• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – V.3. Het transport over de weg, over zee en via de lucht

  V.3. Het transport over de weg, over zee en via de
  lucht

  De geografische ligging van Nederland heeft gevolgen voor de
  aard en de omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland.
  De uitstekende transportverbindingen en de aanwezigheid van enkele
  vitale transportknooppunten van diverse internationale
  handelsroutes, de haven Rotterdam en de luchthaven Schiphol, bieden
  internationale smokkelaars de mogelijkheid hun illegale waar naar
  de gewenste plaatsen te vervoeren. De smokkelwaar, waaronder drugs,
  wapens, gestolen auto’s, gevaarlijk afval, bedreigde dieren- en
  plantensoorten, is verstopt in de massale goederenstromen die over
  de weg of via beide havens dagelijks Nederland binnen worden
  gebracht. Er wordt door de (inter)nationale georganiseerde
  criminaliteit gewoon geprofiteerd van de aanwezige infrastructuur
  in ons land.

  Nederland heeft een grote naam opgebouwd in het wegtransport in
  Europa. Het goederenvervoer over de weg is n van de snelst
  groeiende branches op de internationale markt. De meeste
  goederenvervoersbedrijven zijn klein. Veel transportondernemingen
  zijn, al dan niet uitgegroeide, familiebedrijven. Meestal is het
  bedrijf van vader op zoon overgegaan en werkt een aantal broers
  samen. Vader is klein begonnen en de bedrijfscultuur is
  conservatief. Mede gevoed door het jarenlang beperkend
  capaciteitsbeleid van de overheid, zijn ondernemers in deze branche
  sterk gericht op uitbreiding van hun wagenpark. Hieraan wordt hun
  succes afgemeten. Zij worden hierin aangemoedigd door de
  verlokkingen van ogenschijnlijk gemakkelijke leasecontracten. Nog
  steeds wordt iedere cent het liefst omgezet in een uitbreiding van
  het tonnage, ook al gaat dit tegen de economische ontwikkelingen
  in.

  Toch is er wel iets aan de hand op de markt van Nederlandse
  transportondernemingen; het aantal faillissementen is
  toegenomen en de balans van de gemiddelde transportondernemer ziet
  er niet rooskleurig uit. Het gaat hierbij echter nauwelijks om de
  grote ondernemingen; die doen het redelijk tot goed. De spanning
  concentreert zich op een bepaald deel van de markt: de onderkant.
  Daar bevindt zich de grote groep van zeer kleine tot
  middelgrote
  ondernemingen die onderling een harde strijd om het
  bestaan voeren. Hun probleem is eenvoudig te verklaren: zij zijn
  met teveel. Sinds 1988 wagen steeds meer nieuwe ondernemers zich op
  de markt. Dit komt vooral doordat de capaciteitswetgeving is
  losgelaten. De soepele toetredingseisen maken de start op de
  vervoersmarkt gemakkelijk. De Europese markt trekt de starters het
  meest. Bijna alle nieuwe toetreders beginnen met een vergunning
  voor grensoverschijdend vervoer. Daarbij zijn de landen in het
  voormalig Oostblok grote groeimarkten die veel ondernemers
  aantrekken. Transport op het buitenland in het algemeen en op deze
  landen in het bijzonder, vereist ervaring en deskundigheid die
  nieuwe toetreders zelden in huis hebben. Ze worden gemakkelijk
  slachtoffer van fraudeurs, smokkelaars of dieven. Daarnaast neemt
  de laatste jaren het aantal eenmansbedrijven een hoge
  vlucht. Het gaat hier voornamelijk om voormalige chauffeurs in
  loondienst, die door de baas worden aangemoedigd voor zichzelf te
  beginnen. De combinatie van vrijheidsdrang en liefde voor de wagen
  maakt dat een chauffeur over het algemeen graag eigen baas wil
  worden. Dan is de wagen eindelijk echt in eigendom en hoeft de
  chauffeur niet meer naar de pijpen van de baas te dansen. De
  chauffeurs denken bovendien dat zij zelf heel wat meer winst uit
  hun werk kunnen slepen.
  Zij kennen de sluipwegen, de juiste manier om snel door de douane
  heen te komen en de adresjes waar een extra vrachtje valt te
  versieren. In de praktijk valt het ondernemerschap de chauffeur
  echter heel vaak tegen en het eindigt niet zelden in een
  faillissement. De eigen wagen blijft op papier toch van de bank, de
  vrachtwagendealer of de vroegere baas. De druk van de maandelijkse
  afbetaling is zwaar. De creatieve kostprijsberekening die de meeste
  chauffeurs hanteren blijkt onhoudbaar: de kosten voor het eigen
  loon zijn sterk uitgekleed, waardoor er – na betaling van alle
  premies – veel te weinig overblijft om van te leven. Het sleutelen
  aan de wagen kost elke vrije zondag, en na een tijd moet er toch
  wat groter onderhoud gepleegd worden. De extra vrachten blijken
  geen leuke bijverdienste meer, maar pure noodzaak. En omdat er nog
  steeds eigen rijders bijkomen, wordt de onderlinge
  concurrentie alsmaar harder. De kilometerprijs komt daardoor
  steeds verder onder druk te staan; een prijzenslag aan de onderkant
  van de markt is het gevolg. Veel (nieuwe) bedrijven leggen hierbij
  het loodje, andere weten zich net staande te houden en rijden tegen
  bijna onmogelijke tarieven. Wanneer de legale oplossingen een
  noodlijdend bedrijf geen uitkomst meer bieden, kunnen minder legale
  werkwijzen worden aangewend om het hoofd boven water te houden. Men
  kan natuurlijk ook gewoon uit zijn op het maken van – oneerlijke –
  winst. Hiervoor kan op allerlei manieren worden gefraudeerd.

  V.3.1. De landelijke situatie

  Volgens een van de analyses die ons door de politie ter hand
  zijn gesteld, houden leden van een Nederlandse criminele groep,
  gevestigd in Midden-Nederland, die zelf is genvolveerd in
  drugshandel, zich actief bezig met de opsporing van bonafide
  transportondernemingen die financieel in de knel zijn geraakt. Deze
  transporteurs worden vervolgens benaderd met een financieel
  aantrekkelijk aanbod waarmee ze snel uit de rode cijfers kunnen
  geraken. Volgens de betreffende analyse gaat het om zeven bedrijven
  waarvan de politie zeker is en om negen chauffeurs waarvan bekend
  is dat ze voor de organisatie hebben gereden. In korte tijd werden
  deze bedrijven draagkrachtig en groeiden explosief. Of er
  ondernemers zijn die ermee ophouden en daarna hun bedrijf weer
  volledig legaal voortzetten, is niet duidelijk.

  Naast het benaderen van individuele chauffeurs, eigen rijders of
  transportondernemingen, kunnen er dekmantelfirma’s worden opgezet,
  speciaal voor smokkeldoeleinden. Volgens de CRI kopen onder andere
  Turkse drugsbendes transportondernemingen op om ze vervolgens voor
  de smokkel te gebruiken (Centrale Recherche Informatiedienst,
  1994). Uiteraard is de voorgevel van een dekmantelfirma zo legaal
  mogelijk en worden er normale heen- en terugvrachten geregeld om zo
  min mogelijk aandacht te trekken. Nep-bedrijven worden echter vaak
  gekenmerkt door onnauwkeurigheden in de bedrijfsvoering, zoals een
  misleidende boekhouding en gebrekkige bedrijfsoverzichten. Zij doen
  vaak veel contante betalingen en hebben geen toegang tot de
  reguliere geldmarkt. Natuurlijk proberen zij de overheid buiten de
  deur te houden, onder andere door geen gebruik te maken van
  wettelijke voorzieningen, zoals subsidieregelingen. Zij voeren ook
  geen of weinig schriftelijk berichtenverkeer, onthouden zich
  meestal van adverteren en leggen overeenkomsten zelden op papier
  vast. Malafide transportondernemingen vallen voorts op door de
  onlogische route van de vrachtwagen: de truck maakt grote omwegen
  of rijdt een seizoensgebonden route in de verkeerde tijd van het
  jaar. Ook trucks zonder of met onvolledige lading wekken
  argwaan.

  Verder is een en ander bekend over de betrokkenheid van het
  wegtransport bij de smokkel van hash uit Marokko naar Nederland. Er
  zijn een kleine zestig Nederlandse transportbedrijven die op
  Marokko rijden, waaronder twee hele grote, die bijna dagelijks
  transporten tussen beide landen verzorgen. Hoeveel van deze
  bedrijven bij de smokkel van hash zijn betrokken valt zonder nader
  onderzoek niet te zeggen. Het feit dat er op dit moment bijna
  veertig Nederlandse vrachtwagenchauffeurs in Marokko gevangen
  zitten vanwege drugssmokkel, geeft echter aan dat er sprake is van
  een aanzienlijk probleem.

  Bestudering van de bij de CRI verzamelde politiedossiers leidde
  tot de vaststelling dat hierin sprake is van zeker 30
  transportbedrijven die zijn betrokken bij de smokkel van drugs. Het
  viel niet na te gaan hoeveel van deze bedrijven moeten worden
  gerekend tot de bedrijven die hiervoor zijn aangeduid. Het
  materiaal maakte het jammer genoeg ook niet mogelijk om de
  veronderstelling dat het hier vooral gaat om kleine en jonge
  bedrijven te bevestigen respectievelijk tegen te spreken.

  Overigens zijn wij een enkel voorbeeld tegengekomen waarbij een
  transportonderneming voor andere doeleinden werd gebruikt dan voor
  smokkel van illegale goederen. Een zo’n voorbeeld betreft het
  vervoer van melkpoeder in het kader van EU-fraude.

  Niettemin is er geen enkele reden om de vraag of (een deel van)
  de branche door de georganiseerde criminaliteit wordt
  gecontroleerd, positief te beantwoorden. Het enige dat speelt is de
  inschakeling van een aantal transportbedrijven in de uitvoering van
  illegale activiteiten. En het is aannemelijk dat hun inschakeling
  nu eens een meer parasitair karakter heeft, dan weer meer
  symbiotisch van aard is.

  V.3.2. De situatie in de Rotterdamse haven en op
  Schiphol

  De Rotterdamse haven wordt hoofdzakelijk geconfronteerd met de
  smokkel van drugs: marihuana, hash en cocane; de meeste herone
  (Turkse) komt per vrachtauto via de Balkanroute Nederland binnen.
  Het overgrote deel van de drugs is bestemd voor transito en wordt
  dus verder getransporteerd naar andere landen in Europa of naar
  andere werelddelen. De drugs zijn voornamelijk afkomstig uit
  (bron)landen als Colombia, Nigeria, Pakistan, Marokko en Libanon.
  De meeste drugs worden gesmokkeld in grote partijen in containers.
  In hoeveel containers van de ongeveer drie miljoen die jaarlijks
  worden overgeslagen, drugs zijn verstopt is met geen mogelijkheid
  aan te geven. In het afgelopen jaar is 188.000 kilo aan drugs door
  de douane gepakt en dit aantal geeft aan dat per container grote
  hoeveelheden per keer worden verscheept. De marihuana en de hash
  worden met duizenden kilo’s tegelijk gesmokkeld, de cocane uit
  Colombia met tientallen of honderden kilo’s per container. De modi
  operandi van smokkelaars worden steeds inventiever. Op de meest
  creatieve wijze worden drugs tussen legale goederen verstopt
  (zogenaamde dekladingen). De afhandeling van de containers gebeurt
  in een hoog tempo en dus is het een kostbare zaak om de overslag
  stil te leggen om een container te inspecteren. Hoewel de douane
  een risico-analyse heeft ontwikkeld waarmee vooraf verdachte
  containers en schepen kunnen worden getraceerd, is de pakkans toch
  heel klein.

  Verder heeft de haven te maken met diefstallen, maar het
  werkelijke aantal is onbekend. De reden hiervan is een lage
  aangiftebereidheid bij de havenbedrijven. Men is bang een goede
  naam te verliezen of om accijnzen en andere belastingen voor de
  gestolen goederen te moeten betalen. Wanneer containers worden
  gestolen dan gebeurt dat door professionele dieven. De haven heeft
  ook te maken met milieucriminaliteit, die in een enkel geval zeer
  ernstig van aard is.

  Tot slot moet worden gezegd dat er geen criminele groepen bekend
  zijn geworden wier illegale activiteiten zich specifiek op de haven
  richten, laat staan dat er sporen zijn aangetroffen van controle
  door de georganiseerde criminaliteit zoals dit in bijvoorbeeld
  sommige Amerikaanse en Japanse havens het geval is. Afgezien van de
  reguliere transportactiviteiten heeft Schiphol als luchthaven
  voornamelijk te maken met drie soorten smokkel: die van drugs, die
  van mensen en die van bedreigde dier- en plantensoorten. Wat
  betreft de smokkel van drugs kan worden opgemerkt dat voornamelijk
  cocane en in mindere mate herone per vliegtuig wordt gesmokkeld.
  Het illegale vervoer van cannabisprodukten is zo klein van omvang
  dat mag worden aangenomen dat smokkelaars deze drugs vooral voor
  eigen gebruik meenemen. De drugszendingen die via Schiphol lopen,
  zijn kleiner van omvang dan die per schip Rotterdam binnen worden
  gebracht. Dit blijkt onder meer uit het feit dat er in 1994 in
  totaal ongeveer 600 kilo cocane bij koeriers in beslag is genomen.
  Wat in Rotterdam dus in n container wordt getransporteerd, moet per
  vliegtuig in vele kleine partijen worden gesmokkeld. De cocane is
  vrijwel in zijn geheel afkomstig uit Colombia en komt onder meer
  via Suriname en de Nederlandse Antillen naar ons land. De herone is
  hoofdzakelijk van Aziatische oorsprong en wordt (met hulp van
  anderen) direct uit Hongkong, Singapore of Bangkok, of vandaar via
  Nigeria, naar Schiphol gesmokkeld. Er zijn twee manieren om drugs
  per vliegtuig te smokkelen: met de hulp van passagiers, koeriers,
  of met die van werknemers. De koeriers zijn vaak Nederlandse
  jongeren of Surinamers en Antillianen (al dan niet in het bezit van
  een Nederlands paspoort). De meeste criminele groepen die op
  Schiphol activiteiten ontplooien, zijn – blijkens de bestudeerde
  gegevens – trouwens van Surinaamse en/of Antilliaanse origine;
  slechts in n geval was een groep Ghanezen daarbij betrokken. De
  smokkel van cocane gebeurt in een aantal gevallen echter ook met
  hulp van personeel van de luchthaven. Kwetsbare sectoren op de
  luchthaven waar mensen als hulp voor criminele groepen zijn
  gestationeerd, zijn de vrachtafhandeling, in het bijzonder de
  bagageruimten, de schoonmaakdiensten, de luchtvaartmaatschappijen,
  de vrachtloodsen en de opsporingsdiensten. Van de aangehouden
  verdachten kan worden opgemerkt dat zij vrijwel steeds tot de
  lagere echelons van criminele groepen behoren, als ze er berhaupt
  al deel van uitmaken. De organisatoren van de cocanesmokkel blijven
  op de achtergrond en daarop heeft de koninklijke marechaussee dus
  geen zicht. Medewerking van binnen uit is ook waargenomen bij de
  smokkel van mensen. Georganiseerde mensenhandel uit Oost-Europa,
  Azi, Zuid-Amerika en Afrika komt voor op Schiphol. De mensenhandel
  gebeurt meestal met toestemming van de betrokkenen, maar in een
  aantal gevallen worden zij onder druk als illegale arbeider of als
  prostitue te werk te gesteld. Een deel van de mensensmokkel is op
  Nederland gericht, een deel op landen als de VS en Canada. Ook bij
  mensensmokkel is hulp van werknemers op Schiphol geconstateerd. De
  douane controleert in samenwerking met de Algemene Inspectie Dienst
  (AID) de import van wildlife. Soms alleen op grond van de papieren,
  soms via grondiger onderzoek naar aanleiding van vermoedens of
  tips, controleert de AID wildlifevrachten die op Schiphol aankomen
  en voor de Nederlandse markt zijn bestemd. In 1994 werden door het
  landelijke team natuurbescherming 1183 controles aan de grens
  gehouden en 1100 controles bij de groothandel in dieren en planten.
  Bij deze 2283 controles werden 197 overtredingen geconstateerd
  (varirend van kleine tot grote). De inbeslagnames betroffen vooral
  geprepareerde dieren, huiden, schilden van schildpadden, cactussen
  en vogels. Dit betekent dat in ongeveer 10% van alle inspecties
  smokkel van CITES-dieren en planten wordt geconstateerd (van veelal
  dood materiaal). Dit percentage is niet hoog wanneer het wordt
  vergeleken met de berichten hierover in de media. De CRI meldt dat
  deze inspecties op Schiphol zo intensief en effectief zijn dat de
  internationale handelaars hun smokkelroutes verplaatsen naar andere
  vliegvelden in Europa om vervolgens per auto de handel naar
  Nederlandse afnemers te brengen. In de haven van Rotterdam worden
  door de douane zelden gesmokkelde dieren of planten in containers
  aangetroffen.

  Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de georganiseerde
  criminaliteit op de luchthaven een vaste plaats heeft verworven, is
  het aantal corruptiegevallen bij leden van opsporingsinstanties en
  bij ander personeel op de luchthaven in verband met mensen- en
  drugsmokkel meer dan incidenteel te noemen (zie hoofdstuk VII).
  Samenvattend kan worden gesteld dat voor beide havens geldt dat
  criminele groepen er vooral om logistieke redenen van profiteren.
  Verder is hoofdzakelijk van Schiphol bekend dat zij ter plekke
  werknemers ronselen voor illegale praktijken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken