• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – IV.5. De diefstal van auto’s

  IV.5. De diefstal van auto’s

  In aansluiting op de laatste opmerking kan deze paragraaf over de
  diefstal van auto’s het beste worden begonnen met een herhaling van
  de reden waarom in het onderhavige onderzoeksproject speciaal deze
  vorm van diefstal onder de loep is genomen. Het argument hiervoor
  is dat ook in de internationale literatuur keer op keer wordt
  gesteld dat autodiefstallen niet alleen worden gepleegd door
  groepen beroepsdieven maar ook door criminele groepen die algemeen
  worden gerekend tot het milieu van de georganiseerde criminaliteit,
  zoals de diverse geledingen van de Italiaanse mafia. Waarom ook
  deze groepen zich bezighouden met de diefstal van auto’s, valt
  gemakkelijk te begrijpen. Enerzijds kunnen auto’s met gemak op
  betrekkelijk grote schaal worden gestolen en tegen relatief veel
  geld worden (door-)verkocht, anderzijds is de pakkans voor de
  daders erg gering en is, in het geval dat zij toch worden gepakt,
  de straf gewoonlijk laag. Blijkens de deelstudie over de
  autobranche worden er in Nederland jaarlijks tussen de 30.000 en
  35.000 (vracht)auto’s gestolen. Het grootste deel hiervan wordt
  echter teruggevonden. Het deel dat overblijft – tussen de 5.000 en
  7.000 personenauto’s en een kleine 200 vrachtauto’s – wordt dus
  echt gestolen. Wie voor laatstbedoelde diefstallen verantwoordelijk
  zijn, is niet zo duidelijk. En dit ook om de reden die in het
  voorgaande al werd gesuggereerd: de bestrijding van deze vorm van
  diefstal geniet landelijk geen prioriteit. En dus zijn ook de
  gegevens over de betrokken (groepen) dieven aan de schaarse kant.
  Uit de landelijke studie betreffende de rol van allochtone en
  buitenlandse groepen in het bedrijven van georganiseerde
  criminaliteit in Nederland, is gebleken dat er weliswaar ook in
  Surinaamse, Marokkaanse en Nigeriaans-Ghanese kringen somtijds
  bendes actief zijn die auto’s (laten) stelen om ze vervolgens naar
  hun land van herkomst te verschepen (via Rotterdam en Antwerpen),
  maar dat na de val van De Muur vooral Russische en Joegoslavische
  bendes op dit gebied actief zijn geworden. Dit is ook naar voren
  gekomen in de plaatselijke studies, zij het dat de politie in
  Amsterdam – door gebrek aan onderzoek – niet echt kijk heeft op de
  activiteiten van deze groepen. Wel heeft zij door middel van
  onderzoek vastgesteld dat er in de stad zo’n 10 groepen
  professionele autodieven van Nederlandse origine werkzaam zijn.
  Verder neemt zij aan dat tenminste enkele van deze groepen in
  contact staan met buitenlandse (Ghanees-Nigeriaanse, Russische)
  handelaren in gestolen auto’s. De meeste wetenschap die in dit
  onderzoeksproject over (de plegers van) autodiefstallen werd
  vergaard, is geput uit 30 dossiers aangaande autodiefstallen die
  ons van overal uit het land werden toegestuurd. De meeste van deze
  dossiers hebben betrekking op autochtone groepen autodieven, enkele
  op groepen die uit Oost-Europa afkomstig zijn (Rusland, Letland,
  Oekrane en voormalig Joegoslavi). Hun analyse leert dat de
  autochtone groepen gewoonlijk slechts op lokale of regionale schaal
  werken en jaarlijks tussen de 10 en 15 auto’s stelen. Gemiddeld
  tellen zij vier tot vijf man waartussen een zekere werkverdeling
  bestaat: sommigen zijn beter in het stelen en verrijden van auto’s,
  anderen beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om auto’s om
  te katten, papieren te vervalsen, enzovoort. Deze groepen kennen
  geen echte leider, maar hebben meestal wel een centrale figuur die,
  omdat hijzelf eigenaar is van een garage, een autosloperij of een
  werkplaats, goed thuis is in de (il)legale autohandel en zodoende
  ook met enig gezag taken kan verdelen en transacties weet af te
  wikkelen. Doorgaans kennen de kernleden van deze groepen elkaar al
  lange jaren, al was het maar omdat zij familieleden zijn of in
  dezelfde buurt of op hetzelfde woonwagenkamp zijn opgegroeid. Er
  hoeven in zulke groepen dan ook geen (positieve en/of negatieve)
  sancties te worden toegepast om een vlotte, loyale samenwerking te
  verzekeren. Niettemin treffen de meeste groepen wel de bekende
  voorzorgsmaatregelen om hun illegale activiteiten af te schermen,
  zoals afzien van het gebruik van de telefoon om zaken te regelen.
  Veel verder behoeven zij ook niet te gaan, omdat zij zo goed als
  niets te duchten hebben van de politie. Overigens plegen de leden
  van deze groepen veelal niet alleen autodiefstallen, maar maken zij
  zich ook schuldig aan onder meer inbraak en heling. De buitenlandse
  groepen zijn gewoonlijk groter. Hun kern telt zo’n vijf tot acht
  leden. Daarenboven doen zij veelal beroep op andere
  personen/groepen om speciale onderdelen van de illegale handel voor
  hun rekening te nemen. Hierbij kan men zowel denken aan de
  inschakeling van buitenlanders zoals Joegoslaven, die zich in het
  plegen van autodiefstallen hebben gespecialiseerd, als aan het
  aantrekken van landgenoten die de gestolen auto’s vliegensvlug over
  de grens moeten rijden of naar de haven van Rotterdam, Amsterdam of
  Antwerpen moeten brengen. Sommige van deze groepen gebruiken
  officieel erkende garages of import- en exportbedrijven om hun
  illegale handel af te schermen.

  Een beperkt aantal autochtone groepen heeft zich, zo wordt
  tenminste aangenomen, in de voorbije jaren aangepast aan deze
  internationalisering van de handel in gestolen auto’s. Dit betekent
  dat zij hun organisatie en werkwijzen hebben moeten afstemmen op
  nieuwe partners, langere afstanden en grotere zwarte markten. Deze
  transformatie ziet men niet alleen terug in het feit dat de
  betrokken groepen meer leden zijn gaan tellen, meer auto’s zijn
  gaan stelen en, in de vorm van werkplaatsen en loodsen, meer
  infrastructuur zijn gaan opbouwen. Zij komt ook tot uitdrukking in
  de introductie van (dreiging met) geweld om dieven en koeriers
  onder controle te kunnen houden en om onwillige partners te houden
  aan hun verplichtingen. Overigens wordt verwacht dat de
  inschakeling van autochtone autodiefstalgroepen in internationale
  criminele netwerken op den duur met zich zal brengen dat zij ook
  betrokken raken bij de smokkel van andere goederen, zoals drugs, en
  de smokkel van mensen. Van groepen die deze weg op (zullen) gaan,
  kan zeker worden gezegd dat zij niet langer
  passen in de sfeer van de beroepscriminaliteit maar gaandeweg
  terecht (zullen) komen in de sfeer van de georganiseerde
  criminaliteit.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken