• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – IV.6. Vormen van fraude

  IV.6. Vormen van fraude

  In de definitie van georganiseerde criminaliteit die in dit
  onderzoek wordt gehanteerd, is nadrukkelijk ruimte geschapen voor
  andere vormen van criminaliteit dan bijvoorbeeld drugshandel,
  wapenhandel en vrouwenhandel. Hiervoor werd nagegaan in hoeverre de
  diefstal van auto’s, en in het bijzonder de internationale handel
  in gestolen auto’s, kan worden gerekend tot de georganiseerde
  criminaliteit. Een andere vorm van criminaliteit die door ons onder
  bepaalde voorwaarden als een vorm van georganiseerde criminaliteit
  wordt beschouwd, is fraude, gaande van BTW-fraude tot oplichting
  van beleggers. Typerend voor deze fraude is dat door de fraudeur
  een valse schijn wordt gewekt, waarbij het vertrouwen van de ander
  wordt misbruikt en die ander in de waan wordt gebracht dat er
  adequaat wordt ingespeeld op zijn belangen of behoeften. De 18 door
  ons bestudeerde zaken spelen zich af in legale economische markten
  waarin wettige ondernemingen opereren en waarin overheden een
  regulerende rol spelen. De relaties van de fraudeur tot deze andere
  actoren in de markt kunnen ruwweg twee vormen aannemen: parasitair
  of symbiotisch. Bij parasitaire verhoudingen is sprake van een
  zero sum-situatie: de illegaal verkregen winst betekent
  verlies voor de wettige marktpartijen; de anderen zijn
  slachtoffers. Crediteuren worden bijvoorbeeld door een
  faillissementsfraude benadeeld; oplichting van (financile)
  instellingen brengt voor de laatsten meestal een aanzienlijke
  schadepost met zich mee. In het geval van symbiose zijn de relaties
  tussen het illegaal optreden van de criminele organisaties en de
  wettige marktpartijen minder eenduidig. De wettige marktpartijen
  zijn niet louter aan te merken als slachtoffers. Er is meer of
  minder sprake van een verwijtbare betrokkenheid van een deel van de
  wettige nijverheid bij de gepleegde misdaad. De betrokkenheid van
  de reguliere marktpartijen kan uiteenlopen van het deel uit maken
  van de fraudeconstructie, het afnemen van goederen tegen
  onwaarschijnlijk lage prijzen tot aan het op eigen initiatief
  bemachtigen van een zwart of grijs marktaandeel. Sommige
  marktpartijen hebben derhalve belang bij het ontstaan en
  voortbestaan van criminele groepen binnen hun branches. Dit heeft,
  zoals nog verduidelijkt zal worden, gevolgen voor de wijze waarop
  de fraudeurs zich tegenover de vijandige onderdelen van de
  buitenwereld afschermen.

  De genoemde tweedeling tussen parasitaire en symbiotische fraude
  zal hieronder worden aangehouden.

  IV.6.1. De illegale activiteiten

  Parasitaire fraudevormen

  In de parasitaire fraudevormen komen de drie eerder genoemde
  elementen (valse schijn, misbruik van vertrouwen, inspelen op een
  behoefte) het meest pregnant naar voren. Bedrijven of personen
  worden in de waan gebracht dat zij worden geholpen, maar in feite
  worden zij bedrogen en leeggeplunderd. Hulpbehoevende bedrijven of
  personen zijn extra gevoelig voor de diensten die zogenaamde crisis
  managers aanbieden. De fraudeurs onder hen spiegelen een
  succesvolle reddingsactie voor, maar versnellen feitelijk de
  ondergang van het bedrijf. In n van de gevallen die werden
  onderzocht, introduceerde een van de hoofdverdachten (verder
  aangeduid als A) zich als trouble shooter of crisismanager
  bij bedrijven die in moeilijkheden verkeerden. De activa werden
  tegen te lage prijzen verkocht aan nieuw opgerichte rechtspersonen,
  waarbinnen stromannen van A als directeur/aandeelhouder te boek
  stonden. Vervolgens liet A de echte onderneming failliet gaan, de
  belastingdienst, de bedrijfsverenigingen en pensioenfondsen met
  grote vorderingen achterlatend. Door middel van onder andere niet
  geregistreerde optiecontracten – A bedong daarin het recht tot
  terugkoop van de aandelen tegen de nominale waarde – kon hij achter
  de schermen wel beleidsbepaler blijven in de BV’s van zijn
  stromannen.

  Degenen die in financile nood verkeren, zijn vermoedelijk wel de
  meest willige maar niet de aantrekkelijkste doelwitten van
  fraudeurs. Interessanter zijn uiteraard vermogende instellingen of
  personen. Ook zij hebben een probleem: hoe laat ik mijn geld
  optimaal renderen? In sommige gevallen is effectieve afscherming
  van de fiscus een belangrijke factor in de bepaling van het
  rendement. In het volgende voorbeeld werden individuele beleggers
  in de waan gebracht dat hun geld met kans op hoog rendement
  weliswaar riskant (via de termijnhandel) maar veilig (via
  Zwitserland) werd belegd. In totaal werden zo’n 400 kleine
  beleggers de termijnhandel ingepraat. Door de criminele groepering
  werd de schijn gewekt dat gehandeld werd volgens het principe van
  verzekerd beleggen: bij winststijging kon onbeperkt worden
  verdiend, bij winstdaling zou de optie tijdelijk worden bevroren,
  zodat het verlies binnen de perken zou blijven. De meeste beleggers
  maakten op papier aanvankelijk een beetje winst en werden
  vervolgens overgehaald de inleg te verhogen. Met behulp van fraaie
  brochures, overtuigende verkooppraatjes en vertrouwenwekkende
  periodieke beleggingsoverzichten werd
  de beleggers zand in de ogen gestrooid. De essentie van de fraude
  was namelijk dat er in het geheel niets werd belegd. De schijn werd
  gewekt dat de orders via een Duits bemiddelingskantoor doorgesluisd
  werden naar een in Zwitserland gevestigde beursmakelaar. De laatste
  bleek echter niet in Zwitserland werkzaam te zijn: via een
  automatische telefonische doorschakeling werden de orders
  doorgeleid naar een back office in Nederland. Slechts een
  harde kern binnen de Nederlandse verkooporganisatie en het Duitse
  bemiddelingskantoor was van de fraude op de hoogte. Niet alleen de
  beleggers, ook het overgrote deel van het personeel werd in de waan
  gelaten dat de orders die naar Zwitserland werden doorgebeld,
  aldaar ook daadwerkelijk werden uitgevoerd. Ook bancaire
  instellingen kunnen enorme financile schade oplopen als gevolg van
  fraude. Het reguliere handelsverkeer vraagt om een zo snel en
  efficint mogelijke afhandeling van transacties. Financile
  instellingen hebben hierop ingespeeld en bieden hun klanten een
  verscheidenheid aan faciliteiten teneinde zo min mogelijk tijd, en
  daarmee geld, te verspillen. Zo is het in het chequeverkeer niet
  ongebruikelijk om een rekening voor te boeken. Dit voorcrediteren
  vindt plaats wanneer voldoende vertrouwen bestaat in zowel de
  verzender als de begunstigde. In een concreet geval werd een hoge
  functionaris van een bankinstelling door een buitenlandse criminele
  groepering bewerkt teneinde de aan deze groep gelieerde
  ondernemingen de zogenaamde 1A-status te verlenen. Dit houdt in dat
  de bank op basis van een cheque onmiddellijk tot betaling aan de
  begunstigde overgaat, dus zonder de incasso van de cheque bij de
  bank van de verzender af te wachten. Het vertrouwen van de
  betreffende functionaris werd gewekt door een cheque-carrousel: de
  rechtspersonen van de criminele groep deden het voorkomen dat zij
  zaken met elkaar deden door wederzijds betalingen te verrichten.
  Deze voorbereidingshandelingen namen zo’n anderhalf jaar in beslag.
  Vervolgens werd op basis van ongedekte cheques de bank bewogen tot
  uitbetaling van 80 miljoen gulden aan een aantal bedrijven. De
  criminele groep die zich achter deze ondernemingen verschool,
  maakte zich na deze geslaagde transactie spoorslags uit de voeten.
  De positie van de betreffende bankfunctionaris is niet geheel
  duidelijk. Aangezien de hoofddirectie van de bank hem reeds na een
  paar maanden had verboden de handelsrelatie met de buitenlandse
  groepering te continueren en hij niet alleen deze aanmaning, maar
  ook waarschuwingen van verschillende van zijn ondergeschikten in de
  wind sloeg, moet de mogelijkheid van corruptie niet worden
  uitgesloten.

  Symbiotische fraudevormen

  Zoals hierboven opgemerkt, zijn de actoren op de wettige markt
  in geval van een symbiotische relatie niet alleen als slachtoffers
  aan te merken, maar is in meer of mindere mate sprake van een
  verwijtbare betrokkenheid van (een deel van) de wettige nijverheid
  bij de gepleegde misdaad. De positie van marktpartijen ten opzichte
  van hun concurrenten wordt door tal van factoren bepaald. Vooral de
  prijs en de kwaliteit van een produkt/dienst zijn in dit verband
  onderscheidende elementen. Fraude met de kwaliteit van een
  produkt/dienst kan verschillende gedaanten aannemen: denkbaar is
  dat de kwaliteit van een produkt op papier wordt op- of
  afgewaardeerd (bijvoorbeeld de verkoop van slachtvlees als
  hoogwaardig vlees of andersom); ook mogelijk is dat met de
  kwaliteit van een produkt door middel van het toedienen van
  wettelijk verboden middelen wordt gemanipuleerd. Tenslotte kan de
  aard van een verrichte dienst anders worden voorgesteld dan de in
  werkelijkheid geleverde dienstverlening (bijvoorbeeld de koppelbaas
  die zich voordoet als arbeidsbemiddelaar).

  Ten aanzien van de prijs kan worden gesteld dat door toedoen van
  fraudeurs de wig tussen kost- en marktprijs zodanig wordt benvloed,
  dat ook voor de reguliere handel aanzienlijk marktvoordeel kan
  ontstaan. Het frauduleus handelen leidt natuurlijk tegelijkertijd
  voor het deel van de handel dat zich hiervoor niet ontvankelijk
  opstelt tot oneerlijke concurrentie en ontwrichting van de markt.
  Aangezien in het economische verkeer de overheid marktordenend
  optreedt – mede met het oog op de prijs, de kwaliteit en de
  bewaking van eerlijke concurrentieverhoudingen wordt de overheid
  door symbiotische vormen van fraude ook vrijwel altijd getroffen.
  Het meest pregnant komt dit tot uitdrukking in de gevallen die zijn
  te categoriseren als BTW- en EU-fraude.

  Het basisprincipe van de BTW-heffing binnen de grenzen van de
  Europese Unie is dat alle schakels in een handelsketen bij verkoop
  van een produkt of levering van een dienst omzetbelasting, ofwel
  BTW, aan de volgende schakel in rekening brengen. Zij dienen het
  van de koper ontvangen bedrag aan belastinggeld af te dragen aan de
  belastingdienst. Tegelijkertijd kunnen zij bij de belastingdienst
  het bedrag aan BTW terugvragen dat zij aan de voorafgaande schakel
  in de keten hebben betaald. De facto draait de laatste schakel,
  veelal de consument, op voor de betaling van de omzetbelasting.

  Een uiterst fraudegevoelig onderdeel van de huidige regelgeving
  vormt het beginsel dat over de uitvoer van goederen geen
  omzetbelasting betaald hoeft te worden (het zogenaamde 0%-tarief).
  Dit gegeven maakt het fingeren van een levering aan het buitenland
  tot een attractieve en lucratieve optie: immers, de leverancier
  hoeft vanwege het 0%-tarief geen belasting af te dragen, maar kan
  wel een bedrag aan voorbelasting terugvragen.
  Een andere vorm van fraude met de BTW-regelgeving bestaat uit het
  niet vermelden van verwervingen uit het buitenland. Gezien het feit
  dat over de invoer van goederen wel BTW moet worden betaald, is
  fraudeurs er veel aan gelegen de belastingdienst informatie over
  buitenlandse aankopen te onthouden. In een zogenaamde
  BTW-carrousel, waarin goederen op papier langs een reeks van
  binnenlandse en buitenlandse ondernemingen worden geleid, komen
  vaak beide elementen voor. De carrousel die in het kader van dit
  onderzoek werd bestudeerd, draaide om een grensoverschrijdende
  BTW-carrousel tussen Nederland en Belgi. Achtereenvolgens werd
  gefraudeerd met textiel, partijgoederen en audio/video-apparatuur.
  De primaire activiteiten van de organisatie bestonden uit het
  fingeren van intracommunautaire leveringen (ICL’s) en het
  niet-aangeven van intracommunautaire verwervingen (ICV’s). De
  bestuurders van de bedrijven in de fraudecarrousel die hun ICV niet
  opgaven, waren stromannen, die veelal in horecagelegenheden waren
  benaderd. De desbetreffende bedrijven beschikten niet over activa,
  zodat de fiscus in geval van ontmanteling niet over
  invorderingsmogelijkheden beschikte. Bovendien werden
  niet-indieners op gezette tijden uit de carrousel gehaald en
  vervangen door andere plof-BV’s.

  De symbiotische relatie met de reguliere marktomgeving is in
  voorgaand voorbeeld tweerlei van aard. Allereerst trad een aantal
  legitieme bedrijven op de voorgrond, die zich in de
  fraudeconstructie als tussenschakel hadden laten gebruiken. Zij
  deden het met behulp van vervalste facturen voorkomen dat zij
  goederen hadden gekocht van en later weer verkocht hadden aan
  rechtspersonen behorende tot de criminele groepering. De
  aanwezigheid van wettige, bij de belastingdienst reeds jarenlang
  als bonafide te boek staande, bedrijven in de fraudeketen moest
  zand in de machinerie van de controle- en opsporingsinstanties
  strooien. Het tweede symbiotische element is te vinden aan de zijde
  van de afnemers. De goederen, die de loods waarin ze waren
  opgeslagen nimmer hadden verlaten maar waarop als gevolg van de
  papieren route die ze binnen de Europese Unie hadden afgelegd
  inmiddels veel geld was verdiend, werden tegen afbraakprijzen op de
  reguliere markt gebracht. Tot de afnemers van de produkten
  behoorden ondernemingen van naam en faam. Het bovenstaande
  voorbeeld gaat nog uit van de aanwezigheid van bestaande goederen.
  In het onderzoek zijn echter ook gevallen aangetroffen waarin
  fictief gehandeld werd in fictieve goederen. Deze voorbeelden tonen
  aan dat de (supra)nationale controle op dit terrein nog
  allesbehalve waterdicht is. Het wegvallen van de controle aan de
  binnengrenzen van de EU heeft een aantal barrires voor het plegen
  van deze fraudevorm zelfs geslecht.

  Behalve fraude met BTW hebben zich in de categorie symbiotische
  fraudevormen vooral gevallen van EU-fraude aangediend. De casustiek
  laat zien dat met het ontduiken van invoerheffingen, het omzeilen
  van quotaregelingen en het ten onrechte opstrijken van subsidies
  aanzienlijke bedragen aan de Europese schatkist worden onttrokken.
  Ook bij deze fraudetypen blijken wettige marktdeelnemers er geen
  been in te zien om besmette produkten af te nemen. Daarbij mag
  overigens niet uit het oog verloren worden dat een aantal
  marktdeelnemers economisch gezien bijna gedwongen wordt om te
  participeren. Door de aangetaste concurrentieverhoudingen dreigt
  voor deze bedrijven het doek te vallen, waardoor de verleiding om
  mee te profiteren van de fraudeconstructie erg groot wordt. Uit de
  casustiek valt echter ook af te leiden dat financile nood of
  aangetaste concurrentieverhoudingen zeker niet in alle gevallen de
  belangrijkste drijfveren tot participatie van legale
  marktdeelnemers zijn; soms gaat het gewoonweg om het vergroten van
  de eigen omzet tegen zo gering mogelijke kosten en mogen fraudeurs
  als het ware de kastanjes uit het vuur halen. Het voorgaande maakt
  eens te meer duidelijk dat fraudeurs inspelen op een marktvraag.
  Dit gegeven zien we in extenso terug in het geval van de handel in
  groeibevorderaars in de vleesindustrie. Een aantal participanten in
  deze bedrijfstak staat niet afwijzend tegenover de optie om met
  behulp van groeibevorderaars een ogenschijnlijk beter produkt te
  leveren. Het gebruik van groeibevorderaars heeft twee voordelen: de
  kalveren zijn sneller rijp voor de slacht en de consument kan
  rekenen op een stuk vlees met beduidend minder vet. De produktie
  van de illegale middelen vond in het onderhavige geval plaats in
  een laboratorium van een in beginsel wettige onderneming.
  Hierbinnen had een harde kern van daders een illegale, lucratieve
  bedrijfspoot opgebouwd. De afzet van het middel aan de veehouders
  geschiedde door tussenkomst van dierenartsen, die daarvoor een
  provisie ontvingen. Bij het onderhavige fraudegeval waren
  verschillende wettige marktpartijen verwijtbaar betrokken. Om te
  beginnen de dierenartsen die bereid waren als tussenhandelaar te
  fungeren en in de tweede plaats de houders van mestkalveren die de
  groeibevorderaars afnamen. Voor de laatsten vormde het gebruik van
  deze middelen vaak de laatste strohalm om economisch te overleven.
  Dat fraudeurs in een dergelijke nijpende marktsituatie legio
  afzetmogelijkheden voor hun illegale produkten kunnen vinden, laat
  zich raden.

  Recapitulerend, ook bij symbiotische fraudevormen wordt misbruik
  gemaakt van vertrouwen en ingespeeld op behoeften van de markt. Het
  wezenlijke verschil met parasitaire fraudes is echter dat sommige
  legale marktpartijen deel uit maken van de fraudeconstructie of
  ervan meeprofiteren. Deze fraudes veroorzaken niet alleen enorme
  directe materile schade, maar ook indirecte schade in de vorm van
  aantasting van de concurrentieverhoudingen. Het grootste gevaar dat
  van de symbiotische fraudevormen uitgaat is dan ook dat de
  markt verder vertroebelt en dat legale marktpartijen als reactie op
  de oneerlijke concurrentie zich tot deelname aan de
  fraudeconstructie laten verleiden.

  IV.6.2. De samenstelling van de betrokken groepen

  Evenmin als dit ten aanzien van de drugshandel mogelijk is,
  kunnen de groepen die zich met fraude bezighouden over n kam worden
  geschoren. Sommige fraudeurs kunnen worden getypeerd als van
  oorsprong bonafide zakenlieden die door omstandigheden de weg zijn
  kwijt geraakt en zijn afgegleden naar een criminele loopbaan. De
  meeste hoofdpersonen uit onze zaken zijn evenwel blue collar
  criminals. De groep fraudeurs bestaat voor het merendeel uit
  autochtone Nederlandse mannen die gerekend kunnen worden tot de
  naoorlogse generatie: de gemiddelde leeftijd van de 58 hoofddaders
  is 44 jaar. Meer dan driekwart van de hoofdverdachten blijkt al
  eerder met justitie in aanraking te zijn geweest; ruim een derde
  deel van deze groep beschikt over 5 of meer justitile antecedenten.
  Deze notoire recidivisten hebben zich vooral toegelegd op
  vermogens- en fraudedelicten. Er is met andere woorden sprake van
  een niet gering aantal gewoontefraudeurs. Een belangrijke conclusie
  is dat mengvormen tussen drugshandel en georganiseerde fraude
  nauwelijks zijn aangetroffen.

  De aard van de samenwerking tussen personen en groepen laat zich
  het beste omschrijven als netwerkvorming. Er is slechts een gering
  aantal gevallen geconstateerd van groepen die geheel zelfstandig
  opereren. In het merendeel van de gevallen worden op ad hoc basis
  combines gevormd. Veel van deze samenwerkingsverbanden zijn slechts
  een kort leven beschoren.

  Het gebruik van geweld als machtsmiddel om de naleving van
  regels af te dwingen of een voorbeeld te stellen is in de
  fraudewereld tamelijk ongewoon. Geweldsuitingen trekken niet alleen
  onnodig veel aandacht van de opsporingsinstanties, maar evenzeer
  van de wettige omgeving. Wel laat de casustiek betrekkelijk veel
  gevallen van intimidatie van medewerkers en bedreiging van getuigen
  zien. Uit het gegeven dat bijna een kwart van de hoofdverdachten
  over justitile antecedenten beschikt inzake geweldpleging en/of
  verboden wapenbezit kan worden afgeleid dat de bereidheid tot het
  gebruik van geweld bij menigeen aanwezig is. Overigens gaat er ook
  van de houding en het gedrag van de leidinggevenden vaak al enige
  dreiging uit. Veel fraudeurs weten zelfverzekerdheid en brutaliteit
  te paren aan een snelle, overtuigende babbel. Met die kwaliteiten
  pakken zij niet alleen hun slachtoffers, maar vaak ook hun eigen
  medewerkers in. Belangrijke bindingsmiddelen binnen de groep vormen
  daarnaast de positieve sancties, in het bijzonder beloningen van
  materile aard.

  Als gevolg van de netwerkvorming hebben de hoofdverdachten van
  de verschillende dadergroepen uiteraard veel contacten met andere
  dadergroepen. Deze conclusie heeft niet alleen betrekking op
  Nederland, maar ook op de ons omringende landen. Ten aanzien van
  verschillende fraudevormen, zoals BTW-, EU-fraude en de
  koppelbazerij, is er zonder meer sprake van grensoverschrijdende
  netwerken. Er zijn signalen dat criminele groepen uit het
  voormalige Oostblok een dominante positie in de Europese Unie
  trachten in te nemen ten aanzien van de illegale handel in vlees-,
  zuivel- en landbouwprodukten. Vanuit Zuidoost-Azi zouden onder meer
  grootschalige textielfraudes en merkvervalsingen worden
  aangestuurd. Bij gebrek aan empirische gegevens is onduidelijk
  gebleven hoe dergelijke internationale syndicaten er uit zien en
  opereren. Van de betrokkenheid van vertegenwoordigers van de
  Italiaanse mafia is in de bestudeerde fraudezaken niets
  gebleken.

  IV.6.3. Werkwijze en afscherming

  De wijze waarop een fraudeconstructie wordt ingericht en de
  afschermingsmethoden die jegens gedupeerden en opsporingsinstanties
  worden gebruikt, zijn vaak onderling verweven. Zo is voor het
  plegen van de meeste vormen van fraude de beschikbaarheid over
  rechtspersonen een conditio sine qua non. Tegelijkertijd blijken
  deze rechtspersonen ideale schuilplaatsen te vormen: door
  stromannen als aandeelhouder/directeur te benoemen, kunnen de
  hoofdverdachten zelf buiten beeld blijven. In een tweetal zaken
  bleken de hoofdverdachten hun activiteiten vorm te geven en af te
  dekken met respectievelijk 60 en 100 rechtspersonen. Behalve van
  rechtspersonen wordt in vrijwel alle fraudegevallen gebruik gemaakt
  van valse/vervalste stukken. Enerzijds dienen die ertoe het
  vertrouwen van de reguliere marktdeelnemers te winnen en de schijn
  van echtheid van een transactie te wekken, anderzijds om ontdekking
  van de fraudeconstructie door controle- en opsporingsinstanties te
  voorkomen. Leidinggevenden moeten zich niet alleen bekommeren om de
  betrouwbaarheid en zwijgzaamheid van de eigen medewerkers, maar
  dienen ook rekening te houden met kwetsbare plekken in de
  zogenaamde buitencirkel van de organisatie. Met name in
  wijdvertakte fraudezaken waarin sprake is van een symbiose met de
  wettige marktomgeving kunnen zich in dit opzicht beheersproblemen
  voordoen. In dit type zaken is het van belang om over
  tussenpersonen te beschikken die in het desbetreffende
  marktsegment voldoende thuis zijn en het vertrouwen genieten van de
  reguliere handelspartners. Deze intermediairs, die als het ware een
  bruggehoofd vormen tussen de frauderende organisatie en de
  reguliere marktpartijen, zijn binnen het eigen netwerk niet altijd
  voorhanden. Men moet in dat geval een beroep doen op externe
  medewerkers, met alle risico’s van het weglekken van gevoelige
  informatie vandien. Een geval, waarin dit alles speelde, betreft
  het ontduiken van heffingen bij de invoer van melkpoeder uit
  Oost-Europa. De melkpoeder werd door een Oosteuropese commissionair
  geleverd. De betrokkenen binnen dit bedrijf waren van de fraude op
  de hoogte. De oosteuropeanen transporteerden tot in Nederland. Op
  parkeerplaatsen in het oosten van het land werden de trucks
  losgekoppeld en namen de Nederlandse verdachten de regie over. Bij
  de invoer van de melkpoeder dienden de fraudeurs de formaliteiten
  rondom het zogenaamde T1-document te omzeilen. Zij deden dit door
  enerzijds op de T1-documenten valse firmanamen te vermelden,
  anderzijds door de schijn te wekken alsof aanzuivering van de
  documenten reeds had plaatsgevonden: het zogenaamde groene strookje
  werd daartoe van een (vals) stempel voorzien en weer teruggestuurd
  naar de douane-expediteur. Bij de contacten die werden onderhouden
  met de banken, transport- en zuivelbedrijven was naast enkele
  telefoonbeantwoorders een belangrijke rol weggelegd voor de
  zogenaamde nette gezichten van de organisatie. Dezen hadden tot
  taak het vertrouwen van de handelspartners te wekken en te
  koesteren. Uiteindelijk zijn de opsporingsinstanties via hen het
  nodige aan de weet gekomen over de fraudeconstructie. Een kwetsbaar
  punt vormde het feit dat de reguliere marktpartijen de aankoop van
  de melkpoeder via de bank in alle openheid met echte facturen
  wilden laten plaatsvinden. De telefoontap bleek hier uiterst
  effectief, omdat met deze firma’s uiteraard niet in codetaal kon
  worden gecommuniceerd.

  De werkwijzen en defensieve afschermingsmethoden van parasitaire
  fraudeurs blijken op een aantal punten af te wijken van het gedrag
  dat daders van symbiotische fraudevormen tentoonspreiden. Het
  handelen van de eerste groep wordt gekenmerkt door een grote mate
  van vluchtigheid en flexibiliteit. Hun wendbaarheid komt in het
  bijzonder tot uitdrukking in de beperkte duurzaamheid van de
  fraudeconstructies, de aangebrachte geografische scheiding tussen
  plaats van handeling en plaats van vestiging en het regelmatig
  opschonen van het ter beschikking staande rechtspersonen- en
  stroliedenbestand.

  Fraudeurs van het andere type consolideren hun marktpositie door
  de symbiose met de bovenwereld. Pas wanneer de marktpositie van n
  of meer wettige deelnemers als gevolg van de malafide praktijken
  ernstig in het geding komt of een structurele scheefgroei van de
  marktverhoudingen dreigt te ontstaan, zijn klachten vanuit de
  branche te verwachten.

  Het bovenstaande brengt met zich dat de vluchtigheid die
  frauduleuze praktijken van parasitaire aard kenmerkt bij fraudes
  met een symbiotisch element veelal ontbreekt. Criminele groepen
  hebben over het algemeen meer tijd om hun organisatie op
  respectievelijk uit te bouwen en zijn derhalve langer in een
  bepaald marktsegment actief. Op voorhand worden niet alleen de
  verschillende markten afgetast om een inschatting te kunnen maken
  van de te verwachten winstkansen, maar worden ook de mogelijkheden
  onderzocht die deze markten bieden om in geval van nood te kunnen
  schuilen.

  IV.6.4. Schade, opbrengsten en bestedingen

  Het bepalen van de omvang van de schade die individuele
  benadeelden, ondernemingen, bedrijfstakken of, op het hoogste
  niveau, nationale en supranationale overheden ondervinden van
  fraudezaken is om meerdere redenen een heikel karwei. Zo is in
  fraudezaken waarin een symbiose bestaat met de wettige
  marktomgeving vaak sprake van een driedeling: behalve
  meeprofiterende marktpartijen is er sprake van direct aanwijsbare
  gedupeerden en indirecte slachtoffers. De laatste groep bestaat uit
  wettige deelnemers wier marktpositie als gevolg van de fraude onder
  grote druk komt te staan. Een sprekend voorbeeld hiervan vormde het
  opkopen van eigen produkten door een multinational die als gevolg
  van een BTW-carrousel aanzienlijk in prijs waren gedaald. Deze
  produkten werden uiteindelijk met aanzienlijke korting via de eigen
  distributiekanalen op de markt gebracht. Het is een moeilijke, zo
  niet onmogelijke opgave om deze vorm van schade in geldbedragen uit
  te drukken.

  Een tweede probleem schuilt in het gegeven dat een groot aantal
  georganiseerde fraudes grensoverschrijdend van aard is. Dit brengt
  met zich dat de fraudes hun weerslag hebben op het economische
  verkeer in verschillende landen. Sommige in Nederland opgezette
  fraudezaken brengen zelfs in andere landen aanzienlijk meer schade
  teweeg dan in eigen land. De schade per land is in dit type zaken
  moeilijk te bepalen Gezien de talrijke tekortkomingen in het op
  fraudegebied aanwezige cijfermateriaal, beperken we ons tot het
  weergeven van de geschatte omvang van de direct aanwijsbare schade
  in de bestudeerde fraudezaken. In twaalf fraudezaken waren
  indicaties daaromtrent voorhanden. De totale schade in deze zaken
  bedroeg 330 miljoen gulden. In geen enkele zaak was het geschatte
  schadebedrag lager dan 1,5 miljoen gulden. In zes fraudegevallen
  liep het schadebedrag zelfs in de tientallen miljoenen guldens, met
  als uitschieter een BTW-fraude in de oliebranche die in totaal voor
  ruim 100 miljoen gulden aan schade berokkende.
  Het wederrechtelijk verkregen voordeel van de verdachten kan
  vanzelfsprekend niet op n lijn worden gesteld met de toegebrachte
  economische schade. Afgezien van sommige vormen van parasitaire
  fraude – in het bijzonder die waarvoor een minimum aan logistieke
  handelingen nodig is – ontlopen het schade- en winstbedrag elkaar
  meestal aanzienlijk. De investeringen die moeten worden gedaan
  alvorens berhaupt tot het plegen van de strafbare feiten over te
  kunnen gaan, de personeelskosten, etcetera zijn van invloed op de
  uiteindelijk te behalen nettowinst. Die winst zal vervolgens ook
  moeten worden gedeeld met eventuele medeverdachten.

  Hoewel dit op basis van het empirische materiaal moeilijk in
  harde cijfers is uit te drukken, staat de lucrativiteit van
  frauduleuze praktijken buiten kijf. Verschillende hoofdverdachten
  in de bestudeerde fraudezaken zijn multimiljonair. In combinatie
  met de relatief geringe pakkans in dit type zaken – aan
  fraudebestrijding wordt (zeker door de politie) geen al te hoge
  prioriteit toegekend – mag worden verondersteld dat fraude
  onverminderd aantrekkingskracht op criminele groepen zal blijven
  uitoefenen. In beginsel kunnen fraudeurs gemakkelijker hun
  wederrechtelijk verkregen voordeel in de reguliere economie
  investeren dan drugshandelaren. De laatsten moeten immers uit de
  ondergrondeconomie naar boven klauteren, terwijl de eersten daar
  van origine al zitten. Deze bevinding is in het bijzonder van
  toepassing op criminele groepen die opereren in zowel een legale
  als een illegale bedrijfstak. In de drie fraudezaken waarin dit het
  geval was, werd duidelijk dat het vrij eenvoudig is het
  wederrechtelijk verkregen voordeel op te doen gaan in het
  rechtmatig behaalde bedrijfsresultaat. Daarvoor moet men overigens
  niet alleen beschikken over specifieke vaardigheden en contacten,
  maar moet de wijze van investeren ook passen in de eigen
  belevingswereld. White collar zakenlieden die zich hebben ingelaten
  met vormen van georganiseerde criminaliteit zullen zich in dit
  opzicht meer als een vis in het water voelen dan blue collar
  gewoontefraudeurs. De laatsten zijn minder vertrouwd met de cultuur
  van het bedrijfsleven en zoeken de investeringsmogelijkheden liever
  dichter bij huis, zoals in het financieren van een dure hobby, een
  extravagante levensstijl en de aanschaf van onroerend goed.
  Overigens is slechts in een beperkt aantal gevallen duidelijk
  geworden waarin het wederrechtelijk verkregen voordeel is
  genvesteerd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken