reis- en verblijfkosten te betalen,
  terwijl de inkomsten grotendeels of volledig werden afgenomen. Zij
  werden met dwang, geweld en/of chantage geprest om zich te
  prostitueren. Zij moesten werken in abominabele
  arbeidsomstandigheden. En daarenboven werd somtijds
  bewust gepoogd om optreden van de overheid te voorkomen door de
  vrouwen af te houden van het doen van aangifte. Ook hierbij werden
  de bekende middelen gebruikt, zoals dreigen met geweld en
  suggereren dat de politie corrupt is.

  Ook in die spaarzame gevallen waarin de politie heeft willen
  nagaan, welke de verdiensten van de betrokken vrouwenhandelaren
  waren geweest, waar deze inkomsten waren gebleven of hoe zij waren
  besteed, is zij daarin eigenlijk nooit ten volle geslaagd. Het is
  vrijwel steeds gebleven bij de opsporing, en eventueel de
  vervolging, van de personen in kwestie.

  IV.3.2. De plaatselijke situatie

  Bij vergelijking van de situatie in Amsterdam met die in Arnhem,
  Nijmegen en Enschede, springt onmiddellijk in het oog dat die in
  diverse opzichten heel verschillend is.
  Het grootste verschil oogt kwantitatief: waar in Amsterdam in de
  voorbije vijf jaren ettelijke grote vrouwenhandelzaken zijn
  opgepakt, daar heeft in de voorbije periode alln in Nijmegen n zo’n
  zaak gespeeld (Poolse vrouwenhandel), terwijl in Enschede kennelijk
  slechts werd nagegaan of een plaatselijke seksclubeigenaar zich
  mogelijk schuldig maakte aan de handel in, vooral Braziliaanse,
  vrouwen. Nog opmerkelijker is evenwel het verschil tussen Amsterdam
  en Arnhem op dit punt. Ofschoon de laatstgenoemde stad het op n na
  (Spijkerkwartier) grootste prostitutiecentrum in Nederland
  herbergt, heeft zich hier – in tegenstelling tot Amsterdam –
  blijkbaar gn enkele vrouwenhandelzaak voorgedaan. De politie heeft
  er in elk geval geen melding van gemaakt. En in de jaaroverzichten
  van de Stichting tegen Vrouwenhandel komt Arnhem als plaats van
  melding/aangifte ook niet of nauwelijks voor. Dit frappante
  verschil vraagt natuurlijk om een verklaring. Mogelijk moet die –
  tegen de achtergrond van het verschil in omvang tussen het
  prostitutiewezen in Amsterdam en dat in Arnhem – worden gezocht in
  het feit dat in Arnhem de markt wordt beheerst door een vrij klein
  aantal personen dat nauw samenwerkt met de politie ter plaatse,
  terwijl in Amsterdam vrij veel personen de markt delen en de
  politie aldaar jaren geen stringente controle heeft uitgeoefend op
  de exploitatie van prostitutie.

  In het verlengde van vorenstaande opmerking kan er nog op worden
  gewezen dat de vrouwenhandel in Amsterdam zo ongeveer alle
  varianten kent die zich in de voorbije jaren heel verspreid door
  het land hebben voorgedaan, gaande van eerder kleinschalige vormen
  van losse handel tot betrekkelijk grootschalige handel door vaste
  cliques die zonder twijfel vele kenmerken van georganiseerde
  criminaliteit vertoont. Verder valt ook hier op hoe gewelddadig met
  name Joegoslavische bendes in dit verband opereren, zowel ten
  opzichte van hun vrouwen, als ten aanzien van elkaar en van
  mogelijke niet-Joegoslavische tegenstanders. Herbij moet worden
  aangetekend dat al tijden lang het verhaal gaat dat een of meer van
  deze bendes zich op De Wallen ook schuldig maakt/maken aan
  afpersing van (andere) seks-exploitanten. Als dit verhaal waar is,
  dan is het – naast wat er in Groningen is voorgevallen – een
  aanwijzing temeer dat in elk geval sommige Joegoslavische bendes
  erop uit zijn op een gegeven territorium een monopolie in een
  bepaalde sector te verwerven. Dit is heel zeker een ontwikkeling
  die eigen is aan georganiseerde criminaliteit.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken