• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – V.1. Inleiding

  V. GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN LEGALE ECONOMISCHE
  SECTOREN: FEIT OF FICTIE?

  V.1. Inleiding

  Georganiseerde criminaliteit wordt nog altijd in de eerste
  plaats geassocieerd met de produktie van en handel in illegale
  goederen en diensten en zo bezien heeft deze soort criminaliteit
  niets te maken met het gevestigde bonafide bedrijfsleven. Maar
  zoals in de discussie over de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland ook naar voren is gekomen, bestaat er de vrees dat met
  name groepen die in traditionele vormen van georganiseerde
  criminaliteit (drugshandel, enzovoort) actief zijn (geweest),
  zullen proberen om ook in legale economische sectoren een
  machtspositie op te bouwen. Mede hierom is in dit onderzoek
  rekening gehouden met een dergelijke ontwikkeling, en is voor een
  aantal branches onderzocht of er van zulk een vervlechting sprake
  is. De bedoelde vervlechting kan op uiteenlopende wijzen
  plaatsvinden. In het spoor van het onderscheid dat eerder werd
  gehanteerd bij de typering van de verschillende fraudezaken,
  onderscheiden we ook in dit verband twee hoofdvormen. De relatie
  tussen de georganiseerde criminaliteit en het bedrijfsleven kan
  parasitair van aard zijn. Dit doet zich voor wanneer
  criminele groepen uitsluitend profiteren en de betrokken bedrijven
  tot slachtoffer maken. Zij kan echter ook symbiotisch zijn
  en dan profiteren beide partijen ervan door samen te werken.

  De eenvoudigste vorm van parasitisme doet zich voor wanneer
  criminele groepen het bedrijfsleven afpersen door (te dreigen met)
  geweld of anderszins door het produktieproces te ontregelen. Zulke
  afpersing kan voorkomen als incident (bijvoorbeeld bij
  produktafpersing) maar hier gaat het om systematische criminele
  activiteiten over een langere periode. Daar kan bijvoorbeeld sprake
  van zijn wanneer misdadige groepen op vaste basis straatbelasting
  verlangen van ondernemers die opereren binnen het territorium dat
  zij als het hunne beschouwen. Ingewikkelder zijn die vormen van
  afpersing die in de Verenigde Staten racketeering worden
  genoemd. Doorgaans heeft een criminele groep dan een vitale schakel
  in handen gekregen in de sfeer van toeleverende bedrijven en eist
  zij een exuberante vergoeding voor verdere levering. Berucht zijn
  de beheersing van cementfabrieken zonder welke de bouwnijverheid
  niet verder kan werken of de manipulatie van plaatselijke vakbonden
  zodat de werknemers niet op komen dagen. Racketeering is
  voldragen wanneer de georganiseerde criminaliteit op dergelijke
  wijze niet n of enkele bedrijven onder haar controle brengt, maar
  een gehele branche. In dat geval is de georganiseerde criminaliteit
  een factor van politieke en economische betekenis geworden. Er zijn
  dus verschillende gradaties van parasitaire verwevenheid: afpersing
  als incident, als systematische activiteit en als strategisch
  middel om een hele bedrijfstak onder controle te brengen. In het
  geval dat het bedrijfsleven en de onderwereld samenspannen in de
  vorm van symbiose (incidenteel of duurzaam), kan het initiatief
  zijn uitgegaan van een van beide partijen. Bedrijven kunnen het
  initiatief nemen om uit acute bedrijfsproblemen te raken door de
  hulp in te roepen van de plaatselijke mob. Als hun legale
  kredietmogelijkheden uitgeput zijn, kunnen zij in deze sfeer tegen
  woekerrente kapitaal krijgen (loan sharking); als zij de
  moordende concurrentie uit willen schakelen kunnen zij zich tot een
  organisatie wenden die bereid is bedrijfsspionage te plegen of
  intimiderend op te treden; als zij de winst weer op peil willen
  brengen kunnen zij zich wenden tot smokkelorganisaties en hun
  infrastructuur ter beschikking stellen. Het initiatief komt van de
  andere kant als de georganiseerde criminaliteit automobielbedrijven
  vraagt wagens te huren op grond van voor haar gunstige
  lease-contracten; als zij horecagelegenheden uitzoekt als plaats
  van samenkomst of als lokaliteit om drugs te verkopen; als zij van
  bedrijven vraagt opslagruimtes ter beschikking te stellen om
  gestolen of gesmokkelde waar te verbergen; als zij uitzoekt welke
  transportbedrijven zodanig in financile moeilijkheden verkeren dat
  zij zijn over te halen bij de smokkel van wapens, drugs of mensen
  te helpen. Bedrijven in moeilijkheden kunnen zich gesteld zien voor
  aanbiedingen die je niet kunt weigeren, maar ook ondernemers die
  wel een renderend bedrijf hebben, kunnen dit om reden van extra
  winst, macht of prestige willen zien groeien, en voor de verleiding
  bezwijken. Ook een symbiotische relatie kan natuurlijk ontaarden in
  de volledige controle van een bedrijfstak door de georganiseerde
  criminaliteit en een machtsfactor van betekenis worden. In beginsel
  zijn hier dezelfde drie gradaties van verwevenheid te
  onderscheiden: eenmalige samenwerking, langdurige symbiose en de
  controle over een hele bedrijfstak.

  De gedachte nu dat het bedrijfsleven in Nederland gecontroleerd
  zou zijn of gecontroleerd zou worden door de georganiseerde
  criminaliteit of daarmee op een of andere manier banden zou
  onderhouden, is van recente
  datum. In het land waar de term georganiseerde criminaliteit
  vandaan komt: de Verenigde Staten, zijn zulke relaties feitelijk
  reeds meer dan een eeuw vastgesteld. Hier bood de ongebreidelde en
  niet door de overheid beheerste groei van het moderne industrile
  kapitalisme vanaf het einde van de negentiende eeuw, de
  georganiseerde criminaliteit niet alleen de mogelijkheid geld te
  verdienen aan een zekere marktregulering maar gaf ook de
  gelegenheid om met het bedrijfsleven allianties aan te gaan.
  Abadinsky (1990) wijdt in zijn boek over de georganiseerde
  criminaliteit een heel hoofdstuk aan de Robber Barons die
  hij ziet als de voorlopers van de moderne georganiseerde
  criminaliteit in Amerika. Het is verbazingwekkend te lezen welke
  illustere grootindustrilen omhoog zijn geklommen met de hulp van de
  mob die met geweld tegen concurrenten hun monopolieposities
  effectueerde en die met intimidatie van de werknemers rust
  forceerde aan de onderhandelingstafel.

  De geschiedenis van het Nederlandse bedrijfsleven lijkt in dit
  opzicht helemaal niet op die van het Amerikaanse bedrijfsleven
  (Wennekes, 1989; Wennekes, 1993). Waarom veronderstellen wij dan
  dat dit wel eens zou kunnen zijn veranderd? Er kan tenminste worden
  gezegd dat het bedrijfsleven tegenwoordig een stuk gecompliceerder
  en veel minder doorzichtig is dan 20 jaar geleden, en dat biedt
  mogelijkheden voor criminele groepen. Verder is het Nederlandse
  bedrijfsleven steeds meer gentegreerd in de wereldeconomie en
  worden er zaken gedaan met landen die wel uitgekristalliseerde
  vormen van georganiseerde criminaliteit kennen. Voorts heeft de
  nationale overheid veel regels gemaakt en is het bedrijfsleven ook
  nog eens onderworpen aan allerhande internationale regelgeving. Dit
  levert niet alleen meer mogelijkheden op om de regels te
  overtreden, het biedt criminele groepen ook meer mogelijkheden om
  aan de overtreding van deze regels te verdienen. Tenslotte
  genereert de handel in illegale goederen en diensten enorme sommen
  geld die kunnen worden witgewassen en eventueel genvesteerd in
  bedrijven. Deze lijst van factoren is alles behalve uitputtend,
  maar het is wel duidelijk dat de kans dat het bedrijfsleven te
  maken krijgt met georganiseerde criminaliteit, is toegenomen.

  De vraag is nu: in welke branches en sectoren kan de druk of de
  verlokking van de georganiseerde criminaliteit het eerst worden
  verwacht? Onze keuze is in de eerste plaats heel praktisch bepaald
  door berichten in de pers of door de wetenschap dat er iets loos
  is. Dit leidde tot een lijst van bedrijfstakken waarop naast de
  bouwnijverheid onder andere ook de textielnijverheid en de
  afvalverwerkingsindustrie prijkten. Van de lijst zijn vervolgens
  enkele bedrijfstakken verwijderd die op het oog weliswaar legaal
  zijn, maar die in moreel opzicht binnen het bedrijfsleven een
  aparte positie innemen. Het gaat hier om het soort van
  bedrijvigheid waarbij zeker Amerikanen direct zouden denken aan
  georganiseerde criminaliteit: prostitutie, pornografie, gokken. In
  dit hoofdstuk gaat het echter om bonafide sectoren in de economie
  die nimmer met georganiseerde criminaliteit geassocieerd zijn
  geweest. Maar met die schoningsoperatie is nog geen definitieve
  keuze van sectoren gemaakt. Om die te maken is nagegaan welke
  bedrijfstakken volgens de criminologische onderzoeksliteratuur het
  meest kwetsbaar en het meest aantrekkelijk zijn.

  Men bevindt zich hier op criminologisch bijna maagdelijk
  terrein. Enige steun kan niettemin worden gevonden in het rapport
  dat door de Wharton Economic Forecasting Associates, Inc. is
  vervaardigd voor de President’s Commission on Organized Crime aan
  het einde van de jaren tachtig (Edelhertz en Overcast, z.j., p.
  72). Aan een panel van deskundige bestrijders van de georganiseerde
  criminaliteit bij politie en justitie vroeg men in welke branches
  zij het eerst infiltratie verwachtten. De belangrijkste bleken te
  zijn: de sector van voeding en drank (vergelijk onze horeca), de
  bouwnijverheid, de sfeer van het legale gokken (Las Vegas,
  paardenrennen), de afvalindustrie, clubs en hotels (prostitutie),
  de autobranche en de kledingindustrie. Deze sectoren zijn
  grotendeels dezelfde als die wij hadden uitgekozen, met
  uitzondering van de clubs en hotels. Overigens zijn de prostitutie
  en de textielnijverheid niet in de landelijke studies opgenomen,
  maar wel in de lokale studies naar de georganiseerde criminaliteit,
  in Amsterdam respectievelijk Enschede, Arnhem en Nijmegen.
  Edelhertz en Overcast (z.j.) hebben dit onderzoek recentelijk nog
  eens herhaald en toen zijn ook nog de sfeer van het wegtransport
  genoemd, de vermaaksindustrie en de vakbeweging.

  Ook al komt onze keuze aardig overeen, de vraag blijft staan:
  waarom deze sectoren en geen andere? Wij gaan uit van de volgende
  veronderstellingen:
  a. Het gaat in de meeste gevallen om branches waarmee leden
  van criminele groepen van origine relatief vertrouwd zijn. Zij
  weten wat er technisch en financieel in om gaat; de bedrijfstak
  ligt binnen hun gezichtskring. De bouwnijverheid, de
  automobielbranche, de horeca en het transportwezen voldoen aan die
  voorwaarde en de betrokken misdadigers beschikken vaak over
  persoonlijke netwerken tot binnen de bedrijven die er deel van
  uitmaken. Zij kennen de technische faciliteiten die bedrijven in
  deze sectoren kunnen bieden, en ook hun mogelijkheden om geld wit
  te wassen.

  b. Het gaat in alle gevallen om sectoren die een lage
  drempel van toetreding kennen. Er zijn weinig diploma’s vereist om
  als zelfstandig ondernemer te beginnen of het is niet moeilijk om
  iemand met de benodigde papieren als zaakwaarnemer of katvanger op
  die plaats neer te zetten. Voorts is het niet moeilijk om voor de
  start van zulke bedrijven financiering te vinden.

  c. Het zijn meestal branches die naast enkele grotere
  bedrijven een heleboel kleine ondernemingen kennen,
  die zijn gewikkeld in harde onderlinge concurrentie. De continuteit
  is lang niet altijd verzekerd omdat zij slechts schakels vormen in
  een keten van economische activiteiten die zij niet kunnen
  beheersen. Het zijn vaak kleine bedrijven die wel kunnen rekenen op
  de loyaliteit van hun personeel. Voorts zijn het bedrijfstakken
  waar veel cash geld in omgaat. Dit biedt grote mogelijkheden om
  activiteiten en inkomsten niet in de administratie op te nemen.

  d. Het gaat soms om economische sectoren waar (nog)
  weinig is geregeld, waar de regels gecompliceerd zijn,
  tegenstrijdig of in de praktijk onwerkbaar. Slechte regelgeving kan
  op zichzelf staan, maar vaker is het een symptoom van het bestaan
  van economische, sociale en technische problemen die niet zijn
  opgelost. Dit geldt bijvoorbeeld voor de relatief jonge
  afvalverwerkingsbranche. Deze branche is nog onvoldoende ontwikkeld
  en de technische normen zijn in veel gevallen (te) scherp
  geformuleerd. Het geldt ook voor de horecasector in sommige
  binnensteden waar het probleem van de openbare orde niet onder
  controle is. Ook speelt dit in economische sectoren die zonder het
  inschakelen van goedkope illegale arbeid niet kunnen voortbestaan,
  bijvoorbeeld (delen) van de textielnijverheid. Bovenkerk (1992)
  heeft beredeneerd dat de georganiseerde criminaliteit vaak op korte
  termijn problemen oplost maar een oplossing op langere termijn in
  de weg staat omdat zij belang heeft bij het voortbestaan van die
  problemen. Sectoren die kampen met gebrekkige regelgeving kunnen de
  neiging vertonen zich van de buitenwereld af te sluiten om de
  controle moeilijk te maken. Zij vormen in de woorden van Moore
  (1978) een semi-autonoom sociaal veld (bijvoorbeeld de Newyorkse
  textielbranche).

  e. Dan is er tenslotte de factor dat sommige branches
  veelvuldig slachtoffer zijn van allerlei soorten veelvoorkomende en
  ernstige criminaliteit. Dit kan normovertredend gedrag in de hand
  werken indien bedrijfsleiders de overtuiging krijgen dat de
  overheid hun belangen niet of onvoldoende behartigt. Met een simpel
  voorbeeld: de caf-baas die tevergeefs de politie belt als er
  stennis is in zijn zaak of die zelfs zijn vergunning dreigt te
  verliezen als hieruit blijkt dat hij de orde in zijn bedrijf niet
  kan handhaven, komt licht in de verleiding om een paar potige types
  aan te trekken of in zee te gaan met een portiers-service.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken