• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – IV.7. Besluit

  IV.7. Besluit

  Hiervoor kon om redenen die in de inleiding zijn genoemd, geen
  compleet beeld worden geschetst van de aard en omvang van de
  traditionele georganiseerde criminaliteit in Nederland. Bezien naar
  haar aard ontbreekt een kenschets van het illegale gokwezen. En wat
  haar omvang betreft ontbreken zelfs voor de drughandel maatgevende
  cijfers. In de voorgaande paragrafen is dus hoofdzakelijk
  uiteengezet hoe bepaalde vormen van traditionele georganiseerde
  criminaliteit er op een aantal wezenlijke punten uitzien: wat voor
  groepen zijn betrokken bij de criminele activiteiten in kwestie,
  hoe organiseren zij die en welke is de bestemming van de aldus
  gegenereerde inkomsten. Dat in deze uiteenzetting de drugshandel
  een prominente plaats inneemt, is niet alleen een gevolg van het
  feit dat de opsporingscapaciteit van politie en justitie voor een
  groot deel op de bestrijding van deze handel is gericht. Deze
  enorme inzet van de schaarse middelen correspondeert tot op zekere
  hoogte met de vooraanstaande rol die de drugshandel in de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland speelt.

  In onderhavige analyse van deze criminaliteit is er bewust voor
  gekozen om haar te bestuderen via de invalshoek van de groepen die
  deze criminaliteit plegen. Welnu, achteraf beschouwd, kunnen over
  deze groepen een paar algemene dingen worden gezegd. Ten eerste
  valt de grote verscheidenheid van de betrokken groepen op. Maakt
  men op dit punt een dwarsdoorsnede van de hier onderzochte
  criminele activiteiten dan variren zij van groepjes personen die de
  uitlopers vormen van de klassieke transnationale misdaadgroepen,
  via losjes gestructureerde Hollandse netwerken en met straffe hand
  geleide allochtone families, tot kleine cliques in overigens legale
  bedrijven. Natuurlijk wordt de grootste variatie aangetroffen in de
  drugshandel, maar ook in bijvoorbeeld de vrouwenhandel en de handel
  in gestolen auto’s is zij aanzienlijk. Dat er, ook met het oog op
  de vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek, grote behoefte
  is aan een gedetailleerde typologie van criminele groepen spreekt
  welhaast voor zichzelf. Ten tweede springt als vanzelf in het oog
  hoe internationaal de traditionele georganiseerde criminaliteit
  wordt bedreven. Dit is zeker in de drugshandel duidelijk: Nederland
  vormt in deze handel slechts een knooppunt van wereldwijde
  betrekkingen tussen alle mogelijke criminele groepen. Maar ook bij
  die andere vormen van deze criminaliteit valt het op hoezeer zij
  door binnenlandse en buitenlandse groepen op internationale – en in
  elk geval op Europese – schaal worden gepleegd. Dit geldt al langer
  voor de vrouwenhandel en de wapenhandel, maar het tekent zich
  tegenwoordig ook duidelijk af in de illegale autohandel en in
  belangrijke fraudes. Traditioneel georganiseerde criminaliteit
  wordt dus steeds meer internationale criminaliteit. Ten derde mag
  niet over het hoofd worden gezien dat niet alle groepen die
  hiervoor in de deelrapporten de revue zijn gepasseerd, zonder meer
  passen in de omschrijving die van deze groepen is gegeven in de
  hier gehanteerde definitie van georganiseerde criminaliteit. Een
  aantal onder hen – zowel binnenlandse (autochtone en allochtone)
  als buitenlandse –
  voldoen ongetwijfeld aan deze omschrijving. Maar er zijn er ook
  tussen – bijvoorbeeld in de vrouwenhandel, de illegale autohandel
  en de fraude – waarvan de organisatie en de activiteiten nog moeten
  worden gesitueerd in de sfeer van de beroepscriminaliteit en in die
  van de organisatiecriminaliteit, of die zich klaarblijkelijk ergens
  halverwege het traject tussen deze laatste soort criminaliteit en
  georganiseerde criminaliteit bevinden. In theorie kunnen deze
  soorten criminaliteit relatief gemakkelijk van elkaar worden
  onderscheiden, in de praktijk liggen zij soms dicht tegen elkaar
  aan en doen zich allerlei overgangsvormen voor. Verder moet hier
  worden onderstreept dat de traditionele georganiseerde
  criminaliteit in Nederland – geografisch, naar plaats, bezien – ook
  heel verscheiden is. Zeker waar het gaat om de verscheidenheid aan
  criminele groepen, maar ook waar het gaat om de verscheidenheid aan
  criminele activiteiten, is het duidelijk dat Amsterdam – in
  vergelijking met de drie oostnederlandse steden: Arnhem, Nijmegen
  en Enschede – op een veel omvattender en veel indringender manier
  te kampen heeft met het probleem van deze georganiseerde
  criminaliteit dan die drie steden. Maar opmerkelijk is ook dat er
  tussen deze drie steden onderling eveneens belangrijke verschillen
  bestaan, in het bijzonder wat betreft de herkomst van de criminele
  groepen die actief zijn in de drugshandel. Deze bevindingen
  impliceren dat niet al te lichtvoetig over de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland mag worden gesproken. De geografische
  verschillen zijn in dit verband kennelijk groot, en waarschijnlijk
  nog veel groter dan uit dit rapport blijkt. Maar dit laatste kan
  slechts worden aangetoond door op nog meer plaatsen in Nederland de
  stand van zaken in de breedte en in de diepte te analyseren. Dat
  met een dergelijke analyse niet alleen wetenschappelijke belangen
  worden gediend, zal duidelijk zijn. Ook voor de stelling van
  prioriteiten in de aanpak van de traditionele georganiseerde
  criminaliteit is inzicht in de geografische differentiatie van de
  problemen van groot belang.

  Wat de werkwijzen aangaat die door criminele groepen worden
  gebezigd, laten vorenstaande beschrijvingen van enkele hoofdvormen
  van traditionele georganiseerde criminaliteit er geen misverstand
  over bestaan dat zij allemaal tal van maatregelen treffen om hun
  illegale activiteiten te verheimelijken en zodoende pogen zich te
  beschermen tegen het optreden van de overheid. Natuurlijk variren
  deze beschermingsmaatregelen voor een deel met de aard van de
  betrokken activiteiten, en natuurlijk treffen niet alle groepen in
  dezelfde mate allerlei maatregelen, maar duidelijk is dat ook in de
  traditionele georganiseerde criminaliteit in Nederland afscherming
  tegen de overheid een wezenlijk punt is. Hier kan geen misverstand
  over bestaan. Waarbij overigens moet worden bedacht dat in dit
  hoofdstuk alleen nog maar de defensieve tegenmaatregelen aan de
  orde zijn gesteld. In hoofdstuk VII zal nader worden ingegaan op de
  offensieve tegenmaatregelen die een beperkt aantal binnenlandse en
  buitenlandse groepen treft – maatregelen dus in de sfeer van de
  contra-observatie, de intimidatie, de corruptie, etcetera. En het
  spreekt welhaast voor zich dat zeker met het oog op de
  beantwoording van de vraag welke opsporingsbevoegdheden en
  -methoden noodzakelijk (en toelaatbaar) zijn om de georganiseerde
  criminaliteit effectief te bestrijden, het gehele arsenaal aan
  tegenmaatregelen in aanmerking moet worden genomen.

  Tenslotte moet worden erkend dat er – zowel in het algemeen als
  in concrete gevallen – weinig zicht bestaat op de opbrengsten die
  worden behaald met het bedrijven van traditionele georganiseerde
  criminaliteit. Nog minder zicht bestaat er op de besteding van deze
  inkomsten. Duidelijk is dat zij voor een deel opgaan in de betaling
  van het dagelijks bestaan, voor een deel in de aankoop van
  luxe-goederen en voor een deel in de financiering van verdere
  illegale activiteiten. Maar waar blijft de rest? Voor wat de
  buitenlandse en allochtone criminele groepen betreft wordt algemeen
  aangenomen dat zij hun winsten nog steeds goeddeels investeren in
  bedrijven en onroerende goederen in hun land van herkomst.
  Autochtone criminele groepen doen beslist hetzelfde, maar dan
  vooral in Nederland. In beide gevallen moet echter onmiddellijk
  worden aangetekend dat een precies beeld van de aard en omvang van
  deze investeringen ontbreekt, omdat er pas sinds enige tijd door
  politie en justitie meer gericht wordt gekeken naar de
  daadwerkelijke besteding van de revenuen. Hoe dan ook, twee punten
  dienen in dit verband nog onder de aandacht te worden gebracht. Het
  eerste is dat duidelijk is vastgesteld dat niet alleen in Amsterdam
  (de Wallen) maar ook in Arnhem (het Spijkerkwartier) criminele
  groepen, met name actief in de drugshandel, door de aankoop van
  onroerend goed annex horecabedrijven een heuse economische
  machtspositie hebben opgebouwd. En dit niet alleen: door in deze
  buurten een belangrijk deel van het onroerend goed te kopen hebben
  zij de beschikking gekregen over een infrastructuur die niet alleen
  heel dienstig is voor het verder bedrijven van drugshandel maar ook
  voor het ontplooien van andere traditionele illegale activiteiten:
  de exploitatie van prostitutie door middel van vrouwenhandel, de
  organisatie van illegale gokspelen, de handel in illegale wapens,
  enzovoort. Het tweede punt is dat niet is vastgesteld dat – buiten
  de zoven genoemde voorbeelden in de sfeer van de horeca – criminele
  groepen financile middelen die zij hebben verdiend in de
  drugshandel, de wapenhandel, enzovoort, in Nederland op enige
  schaal investeren in de aankoop van bedrijven die behoren tot een
  van de legale economische sectoren die in dit onderzoeksproject
  nader zijn onderzocht (de bouwnijverheid, de textielnijverheid
  etcetera). In sommige deelrapporten is wel aangegeven dat er
  incidenteel berichten over bepaalde (ook autochtone) criminele
  groepen zijn ontvangen die wijzen op het tegendeel, maar, landelijk
  noch plaatselijk, is duidelijk aangetoond dat een dergelijke
  ontwikkeling aan de gang zou zijn. Natuurlijk kan
  worden tegengeworpen dat deze conclusie niet of slechts onder groot
  voorbehoud kan worden getrokken, omdat immers zo weinig zicht
  bestaat op de besteding van illegaal opgebouwd vermogen. Hier staat
  echter tegenover dat in alle politiedossiers die op centraal niveau
  en op lokaal niveau zijn geraadpleegd, eigenlijk nimmer sprake is
  van criminele groepen die naast hun traditionele illegale
  activiteiten ook bedrijfsmatig actief zijn in de bedoelde legale
  economische sectoren. Laat staan dat criminele groepen het pad van
  de onderzoekers hebben gekruist die op hun eentje een machtspositie
  in de een of andere sector hebben weten te verwerven, hoe dan ook.
  Wel is er sprake van criminele groepen die enkel en alleen in
  bepaalde legale economische sectoren actief zijn. Dit is duidelijk
  aangetoond in het deelonderzoek naar belangrijke fraudes in
  Nederland. En slechts van n van deze groepen is bekend dat haar
  voorman eens een paar ton heeft genvesteerd in een hashtransport.
  Af en toe werken fraudeurs – die door de bank genomen een categorie
  misdadigers apart vormen


  vorige         – dus
  kennelijk samen met personen die actief zijn op traditionele
  illegale markten. inhoudsopgave en zoeken