• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – IV.4. De handel in wapens

  IV.4. De handel in wapens

  In het begin van de jaren negentig kwamen verschillende
  onderzoekers tot de vaststelling dat in de loop van de jaren
  tachtig het daadwerkelijk (crimineel) vuurwapengebruik aanzienlijk
  was toegenomen, van 99 schietpartijen in 1983, 152 in 1985, naar
  263 in 1990. Het aantal doden (19 in 1983, 71 in 1990) en gewonden
  (87 in 1985, 170 in 1990) steeg navenant (Kruissink en Wiebrens,
  1992). Nadere analyse van de dodelijke schietpartijen in de jaren
  1985 – 1987 (169 in totaal) wees uit dat deze voor het grootste
  deel in het criminele milieu plaatsvonden. In 17% van de gevallen
  (22) zou het om een liquidatie zijn gegaan (Van den Eshof en
  Bergsma, 1989).

  Ofschoon deze gegevens het vermoeden rechtvaardigden dat het
  illegale vuurwapenbezit in de betrokken periode dan ook wel enorm
  zou zijn toegenomen, bleek dit niet uit de landelijke cijfers
  omtrent het aantal inbeslaggenomen vuurwapens en het aantal
  aangehouden verdachten. Immers, waar in 1971 3.198 vuurwapens in
  beslag werden genomen, en in 1979 6.610, liep dit cijfer in 1983
  terug naar 5.059, in 1986 naar 4.083 en in 1990 naar 2.574. Het
  aantal aangehouden verdachten volgde deze ontwikkeling grofweg:
  3.302 in 1971, 5.158 in 1979, 4.826 in 1983, 4.194 in 1986 en 2.576
  in 1990. Nu zeggen deze landelijke cijfers bepaald niet alles. Voor
  een deel wordt hun daling immers verklaard door het feit dat de
  politiekorpsen gaandeweg de CRI minder en minder informeerden over
  de vuurwapenincidenten die zich hadden voorgedaan. Maar dit feit
  demonstreerde op zijn beurt ook weer de juistheid van de conclusie
  van een werkgroep van de Recherche Advies Commissie uit november
  1991, namelijk dat de actieve bestrijding van de
  vuurwapencriminaliteit ongeveer tot het nulpunt was teruggezakt.
  Als redenen hiervan werden met name
  genoemd: de opheffing van de vuurwapenteams in de korpsen als
  gevolg van hun algehele despecialisatie en de niet-toekenning van
  enige prioriteit aan de aanpak van het illegale wapenbezit en de
  illegale wapenhandel (De bestrijding etc., 1991; Kruissink en
  Kouwenberg, 1991). Deze conclusie heeft ertoe geleid dat in 1993
  twee pilot-projecten zijn opgestart – n in de politieregio
  Gelderland-Midden en n in de politieregio Rotterdam- Rijnmond – om
  te bezien hoe de toename van de vuurwapencriminaliteit het beste
  kan worden gekeerd. De eerste resultaten van deze projecten wijzen
  erop dat niet alleen het illegale wapenbezit wijdverbreid is, maar
  ook dat dit bezit voor een deel duidelijk wordt gevoed door
  illegale wapenhandel. Zo werden in Gelderland-Midden in 1994.830
  illegale wapens geregistreerd, gaande van pistolen, revolvers en
  geweren, tot handgranaten en automatische wapens. In Rotterdam
  leidde de inbeslagneming van n enkel wapen tot de ontdekking van
  een lijn waarlangs vanaf begin 1993 ongeveer 120 zwaar kaliber
  pistolen en revolvers het Rijnmondse criminele circuit zijn
  binnengebracht. Overigens is het zo dat in politiekringen algemeen
  het gevoel leeft dat de laatste jaren het bezit van vuurwapens in
  criminele milieu’s de gewoonste zaak van de wereld is geworden.

  Ook in de studies die in het kader van dit onderzoeksproject
  zijn gemaakt, is naar voren gekomen dat er, zeker in kringen die
  betrokken zijn bij de drugshandel, veel vuurwapens illegaal in
  omloop zijn. In Amsterdam bijvoorbeeld werden naar aanleiding van
  gewone controles, schietincidenten en bedreigingen in 1993.705
  illegale vuurwapens inbeslaggenomen en in 1994.733. Het aantal
  voorvallen waarbij daadwerkelijk werd geschoten liep hier op van
  114 in 1990, 208 in 1992, naar 254 in 1993 maar daalde in 1994 naar
  212. Hierbij vielen in 1990 21, in 1991 26, in 1992 32, in 1993 35
  en in 1994 21 doden. En het aantal gewonden bedroeg in deze jaren
  40, resp. 46, resp. 66, resp. 95, resp. 66.

  Niet alle illegale vuurwapens die zich in ons land bevinden zijn
  hier door illegale wapenhandelaren op de markt gebracht. Voor een
  deel zijn zij door hun bezitters legaal of illegaal in het
  buitenland gekocht. Maar het staat buiten kijf dat er ook in
  Nederland illegale wapenhandelaren opereren die zowel de
  Nederlandse zwarte markt bedienen als zwarte markten elders in de
  wereld. Het grote probleem is alleen dat er – om de redenen die
  hiervoor zijn aangehaald – in de voorbije jaren nauwelijks
  onderzoek naar de illegale wapenhandel is verricht, zodat ook niet
  veel bekend is van de personen en groepen die deze handel drijven.
  Uit de politie-onderzoeken die op landelijk niveau zijn ingesteld
  kan worden opgemaakt dat enerzijds met name Turkse en
  Joegoslavische groepen keer op keer worden verdacht van
  betrokkenheid bij illegale wapenhandel, en dat anderzijds diverse
  autochtone Nederlandse groepen zich in deze handel hebben
  gespecialiseerd. Een analyse van CID-informatie betreffende de
  activiteiten van twee van deze laatste groepen in de jaren
  1992-1994 bracht aan het licht dat zij in deze periode
  medeverantwoordelijk waren voor de illegale invoer van minimaal
  18.000 pistolen, revolvers, riotguns en machinepistolen vanuit
  Belgi. De partijen in kwestie werden doorverkocht aan criminele
  groepen overal in het land, onder meer in Amsterdam. Waarschijnlijk
  waren niet alle betrokken wapens bestemd voor de Nederlandse markt.
  Bij minstens n transactie was immers ook een buitenlandse criminele
  groep betrokken. Op diverse plaatsen in het land werd door de
  politie enige actie ondernomen naar aanleiding van deze berichten,
  maar tot een grootscheeps onderzoek kwam het niet. Dat zulk
  onderzoek nodig is om enig succes te kunnen boeken, is in 1990
  gebleken in de Amsterdamse regio. Hier werd bijna een jaar lang
  intensief gespeurd naar de activiteiten van een zeer grote
  Nederlandse illegale wapenhandelaar, maar al dit speurwerk had geen
  resultaat omdat de man en zijn handlangers uiterst behoedzaam te
  werk gaan.

  In de voorbije jaren heeft de regiopolitie Amsterdam-Amstelland
  geen nieuwe initiatieven meer genomen met het oog op de bestrijding
  van de illegale wapenhandel. Gaandeweg is in het kader van een
  zogenaamd stedelijk project niettemin enige informatie over deze
  handel vergaard. Deze informatie laat zien dat er zo’n 10 tot 20
  autochtone illegale wapenhandelaren in de stad actief zijn die
  ofwel zelf lijnen hebben naar gebieden waar volop wapens te koop
  zijn ofwel zich laten bevoorraden door (inter)-nationale
  groothandelaren. Verder is aangetoond dat ook in Amsterdam
  Joegoslavische en Turkse groepen bij de illegale wapenhandel zijn
  betrokken. En tenslotte heeft men vastgesteld dat ook criminele
  groepen uit het Midden-Oosten op de Amsterdamse wapenmarkt
  opereren. Het gaat hier onder andere om een Isralische en een
  Libanees-Syrische groep.

  Opmerkelijk is overigens dat sommige van de bovenbedoelde
  (autochtone, allochtone en buitenlandse) groepen niet alleen in de
  illegale wapenhandel zitten. Enkele zijn tezelfdertijd volop
  genvolveerd in de internationale drugshandel, en n daarenboven in
  de internationale handel in gestolen auto’s. In minstens n van deze
  gevallen wordt aangenomen dat de drugshandel voor een stuk dient om
  de aankoop van wapens te financieren. Bij wijze van afronding kan
  dan ook worden vastgesteld dat zich dus eveneens in de wapenhandel
  criminele groepen manifesteren, buitenlandse n binnenlandse,
  waarvan de activiteiten zonder moeite kunnen worden gerekend tot
  het domein van de georganiseerde criminaliteit.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken