• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – VII. CONTRA DE NEDERLANDSE OVERHEID

  VII. CONTRA DE NEDERLANDSE OVERHEID

  Met name in hoofdstuk IV, waarin de actuele verschijningsvormen
  van traditionele georganiseerde criminaliteit zijn besproken, is
  bij herhaling gewezen op de talrijke manieren waarop criminele
  groepen hun illegale optreden niet alleen proberen te beveiligen
  tegen concurrerende groepen, tegen rippers enzovoort, maar
  ook proberen af te schermen tegen de overheid. De maatregelen die
  hiertoe worden getroffen variren van de voortdurende wisseling van
  auto’s om mogelijke politile observatie te bemoeilijken tot de
  intimidatie van medestanders om tegen te gaan dat zij informanten
  van de politie zouden worden. Al zulke modi operandi kunnen
  algemeen als defensieve voorzorgsmaatregelen worden
  gekenschetst. Het zijn maatregelen die moeten bewerkstelligen dat
  de betrokken illegale activiteiten zoveel mogelijk geheim blijven
  voor de overheid. Typisch voor veel georganiseerde criminaliteit is
  nu echter dat de activiteiten in kwestie welhaast per definitie
  niet geheim kunnen blijven, omdat de goederen en diensten waarom
  het gaat, op enig moment op de markt moeten worden gebracht – het
  weze drugs, het weze vrouwen, het weze wapens. In tegenstelling tot
  wat vaak wordt gedacht, is ook georganiseerde criminaliteit in
  bepaalde opzichten dus zeer zichtbare criminaliteit. En om de grote
  risico’s die haar zichtbaarheid oplevert, te neutraliseren zijn
  groepen die deze criminaliteit bedrijven, steeds enigermate
  genoodzaakt om hun beveiliging op te voeren door in aanvulling op
  defensieve tegenmaatregelen ook offensieve tegenmaatregelen
  te treffen, zeker op momenten waarop de kans toeneemt dat de
  overheid effectief tegen hen in het geweer komt. Dan gaat het niet
  meer om maatregelen die worden getroffen om het eigen optreden voor
  de overheid te verheimelijken, maar om maatregelen die worden
  getroffen om het optreden van de overheid te bestrijden. Mede
  hierom is in de definitie van georganiseerde criminaliteit die in
  dit onderzoek is gehanteerd, ook zo’n belangrijke plaats toegekend
  aan deze maatregelen, die verder als contrastrategien worden
  aangeduid (zie hoofdstuk II).

  De contrastrategien waaraan in dit onderzoek veel aandacht is
  geschonken, zijn de drie volgende. Ten eerste contra-observatie:
  het verzamelen van informatie over het doen en laten van de
  politie, justitie of andere overheidsorganen met de bedoeling daar
  het eigen optreden beter op af te kunnen stemmen. Ten tweede
  intimidatie, dreiging met geweld of toepassen van geweld, om
  de overheid van optreden te doen afzien. En ten derde corruptie,
  het aannemen of opeisen van giften of beloften door ambtenaren om
  daadwerkelijk optreden van de overheid tegen te gaan of zulk
  optreden ondoeltreffend te maken. Twee andere contrastrategien
  waarvan criminele groepen zich bedienen zijn enerzijds de
  inschakeling van de media, om bijvoorbeeld de overheid in
  diskrediet te brengen dan wel een gunstig imago van zichzelf te
  creeren, en anderzijds het gebruik van invloedrijke derden
  (anders dan advocaten en notarissen) om tegenwicht te bieden tegen
  (mogelijk of dreigend) overheidsoptreden. Natuurlijk bestaan er nog
  andere contrastrategien, bijvoorbeeld de desinformatie van politie
  en justitie door middel van dubbelinformanten, maar strategien als
  deze zijn in ons onderzoek niet aan het licht gekomen.

  Alvorens uiteen te zetten wat het onderzoek omtrent de
  toepassing van deze strategien op landelijk n op plaatselijk niveau
  heeft opgeleverd, is het goed om op te merken dat deze strategien
  in de praktijk niet altijd volledig uit elkaar kunnen worden
  gehouden. Zo kan van het vermoeden dat bepaalde collega’s
  gecorrumpeerd zijn door criminele groepen die bereid zijn geweld
  tegen personen uit te oefenen, een intimiderend effect op leden van
  bijzondere recherche-eenheden hebben. En wanneer contra-observatie
  de vorm aanneemt van het runnen van informanten in de politie – of
  het nu politieambtenaren zijn of administratieve en technische
  medewerkers – dan valt zij gemakkelijk samen met corruptie. Want
  wat zijn corrupte politiemensen vaak anders dan mensen die tegen
  betaling of in ruil voor een bepaald goed of een bepaalde dienst
  lekken, dat wil zeggen informatie verschaffen over het object van
  onderzoeken, de middelen die worden ingezet, de mensen die het
  uitvoeren, enzovoort. Ook valt er trouwens niet altijd empirisch
  een scherp onderscheid te maken tussen defensieve en offensieve
  tegenmaatregelen. Afhankelijk van de vraag of de overheid tegen een
  bepaalde criminele groep in actie is gekomen of niet, kan de
  intimidatie die kernleden van deze groep op medestanders uitoefenen
  om niet van kamp te wisselen, een meer offensief of een meer
  defensief karakter hebben.

  Tenslotte moet worden opgemerkt dat de volgende uiteenzetting
  beperkt blijft tot de toepassing van contrastrategien ten aanzien
  van de Nederlandse overheid. De bevindingen omtrent corruptie bij
  overheden in het buitenland of in de sfeer van hun
  vertegenwoordigers hier te lande blijven buiten
  beschouwing.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken