• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – V.8. Besluit

  V.8. Besluit

  In de discussie over de ontwikkeling van de georganiseerde
  criminaliteit is in de afgelopen jaren haar dreigende vervlechting
  met legale economische sectoren voortdurend aan de orde gesteld.
  Bij herhaling werd gewag gemaakt van het feit dat de onderwereld
  langzaam maar zeker de bovenwereld zou infiltreren. Italiaanse of
  Amerikaanse toestanden zouden ook in Nederland reeds spelen. De
  integriteit van de Nederlandse maatschappij zou gevaar lopen. Het
  lag derhalve voor de hand dat in dit onderzoek werd nagegaan of van
  een dergelijke evolutie sprake is.

  Branches zijn voor georganiseerde criminaliteit aantrekkelijk
  vanwege de systematische en structurele winsten die door middel van
  geweld, afpersing en protectie kunnen worden behaald, met het oog
  op de spreiding van risico’s (men is minder afhankelijk van de
  onzekere markt van de levering van illegale goederen en diensten),
  om als dekmantel te fungeren voor illegale activiteiten, om er
  misdaadgeld in wit te wassen, en ook vanwege de economische en
  politieke macht die controle over een branche met zich meebrengt.
  De algemene conclusie die op basis van de in dit rapport
  gepresenteerde studies kan worden getrokken is dat, algemeen
  gesproken, van vervlechting van de georganiseerde criminaliteit met
  legale economische sectoren in Nederland geen sprake is. Naar onze
  mening worden legale branches op dit moment niet door criminele
  groepen gecontroleerd. Wel is vastgesteld dat in branches allerlei
  vormen van organisatiecriminaliteit voorkomen, met grote financile
  schade voor de overheid, het bedrijfsleven of ten koste van het
  fysieke milieu. Daarnaast is er de beroeps- of groepscriminaliteit
  waarvan de branches slachtoffer zijn. Criminele controle over
  legale branches als de bouwnijverheid of over de havens zoals die
  in Itali, de Verenigde Staten of Japan bestaat, is in Nederland
  niet aan de orde.

  Bij deze algemene conclusie moeten echter wel drie
  kanttekeningen worden geplaatst. In die branches die naar hun aard
  dicht aanliggen tegen de drugshandel of die op de een of andere
  manier van belang zijn voor de logistiek van deze handel, zijn wel
  aanwijzingen te vinden van criminele infiltratie. Bij het vervoer
  over de weg, over zee of door de lucht van drugs zijn niet alleen
  de transportbranche maar ook de grootste zee- en luchthavens van
  Nederland betrokken. Criminele groepen schakelen
  transportondernemingen in om drugs te smokkelen, kopen hiervoor
  kleine transportbedrijfjes of richten die zelf op. Voor hetzelfde
  doel maken zij gebruik van de toevoerhavens van Nederland. Van
  innesteling of van het onder controle brengen van de vervoerssector
  is evenwel geen sprake. En er zijn in het bestudeerde materiaal ook
  geen aanwijzingen gevonden die wijzen op pogingen van de
  georganiseerde criminaliteit om de macht over deze branche in
  handen te krijgen. Vooral op Schiphol krijgen allerhande criminele
  groepen weliswaar hulp van binnenuit, maar ook die hulp staat in
  het teken van de smokkel van verdovende middelen. De tweede
  kanttekening bij de algemene conclusie betreft de situatie in de
  horeca. De horeca is een van de
  weinige bestudeerde branches waarbij een patroon van georganiseerde
  criminaliteit wordt aangetroffen dat het faciliteren van illegale
  handelingen te boven gaat. Er bestaan ten eerste criminele groepen
  die actief zijn in de sfeer van de protectie. Zulke groepen zijn
  aangetroffen in Utrecht, de Vechtstreek en in een aantal kleinere
  provincieplaatsen. In de steden Arnhem, Enschede en Nijmegen is de
  plaatselijke horeca er samen met de politie in geslaagd pogingen
  van gedwongen protectie van buitenaf in de kiem te smoren. Verder
  zijn er in sommige steden criminele groepen die de plaatselijke
  horeca beheersen of daarbinnen reeksen van bedrijven bezitten op
  een manier die de Amerikanen racketeering noemen. Door het
  opkopen van horecagelegenheden verzekeren criminele groepen zich
  niet alleen van een eigen territorium, dus een plek waar de
  controle-organen van de overheid weinig zicht meer op hebben, maar
  ook van een infrastructuur voor de organisatie van andere illegale
  activiteiten, zoals de verkoop van drugs, het witwassen van geld en
  de plaatsing van illegale gokkasten.

  Een derde kanttekening bij onze algemene conclusie is dat zij
  alleen betrekking heeft op de branches die wij in deze korte
  tijdspanne hebben kunnen onderzoeken. Gegeven deze tijdsdruk was
  het onmogelijk alle branches te bestuderen en op hun
  eventuele banden met de georganiseerde criminaliteit te bekijken.
  De keuze van de branches die wel zijn onderzocht, is ingegeven door
  de ervaringen die men op dit gebied in het buitenland heeft
  opgedaan en door signalen die hier te lande zijn afgegeven in de
  pers en de wetenschap, en door de overheid (politie en justitie).
  Dit zijn branches die dicht aanliggen tegen de levering van
  illegale goederen en diensten, de traditionele georganiseerde
  criminaliteit (transport, havens, autobranche, de horeca en
  gokautomaten), en branches waarvan elders in de wereld voorbeelden
  van controle door de georganiseerde criminaliteit zijn te vinden,
  zoals de bouwnijverheid en de afvalverwerkingsbranche. Ten
  overvloede is dan ook nog gekeken naar de verzekeringsbranche, de
  wildlife-branche en de smokkel van nucleair materiaal. Natuurlijk
  is het altijd mogelijk dat door deze selectie bedenkelijke
  ontwikkelingen in bepaalde andere branches over het hoofd zijn
  gezien. Maar gelet op de manier waarop de genoemde branches zijn
  geselecteerd, mag de kans hierop niet groot worden geacht. Het
  verdient echter aanbeveling om deze veronderstelling te toetsen via
  onderzoek, bijvoorbeeld in de rookwarenindustrie en de vleesen
  zuivelsector. Komen we, tot slot, terug op de vraag in de titel van
  dit hoofdstuk: is georganiseerde criminaliteit in legale
  economische sectoren een feit of een fictie? In bepaalde sectoren
  is dit een feit, maar niet in de zin dat zij geheel of ten dele,
  landelijk of plaatselijk, worden gecontroleerd door criminele
  groepen. Alleen in de sector van de horeca komt in sommige steden
  een situatie voor die gaat in de richting van
  racketeering.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken