• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – V.2. De horeca

  V.2. De horeca

  De horeca in Nederland is over het algemeen een goed lopende,
  bloeiende sector waarin veel geld omgaat. Mede vanwege de lage
  toetredingseisen komen er nog steeds veel caf’s, restaurants en
  snackbars bij en hun gezamelijke omzet stijgt. In totaal zijn er
  bijna 40.000 horecagelegenheden in ons land. Het is een financieel
  interessante branche waarin veel wordt verdiend. De gemakkelijke
  toetredingsvoorwaarden trekken veel onervaren en laag opgeleide
  ondernemers aan die niet altijd opgewassen zijn tegen de realiteit
  van het horecabedrijf. Vooral voor de kleinere bedrijven in de
  grote steden wordt de spoeling steeds dunner en is de concurrentie
  zwaar. Ruim een kwart van de cafetariahouders heeft directe
  concurrentie van vijf of meer andere snackbar-uitbaters, nog eens
  60 procent ondervindt broodstrijd van n tot vijf
  collega-ondernemers (Lenting en partners, 1991). De
  modegevoeligheid van het uitgaanspubliek vergt ondernemersinzicht n
  kapitaal voor nieuwe investeringen. Door een stijging van de kosten
  balanceert een aantal kleine horecabedrijven op de grens van het
  faillissement. De toenemende plaatsingsbeperking van speelautomaten
  kan voor velen de zaak naar de verkeerde kant doen overhellen.
  Minder vermogende horeca-uitbaters vinden hun financiering zelden
  bij de reguliere geldinstellingen en zijn aangewezen op leningen
  van brouwerijen en – in toenemende mate – van
  speelautomatenexploitanten. Zo worden velen van hen afhankelijk van
  geldschieters die hun financile belangen in deze sector hebben
  geconcentreerd. Vooral de zwakke broeders onder de
  horeca-exploitanten hebben hierin weinig keus.

  Waarom is de horecabranche voor de georganiseerde criminaliteit
  interessant? Zij kan horecagelegenheden opkopen om daarin illegale
  activiteiten te ontplooien of te organiseren. In horecagelegenheden
  waar veel bezoekers komen kunnen illegale goederen en diensten
  worden aangeboden. Men kan er (illegale) gokkasten plaatsen,
  illegale loterijen houden, drugs of gestolen goederen te koop
  aanbieden. Men creert als het ware verkooppunten. De horeca kan
  tevens dienst doen als ontmoetingsplaats voor de leden van
  misdaadgroepen. Wanneer men een caf in bezit heeft, kan men zich
  beter tegen overheidscontrole afschermen. Bovendien kan de
  georganiseerde criminaliteit via de horeca misdaadgeld witwassen.
  In restaurants waar weinig gasten over de vloer komen, kunnen de
  omzetten kunstmatig worden verhoogd, bijvoorbeeld door het lozen
  van bier op het riool, om daarmee voor de buitenwereld een legale
  inkomensbron voor te wenden. De horecabranche is voor de
  georganiseerde criminaliteit ook interessant om af te persen door
  protectie op te dringen. Deze protectie kan zijn om
  portiersdiensten geld te laten verdienen of omwille van het geld
  zelf dat wordt afgeperst, maar ook om eigenaar of mede-eigenaar te
  worden van de gelegenheid. Met het inschakelen van portiers kunnen
  criminele groepen horecagelegenheden in bezit krijgen. Tenslotte
  kan de horeca van nut zijn als uitvalsbasis om het omringende
  onroerend goed stap voor stap in handen te krijgen totdat een deel
  van een wijk of buurt geheel onder controle van criminele groepen
  is gebracht. Het onderzoek dat Boerman (1994) heeft verricht naar
  de betrokkenheid van het criminele circuit bij de
  horeca in een grote stad heeft laten zien dat men zich weliswaar
  moet hoeden voor te gemakkelijke uitspraken over infiltratie van de
  georganiseerde criminaliteit in de horeca, maar dat men de
  mogelijke problemen ook niet te vlug mag onderschatten. Zo bleek in
  dit onderzoek dat de helft (53) van de (106) toonaangevende
  horeca-exploitanten (betrokken bij minstens drie
  horeca-ondernemingen in een bepaald tijdsbestek) criminele
  antecedenten heeft, waarvan 18 ernstige antecedenten in de sfeer
  van onder meer diefstal, mishandeling, vrijheidsberoving en
  wapenbezit. Zij werken in veel gevallen nauw samen met andere
  tamelijk zware jongens. Een beperkt aantal (10) van de bedoelde
  toonaangevende horeca-exploitanten is ook actief in de exploitatie
  van speelautomaten. Onder deze ondernemers bevinden zich eveneens
  diverse personen waarvan de reputatie, afgemeten aan hun
  antecedenten, dubieus kan worden genoemd. Mede gelet op vroegere
  ervaringen rond (il)legale gokspelen in Nederland kan er volgens de
  auteur in deze sector zelfs van een alarmerende ontwikkeling in de
  desbetreffende stad worden gesproken.

  V.2.1. Protectie, afpersing en overvallen

  Horecagelegenheden zijn publiek toegankelijke ontmoetingspunten,
  waar mensen van diverse pluimage samenkomen; zowel voor legale als
  voor minder legale zaken. De horeca biedt mensen de gelegenheid om
  in betrekkelijke anonimiteit bijeen te komen en die mogelijkheid
  wordt ook aangegrepen door kopers, helers en handelaars. Inspelend
  op de niet aflatende vraag naar drugs en goedkope goederen, vinden
  zij in de horeca een levendige afzet- en handelsmarkt. De doorgaans
  harmonieuze samenkomst van vraag en aanbod kent ook negatieve
  bijprodukten. Het drank- en drugsgebruik onder horecabezoekers kan,
  in combinatie met het toenemende wapenbezit, leiden tot uitwassen
  en ordeverstoringen. Ook de onderlinge concurrentiestrijd tussen de
  handelaren wordt in de horeca uitgevochten. In een maatschappij
  waarin het wapen- en geweldsgebruik toeneemt, onstaan er al snel
  beheersingsproblemen. Er is in de horecabranche dan ook een
  concrete vraag naar ordehandhaving, vooral ook omdat het economisch
  succes van horecagelegenheden sterk afhankelijk is van een goede
  reputatie. Tot op zekere hoogte kan worden gezegd dat dit protectie
  uitlokt. Onder protectie wordt hier verstaan: het met geweld
  opdringen van betaalde bescherming; men past geweld toe of dreigt
  daarmee en dwingt een horeca-ondernemer op deze manier tot het
  afkopen van dit geweld. Wanneer dit op systematische wijze gebeurt,
  is er sprake van een protection racket. Dat de horeca in
  Nederland niet gevrijwaard is van protectiepraktijken is onder
  andere gebleken uit het onderzoek dat Bovenkerk en Derksen (1994)
  hebben gedaan in Utrecht. In hun verslag stellen zij vast dat
  veertig tot zestig procent van de horeca-ondernemers binnen
  de stadsgordel te maken heeft met illegale beschermengelen; zij
  worden tenminste bezocht door deze afpersers. Zij signaleren
  overigens een toenemende professionalisering van de
  afpersingspraktijken in de richting van goed geoliede
  beschermingsfirma’s. De beschermers zijn in het bezit van een
  semafoon en rekenen vaste tarieven per oppiep en regelmatige
  surveillance. Zes tot zeven personen blijken de protectie van de
  horeca in de binnenstad van Utrecht in handen hebben. Zij
  beschikken ieder over hun eigen rayon en zijn goed georganiseerd.
  De situatie is ondertussen zodanig gevolueerd dat de
  horeca-ondernemers weinig anders meer kunnen dan de firma’s in
  kwestie om bescherming verzoeken. De betrokken beschermers werken
  overigens niet alleen voor horeca-ondernemers, zo blijkt: ook een
  makelaar en een automatenexploitant maken gebruik van de diensten.
  Juist omdat zij volgens sommige ondernemers in staat zijn veel
  sneller en vooral discreter op te treden bij calamiteiten dan de
  politie, is er een groeiende vraag naar het produkt dat de
  desbetreffende organisaties leveren. De gemeentelijke dienst die de
  vergunningen verstrekt, gedoogt de inzet van deze particuliere
  leveranciers van bescherming, zo blijkt verder uit het onderzoek.
  Handhaving van de orde staat hierbij voorop. De onderzoekers
  spreken bovendien over pure onmacht van politiekant. Nader
  onderzoek door de regionale recherche heeft de gegevens van
  Bovenkerk en Derksen bevestigd. Uit de politiedossiers die in het
  kader van dit onderzoek centraal zijn bijeengebracht komen nog
  andere afpersingsgevallen voor. In het midden van het land is een
  geweldsorganisatie werkzaam die wordt geleid door een caf-baas die
  zich met georganiseerde drugshandel bezighoudt. Ongeveer twintig
  werknemers van deze groep zijn op afroep beschikbaar en treden
  zowel in de horeca als in de transportbranche op wanneer iemand
  moet worden gewaarschuwd of aan zijn betalingsverplichtingen moet
  worden herinnerd. Zij passen geweld, dreiging en afpersing toe en
  gebruiken grove middelen zoals ontvoering en mishandeling. In hun
  werkgebied zaaien ze onrust in horecagelegenheden om deze
  uiteindelijk voor een zacht prijsje te kunnen overnemen; dit is in
  een aantal gevallen ook werkelijk gebeurd. In andere caf’s halen ze
  protectiegeld op, na eerst te hebben aangetoond waarom bescherming
  nodig is: ze slaan de boel kort en klein en spuiten met traangas.
  Enkele caf-ondernemers zijn erin geslaagd om protectie of overname
  af te houden; in n geval heeft de cafbaas zich – succesvol –
  gewapend verzet. Een andere ondernemer wordt nog steeds bedreigd
  omdat hij weigert een portier van de organisatie in dienst te
  nemen. Op andere plaatsen in het land doen zich eveneens dergelijke
  dingen voor. Zo is er onlangs in het zuiden van het land brand
  gesticht in een horecagelegenheid, als gevolg van afpersing.
  Protectie en alles wat hier aan crimineels mee samenhangt doet zich
  echter niet alleen voor in het horecawezen voorzover dat in handen
  is van autochtone eigenaren. Juist ook horecagelegenheden die in
  het bezit zijn van allochtone Nederlanders hebben met deze
  problemen te kampen. Eind 1994 rolde de Amsterdamse politie een
  Koerdische bende (gelieerd aan Dev Sol) op die zich op grote schaal
  bezig hield met het afpersen van Turkse koffiehuizen. Daarnaast
  handelde deze groep in drugs. In datzelfde jaar werd bekend gemaakt
  dat Chinese bendes heel actief zijn in de afpersing van Chinese
  restaurants. Uit een vertrouwelijke enqute onder vijfhonderd
  houders van Chinese en Chinees/Indische restaurants (Mertens, 1994)
  bleek dat n op de drie ondernemers ooit te maken had met overvallen
  en afpersingen, vaak in combinatie met elkaar. Vooral in het geval
  van afpersing wordt eenzelfde restaurant meermalen lastig gevallen.
  De overvallers en afpersers zijn bijna altijd Chinezen, meestal uit
  hetzelfde taalgebied als de restauranthouder. Bij eenderde van de
  overvallen en afpersingen worden bedragen van boven de 10.000
  gulden buit gemaakt. De misdaden vinden volgens de enqute in de
  helft van de gevallen plaats in de zaak zelf en in dertig procent
  van de gevallen bij de restauranteigenaar thuis. In veel gevallen
  worden zware geweldsmiddelen gebruikt; de horeca-eigenaar of diens
  familieleden worden vastgebonden, geslagen en geschopt en soms
  ontvoerd. De afpersingen en berovingen worden dikwijls niet bij de
  politie gemeld, omdat de slachtoffers bang zijn voor repressailles.
  Uit ander onderzoek blijkt dat veel Chinese restauranthouders van
  mening zijn dat de afpersers en overvallers veel te licht worden
  gestraft. Slachtoffers van misdrijven doen daarom vaak geen
  aangifte. De boosdoeners staan immers snel weer op straat. Een
  tweede bezoek valt dan te voorzien. Onder verwijzing naar het
  onderscheid dat in de inleiding van dit hoofdstuk is gemaakt tussen
  parasitaire en symbiotische relaties tussen georganiseerde
  criminaliteit en bedrijfsleven, kan tot slot van deze paragraaf
  worden gezegd dat zich in de sfeer van de protectie beide types
  relatie op enige schaal voordoen.

  V.2.2. Controle over de speelautomatenbranche

  Niet in het laatst door allerhande persberichten is de
  speelautomatenbranche in een kwade reuk komen te staan. De gedachte
  dat zij zeker in de grote steden geheel of gedeeltelijk wordt
  gecontroleerd door criminele groepen is in discussies over de aard
  van de georganiseerde criminaliteit in Nederland nooit ver weg.
  Zoals reeds sedert jaar en dag in Amerika bekend is, is de
  speelautomatenbranche om tal van redenen niet alleen erg kwetsbaar
  voor infiltratie door criminele groepen, maar is zij er ook erg
  aantrekkelijk voor. Met speelautomaten valt nu eenmaal veel geld te
  verdienen, direct maar ook indirect – door ze te gebruiken voor het
  witten of voor het zwarten van geld. En de mogelijkheden om zulke
  automaten in illegale speelgelegenheden te plaatsen of om illegale
  automaten op legale lokaties neer te zetten, waren in elk geval tot
  voor kort betrekkelijk groot.

  Maar met de mogelijkheid van georganiseerde criminaliteit is nog
  niet de realiteit van haar penetratie gegeven. Landelijk gezien
  zijn van diverse kanten (politie, belastingdienst) wel signalen
  afgegeven dat het in de speelautomatenbranche niet pluis is, maar
  bewijzen hiervan zijn tot nu toe niet echt geleverd. In april 1993
  liet het Bedrijfschap Horeca niettemin weten dat een vertrouwelijk
  onderzoek had aangetoond dat criminele groepen overal in het land
  bezig waren om in hoog tempo horecagelegenheden op te kopen, en dit
  vaak tegen exorbitant hoge prijzen, zodat bonafide ondernemers die
  ze zouden willen kopen, volstrekt kansloos waren. Het doel van de
  betrokken groepen zou zijn om in deze gelegenheden, gerund door
  stromannen, gokautomaten neer te zetten en er voorts allerlei
  (andere) illegale activiteiten te ontplooien. De preciese schaal
  waarop deze ontwikkeling zich zou voordoen, werd in het midden
  gelaten. Horeca Nederland schatte evenwel in september 1993 dat
  alleen al in Rotterdam driehonderd zaken in handen van de
  onderwereld zouden zijn. En dit cijfer kwam, in wat andere
  bewoordingen, overeen met de schattingen die de Rotterdamse politie
  al in maart 1992 publiek had gemaakt: een vijfde van de
  exploitanten van gokautomaten in de stad is gelieerd aan
  organisaties die zich bezighouden met de handel in verboden drugs
  en andere vormen van zware criminaliteit (Van ‘t Veer et
  al.
  , 1993)

  V.2.3. De situatie in Amsterdam en de oostnederlandse
  steden

  In hoofdstuk IV werd de situatie in Amsterdam en in Arnhem,
  Nijmegen en Enschede reeds even aangestipt. Dit is echter de
  aangewezen plaats om de situatie wat uit te diepen.
  Wat Amsterdam betreft heeft politieel onderzoek aangetoond dat er
  grote problemen zijn. Een speciaal onderzoeksteam van de politie
  heeft immers niet alleen vastgesteld dat heel wat eigenaren van
  caf’s en coffeeshops (een derde van een willekeurige groep van 337
  respectievelijk 65 inrichtingen) ernstige criminele antecedenten
  hebben, maar is ook tot de slotsom gekomen dat tenminste een vijfde
  van alle horeca-ondernemingen in Amsterdam (zo’n 4.000) direct of
  indirect wordt gecontroleerd door 5 grote criminele groepen.
  Daarenboven heeft tenminste n van deze groepen aanmerkelijke
  belangen in de hoofdstedelijke
  speelautomatenbranche. In 1993 werd van de zijde van de Amsterdamse
  politie zelfs gesteld dat criminele groepen de helft van de ruim
  6.000 speelautomaten in de stad in handen hadden. Voorts zouden
  deze groepen zijn betrokken in de drugshandel, de exploitatie van
  prostitutie en de wapenhandel. Hun machtspositie in het gokwezen
  zouden zij hebben opgebouwd via de koop en huur van panden waarin
  snackbars, bordelen en peepshows zijn gevestigd.

  Specifiek met betrekking tot het Wallen-gebied is door de
  politie geconstateerd dat 16 ondernemers/ondernemingen, met
  ernstige criminele antecedenten en/of duidelijk criminele
  connecties, aanmerkelijke belangen hebben verworven in de horeca en
  het gokwezen in dit gebied. Zeven van deze personen/groepen zijn
  van buitenlandse herkomst, negen zijn dus van binnenlandse origine.
  Hierbij gaat het onder andere om notoire drugshandelaren, een
  speelautomatenfirma, het bedrijf van de Heineken-ontvoerders en
  enkele Egyptenaren die op het oog slechts een horecagelegenheid
  runnen. De situatie in de drie oostnederlandse steden verschilt
  naar verhouding in het algemeen van die in Amsterdam. De horeca in
  Enschede is klein en overzichtelijk gesitueerd rond de markt in het
  centrum. Banden met de georganiseerde criminaliteit zijn niet
  aanwijsbaar aanwezig en protectie komt niet voor. In 1990 is er wel
  een poging ondernomen portiers op te dringen aan de kroegen, maar
  in nauwe samenwerking met de politie is deze poging verijdeld. In
  Nijmegen is zo’n poging ook mislukt. Wel zijn daar pizzeria’s en
  andere restaurants in handen van Turkse criminele groepen. En in de
  omgeving van het casino proberen Chinese personen in groepsverband
  leningen tegen woekerrentes aan armlastige goklustigen te slijten.
  Alleen de situatie in Arnhem heeft tot op zekere hoogte veel gemeen
  met die in Amsterdam. Hier hebben Koerdische heronehandelaren in de
  wijk Spijkerkwartier onroerend goed opgekocht waaronder voor een
  belangrijk deel horecagelegenheden als koffie- en theehuizen,
  restaurants, (afhaal)pizzeria’s, (afhaal)shoarmazaakjes. In geen
  van de laatste drie steden is overigens een relatie tussen de
  exploitatie van speelautomaten en criminele groepen
  vastgesteld.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken